فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۳

در آستانهٔ طليعهٔ سال نو و فرا رسيدن عيد ملي-باستاني نوروز، هم آهنگ با فروغ و تجلّي جانفزاي آفريدگار هستي در رايحه و جلوهٔ گل هاي پر نقش و نگار بهار طبيعت، ضمن عرض صميمانه ترين شادباش ها به تمام هموطنان ايراني و فارسي زبانان سراسردنيا،  از خداوند مهربان مسئلت مي دارم تا از دريچه لطف و کرم لايزالش در سال آتي دلهاي ما را بيش از پيش به انوار قدسيه خود منور سازد و گام هاي ما را براي حرکت در راه رضايش استوارتر گرداند.

قدرتي دهد تا بر معرفت خويش نسبت به جلال و فضل و لطف او بيافزاييم و فرصتي دهد تا جام ادراک مان را از شراب شعر و شور ازليِ درگاهش لبريز گردانيم.

عنايتي کند تا همه دست در دست هم دهيم و ايران عزيزمان را پراميدتر و آبادتر کنيم و فال آينده اش را با دستان خود از کتاب همت و غيرت و تفکر خويشتن بگشاييم.

بدينوسيله پايان کار وبلاگ مديريت فناوری اطلاعات را در سال ۱۳۸۳ اعلام می کنم و از تمامی عزيزانی که در يک سال گذشته با ايميل ها و کامنت های خود مرا مورد لطف و عنايت خود قرار دادند سپاسگذاری می کنم. وبلاگ مديريت فناوری اطلاعات بعد ار تعطيلات نوروز فعاليت خود را ادامه خواهد داد.

سربلند و پايدار و بهروز و مسرور و شادکام و پر اميد و خدايی باشيد                                                                                                                                       .

                                                                                     با بهترين آروزها

                                                                                       فرنود  حسني       
                                                                                                پايان زمستان 83

 

 
نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۳

برای مطالعه بخش اول اين مقاله اينجا کليک کنيد
نوشته:جان وَن بِويرن / مترجم: جهانشاه ميرزابيگي          برگزيده از :سايت آينده نگر             تاريخ ارسال: 24 اسفند 1383

از تعريف تا مدل
مؤلف از اين تعريفها و مثالها سه قضية زير را ارائه ميكند:
ق1. داده‏ها و اطلاعات صرفاً اشكالي هستند كه بايد خارج از مغز دريافت،منتقل يا ذخيره شوند.
ق2. دانايي فقط در مغز فرد وجود دارد.
ق3. اطلاعات از طـريق انـدامهاي حـسي دريافت و در مـغز پـردازش مـيشود و از پردازش آنها دانايي جديد شكل ميگيرد.

شكل1. اين شكل مدل پيشنهادي را نشان ميدهد كه در آن اطلاعات از طريق اندامهاي حسي دريافت و در مغز با استفاده از دانش قبلي پردازش ميشود.كه در آن :
دانايي عبارت است موجودي ابزارها و مقولههاي مفهومي كه توسط مغز براي خلق، جـمعآوري و تـقسيم اطـلاعات به كار مي‏روند ( لاودن و لاودن ، 1995، 5).
در خلال‏ پردازش اطلاعات، دانايي جديد مي‏تواند به خاطر كاربرد در آينده كسب يا آفريده شود كه در آن اطلاعات بيشتر يا جديدي به دست ميآيد و پردازش ميشود.
شكل2. نشان ميدهد كه چگونه دانايي در مغز به اطلاعات تبديل و اين اطلاعات از طريق زبان يا نمايش به خارج از مغز منتقل ميشود. زبان در اين مدل شامل تمامي‏اشكال ارتباط اعم از نوشته، شفاهي و زبان اندام ( حركات بدن ) است.
در اين مدل، براي توليد اطلاعات دانايي قبلي موجود در مغز انسان ضروري است، درست همانطور كه آفرينش دانايي غالباً مستلزم ورود اطلاعات از طريق اندامهاي حسي به مغز است. شكلبندي اوليةدانايي قـبلي از ديـرباز مـوضوع بـحث و جـدلهاي فراواني توسط دو جهانبيني متضاد يعني تجربهگرايان و خردگرايان بوده است. تجربهگرايان معتقدند كه ذهن انسان هنگام تولد يـك لوح پاك است و تمامي دانايي مـا از طـريق انـدامهاي حــسي كـسب ميشود. جانلاك، فيلسوف انگليسي، يكي از مؤلفان معروف اين نظريه بود. بر اساس نظر خردـگرايان، كه نقطة مقابل تجربهگرايان هستند، بيشتر جنبههاي دانايي ما مبتني بر مشخصههاي ذاتياي است كه هنگام تولد در ذهن ما وجود دارد. افلاطون يكي از اولين فيلسوفاني بودكه اين نظريه را پذيرفت. بعدها امانوئل كانت، كه طرفدار خردگرايان بود، استدلال كردكه دانايي نميتواند فقط از طريق اندامهاي حسي كسب شود و بايد بعضي "مقولههاي" از پيش آماده وجود داشته باشد تا اين مادةحسي بر اساس آنها مرتب و سازماندهي شود. حمايت از هر كدام از اين دو ديدگاه هدف اين مقاله نيست. اما مدل ارائه شده در اين مقاله با هر دو سازگار است.
مدل ارائه شده مقدمهاي بر بحث زير است كه در آن مؤلف ميخواهد عليه اين نظريه كه دانايي ميتواند در خارج از مغز انسان دريافت شود استدلال كند. مؤلف برآن نيستكه نظريههاي بحث شده را مورد ترديد قرار بدهد، زيرا همين نظريهها به مطالعة مديريت دانايي كمك فراواني كرده‏اند. با وجود اين ، اگر كسي مدل پيشنهادي در اين مقاله را بپذيرد ، آنگاه بحث زير ميتواند به پژوهش و بررسي مديريت دانايي درآينده كمك كند.

فناوريها، ارتباطات و تقسيم دانايي
غـالباً ايـن بـاور وجـود دارد كـ‏ دانـايي همانندكتاب در كتابخانهها يا مجموعة دستورـ عملها در برنامة كامپيوتري كه به دادههاي بـيمعنا شـكل مـيدهند نـگهداري مـيشود (لاودن و لاودن ، 1995) .
اما، مدل مطرح شده در اين مقاله چنين نظريهاي را رد ميكند. مؤلف معتقد است كه تعريف و كاربرد وسيع اصطلاح " دانايي صريح" براي پژوهشگران دردسرساز شده است.اصول زيربنايي اصطلاح "دانايي صريح" به خودي خود مفيدند و در قانع كردن شركتها و مديريت براي در نظر گرفتن اطلاعات به نحوي متفاوت و مهم كمك فراواني كردهاند. با وجود اين "دانايي صريح" بر اساس مدل مطرح شده در اين مقاله چيزي جز اطلاعات نيست (كه البته اطلاعات هم مهم است) كه در ارزشآفريني و نوآوري شركتها خيلي مؤثر است.
اصـطلاحهاي هـوش مـصنوعي1 (
AI)، نظامهاي مبتني بر دانايي2 (KBS)، نظامهاي كارشناسي3 و نظامهاي مبتني بر تصميمگيري4 (DSS) همه به طور ضمني اين مفهوم را ميرسانند كه دانايي در اين نظامها دخالت دارد. در اكثر نوشتههايي كه در مورد اين نظامها بحث ميكنند دريافت و كاربرد دانايي صريح نيز آمده است. اما وقتي كسي فرايند تشكيل اين نظامها را بررسي يا آنها را تحليل ميكند متوجه ميشود كه به اصطلاح دانايي جمعآوري شده از خبرگان، يا برنامههاي به كار رفته، مجموعهاي قواعد و يا روال براي پردازش اطلاعات است. درواقع، اين قواعد و روالها صرفاً اطلاعات نيستند بلكه شايد شبه اطلاعات باشند؛ يعني، اطلاعاتي دربارة اين اطلاعاتاند كه چگونه اطلاعات پردازش ميشوند يا به چه بافتي تعلق دارند. فرايند "دريافت اين دانايي" بر اساس مدل ارائه شده در اين مقاله مستلزم اين است كه فردي دانايي را در مغز خود داشته باشد و آن را به اطلاعات تبديل كند تا بتواند اطلاعات را به فرد ديگر بدهد. فرد دوم ميتواند از اين اطلاعات براي ساختن نظام استفاده كند و اين اطلاعات مي‏تواند در نظام به كار برود.
بعضيها ممكن است استدلال كنند كه اين قواعد و روالها دانايي هستند زيرا شامل استدلال و منطقي هستند كه شخص خبره براي پذيرش اطلاعات به كار ميبرد. اما آنهايي كه اين نظامها را ميسازند يا دربارة آنها مطلب مينويسند ميپذيرند كه اين روالها و قواعد وابسته به حوزة خاصي هستند، يـعني فـقط بـراي مـوقعيتهاي مـعين يـا مجموعههاي مشخصي از اطلاعات مفيدند. اطـلاعات يـا دادههـاي ارائـه شـده بـه هـوش مـصنوعي، نـظامهاي مـبتني بـر دانـش، نـظامهاي كـارشناسي يـا نــظامهاي مـبتني بـر تصميمگيري بايد به صورتي باشند كه اين نظامها آن را بپذيرند. اطلاعاتي كه قالب لازم را ندارند نميتوانند وارد اين نظامها بشوند. اين قواعد و روالـها فـهرستهاي پـيچيدهاي از دسـتور عملهايي هستند كه به كامپيوتر ميگويند اطلاعات جمعآوري شده چگونه پردازش شـود. احـتمالاً ايـن قـواعد بـراي اشـخاص تازهكار بيمعنا هستند، اما براي كسي كه دانايي قبلي درمورد رشتههاي هوش مصنوعي، نظامهاي مبتني بر دانايي، نظامهاي كارشناسي يا... نظامهاي مبتني بر تصميمگيري دارد اين قواعد ميتوانند، بدون اين كه نيازي به كامپيوتر باشد، براي پردازش اطلاعات به كار روند، اگر چه ممكن است زمان بيشتري صرف بشود. ممكن است آدم بپذيرد كه طرز تهية كيك يك مجموعه دستور عمل و ثبت اطلاعات در مورد چگونگي پختن كيك نيز همينطور است. در اين صورت يقيناُ دستور عملها در مورد چگونگي پردازش اطلاعات به خودي خود اطلاعات هستند با اين استثنا كه وروديها نه اجزاي سازنده بلكه اطلاعات يا دادهها در يك قالب معين هستند.
فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات روشهاي زيادي را براي اشاعة اطلاعات و وسايل ارتباطي براي همكاري به كاربردهاند. ايميل، لوتوس نوتز1، اينترانت، برنامههاي چَت، گروههاي بحث، گروههاي اخبار و صفحههاي وب يـك چـنين روشـهايي هـستند. ايـنها روشهاي ارتباطات هستند كه در آنها طرفين ميتوانند، تقريباً بدون تأخير محسوس، پيامها و اطلاعات خود را در مدت زماني كه براي آنها راحت و مناسب است با هم مبادله كنند.
برابر گرفتن دانايي و اطلاعات و فرض اين كه تهية اطلاعات منجر به خلق دانايي ميشود يا مشكلات وابسته به خلق دانايي را ميتوان با فناوري اطلاعات برطرف كرد نادرست است. اما وقتي هيچ تلاش آگاهانهاي براي دريافت و تقسيم دانايي وجود ندارد، اطلاعات مهم و كليدي ممكن است از دست بروند يا ناديده گرفته شوند (ولچر، 1999). فناوريهاي اطلاعات، سرعت و دسترسي به فرايند مديريت دانايي را با استفاده از روشهاي سـريعتر و كـارآمدتر دسـترسي بـه اطـلاعات پراكنده بهبود بخشيدهاند.

دانايي در فرايندها و محصولات
نوناكا(1991) مطرح ميكند كه شركتهاي موفق شركتهايي هستند كه به طور پيوسته براي حل مسايل جديد و ناآشنا دانايي جديد خلق
ميكنند، آن را به طور گسترده در سرتاسر سازمان پخش و به سرعت به فناوريها و محصولات جديد تبديل مي‏كنند. با وجود اين، همانطور كه ويك (1995) خاطر نشان ميكند، بيشتر مردم به صورتي انفعالي در جستجوي دانايي هستند زيرا هنگام انجام وظيفه هيچ نوع سازگاريي بين آنچه انتظار دارند و آنچه در عمل با آن برخورد ميكنند وجود ندارد و تعداد خيلي اندكي هم به صورت فعال دانايي را پيميگيرند. مؤلف اين مقاله معتقد است كه نبايد اين اظهارات را خيلي جدي گرفت و برعكس نياز به پخش اطلاعات بهصورتي گسترده را مطرح ميكند و همچنين معتقد است كه مردم اطلاعات با ارزش و جديد را براي خلق دانايي جديد در مغز خود و براي حل مسائل جديد و يا آشنا جستجو ميكنند.

پيشنيازهاي مديريت دانايي
گــسترش راحـت دانــايي بـازتاب مــوقعيت اجتماعي مناسب است نه فناوري مناسب (بروان و داگيد، 1998) مردم به انواع مختلف اطلاعات همانند ارزشها، برتريها و معيارها نيازمندند نه معمولاً به اطلاعات بيشتر. بيشتر كارهاي نابسامان سازمانها مستلزم تفكيك همين موقعيتهاي نامشخص است (دَفت و مكينتاش، 1981). نيازبه خلق فرهنگ سازماني مناسب و زيرساختي كه در آن دانايي بتواند خلق و منتشر بشود مهم است. فناوري با تهية روشهايي براي پردازش، تحويل و تقسيم اطلاعات با ارزش كه براي خلق دانايي در ميان افراد ضروري است يقيناً ميتواند در اين مورد مؤثر باشد. اگر ما بار ديگر به مدل آمده در شكل 1 نگاهي بيندازيم ميبينيم كه اطلاعات افراد منجر به خلق دانايي جديد ميشود و همين دانايي است كه به "دانايي قبلي" لازم براي پردازش اطلاعات جديد تبديل ميشود. بنابراين، نكتة مهم براي كساني كه دستاندر كار اجراي مديريت دانايي هستند تمركز بر تهية اطلاعات مناسب براي خلق دانايي قبلي است. اگر اين نظريه را قبول داشته باشيم آنگاه بايد بپذيريم كه مديريت دانايي نسبت به فناوري اطلاعات از اولويت بيشتري برخوردار است.
دو راهبرد براي مديريت دانايي وجود دارد كه شركتهايي كه به منابع انساني توجه خاص دارند ميتوانند آنها را به كار ببرند (اسيكرم، 1998). اول كاربرد بهتر دانايي موجود در داخل شركت، مثلاً با استفادة مشترك از بهترين روالها. فناوري در داخل شركت را ميتوان براي تهية فهرست راهنمايي از كساني كه در بعضي فعاليتها تجربة قبلي و بنابراين دانايي قبلي مناسب دارند به كار برد و در صورت لزوم براي پردازش اطلاعات از آن استفاده كرد. اين راهبرد به شركتها كمك ميكند تا آنچه را كه مي‏دانند مديريت و دانايي موجود در مغز تكتك افراد خود را، برحسب مورد، شناسايي كنند. دوم، كه گاهي نوآوري دانايي ناميده ميشود، وقتي كاركنان دانايي كافي و جاافتادهاي از ارزشها، برتريها و معيارها شركت دارند كه بتوانند خلاقيت و نوآوري خود را به كار ببرند و ايدههاي خود را بهمحصولات وخدمات ارزشمند تبديل كنند.
نتيجه
ايـن مـقاله ‏مـدلي از دانـايي مبتني بر اين مقدمات
اوليه را مطرح مي‏كند كه دانايي فقط در مغز افراد مي‏تواند آفريده و نگه‏داري شود يا به كار برود. ضمناً از اين مدل بحثي از رويكردهاي متفاوت كه بر اساس آنها دانايي مي‏تواند خارج از مغز انسان‏ وجود داشته باشد ارائه مي‏شود. پيشنهاد عمدة اين مقاله اين است كه براي مديريت مؤثر دانايي ، مديريت اطلاعات بايد به طور مؤثر و كارآمد اطلاعات را پخش و تقسيم كند. آنگاه اين اطلاعات كاركنان را تشويق يا به آنها كمك ميكند كه دانايي جديدي را در مغز خود بيافريند وآن را در داخل شركت به كار ببرند. بنابراين توجه اصلي به مديريت دانايي بايد بر سرماية معنوي انساني و راهبردهاي مربوط به مديريت منابع انساني باشد كه خلاقيت و نوآوري را در كاركنان و ميان افراد تشويق ميكند                                                                                                                                       .
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۳

ررسي چالشهاي ظهور اولين نسل جامعه اطلاعاتي-ديجيتالي ايران

نوشته شده توسط: فرنود حسني               تماس با نويسنده:Manager_ict@yahoo.com    تاريخ ارسال 22 اسفند 1383

 

براساس برنامه توسعه تعيين شده از جانب سازمان ملل متحد براي تجزيه و تحليل توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي مختلف چهار شاخص کلي مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد. اين شاخصها شامل موارد زير مي باشند:

1-                شاخص قابليت اتصال

2-                شاخص دسترسي

3-                شاخص کاربري

4-                شاخص آزادسازي

هر يک از شاخصهاي مذکور داراي ابزارها و ابعاد گوناگوني مي باشند که با تجزيه و تحليل و بررسي هريک ازآنها مي توان به ميزان توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در يک کشور پي برد و از آنجا که فناوري اطلاعات به عنوان کاتاليزور و موتور حرکتي شکل گيري و توسعه جامعه اطلاعاتي مطرح است مي تواند زمينه لازم براي دست يابي به استاندارد هاي بين المللي را فراهم سازد. اين ابعاد عبارتند از :

شاخص قابليت اتصال شامل وضعيت زير ساختهاي فيزيکي براي ICT ازقبيل:

1-پهناي باند اتصال به اينترنت،

2 -تعداد رايانه هاي شخصي،

3 -ضريب نفوذتلفن ثابت و همراه.

 

شاخص دسترسي شامل مشخصه هاي دسترسي از قبيل:

1-تعداد کاربران اينترنت

2-متوسط دريافت

3-هزينه تماس و غيره.

شاخص کاربري شامل محاسبه تبادل اطلاعات از طريق مخابرات و مراکز تبادل اطلاعات اينترنتي 

شاخصهاي آزاد سازي شامل انجام دگرگوني هاي ساختاري براي انطباق و جذب ICT و با توجه به تبادلات و رقابت هاي اينترنتي در بخش مخابرات و ارتباطات کشور.

بر اساس شاخص هاي ذکر شده کشورهاي جهان به سه گروه: کشورهاي در پي توسعه (مثل ايران، پرو، سوريه)،کشورهاي در حال توسعه(مثل امارات متحده عربي) وکشورهاي توسعه يافته يا پيشتاز درفناوري ارتباطات و اطلاعات(مثل نروژ،آمريکا،ايسلند) تقسيم بندي مي شوند. در اين بخش سعي مي شود با نگاهي تحليلي شاخص هاي توسعه ICT در ايران مورد بررسي قرار گيرند.

1-                تعداد شناسه(Domain) اينترنتي ثبت شده

تعداد سايتهاي اينترنتي راه اندازي شده در کشور مي تواند يکي از شاخصهاي توسعه کاربرد ابزارهاي اطلاع رساني باشد. کشور ما با جمعيت جواني که دارد در دو ساله گذشته سير رشد بسيار بالا و باور نکردني اي را در ثبت شناسه هاي اينترنتي داشته است. اغلب ارگان ها و سازمان هاي دولتي، اکثر شرکتهاي خصوصي و بسياري از افراد حقيقي اقدام به استفاده از سرويس هاي اينترنتي در جهت ثبت شناسه و اجاره فضا کرده اند و برنامه هاي اطلاع رساني خود را از اين طريق دنبال مي کنند. متاسفانه يا خوشبختانه هنوز آمار دقيق و روشني از شناسه هاي ثبت شده براي ايرانيان به علت حجم روز افزون ثبت در اختيار نيست. ولي آنچه مسلم است حجم اطلاعات فارسي زبان در وب به طرز عجيبي رشد پيدا کرده همچنين حجم زيادي از اطلاعات ساير زبان ها به فارسي برگردانده و در وب منتشر گشته و يا اطلاعات فارسي به انگليسي برگردانده شده و در وب قرار گرفته است. اين مسئله ضمن تقويت جايگاه وب سايت ها ي فارسي زبان در وب بر تعداد کاربران فارسي زبان اينترنت نيز افزوده است.

2-                تعداد رايانه هاي شخصي

ميزان اقبال عمومي به استفاده از رايانه در کارهاي شخصي و افزايش تعدادPC در ميان مردم و در تمام سطوح سني وموقعيتهاي مختلف جغرافيايي مي تواند به عنوان يکي از شاخصه هاي کاربردي شدن ICT مورد توجه قرار گيرد. طبق آخرين آمار موجود در کشور ما با جمعيتي در حدود هفتاد ميليون نفر تعداد ده ميليون دستگاه رايانه وجود دارد. يکي ديگر از ابعاد اين شاخص را مي توان به ميزان واردات رايانه هاي شخصي به کشور اختصاص داد. که قطعاُ کشور ما در اين مورد درصد بالايي را بخود اختصاص خواهد داد هرچند که در چند ساله اخير سيرايجاد خطوط مونتاژ رشد چشمگيري داشته است.

افزايش تعداد رايانه هاي شخصي هر چند که در ابتداي امر براي استفاده هاي معمولي و غير حرفه اي باشد ولي در نهايت نتيجه ارزشمندي براي مصرف کنندگان خواهد داشت چرا که در واقع باعث ارتقا سطح سواد تکنولوژيک در جامعه خواهد شد و اين مسئله در بالا رفتن درجه پذيرش و کاربري اطلاعات و فناوري اطلاعات موثر خواهد بود.

3-     تعداد خطوط تلفن ثابت

اين عامل کاملاً به عنوان يک عامل محدود کننده براي اتصال و دسترسي به اينترنت محسوب مي شود. از سوي ديگر مي توان ظرفيت توسعه خطوط اينترنت را بر اين اساس برآورد نمود. عموماُ ايجاد شبکه هاي تلفن به هزينه هاي بالايي نياز دارد به طوري که مقدار اين عامل ارتباط مستقيم با درآمد سرانه ملي و منابع دولتي دارد. توزيع جغرافيايي در خصوص مقدار اين عامل بسار اهميت دارند. در حال حاضر ایران دارای بیش از 14 میلیون و 240 هزار تلفن ثابت با ضریب نفوذ 5/21 است که برنامه هاي فعلي نشان از توجه جدي به گسترش مناسب اين ارقام دارد همچنين 293 شهر و 38 هزار و 289 روستای کشور از امکان ارتباط تلفنی برخوردار هستند  و حدود 16 هزار کیلومتر فیبر نوری بستر مناسبی را برای تقویت شبکه مخابراتی کشور ایجاد شده است.

 4-   تعداد کاربران اينترنت

در خصوص تعداد کاربران اينترنت تعداد کاربراني که از يک اشتراک اينترنت استفاده مي کنند مورد توجه قرار مي گيرد. اما در کشور درحال توسعه اي چون ايران انواع ديگري غير از اشتراک مثل استفاده از کافي نتها و نيز دسترسي هاي شراکتي در محاسبات لحاظ مي شوند.

طبق بررسي هاي موجود در حال حاضر قريب به 10 ميليون نفر در ايران از اينترنت در کميت و کيفيت هاي مختلف استفاده مي کنند که پيش بيني مي شود تا سال 85 اين رقم تا 19 ميليون نفر افزايش يابد.

 

5-   نرخ مکالمات تلفني محلي

نرخ مکالمات تلفني عامل مهمي براي دسترسي کاربران است. بديهي است در صورت بالا بودن نرخ مکالمات تلفني استفاده از اينترنت براي عموم مردم مقرون به صرفه نخواهد بود.و اين در حالي است که کاربران اينترنت در قبال اتصال به شبکه بايد دو هزينه تلفن و هزينه دسترسي به شبکه را بپردازند. با اين حال تمهيداتي مثل کاهش نرخ خدمات تلفن و کارتهاي اينترنتي در بعضي ساعات شب مي تواند عامل موثري در جذب کاربران به استفاده از شبکه باشد.

5-    توليد ناخالص ملي

سرانه درآمد مردم يک عامل تعيين کننده در استفاده از اينترنت محسوب مي شود. قدرت خريد سخت افزار و استطاعت مالي فرد براي پرداخت هزينه ارتباط مشخص کننده امکان برقراري ارتباط اينترنتي مي باشد.

 6-   رقابت در عرصه مخابرات

در بسياري از کشورها که بخش خصوصي، مسئول ارائه خدمات مخابراتي مي باشد. شرکتهاي مختلف با کم کردن قيمتها، ارائه سرويس هاي ويژه برآنند تا به طورموثرتر در بازار حاضر شوند. به عبارت ديگرعدم وجود فضاي رقابتي منتج به گران شدن و پر هزينه ماندن خدمات فناوري ارتباطات و اطلاعات مي شود و مانع توسعه ICT  ميشود. کشور ما نيز با توجه به حضور قدرتمند و غالباُ انجصاري بخش دولتي با مشکلات زيادي در زمينه خدمات فناوري ارتباطات و اطلاعات مواجه است. که نياز به تدوين و تعيين چهارچوب هاي قانوني براي انتقال بخش هاي خدماتي ICT به بخش خصوصي را تقويت مي کند.

7-   تعداد شرکت هاي خدمات رسان سرويس دهنده وِب ((ISP ورقابت بين آنها   

تعداد شرکتهاي سرويس دهنده وِب(ISP ) در هر کشوري به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي ICT در آن کشور به شمار مي رود. که رقابت و تلاش اين شرکتها براي کسب سهم بيشتري از بازار مي تواند به ارزان شدن قيمتها، بهبود کيفيت، ارتقا سرعت منتهي شود. در چند سال گذشته علاوه بر تهران شاهد رشد بسيار خوبي درافزايش تعداد ISP ها در شهرستان ها بوديم که نکته نويد بخش در اين قضيه اقبال بخش خصوصي به سرمايه گذاري در راه اندازي ISP بود که نتيجه آن کاهش مناسب هزينه هاي اشتراک در مورد کارتهاي اينترنتي و اشتراک هاي زماني به همراه افزايش کيفيت خطوط اينترنت از سوي برخي ISP ها بوديم. اين امر حتي بر روي خدمات کافي نت هاي سطح شهرها نيز تاثير داشته است.

در حال حاضر حدودآ 400 شرکت خدمات دسترسی به اینترنت (ISP) را فراهم می کنند و 30 شرکت (ICP) نیز به فعالیت مشغول هستند.

8-   استفاده از اينترنت يا کاربري

در خصوص شاخص کاربري حجم داده هاي مخابره شده از نظر تجاري اهميت دارد.به عبارت ديگر حجم داده هاي ارسال و دريافت شده در فعاليت ISP ها مهم به شمار مي آيد. که اين شاخص  با محاسبه شاخص مخابرههاي راه دور به دست مي آيد.

جمع ظرفیت بین المللی اینترنت 520 مگابایت در ثانیه و جمع ظرفیت دیتا داخل کشور 5 گیگابایت در ثانیه است.

هم اکنون 220 شهر ایران به اینترنت دسترسی دارند که این رقم تا سال 2005 به 361 شهر افزایش خواهد یافت. شمار کاربران اینترنت در سال 1994 از 250 نفر فراتر نمی رفت، در حالی که هم اکنون بیش از 5/2 میلیون ایرانی به صورت دائم و 5/3 میلیون نفر نیز به صورت کاربر غیر دائم از اینترنت استفاده می کنند. به این ترتیب ضریب نفوذ اینترنت از صفر در سال 1994 به 3/5 در سال 2003 افزایش یافته است و طبق برآوردهای صورت گرفته شمار کاربران اینترنت تا سال 2004به 5 میلیون و 600 هزار نفر و در سال 2005 به 15 میلیون و در سال 2007به 35 میلیون نفر افزایش یابد.

9-                  تعداد تلفن هاي همراه و همگاني و کميت و کيفيت سرويس هاي جانبي

      از ديگر شاخص هاي قابل اعتنا در زمينه توسعه فناوري اطلاعات افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه و تلفن هاي همگاني است که در حال حاضر قريب به 5 ميليون تلفن همراه در کشور توزيع شده و در آينده نزديک به 10 ميليون نيز خواهد رسيد.

 

بر اساس شاخص دسترسی دیجیتال ، ایران در رده 86 جهان در میان کشورهای با دسترسی متوسط طبقه بندی می شود(43/0). در این طبقه بندی کشورهایی همچون مصر(40/0)، تونس(41/0) و اندونزی (34/0) در رده های پایین تر از ایران قرار دارند و لبنان(48/0)، ترکیه(48/0) و اردن(45/0) رده های بالاتر را به خود اختصاص داده اند.

با آگاهي از شاخص هاي توسعهICT بر اساس استانداردهاي جهاني در کشور ايران به نظر مي رسد که براي دستيابي هرچه بهتر و سريعتر به شاخص ها و ابزارهاي توسعه ارتباطات و اطلاعات منطبق بر استانداردهاي جهاني کشور نياز مبرمي به نگرش کلان ،اصولي و غير نمايشي به پديده ICT  دارد.با از بين بردن بسياري از موانع موجود ازطريق تعريف و تدوين موازين قانوني در راه انتقال خدمات به بخش خصوصي، ارائه خدمات گسترده و حتي رايگان آموزش عموميICT،افزايش سرانه استفاده از رايانه و اينترنت، نهادينه کردن و اجرايي کردن مفاهيم دولت الکترونيکي و تجارت الکترونيکي در کشور مي توان به دستيابي  ايران به عنوان کشوري در حال توسعه ICT و حتي توسعه يافته در ICT اميدوار بود که از لوازم توسعه پايدار براي هر کشوري مي باشد.

در بعد منابع انساني نيز کشور به علت پذيرش بالاي بازار کار چه از طريق سطوح مختلف آموزش هاي دانشگاهي و چه از طريق کلاس هاي مختلف آموزشي که توسط شرکت ها و موسسات گوناگون در قالب موضوعات و دوره هاي متنوع فناوري اطلاعات برگزار شده شاهد رشد چشمگيري بوده ايم به نحوي که هم اکنون درصد بالايي از متخصصان و دانش آموختگان علوم فناوري اطلاعات در سازمان ها و شرکت ها و ارگان هاي مختلف جذب شده اند و به فعاليت مشغولند.

اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد که با توسعه سرمايه گذاري و توجه ملي به فناوري اطلاعات در ايران بسياري از کارشناسان و متخصصان ايراني مقيم کشورهاي خارجي وقتي شرايطي را براي فعاليت و حتي سرمايه گذاري مطلوب ديدند به کشور بازگشتند و در بخش هاي مختلف به کار مشغول بشوند.

با اين تفاسير مي توان اذعان داشت کشور در حال حاضر از پتانسيل بسيار بالايي در زمينه نيروي انساني متخصص، ماهر، نيمه ماهر و آشنا و علاقه مند به موضوعات و سطوح مختلف علوم  فناوري اطلاعات برخوردار است.

در شاخص بودجه بندي و توان مالي کشور همانطور که پيشتر اشاره شد دولت به عنوان متولي سرمايه گذاري در زمينه فناوري اطلاعات در دو بخش عمده فعاليت کرده است.

1-    بخش دولتي که با تشکيل شوراهاي راهبردي طرح تکفا در وزارتخانه هاي مختلف امکان سرمايه گذاري بر روي طرح ها و پروژه هاي مختلف را فراهم کرده است.

2-    با ايجاد امکان اعتاي وام به شرکت هاي خصوصي زمينه رشد و پيشرفت توان مالي و اقتصادي شرکت هاي خصوصي را فراهم کرده است.

در بعد فعاليت هاي مربوط به تدوين قوانين نيز کشور شاهد حرکت هايي از جانب قوه قضائيه، دولت و مجلس بوده است ولي با توجه به نوپا بودن چهارچوب هاي فعلي جامعه اطلاعاتي-ديجيتالي ايران و ضعف هاي اساسي در دانش عمومي و سيستم هاي خدمات رسان هنوز در دست يابي به تعاريف و مفاهيم قانوني جديدي که با ساختارها و امکانات امروز منطبق و مطابق باشد موفق عمل نکرده ايم و از اين رو بسياري از تحولات قابل انجام در محاق ضعف ها و کمبودهاي قانوني قرار گرفته اند و يا هنوز بازخورد مناسب قوانين تدوين شده به دست نيامده است.

اما نکته اي که حائز اهميت است توجه جدي و توامان مردم و دولت به پديده فناوري اطلاعات است که به انحاء گوناگون و در سطوح مختلف در تلاش براي بهره گيري و توسعه ابزارها و امکانات آن هستند.

تمام تلاش هاي مردم و دولت در نهايت به شکل گيري چهارچوبي مشخص و شفاف از حوزه هاي عمل در عرصه جامعه اطلاعاتي-ديجيتالي ايران منجر خواهد شد و خواسته و ناخواسته مسير و سرعت توسعه آن را با آهنگ رشد فناوري اطلاعات در سطح بين الملل هماهنگ مي سازد                                                                                                                                 .
نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۳

بررسي چالشهاي ظهور اولين نسل جامعه اطلاعاتي-ديجيتالي ايران

نوشته شده توسط: فرنود حسني           تماس با نويسنده:Manager_ict@yahoo.com    تاريخ ارسال 19 اسفند 1383

 

...صرفنظر از خرده گيري هايي که ممکن است بر ماهيت اورکات به عنوان يک کلوپ تفنني ارائه شود(که در مجموع درصد بسيار اندکي از اين جمعيت را مي توان در اينگونه تعاريف گنجاند) بايد اذعان داشت که علي رغم عمر کوتاه شهر مجازي اورکات شهروندان ايراني آن به خوبي توانسته اند با زير و بم آن اشنا شوند و اقدام به تبادل اطلاعات و برقراري روابط کاري کنند. نمونه اين گونه جوامع شبکه اي در نشاني هاي ديگري همچون www.hi5.com و www.business24.com  و www.gazzag.comو... نيز تشکيل شده و در آنها نيز ايرانيان حضور و ظهور جدي پيدا کرده اند. در بعد ديگري از جامعه مجازي ايران مي توان به خيل عظيمي از وبلاگ نويسان اشاره کرد که هر يک بر اساس رشته تحصيلي يا شاخه علمي و ادبي يا حرفه اي مورد علاقه خود اقدام به راه اندازي وبلاگ نموده اند. استفاده ايرانيان از سه سرويس دهنده بزرگ و مشهور وبلاگ يعني:

1-                                                                                   persianblog.ir

2-                                                                                   blogsky

3-                                                                                   blogspot

از اهميت و جايگاه ويژه اي در محافل اينترنتي و جامعه اطلاعاتي داخل و خارج برخوردار است. همچنين در اثر اين  استقبال و توجه باور نکردني سرويس دهنده هاي جديد وبلاگ فارسي پيدا شدند و طرفداراني را گرد خود جمع کردند. که عبارتند از :

1-                                                                                     blogfa.com

2-                                                                                     Mihanblog.com

3-                                                                                     parsiblog.com

 

حضور و موضع گيري هاي پر رنگ و فعالانه و پي گيرانه شبکه وبلاگ هاي فارسي زبان در مسائل و موضوعات گوناگون اتفاقي است که به ندرت نمونه هاي مشابهي از آن يافت مي شود از همه مهمتر عدم هدايت و راهبري واحد اين تعداد وبلاگ است که علي رغم اين موضوع وحدت رويه و انسجام اطلاعاتي در پوشش ابعاد گوناگون يک موضوع اهميت جايگاه وبلاگ ها و جامعه شبکه اي وبلاگ نويسان را بيش از پيش نمايان مي سازد. ملموس ترين نمونه فعاليت اين جامعه را مي توان در موضع گيري بسياري از وبلاگ نويسان در برابر اقدام موسسه نشنال جغرافيک در تغيير نام خليج فارس به خليج عربي نسبت داد.

شاهد بوديم که افراد مختلف با انديشه ها و فعاليت هاي گوناگون اقدام به نشر مطالب مشابهي عليه اقدام اين موسسه کردند و توانستند ظرف مدت کوتاهي عبارت Arabian Golf  را بمباران گوگلي کنند. اکثر وبلاگ نويسان ايراني را جوانان و به خصوص جوانان دانشگاهي تشکيل مي دهند و مطالعه محتواي هر يک از اين وبلاگ ها در شاخه هاي مختلف نشان از مطالعات و دانش خوب اين گروه دارد.

در منظري ديگر به جامعه گردانندگان وب سايت هاي اينترنتي فارسي زبان مي پردازيم که همگام با رشد کاربري اينترنت در ميان عموم از رشد قابل توجهي برخوردار شده است. البته جنبه تفنن و کثرت آن در قياس با وبلاگ ها کمتر است و شايد مهمترين دليل آن را بتوان در  بار مالي راه اندازي، نگهداري و توسعه وب سايت ها دانست.

اما به هر حال تا چند سال اخير تعداد سايت هاي معتبر فارسي زبان به تعداد انگشتان دو دست هم نمي رسيد اين در حالي است که افراد بسياري با سرمايه گذاري هاي شخصي اقدام به راه اندازي سايت هاي اينترنتي با کاربري هاي متفاوتي کرده اند و از اين طريق نقش مهمي در اطلاع رساني شبکه اي به عهده خود گرفته اند. نکته قابل توجه در تمام اين موارد در اين است که اکثر اعضا و افراد فعال در اين جوامع شبکه اي خواسته و ناخواسته بدون هيچگونه چشم داشتي اقدام به آموزش، اطلاع رساني، سرويس دهي و حمايت از کاربران خود مي کردند و منابع اطلاعاتي و دانشي خود را به اشتراک مي گذارند.

نمونه اين کار را وفور وبلاگ ها و وب سايت هايي مي توان ديد که با هزينه شخصي اقدام به راه اندازي و تامين پايگاههاي آموزشي اطلاعات تخصصي مي کنند. و يا کوچکترين اخبار و رويداد هاي علمي و فرهنگي و اقتصادي و حتي سياسي را ظرف کوتاه ترين زمان از منابع مختلف جمع آوري مي کنند و از طري وبلاگ و يا وب سايت خوا انتقال مي دهند.

با تمام اين توضيحات در مي يابيم که در حدود يکي دو سالي است که در آن سوي مرزهاي جامعه واقعي ايران و در پس شيشه ها ي مانيتور ها و کوچه پس کوچه هاي وب قوانين نا نوشته اي در حال تدوين و شکل گيري هستند که موجبات پيوند مردم از گروهها و اقشار مختلف اجتماعي را پديد مي آورند و به تبع آن گونه اي خاص از فرهنگ نوين را در جامعه اي اطلاعاتي ايران پياده سازي مي کنند و اين قضيه مصداق کاملي از ديدگاه و باور کارشناسان امور فرهنگي است که باورها و فرهنگ خلق شده از بطن جامعه را پايا تر و موثر تر مي دانند تا اصول و قواعد تزريقي دولتها به مردم، به خصوص که تمام اين اتفاقات و تعاملات در محيط وب صورت مي گيرد که تا حدود بسياري از فشارها و نظارت هاي دولتي خارج است.

حاصل اينکه جامعه شبکه اي دانش محور يا جامعه مجازي اطلاعاتي ايران با پتانسيل و ظرفيت بالاي علمي و کاري قوت و شکل غير رسمي خود را يافته است.

به دور از هرگونه حب و بغض فکري و عقيدتي مي توان جامعه شبکه اي ايران را که البته هنوز به استاندارد قابل تعريف و مرز روشن لازم دست نيافته نمود و تصويري از جامعه مطلوبي توصيف کرد که در آن جريان آزاد اطلاعات زمينه ايجاد دمکراسي اطلاعاتي-ديجيتالي که بر بستر ازادي بيان و انديشه شکل گرفته معرفي کرد. جامعه اي که در آن افراد مختلف مي توانند با کنار گذاشتن نا برابري هاي اجتماعي با يکديگر به گفتگو بپردازند و تبادل اطلاعات کنند. حقيقت اين نکته وقتي بيشتر قابل اعتنا مي شود که متوجه شويم وب و محيط ديجيتال توانسته با هوان گره گشاي بسياري از نقاط کور و يا ضعيف اطلاعاتي نيز عمل کند به عنوان نمونه مسائل و مباحث سياسي و يا جنسي که به دلايل مختلف در جامعه قابل طرح نيستند قابل ذکر است و شايد يکي از دلايل رشد کمي و کيفي و گرايش قابل توجه کاربران به اينگونه سايت ها و وبلاگ ها در اين مسئله نهفته باشد.

تمام تحولات و تلاش هاي صورت گرفته شده توسط مردم براي حضور و فعاليت در جامعه مجازي شبکه اي ايران در سالهاي آغازين دهه 80 و همچنين تغييرات و تاثيرات گسترده توسعه فناوري اطلاعات در کشورهاي مخلف آسيايي، اروپايي و آمريکايي باعث شد تا توجه دولت به مسئله فناوري اطلاعات افزايش چشم گيري پيدا کند و تشکيلات و گروههاي ويژه اي حتي تا سطح دفتر رياست جمهوري شکل گيرد تا به بررسي راهکارها و زمينه هاي بهره برداري و توسعه فناوري اطلاعات در کشور بپردازد.

مهمترين گام عملي که از جانب دولت براي توسعه فناوري اطلاعات در کشور برداشته شده با راه اندازي شوراي عالي اطلاع رساني و طرح تکفا همراه بود که در سال 1381 شمسي شروع به کار کرد و برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري هاي کلاني را نيز به همراه داشت و تقريباً در تمام ابعاد و شاخه هاي فناوري اطلاعات به تعاريف و مفاهيمي متناسب با سازمان ها و ارگان هاي مختلف دست يافت. سرمايه گذاري هاي دولتي در اين بخش از کميت قابل توجهي برخوردار ود و با هدف رسيدن به يک جامعه اطلاعاتي با رويکرد توسعه دانايي محور در محافل علمي و دانشگاهي کشور نيز مورد توجه و اقبال قرار گرفت و دانشگاهها و ارگان هاي مختلف مربوط با تشکيل و راه اندازي سمينار ها و کنفرانس هاي ملي و بين المللي و با دعوت از کارشناسان و متخصصان فن از خارج کشور سعي در بالا بردن و ارتقا سطح علمي کشور داشتند. تمام فعاليتهاي صورت گرفته شده در ابعاد عمومي، دولتي و دانشگاهي حاصل تلاش و عزم جدي کشور براي جبران عقب افتادگي و مشکلات ناشي از عدم توسعه فناوري اطلاعات در کشور بود. امروزه در دنيا براي بررسي ميزان توسعه کشورها در زمينه فناوري اطلاعات از شاخص ها و پارامترهاي مختلفي استفاده مي شود که يکي از ابتدايي ترين شاخص ها آمادگي الکترونيکي ياE-readiness نام دارد.

عوامل و شاخص هاي مختلفي که در اين شاخص مورد ارزيابي قرار مي گيرند شامل موارد زير مي شود.

1-       زيرساخت

2-       منابع انساني

3-       بودجه و توانمندي مالي

4-       دولت

5-       قوانين

رسيدن به استانداردهاي جامعه اطلاعاتي با دستيابي به سطح مطلوبي از توان و امکانات در هر يک از پارامتر هاي ذکر شده ارتباط دارد.

دامه دارد... 
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۳

بررسي چالشهاي ظهور اولين نسل جامعه اطلاعاتي-ديجيتالي ايران

نوشته شده توسط : فرنود حسني      ايميل:Manager_ict@yahoo.com         تاريخ ارسال:15 اسفند 1383

دست يابي  و دسترسي يکسان  همگان به اطلاعات و شکل گيري جريان آزاد توليد و توزيع اطلاعات مي تواند در شکل گيري هويت فردي و اجتماعي در جامعه اطلاعاتي و تحقق دموکراسي ديجتال منجر شود.

با توجه به اينکه اينترنت به عنوان مهمترين ابزارها اطلاع رساني چند بعدي مي تواند اخبار و اطلاعات را در کوتاه ترين زمان ممکن در چندين زبان مختلف به صورت مکتوب، تصويري و صوتي در حجم بالايي و در سطح جهان منترش کند. نمي توان به سادگي اهميت و نقش آن را انکار و حذف کرد.

با اين توضيح و با آگاهي از اينکه پايه هاي جامعه اطلاعاتي ايران به صورت درون جوش در بطن جامعه و توسط کارشناسان و علاقه مندان به اين حوزه ريخته شده و پس از آن دولت به فکر انجام برنامه ريزي هاي کلان در اين زمينه افتاد و به نظر مي رسد پتانسيل لازم براي افزايش روند حرکتي توسعه دراين بخش وجود دارد و در صورت تعامل بهتر و بيشتر دولت با بخش خصوصي مي توان به نتايج و اتفاقات مثبتي اميدوار بود. نگاه به تعاري و جايگاه مسائلي همچون قوانين و جرائم، فرهنگ سازي، خصوصي سازي، برنامه ريزي دولت و... در بحث کلاني همچون فناوري اطلاعات بايد با نگرش ها و ديدگاههاي جديدي همراه باشد چرا که فناوري اطلاعات با توجه به همه پذير بودن و چند بعدي بودن داراي ظرفيت هاي فراوان و گاه بسيار حساسي است که بهره گيري درست و مناسب از تمام آنها در بهينه شدن امور ضرورت دارد.

مرور تحولات و اتفاقات صورت گرفته در زمينه توسعه آموزش هاي غير آکادميک، توسعه اينترنت، افزايش کمي و کيفي وب سايتهاي فارسي زبان، رونق بازار داخلي سخت افزار و نرم افزار و... نشان از آن دارد که در حوزه عمومي و تجربي نيرو ها و استعداد هاي فراواني وجود دارند که با استفاده از اندک روزنه ها و امکانات فراهم شده توانسته اند خود را با اطلاعات و دانش روز هماهنگ سازند.

تمام اين وقايع نشان از ظهور و رشد نسلي دارد که خود را عدات داده است با ابزارهاي تکنولوژيک ارتباطي و اطلاعاتي با درايت و دقت برخورد کند و مطابق نياز هاي خود از آن بهره برداري کند. اين گروه اجتماعي که اکثر آن را جوانان تشکيل مي دهند به دليل بسياري از مسائل و معضلات اطلاع رساني و ارتباطي جامعه، اينترنت را کانون توجه و همگرايي خود قرار داده و با استفاده از ظرفيت هاي آن سعي داشته ضمن حذف فاصله علمي و اطلاعاتي خود با دنياي صاحب فناوري، کمبودهاي ناشي از در هريک از رسانه هاي تلويزيون، ماهواره، روزنامه، کتاب و... را جبران کند. گو اينکه در بهره برداري از همين به ظاهر امکانات اندک نيز گاه با عدم حمايت دولتها مواجه بوده است. نمود اين آتش زير خاکستر و اين توده عظيم مشتاقان پيوستن به دنياي مجازي و اين شهروندان جديد دنياي وب از سالهاي گذشته و با ظهور شبکه هاي BBS در ايران آغاز شد. افرادي که با اين شبکه هاي مجازي بسيار ابتدايي و ساده کار کرده اند به ياد دارند که چگونه فعاليت هاي محدودي همچون تبادل عکس يا گپ زني را در زمان هاي محدود تعيين شده از جانب مديران شبکه انجام مي دادند و با افراد مختلفي که تا آن زمان شناختي نداشتند اشنا مي شدند. شبکه هاي مجازي BBS خيلي زود در جمع محدود آشنايان و علاقه مندان به اين گونه فعاليت ها رواج يافت تا جايي که در برخي از قرارهاي اين شبکه ها تعداد زيادي از جوانان در کوهها و رستوران ها و کافي شاپ ها گرد هم جمع مي شدند. که اين قرارها نيز به خاطر تبعات اجتماعي معمولاً به صورت زير زميني راه اندازي و اداره مي شدند که از طريق اين جلسات گروهي افراد مي توانستند ساير اعضا شبکه را ببينند و با هم به تبادل نظر بپردازند.

نکته جالب توجه اين است که درصد بسياري بالايي از اين شبکه ها در محدوده جغرافيايي شهري رواج مي يافت. پس از مدتي با توسعه سرويس هاي اينترنتي اين امکان براي ساکنان BBS ها فراهم شد تا به اتاق هاي گپ زني معروفي همچون ياهو،ام اس ان، پالتاک و... کوچ کنند و تجربيات ارتباطات زير زميني و شبکه اي خود را در محيطي پويا تر و جديد تر دنبال کنند اين اتفاق در عرض مدت کوتاهي محبوبيت شبکه هاي BBS را به دست فراموشي سپرد. بسياري از گروندگان و گردانندگان اتاق هاي گپ زني همان افرادي بودند که در شبکه هاي BBS فعال بودند و قشر جواني را نيز تشکيل مي دادند. همزمان با گسترش گرايش به نرم افزارهاي گپ زني تحت وب آشنايي و بهره گيري از سرويس هاي رايگان پست الکترونيک ياهو نيز مورد توجه جامعه ايرانيان قرار گرفت و اينگونه بود که در آن سالها هر کس سعي مي کرد در هنگام معرفي خود و يا ارائه کارت ويزيت ايميلي از ياهو يا هات ميل را نيز بر روي آن بنويسد. هر چند که اتاق هاي چت و ايميل هاي ياهو در ابتداي ترويج کاربردشان در ايران بيشتر مورد توجه جواناني قرار گرفت که به علت برخي فشارها و کمبودهاي اجتماعي به دنبال راهي مناسب و مخفي براي ارتباط با گروههاي همسال خود مي گشتند. روند گپ زني ها و برقراري ارتباطات گروه-شبکه اي با استفاده گسترده جوانان ايراني از سرويس ياهو گروپ و با شکل گيري گروههاي مختلفي که حول موضوعات مختلفي اقدام به نشر مطلب براي خود مي کردند تقويت شد و شکل جديدي به خود گرفت و پس از مدتي گرايش مردم به حضور در جامعه شبکه اي ايران با آشنايي و بهره برداري از سايت هاي موجود در وب از يک سو و ظهور و توسعه سايت هاي فارسي زبان ارائه دهنده خدمات گپ و گفتگو  از سوي ديگر سرعت بيشتري به خود گرفت يعني ضمن اينکه روز به روز به تعداد اعضاء اين جامعه افزوده مي شد امکانات و تخصص هاي فني آنها نيز مدام در حال توسعه بود تقريبا‍ً از همين زمان ها بود که در شهر هاي بزرگ و پس از آن در شهرهاي کوچک دفاتر و يا مغازه هايي تحت عنوان کافي نت فعاليت خود را آغاز کردند و با ارائه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري خود به مردمي که قادر به خريد رايانه هاي شخصي نبودند زمينه را براي گرايش هرچه بيشتر مردم به حضور در دنياي وب و رايانه فراهم کردند. بعدها کافي نت ها خدمات جديدي را نيز به مردم ارائه دادند و آن سرويس تلفن اينترنتي بود که به مردم امکان مي داد به هزينه هاي کم با خارج از کشور تماس برقرار کنند. با اين توصيف نمي توان از نقش و کارکرد کافي نت ها در توسعه جامعه شبکه ايران غافل شد اقدامات و تحولات ذکر شده همچنان ادامه داشت و زماني بيشتر اشکار شد که کمپاني گوگل در راه اندازي سرويس هاي پست الکترونيک خود و سايت اورکات بستري را به وجود آورد تا تمامي افراد از طريق دعوت نامه هايي که از دوستان خود دريافت مي کنند جزو دارندگان Gmail شوند و يا به عضويت سايت اورکات درآيند.

همزمان با بالا گرفتن تب داشتن ايميل هاي يک گيگا بايتي Gmail و عضويت در جوامع مجازي اورکات در دنيا بسياري از وبگردهاي ايراني که پيش از اين هر کدام با ايميل هاي سايت ياهو يا... فعاليت مي کردند و يا در سايت ها و وبلاگ هاي فردي و جمعي اقدام به نوشتن مي کردند بستري را يافتند تا از طريق آن باز هم به صورت نا خواسته يا به عبارت ديگر نادانسته مهر تاييد ديگري بر وجود و ظهور اولين نسل جامعه اطلاعاتي- ديجيتالي ايران بزنند. ايراني ها به سرعت از فرصت هاي (به خصوص رايگان) بوجود آمده استفاده کردند و دوستان و ساير علاقه مندان را براي در اختيار گرفتن Gmail و يا عضويت در سايت اورکات دعوت کردند. طبق گزارش هاي آماري سايت اورکات ايراني ها ظرف مدت کمتر از يک ماه رتبه سوم جمعيتي را در شهر مجازي اورکات به دست آورند و جز فعال ترين اعضا جوامع مختلف اورکاتي شدند. اين در حالي بود که کشور صاحب فناوري ايالات متحده آمريکا و رتبه دوم به کشور پرجمعيت برزيل اختصاص داشت. گذشته از تحليل هاي جامعه شناسانه اي که مي توان بر نتايج فوق داشت در نگاهي خوش بينانه مي توان از جايگاه و اهميت و تاثير عميق فناوري اطلاعات و جامعه اطلاعاتي در ميان ايرانيان که قشر عظيمي از آنان را جوانان تشکيل مي دهند ياد کرد.

ادامه دارد....                                                                                                                                     .
نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۳

بررسي چالشهاي ظهور اولين نسل جامعه اطلاعاتي-ديجيتالي ايران

نوشته شده توسط : فرنود حسني      ايميل:Manager_ict@yahoo.com         تاريخ ارسال:11 اسفند 1383

پس از پايان دهه 90 و آغاز هزاره سوم دنيا وارد مرحله جديدي از تکامل تکنولوژيک خود به نام عصر اطلاعات شد. عصر اطلاعات ساختارها و ملزومات خود را با فناور هاي موجود منطبق ساخت و بر اساس نياز هاي حاصل شده زمينه زايش فناورهاي جديدي را فراهم کرد. گره خوردگي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي در اين دوره به طرز غير قابل باوري ضمن توسعه دروني بر پيشرفت ديگري نيز تاثير گذار بود به گونه اي که فناوري هاي ارتباطي به طور کامل در خدمت سيستم هاي اطلاعاتي قرار گرفته تا  زمينه بسط هر چه بيشتر و بهتر اطلاعات را در کميت و کيفيت مطلوب تر فراهم آورند. اينترنت به عنوان بزرگترين و موثر ترين مولود گره خوردگي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي ظرف چند ساله اخيررشد بسياري يافته است و موجبات شگفتي بسياري  از صاحبنظران و انديشمندان علوم اجتماعي را فراهم کرده است. اينترنت به عنوان يک جامعه بزرگ بدون مرز مجازي در واقع شمايي از مدينه فاضله ايي است که درآن افراد بدون توجه به جنسيت، مليت، رنگ پوست، نژارد و اخلاق مي توانند از تمامي مواهب موجود به صورت مساوي بهره مند شوند و خود نيز آنچه را که جامعه ممي خواهد با ديگران به اشتراک گذارند.

امروزه اينترنت يا به عبارت بهتر ضريب نفوذ اينترنت به عنوان يکي از مهمترين شاخصه هاي توسعه محسوب مي شود. البته اين شاخص در جوامعي قابل بررسي است که برنامه توسعه اي خود را بر مبناي دانايي محوري بنا نهاده اند. توسعه دانايي محور به عنوان سيستم مطلوب توسعه اي در جوامع اطلاعاتي سعي دارند تا کليه فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي را در قالب دانش محوري و حول محور دانايي تفسير و توجيه کند و از اين طريق به چهارچوب ها و استانداردهاي معيني براي تعريف جامعه اي نوين با عنوان جامعه اطلاعاتي دست يابند. با اين توضيحات بايد اشاره کرد که امروزه جامعه شناسان در ارائه تئوري هاي خود مسئله انقلاب ديجيتال را بسيار دقيق مورد بررسي و اشاره قرار مي دهند و از لوازم و ظرفيت هاي آن براي تعيين و سنجش ميزان و سطح توسعه يافتگي جوامع استفاده مي کنند. همانطور که مي دانيم کشورهاي مختلف جهان بر اساس شاخص هاي گوناگون عصر حاضر در زمينه توسعه فناوري اطلاعات به پنج گروه مختلف به شرح زير تقسيم مي شوند

1-کشورهاي پيشتاز:که 13 درصد کشورهاي جهان را شامل مي شوند اين کشورها با سياست گذاري هاي کلان توانسته اند خود را به جايگاه فعلي برسانند از جمله آنها مي توان به آمريکا و آلمان، سنگاپور اشاره کرد.

2- کشورهاي تند رو: که با اندکي تاخير و با برنامه ريزي هاي دقيق به دنبال کشورهاي پيشتاز در حال حرکتند. اين کشورها شامل ايتاليا، مجارستان، کويت و... هستند.

3- کشورهاي پيش رو: کشورهايي همچون آفريقا، روسيه، شيلي که با شناخت و ضعيت موجود فناوري اطلاعات و اهميت آن اقدامات لازم را با برنامه ريزي هاي گسترده شروع کرده اند.

4- کشورهاي آغازگر: همچون ايران، چين، مصر که در ابتداي راه حرکت به سمت توسعه فناوري اطلاعات هستند.

کشورهاي عقب مانده که هنوز ديدگاه و اقدام روشني براي کاربرد فناوري اطلاعات ندارند.

بدون شک رسيدن و قرار گرفتن کشورها به هريک از اين جايگاه ها متاثر از دست يابي به استانداردها،عوامل و شاخص هاي مختلفي در زمينه هايي همچون فرهنگ، آموزش، اقتصاد، مديريت و ... مي باشد.

نگرش جامع دولتها به موضوع فناوري اطلاعات براي دست يابي به تعاريف و تفاسير و استانداردهاي بومي شده توسعه فناوري اطلاعات مي تواند زمينه لازم را براي ايجاد چهارچوب هاي علمي و عملي جامعه اطلاعاتي فراهم کند.

همسو کردن فعاليت هاي آموزشي، سرمايه گذاري هاي اقتصادي، فرهنگ سازي و از همه مهمتر نظارت و مديريت صحيح بر اين عوامل با استانداردهاي تعيين شده که مبتني بر فناوري هاي روز ارتباطي و اطلاعاتي هستند از ملزومان پايه ريزي ساختار جوامع اطلاعاتي هستند. به طور قطع هر چه سرمايه گذاري بر روي فناوري اطلاعات گسترش يابد و مردم بيشتر با حقوق و جايگاه خود در دنياي مجازي آشنا شوند نيازهاي خويش را بيش از پيش خواهند شناخت و به طبع امکانات بهتري را نيز از دولت ها طلب خواهند کرد. به روز رساني مفاهيم جديدي همچون دموکراسي ديجيتال، راي گيري الکترونيکي، شهروند الکترنيکي، شهر الکترونيکي، دولت الکترونيکي و... نتيجه ظهور و توسعه استانداردهاي جامعه اطلاعاتي هستند. هويت الکترونيکي و حقوق الکترونيکي نيز از جمله مواردي هستند که براي شهروندان دنياي مجازي حوزه ها و رويکردهاي جديدي را ايجاد کرده اند.

اينترنت و وب به عنوان بستر به اشتراک گذاري دانش و اطلاعات امروزه نقش مهمي در شکل گيري هويت مجازي ويا هويت شبکه اي براي مردم کشورهاي مختلف دارد. آنها با حضور در اين دنياي مجازي با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند و به تبادل آرا و نظرات خود مي پردازند. بسياري از روابط معمولي انساني در اين حوزه رنگ و بوي ديجيتال به خود گرفته اند تما م اين اتفاقات چه در حالت خود آگاه و چه در حالت ناخودآگاه توسط افرادي صورت مي گيرد که از نظر سطح دانش و موقعيت اجتماعي در سرايط مختلفي قرار دارند و برحسب نياز و توان خود اقدام به دريافت و يا نشر اطلاعات مي کنند و با اين کار در شکل گيري و تکوين پايه هاي جامعه اطلاعاتي تاثير به سزايي دارند. دانشجويان، اساتيد، بازاريان، مديران و... با حضور در اين کانون مجازي دانايي محور به عنوان نمايندگان قشر اجتماعي خود اقدام به توسعه و ترويج علوم و فنون حوزه کاري خود مي کنند و خواسته و نا خواسته زمينه آموزش و آگاهي همکاران و هم فکران خود را فراهم مي آورند. ظهور و توسعه هزاران سايت و وبلاگ فارسي زبان صرف نظر از کيفيت ظرف چند سال اخير حکايت از تحولي اساسي در ديدگاه مردم و به موضوع اطلاعات و اطلاع رساني دارد. در سالهايي نه چندان دور که اينترنت به تازگي در کشور ما رسوخ کرده بود. استفاده از آن به غير از هزينه هاي بالا بسيار محدود و در اختيار اشخاص و ارگان هاي خاصي بود اما اين روزها توجه عمومي و دولتي به موضوع توسعه اينترنت به حدي است که برنامه هاي زيادي براي آموزش آن از سنين پايين در حال پياده سازي است. ضمن اينکه با پيشرفت هاي کمي و کيفي در زمينه سرويس هاي اينترنتي روز به روز امکانات بهتر با هزينه هاي کمتري قابل استفاده مي گردد. بحث توسعه اينترنت روستاها به عنوان کانون بزرگي از جمعيت کشور که همواره به دلايل گوناگون از جريان هاي توسعه امکانات و ابزار اطلاع رساني و در نتيجه از اطلاعات عقب بوده اند بارقه هايي از اميد براي سرعت گرفتن و سامان يافتن اين عرصه در زمينه دستيابي به سطح دانش مطلوب ايجاد کرده است با اين ديدگاه مي توان به جبران عقب ماندگي ها و رسيدن به تعادل اطلاعاتي  حذف طبقات اطلاعاتي ميان اقشار شهري و روستايي همت گماشت.

ادامه دارد...                                                                                                                                      .
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳

نوشته:جان وَن بِويرن / مترجم: جهانشاه ميرزابيگي          برگزيده از :سايت آينده نگر             تاريخ ارسال: 8 اسفند 1383
در اين مقاله با استفاده از تعريفهاي داده، اطلاعات و دانايي مدلي از تحصيل دانش ارائه مي‏شود. بر اساس اين مدل، دانش نمي‏تواند خارج از مغز انسان وجود داشته باشد و براي اينكه به خارج از مغز منتقل شود بايد ابتدا به صورت اطلاعات دربيابد. اطلاعات نيز از طريق اندامهاي حسي به مغز مي‏رسد و در آنجا با دانش قبلي پردازش مي‏شود. دانش جديد فقط از طريق پردازش اطلاعات در مغز حاصل مي‏شود. از بحث اين مدل در متن ديدگاههاي متفاوت نتيجه‏ گرفته مي‏شود كه در آينده كانون توجه مديريت دانايي بايد بر راهبردهاي منابع انساني كه سرماية معنوي انسان را در داخل شركتها تقويت مي‏كنند متمركز باشد. از اين بحث همچنين اين نتيجه حاصل مي‏شود كه اشاعة اطلاعات و تقسيم آن، سطح خلاقيت و نوآوري را درميان كاركنان و در تكتك آنان افزايش مي‏دهد.

كليد واژه ها: اطلا‏عات، مديريت مدل، سرماية معنوي، نوآوري
چكيده:
مديريت دانايي خيلي رايج شده است، مخصوصاً در اين دوره كه مـا در " عــصر اطــلاعات" و "عصر دانش " زندگي ميكنيم و به همين دليل مطالب بسيار زيادي در رشته هاي مختلف، از رشتةمديريت گرفته تا راهبرد، اقتصاد و علوم كامپيوتر در اين‏باره نوشته شده است. هركدام از اين رشته‏ها از ديدگاههاي متفاوت مديريت دانايي را مطرح كرده و رويكردهاي متفاوتي را براي آن در نظر گرفته‏اند، اگر چه همة آنها حول اين محور بحث مي‏كنند كه دانايي يك سرماية ارزشمند است كه بايد مديريت شود و جوهر مديريت دانايي اين است كه راهبردهايي براي انتقال دانش به افراد مناسب، در زمان مناسب و به صورت مناسب (ميلتون و ديگران،1999) فراهم كنند.
اكثر مؤلفان مديريت دانايي را فرايندي تعريف كرده‏اند كه اطلاعات ارزشمند را پيدا و آن را به دانش لازم و ضروري براي تصميمگيري و عمل تبديل ميكند. لاتي و بيرلين (2000) مطرح ميكنند كه تنها مزيت رقابتي ماندگار براي هر شركت ارزشي است كه آن شركت براي مشتريانش ايجاد ميكند. منشأ اين ارزش ايجاد و انتقال اطلاعات مهم از كاركناني است كه با مشتريان در ارتباط مستقيم هستند به كاركناني كه توانايي خلق اطلاعات جديد و مهم را دارند و مجدداً از اين كاركنان به كاركنان گروه اول براي عمل است. غالباً اطلاعات جديد مستلزم نوآوري است و از اين رو مديريت نوآوري براي اكثر شركتها از اهميت زيادي برخوردار است. نوآوري يك فرايند در حال تكوين است كه در آن سازمانها مشكلات را ايجاد و تعريف ميكنند و آنگاه دانش جديدي براي حل آنها ميآفـرينند. تـوليد و تـركيب پـيوستة دانش جمعي سـازماني تـوانايي خاصي را بـه يـك شـركت مـيدهد تـا بـتواند در بـازار بـهتر ازديگران عمل كند (براون و داگير، 1998 ).
بيشتر نويسندگان در حوزة مديريت دانايي پـيشنهاد كـردهاند كـه پـيشرفتهاي فـناوري اطلاعات ابزاريهاي لازم را براي اين مديريت فراهم خواهد كرد. بعضيها پا را از اين هم فراتر نهاده و مطرح كرده‏اند كه خلق نظامهاي مبتني بر دانش يا فناوري دانش از روشهاي مهندسي دانش، به مديريت دانايي بهتري منجر خواهد شد ( ميلتون و ديگران ،1999 )، كه در آن مهندسي دانش مستلزم تحصيل، انـباشت و كـاربرد دانـش از مـتخصصان در حوزه‏اي است كه بايد فناوري دانش براي آن توليد شود.
هـدف ايـن مـقاله ارائـة ديـدگاه متفاوتي نسبت به اين رويكرد مديريت دانايي و نسبت به كساني است كه معتقدند دانايي را مي‏توان خارج از مغز انسان به دست آورد، ذخيره كرد و به كار برد. نويسندة اين مقاله معتقد است كه دانايي نميتواند خارج از مغز انسان وجود داشته باشد و فقط اطلاعات و داده‏ها هستند كه ميتوانند بيرون از مغز وجود داشته باشند. بنابراين اول داده، اطلاعات و دانايي تعريف و بحث خواهد شد، دوم بر اساس اين تعريفها مدلي معرفي خواهيم كرد كه نشان ميدهد چگونه دانايي در مغز انسان براي پردازش اطلاعات و خلق اطلاعات جديد به كار ميرود و چگونه اين اطلاعات جديد به خارج از مغز انسان منتقل ميشود. سوم، اين مدل براي بحث بيشتر دربارة كاركرد فناوري مديريت دانايي وكاركرد اطلاعات در خلق فرايندها و محصولات در داخل "شركتهاي مبتني بر دانايي" به كار خواهد رفت. شالودة نظرية تحصيل دانايي يك مجموعه مقدمات اوليه است كه مبنايي براي تحول منطقي قضاياي مربوط به خلق دانايي، حفظ دانايي و توزيع و كاربرد آن تشكيل مي‏دهد. وضع چنين نظريه‏اي حداقل مستلزم تعريف داده، اطلاعات و دانايي است. بنابراين لازم است به سه سؤال زير پاسخ داده شود :
1. داده چيست؟
2. اطلاعات چيست؟
3. دانايي چيست؟
تعاريف داده، اطلاعات و دانايي
نمونه هايي از دادهها عبارت‏اند از عدد 9/101 يا صفت " داغ" يـا از عـلوم كـامپيوتر ميدانيم كه ذخيره‏سازي نويسه‏ها در كامپيوتر معمولاً بـا "صفر" و "يك" نـمايش داده ميشود كه اينها هم عدد هستند. در اين صورت اگر دادهها واقعيتهاي خام هستند، پس اطلاعات چيست؟ مثالدادهها را در نظر ميگيريم: عدد 9/101 در استرالياي عهد ويكتوريا؛ اين عدد مي‏تواند بسامد يك راديوي "فاكس اف. ام." يا قيمت يك ليتر بنزين بدون سرب در بعضي جايگاههاي بنزين در ژانوية 2001 باشد. ميبينيم كه معني عدد 9/101 به تنهايي اندك است يا اصلاً بيمعني است، اما در بافت معنا پيدا ميكند. همينطور اگر صفت "داغ" را در نظر بگيريم ميبينيم كـه ايـن واژه مـيتواند مربوط به پيشگويي هواي فردا يا توصيف هر چيز ديگري باشد. بنابراين اطلاعات صرفاً داده‏ها در بافت به صورت واقعيتهاي خامي هستند كه ميتوانند شكل بگيرند و اطلاعات خلق كنند. اكنون كه دادهها و اطلاعات را تعريف و توصيف كرديم بايد اين سؤال را مطرح كنيم كه دانايي چيست؟ اين پرسش ذهن فيلسوفان از افلاطون تا زمان حال را به خـود مشغول كـرده و هـنوز جـواب روشني بـراي آن پـيدا نـشده اسـت. بنابراين مثالها و پيشنهادهاي زير را نمي‏توان پاسخهاي قطعي براي اين پرسش دانست اما مي‏توان آنها را قضايايي براي ايجاد مدل در نظر گرفت. قيمت بنزين بدون سرب هر ليتر 9/101 سنت را در نظر بگيريد. اين اطلاع به تنهايي خيلي كارساز نيست. اما اگر اطلاعات بيشتري مانند قيمت بنزين در دوازده ماه پيش را اضافه كنيم مي‏توانيم استنباط كنيم كه قيمت فعلي بنزين نسبت به قبل افزايش يافته است يا كاهش. بعضيها معتقدند كه اين دو اطلاع، يعني قيمت بنزين و مقطع زماني مشخص ، دانايي هستند . اما مؤلف اين مقاله مايل است كه توجه خواننده را به اصطلاح "استنباط كردن" جلب كند. استنباط كردن توصيف فرايندي است كه در داخل مغز به وقوع ميپيوندد. يعني ارائة اطلاعات در يك گزارش يا حتي روي اين صفحة كاغذ مستلزم دانش و مهارت قبلي و شايد توانايي درك وتعبير آن است. توانايي استنباط از اطلاعات مستلزم داشتن مهارت و توانايي بيشتري نسبت به خواندن آن است، اما اگر از يك فرد بيسواد بخواهيد كه استنباط كند متوجه مي‏شويد كه حتي توانايي خواندن نيز مستلزم داشتن دانايي و مهارت كافي است. مثالهاي فراوان ديگري مانندنمودارهاي طرحوار مدارهاي‏الكترونيكي يا دستور آشپزي وجود دارند كه در آنها اطلاعات به مؤثرترين و كارآمدترين صورت كهـن ارائـه مـيشود. امـا كـساني كـه تجربة خـواندن نـدارند بـه سـختي مـيتوانند ايــن اطلاعات را تعبير كنند و گاهي حتي غيركهن است كه بتوانند از آن سردر بياورند، زيرا غالباً تعبير يك فرايند يا پديده مستلزم دانش قبلي است. بنابراين دانايي عبارت است از موجودي اطلاعات ، مهارتها، تجربه، باورها و خاطرات ، لذات (الكساندر و ديگران ، 1991)                                                                                                                                    .
نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۳

 نوشته شده توسط: فرنود حسنی   تاريخ ارسال:۲ اسفند۱۳۸۳        تماس با نويسنده:Manager_ict@yahoo.com

 

با آغاز دهه 80 شمسي در ايران حرکت هاي ملي و بزرگي در جهت توسعه فناوري اطلاعات آغاز شد. با تاثير پذيري از روند جهاني حاکم بر فرآيند توسعه فناوري اطلاعات، تعاريف و استانداردهاي مختلفي آگاهانه يا نا آگاهانه وارد امور رسمي و غير رسمي زندگي مردم ايران شد. در اين ميان جوانان ايراني به دلايل مختلفي که خارج از حوصله اين بحث است بيش تر و سريع تر ار هر قشري در بهره برداري از اين فناوري ها پيش قدم شدند.به اين دليل که آنها بسيار سريع تر مي توانند خود را با تحولات و تغييرات وفق بدهند و اصولاً جوانان به دنبال تحول و تجربه هاي جديد هستند.

در ادامه چالش هاي موجود با توجه به سه بند زير مورد ارزيابي قرار مي گيرند:

 

1-      ديدگاه: براي تعيين اصول و استانداردهاي جهاني و بومي جامعه اطلاعاتي اشنا مي شويم.

2-      دسترسي: نياز ها و امکانات لازم براي دسترسي و کمک جوانان به توسعه جامعه اطلاعاتي را ذکر مي کنيم.

3-      کاربرد:نحوه فعاليت و تعامل جوانان در جامعه اطلاعاتي با ساير عناصر اين جامعه را مطرح مي کنيم.

 

1-      ديدگاه:

الف) امروزه تاثير گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين جوانان فراتر از هر موضوعي آنها را به توجه و فعاليت واداشته است.

ب) فناوري اطلاعات مي تواند به عنوان 1- ابزار و2- هدف زمينه توسعه اشتغال و توانمندي اقتصادي جوانان را فراهم کند.

پ) فناوري اطلاعات مي تواند به عنوان 1- ابزار و2- هدف زمينه توسعه دانش، اطلاعات و فرهنگ جوانان را فراهم کند.

ت) فناوري اطلاعات مي تواند جوانان را به فعاليت وادارد و از آنها به عنوان عناصر تاثير گذار در توسعه دانايي محور کشور استفاده کند.

ث) فناوري اطلاعات مي تواند تا حد بسياري باعث از بين رفتن شکاف هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي در ميان جوانان روستايي و شهري و همچنين جوانان طبقات بالاي شهري و پايين شهري شود.

ج) فناوري اطلاعات مي تواند به عنوان ابزار و هدف در خدمت خلاقيت جوانان ايراني قرار گيرد.

چ) فناوري اطلاعات مي تواند با حذف فواصل زماني و مکاني باعث توسعه ارتباطات و تعامل اطلاعاتي جوانان ايراني با جوانان ساير کشور هاي دنيا شود و همچنين به کاهش شکاف ديجيتالي ايران که از بيشترين ترکيب سني جوان برخوردار است با کشورهاي توسعه يافته کمک کند.

ح) فناوري اطلاعات مي تواند سد بزرگي در برابر روند فزاينده فرار مغزهاي خلاق جوانان ايراني شود.

خ)فناوري اطلاعات مي تواند به رشد و بالندگي شخصيت در جوانان کمک کند و آنها را براي زندگي بهتر آماده سازد. تجربه حضور در جوامع شبکه اي فرصتي مناسب خواهد بود تا جوانان مراودات اجتماعي و تعاملات فکري و انديشه اي را در بستري مجازي آزمايش کنند و از اين تجربه در زندگي واقعي خود بهره ببرند.

د) فناوري اطلاعات مي تواند باعث بالا رفتن درک اجتماعي، اخلاقي، بهداشتي، ديني ، سياسي و قانوني در بين جوانان شود و درجه همکاري آنها را در دستيابي به يک جامعه اطلاعاتي سالم و مبتني بر اصول و دموکراسي بالا ببرد و زمينه کاهش جرم و جنايت را در کلان کشور فراهم کند.

ذ) هزينه کردن در زمينه فناوري اطلاعات براي جوانان سرمايه گذاري براي آينده جامعه است.

با توجه به توانمندي هاي ذکر شده براي دانش فناوري اطلاعات در تسريع دسترسي به استانداردهاي جامعه اطلاعاتي در حال حاضر کشور به خصوص جامعه جوان با عدم توزيع برابر در به اشتراک گذاري عناصر سخت افزاري و نرم افزاري و همچنين دسترسي به اطلاعات مواجه است. از اين رو مهمترين اصل در هويت دهي به جوان در جامعه اطلاعاتي ايران تهيه، توسعه، توزيع مناسب سرويس هاي ملي فناوري اطلاعات مي باشد.

سرويس هاي ملي شامل چه مواردي است و در اختيار چه ارگانهايي قرار دارد.؟

سرويس هاي ملي در حوزه فناوري اطلاعات و جامعه اطلاعاتي به خدماتي اطلاق مي شود که زمينه دسترسي و ايجاد فرصت براي تمامي جوانان در جهت استفاده از منابع مالي، علمي ، آموزشي و... را فراهم مي کند که شامل موارد زير است:

1-      فرصتهاي استفاده از آموزش هاي فناوري اطلاعات

2-      فرصت اسفاده از فناوري اطلاعات براي اموزش و تحصيل

3-      فرصت دسترسي به زيرساختهاي فناوري اطلاعات

4-      فرصتهاي استفاده از فناوري اطلاعات براي اشتغال و کسب در آمد

5-      فرصت و امکان دسترسي به اطلاعات عمومي، تخصصي، علمية سياسي و قانوني

 

براي شناسايي ارگان هايي که اين گونه سرويس ها را در اختيار دارند بايد بررسي هاي لازم صورت گيرد و پس از آن رتبه بندي اين سازمان ها بر اساس ميزان دخيل بودن و در راس امر بودن تعيين و شرايط همکاري دو طرفه سازمان ها نيز مشخص گردد تا تسهيلات و امکانات به بهترين نحو در اختيار جوانان قرار گيرد.

براي اين منور مي توان دستورالعمل هاي لازم براي نظارت بر توزيع برابر فرصتها تعيين گردد و با مطالعه شاخص هايي مانند شهري و روستايي، جنسيت، تحصيلات، شرايط مالي زمينه براي تقويت گروههاي ضعيف در استفاده از فناوري اطلاعات فراهم گردد.

 

تنوع مضامين

تعداد بسيار از جوانان ايراني، تنوع بالاي شرايط زندگي اقتصادي و اجتماعي روحيه تنوع طلب، تفاوت علاقه مندي ها و عوامل مختلف ديگر مي طلبد تا در توليد اطلاعات عمومي و اختصاصي حداکثر تنوع در مضامين و محتوا رعايت شود تا بالاترين درصد پوشش اطلاعاتي در جامعه صورت پذيرد                                                                                                                                        .
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب