فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۳

گزينش از: بهساد           تماس با سردبير:manager_ict@yahoo.com        تاريخ ارسال: 25مهر1383

در دهه گذشته فناوري اطلاعات (Information Technology ) با سرعت چشم گيري در حال تحول بوده است . بعبارت ديگر ، فناوريهاي جديد اطلاعاتي ، هنوز از گرد راه نرسيده ، کهنه ميشوند و سازمانها براي مجهز نگهداشتن خود به آخرين فناوري ها ، ناگزير بطور مستمر هزينههاي هنگفتي متحمل مي شوند. از طرف ديگر فناوري اطلاعات از يک فناوري براي کاهش هزينه ها و اطلاع رساني سريع ، فراتر رفته و بعنوان يک ابزار توانمندساز (Enabler ) مطرح است . معماري اطلاعات وسيله ايست براي برنامه ريزي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات در سازمانها و به عبارت ديگر چارچوبي است براي يکپارچه سازي منابع IT .

تعريف معماري :

هر جا كه نياز به طراحي موجوديت يا سيستمي باشد كه ابعاد يا پيچيدگي آن از يك واحد معين فراتر رفته، يا نيازمنديهاي خاصي را تحميل نمايد، نگرشي ويژه و همه جانبه را لازم خواهد داشت كه در اصطلاح به آن ( معماري) گفته ميشود. معماري تركيبي است از علم، هنر و تجربه كه در رشتههايي نظير ساختمان داراي قدمتي چند هزار ساله است. معماري يعني ارائه توصيفي فني از يك سيستم كه نشان دهندة ساختار اجزاء آن، ارتباط بين آنها و اصول و قواعد حاكم بر طراحي و تكامل آنها در گذر زمان باشد.

معماري اطلاعات :

اساس معماري اطلاعات اين است که رويکرد معماري را (که سالها در ساير رشته هاي مهندسي بکار رفته است) در برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات در يک سازمان يا دولت بکار گيرد .

برنامه ریزی معماری اطلاعات در یک سازمان یا دولت (محلی یا ملی)در سه مرحله عمده انجام می شود :
1.     
تدوین معماری موجود (وضعیت موجود سازمان از نظر فناوری اطلاعات را بررسی می کند)
2.     
تدوین معماری مطلوب (وضعیت مطلوب سازمان از نظر فناوری اطلاعات را تعیین می کند)
3.     
تدوین برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب (با توجه به امکانات ، منابع و محدودیتها) 

هر معماری اطلاعات از چهار جنبه يا بعد تشکيل شده است :

1.      کارومکان : يعني نحوه سازماندهي فرايندهاي کاري سازمانها و توزيع مکاني آنها

2.      مجموعههاي اطلاعاتي : يعني دادههاي لازم براي انجام فرآيندهاي کاري

3.      برنامههاي کاربردي : که براي دسترسي به مجموعههاي اطلاعاتي و کار با آنها مورد استفاده قرار ميگيرد.

4.      زير ساخت فني : شامل سخت افزار ، شبکه و ارتباطات لازم براي اجراي برنامههاي کاربردي

هنگامي که از تعريف معماري موجود يا معماري مطلوب سازمان سخن ميگوئيم ، منظور توصيفي است که بايد هرچهار جنبه فوق را در سطحي از کليت ، روشن سازد.

 تاريخچه معماري اطلاعات :

درسال 1996 قانوني در کنگره آمريکا به تصويب رسيد که به قانون کلينگر-کوهن معروف شد . مطابق اين قانون ، همه وزارتخانهها و سازمانهاي فدرال آمريکا ملزم شدند معماريIT  خود را تنظيم نمايند. مسئوليت تدوين ، اصلاح و اجراي معماري IT يکپارچه در هر سازمان مطابق اين قانون بر عهده مدير ارشد اطلاعاتي (CIO) آن سازمان قرار گرفت . قانون کلينگر- کوهن ، معماري IT را چنين تعريف مي کرد :

« يک چارچوب يکپارچه براي ارتقاء يا نگهداري فناوري موجود و کسب فناوري اطلاعاتي جديد براي نيل به اهداف راهبردي سازمان و مديريت منابع آن ».

بدنبال تصويب قانون کلينگر کوهن ، که مهمترين سند قانوني در مورد الزام تنظيم معماري اطلاعاتي در سازمانهاي دولتي آمريکاست ، سازمان مديريت و بودجه ريزي آمريکا (OMB)  نيز رهنمودي که در سال 1996 منتشر ساخت ، بر لزوم هماهنگي طرحها و هزينههاي انجام شده توسط مؤسسات فدرال آمريکا ، از جمله وزارتخانهها ، سازمانها ، نيروهاي نظامي و دانشگاهايي که از بودجه دولتي استفاده ميکنند ، پروژههايي را براي تنظيم و تدوين معماري اطلاعاتي خود به انجام رساندهاند.

 

 برخی اصول راهبردي معماری اطلاعات :

1.   بهينهسازي بودجه سازماني از طريق برنامهريزي و هماهنگي منابع مديريت اطلاعات بين برنامهها ، بخشها و ادارات مختلف

2.      تسهيل تصميمگيري مناسب از طريق تأمين اطلاعات مقتضي

3.   پاسخگويي سريع به نيازهاي اطلاعاتي از طريق ساماندهي پايگاهها و سيستمهاي اطلاعاتي با هدف تأمين حداکثر دسترس پذيري ، تغييرو گزارش گيري

4.   حل مسائل سازماني با راهحلهاي سازماني از طريق به حداقل رساندن افزونگي و دوباره کاريهاي اطلاعاتي بين برنامه ، بخشها و ادارات مختلف 

5.      بهينه سازي سرمايهگذاري سازماني در IT از طريق تدوين برنامهها و معماري جامع IT

6.   حرکت در جهت همگرايي و يکپارچهسازي اطلاعاتي ادارات محلي ، سازمانهاي تابع و پيمانکاران با تشويق به تبديل سيستمهاي قديم و ايزوله

7.      مديريت صحیح و کارامد پروژههای فناوری اطلاعات

8.      پاسخ گويي به شرايط در حال تغيير                                                                                          
نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۳

گزينش از: مجلات داخلي          تماس با سردبير: manager_ict@yahoo.com            تاريخ ارسال:20مهر 1383

اين مقالات به صورت PDF قابل دريافت هستند.

تجـارت الکتـرونیک (E.C)                                      
تجارت الکترونیکی- اینترنت- مشتریان- هزینه ها- مهندسـی ارزش
IT و روش هـای بهره وری کیفیت و علـم مدیریت
فناوری اطلاعات- بهره وری- شبیه سازی
مدیریت فنـاوری یک رویکـرد فرآیندی 
مدیریت فناوری- تحقیق و توسعه- یادگیری
آنچـه یک مدیـر باید بدانـد!
مدیریت-  رهبری- سازمان- تصمیم گیری
جهـانی شدن، فرهنگ و بازاریـابی
جهانـی شدن- تجارت جهانی- بازاریـابی- اقتصاد
مبـانی فلسفـی بهـره وری
بهره وری- مدیریت- تحقیق و توسعـه- کارآیی- اثربخشی- برنامه ریزی
تحـول مدیریت و رویکـرد سیستمـی
مدیریت- سیستم ها- سازمان   
راهبردهـای مدیریتی در فـرآیند بهبود و بهـره وری
بهره وری- مدیریت- راهبـرد    
تأثیـر عوامل ساختـاری سازمان بر بهره وری نیروی انسـانی
بهره وری- مدیریت- ساختار سازمانی- نیروی انسانی  
ویژگیهـای مدیریت بر پایـه ارزش
مدیریت-  ارزش- سازماندهی- بهبود سازمانی
محیط کـار و انسان بهـره ور  
محیط کـار- بهره وری- مدیریت- ساماندهی- کارآیی
علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع  
مدیریت کیفیت جامع- برنامه ریزی استراتژیک- ارتباطات 
                                                                                                                        
نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۳

نوشته شده توسط: فرنود حسنی      تماس با سر دبیر:manager_ict@yahoo.com      تاریخ ارسال: 19/7/83

 

با سلام به خدمت خوانندگان گرامي مديريت فناوري اطلاعات

به اطلاع مي رسانم اخيراًَ كتابي  با عنوان مديريت بازاريابي الكترونيكي نوشته ام كه هم اكنون آماده چاپ است. اگر فرد يا شركتي تمايل دارد به عنوان حمايت كننده  در انتشار آن سرمايه گذاري كند لطفاَ از طريق ايميل با من تماس بگيرد. در زير عناوين و فهرست مطالب كتاب خواهد آمد.

 

فصل1- فناوري اطلاعات و سازمان

مقدمه/تعاريف/سازمان و سيستم هاي اطلاعاتي/تحولات سازماني و مديريتي ناشي از کاربرد فناوري اطلاعات/اتو ماسيون /ازمان با استفاده از فناوري اطلاعات/دلايل توسعه سيستم هاي وب مدار/مديريت فناوري اطلاعات مبتني بر استراتژي هاي /اهبردي سازمان/مقدمه/استراتژي هاي سازماني/تاثيرات اينترنت در سازمان/اقتصاد اينترنت/اقتصاداينترنت و سازمان

فصل2- کسب و کار الکترونيک

مقدمه/ظرفيتهاي کسب و کار الکترونيک/دليل پايه ريزي کسب و کار از طريق وب چيست/هدف کاربرد کسب وکارلکترونيک/اصول راه اندازي يک کسب و کار الکترونيک/تجارت الکترونيکي/تعريف/ويژگي ها/انواع روش هاي تجارت /لکترونيکي/عوامل کليدي موفقيت در تجارت الکترونيک/مشکلات تجارت الکترونيک/پذيرش تجارت الکترونيک/بانکداري /لکترونيکي/تعريف/تاثيرات گسترش بانکداري الکترونيکي /اي آر پي/مقدمه/ضرورت استفاده از ERP/دستاوردهاي توسعه  اي آر پي براي سازمان /کارتهاي هوشمند الکترونيکي/مديريت الکترونيکي ارتباطات مشتريان/بازاريابي الکترونيکي

فصل3-بازاريابي الکترونيکي

بازار/بازاريابي/بازاريابي الکترونيکي/تعريف بازار الکترونيکي/علل تشکيل و نياز به بازار الکترونيکي/جايگاه بازاريابي هدف /ار و انبوه در بازارهاي الکترونيکي/انواع بازار الکترونيکي/بازاريابي الکترونيکي از چه نظامي پيروي مي کند/بازاريابي /لکترونيکي در سازمان/محيط در بازاريابي الکترونيکي/بازاريابي الکترونيکي و کنترل متغير هاي بازار /آميخته بازاريابي /لکترونيکي/فرآيند مديريت در بازاريابي الکترونيکي/نقش مديران وب در موفقيت باراريابي الکترونيکي/تحقيقات در /.ازاريابي الکترونيکي/جايگاه تحقيقات بازار در بازاريابي الکترونيکي/گزينش برنامه هاي موثر براي طرح هاي بازاريابي /ينترنتي/استراتژي در بازاريابي الکترونيکي/تدوين استراتژي هاي سازماني در بازاريابي الکترونيکي/اهداف اجرايي در /ازاريابي الکترونيکي/تاکتيک ها در بازاريابي الکترونيکي/برنامه ريزي در بازاريابي الکترونيکي/فرآيند تصميم گيري در /ازاريابي الکترونيکي/ارزيابي عملکرد در بازاريابي الکترونيکي/تقسيم بازار/هدف گيري در بازار/تثبيت موقعيت در بازار/ارائه /زيت در رقابت/جايگاه يابي در بازار و تثبيت موقعيت در بازار/طبقه بندي مشتريان/استراتژي طبقه بندي مشتريان بر اساس /عاليت/کالا و بازاريابي الکترونيکي/محصول مناسب/شناخت کالا در بازاريابي الکترونيکي/بازار هدف در بازاريابي الکترونيکي/پيش بيني فروش در بازار الکترونيکي/ترفندهاي فروش/تبليغات در بازاريابي الکترونيکي/هدف تبليغات در /ازاريابي الکنرونيکي/روابط عمومي الکترونيک/استراتژي تبليغاتي در بازاريابي الکترونيکي/رسانه هاي تبليغاتي در بازاريابي /لکترونيکي/تبليغات در وب/شاخص هاي سنجش تاثير تبليغات الکترونيکي/توزيع کالا در بازاريابي الکترونيکي/توزيع و /يستم هاي توزيع /مذاکره در بازاريابي الکترونيکي/کارکردهاي پست الکترونيکي در بازاريابي الکترونيکي/تحولات و /ستاوردهاي بازاريابي در محيط الکترونيکي/مديريت بر انتظارات مشتريان الکترونيکي/دسته بندي مشتريان الکترونيکي/خلق ارزش براي مشتري/تقسيم بندي ارتباطات فروشنده و مشتري در بازار الکترونيکي/مديريت بر شکايات مشتريان در بازارهاي الکترونيکي/وفادار کردن مشتريان در بازارهاي الکترونيکي/جايزه دادن به مشتريان فروشگاه هاي /لکترونيکي/کنترل مشارکت و يادآوري مشتريان براي خريد/نقش سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت الکترونيکي بر بازار/نقش موثر سيستم هاي اطلاعاتي در فرايند هاي رقابتي بازار/عملکرد سيستم هاي اطلاعاتي در بازارهاي رقابتي/نظارت /يستم هاي اطلاعاتي بر خرده فروشي ها/مجلات الکترونيکي/تعريف مجله الکترونيکي/هدف مجلات الکترونيکي/انواع /جلات الکترونيکي/مديريت مجلات الکترونيکي/نظر سنجي از طريق مجلات الکترونيکي/عضويت در مجلات الکترونيکي/نکاتي درباره توزيع مجلات الکترونيکي/سيستم هاي وب مدار و کاربري آنها در بازاريابي الکترونيکي/سيستم /زارش گيري/سيستم  نظر سنجي/سيستم تبادل لينک/سيستم پاسخگويي خودکار/بازاريابي الکترونيکي و سايت اورکات/وبلاگ و بازاريابي الکترونيکي

فصل4-توليد يک وب سايت حرفه اي

5 مرحله راه اندازي يک وب سايت/مراحل آموختن طراحي صفحات وب/استراتژي هاي شما در طراحي وب سايت/اصول /اهبردي طراحي وب سايت/مولفه هاي ضروري وب سايت/ابزارهاي ضروري براي توسعه وب/آماده کردن سايت براي موتورهاي جستجو/بهينه سازي صفحات وب/تاثير مهم نوشتن در فروش/سايت شما در اينترنت/ترفيع وب سايت

فصل5-نکات آموزشي در بازاريابي الکترونيکي

33 نکته عمومي براي مديران سايت ها/10 اصل براي افزايش فروش در اينترنت/10 راه کسب موفقيت در بازاريابي الکترونيکي/10 راه موثر در کاهش هزينه هاي کسب و کار شما/10 شيوه نگارش مطالب سايت/10 عامل موثربراي ايجاد انگيزه /ريد در بازديدکنندگان و تبديل آنها به مشتري/10 کلمه مهم در تبليغات الکترونيکي/10 نظريه براي همکاريهاي مشترک /نلاين/10 نکته اي که شما بايد پيش از ارائه پيشنهاد خريد در اينترنت بدانيد./10 راه ايجاد وجه تمايز با هدف جذب سفارش هاي آنلاين/10 شيوه  طولاني تر کردن حضور بازديدکنندگان در وب سايت

فصل6-بررسي  برخي از فروشگاههاي الکترونيکي ايراني و زمينه فعاليت آنها

فروشگاه پرداخت/فروشگاه ايران استور/فروشگاه هشت/فروشگاه بنياد يادگارهاي فرهنگي/فروشگاه تاويران/فروشگاه ايران /اپر/فروشگاه طعام اسرار/فروشگاه گل زعيم/فروشگاه ابن سينا/فروشگاه ايران في/فروشگاه آروين تاژآفرين/معرفي برخي پايگاههاي اينترنتي ايراني فعال در زمينه تجارت الکترونيکي
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۳

 گزينش از: ايران پي ار           تماس با سردبير: manager_ict@yahoo.com      تاريخ ارسال: 18/7/83

 اگر شما يك كاربر حرفه اي اينترنت هستيد كه روزانه حداقل بين 5 تا 10 سايت را مي بينيد به طور متوسط هر روز با چند سايت مواجه شده ايد كه لينك های موجود در آن قديمي است؟ چند سايت را مي شناسيد كه صفحات موجود در آن ماه ها است بروز نشده اند؟ آيا سايت هايي را كه title يا عنوان ذكر شده در نوار عنوان آن ها 1 New page مي باشد، ديده ايد؟ آيا تا به حال به مدير سايتي ايميل زده ايد كه هيچ پاسخي از آن دريافت نكرده باشيد؟ چقدر از انتقادات شما از وب سايت ها با استقبال webmaster سايت مواجه شده است؟ احتمالا شما تعداد زيادي سايت را با مشخصات ذكر شده مي شناسيد كه ضعف هاي موجود در آن ناشي از كوتاهي webmaster آن مي باشد. Webmaster يا مديريت سايت، به تعريفي شخصي است كه وظيفه كنترل وب سايت و صحت عملکرد آن را برعهده دارد. البته در بعضی از مقالات به هر كسي كه كاري براي يك وب سايت انجام مي دهد webmaster مي گويند. مثلا حتی به كسي كه اطلاعات يك وب سايت را تايپ و ارسال مي كند webmaster مي گويند. اما به عقيده من به چنين شخصي فقط مي توان يك (كاربر ارسال داده  -ftp- user) ) اطلاق كرد و وظايف webmaster بيشتر از تايپ كردن اطلاعات و يا حتي چينش عكس، تصاوير و متن است. در اين مقاله سعي شده است وظايف مهم يك webmaster بيان شود:
1-  
بررسي وضعيت سرور( هاستينگ) سايت ( درست كار كردن، كندي و يا ترافيك آن).
2-  
پاسخگويي و تشكر از   email  هاي كاربران و تهيه آرشيو از آن ها.
3-  
تهيه بانك اطلاعاتي از كاربراني كه به سايت email مي زنند( جهت اطلاع رساني).
4-  
بررسي صحيح بودن لينك هاي موجود در سايت.
5-  
بررسي عناوين  (title ) صفحه ها ( كه در نوار آبي بالاي صفحه سايت نوشته مي شود.)
6- 
بررسي اشكالاتي كه بازديدكنندگان سايت مطرح مي كنند و رفع آنها.
7- 
ثبت نام سايت در موتورهاي جست و جو.
8- 
بالا بردن رتبه سايت در موتور جست و جو.
9- 
بررسي منابع ورود كاربران به سايت .
10- 
بررسي و گسترش كلمات كليدي كه در موتورهاي جستجوگر سايت آن را مي شناسند.
11- 
بررسي صفحات پر بازديد كننده سايت و بهبود آن ها.
12-
بررسي صفحاتي كه كاربران با ديدن آن صفحه از سايت خارج مي شوند.(Exit page)
13- 
درك نياز مخاطبان سايت از طريق هماهنگي بين نام سايت و كيفيت مطلوب.
14- 
بررسي گستردگي جغرافيايي بازديدكنندگان سايت، به علل آن و گسترش آن.
15- 
نظرخواهي در مورد گرافيك و طراحي وب سايت و سرعت down load شدن صفحات.
16- 
درخواست لينك (url) به سايت از سايت هاي ديگر.
17- 
بررسي صفحاتي كه مدت ها ست بروز نشده اند و بروز كردن آنها.
18- 
ارسال به موقع اطلاعات جديد سايت در ساعات خاصي از شبانه روز.
19- 
بررسي سايت هاي پربيننده و مرتبط با سايت جهت درخواست لينك و يا تبليغات در آن سايتها.
20- 
افزايش تعداد لينك هاي موجود در سايت به سايت هاي ديگر (اين عمل موجب ارتقاي رتبه سايت در موتورهاي جستجوگر نيز مي شود)
21- 
بررسي امكان دو يا چند زبانه كردن سايت(درك نياز مخاطبان).
22- 
بررسي اين نكته كه آيا نام وب سايت هايي كه لينك آن ها در سايت آمده تغيير يافته است يا خير؟
23- 
ايجاد جذابيت و تنوع براي كاربران از راه هايي مثل برگزاري مسابقات، جايزه، سرگرمي و ...
24- 
ارايه گزارش ساليانه به بازديدكنندگان درباره عملكرد سايت در طول يك سال گذشته.
25- 
ارايه يادداشت ها، وقايع يا گزارش هاي روزانه يا هفتگي از طريق وبلاگ شخصي.
بررسي و بهبود ناوبري سايت (يعني بازديدكننده از هر جاي سايت با يك كليك بتواند به صفحه اصلي  
Home page و با صفات مهم داخلي سايت برگردد.)

 
نویسنده: فرنود حسنی - جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۳

نوشته شده توسط: فرنود حسنی         تماس با سر دبیر:manager_ict@yahoo.com            تاریخ ارسال: 17/7/83

 

امروزه پيچيدگي عوامل و شاخصهاي موثر در توسعه به حدي است که کارشناسان در تعيين يک الگوي مشخص براي بررسي توسعه در يک جامعه عاجزند از اين رو با تلفيق عوامل گوناگوني چون آموزش، اقتصاد، بهداشت و... به مفهوم گسترده و واحدي موسوم به توسعه پايدار رسيده اند. در اين بين تاثير و نقش شاخصهاي آموزشي در توسعه پايدار بسيار مهم و اساسي است. به همين دليل وقتي از توسعه اطلاعاتي سخن به ميان مي ايد دامنه گسترده اي از فرايند هاي پيچيده آموزشي در ذهن متبادر خواهد شد. توجه به توسعه اطلاعاتي و پرداختن به آن از منظر تکنولوژيک مي تواند راهگشاي بسياري از موانع و مشکلات آموزشي در توسعه پايدار باشد.

عصر حاضر با سيطره و انقلاب ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي امکانات فراواني در راه تسهيل روند توسعه اطلاعاتي به خود مي بيند؛ که بدون شک ماحصل کاربرد علمي و صحيح از آنها دستيابي به توسعه پايدار خواهد بود.

پديده فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT ) با توجه به گستردگي قابليتها و امکانات بالقوه اي که دارد شرايط و بستر هاي مناسبي را درجهت کاربردي شدن تکنولوژي در تمام شئون زندگي بشر فراهم کرده است. بهره گيري مناسب از اين پديده جهاني کليه مراحل توليد، پردازش، طبقه بندي و انتقال اطلاعات را در کوتا هترين زمان ممکن ميسر مي سازد. اغراق نيست اگر ادعا کنيم که امروزه سلامت اقتصادي ملتها با سطح مهارتهاي ايشان در فناوري اطلاعات و ارتباطات سنجيده مي شود و در اين ميان نقش و جايگاه امر اموزش و توسعه مهارت هاي علمي و عملي بدون ترديد بسيار مهم و اثر گذار در روند توسعه اطلاعاتي خواهد بود.

در اين مجال ديدگاه موجود در مورد آموزش شامل کليه فرآيند هاي تبادلي داده ها و اطلاعات در حجم و اشکال مختلف و با هر وسيله قابل انتقال مي باشد.به عبارت بهتر به مسئله آموزش به دور از جز نگري پرداخته شده است و مفهوم عام آن که مبتني بر داد و ستد اطلاعاتي در بسترهاي مختلف انتقال است خواهد شد.

 وقتي سخن از توسعه اطلاعاتي به ميان مي آيد جايگاه ونقش تاثير گذار اطلاعات در روند حرکتي جامعه براي بهبود سيستم هاي توليد تا توزيع اطلاعات به خوبي احساس خواهد شد. در مباحث توسعه اطلاعاتي مديريت نظام يافته بر روند توليد داده، پردازش داده و توزيع اطلاعات صورت مي پذيرد و با اين ديدگاه جايگاه و حق شهروندي براي زندگي در جامعه اطلاعاتي آزاد تعريف پذير مي شود . در اينگونه جوامع که تعريف و نگاه معيني برموضوع هدايت اطلاعات و رشد اطلاعاتي جامعه وجود دارد تقسيم بندي و مرز بندي هاي متعارف از بين مي روند و ابزارهاي تکنولوژيک در خدمت توسعه اطلاعاتي چنان فعاليت مي کنند که همه شهروندان جامعه قادر باشند در نظام هايي معين و شفاف نسبت به انتخاب و کاربري اطلاعاتي مورد نظر خود اقدام کنند.

گام اساسي در راه توسعه مناسب و به روز اطلاعاتي در يک جامعه دانش مدار هماهنگي و نياز سنجي دقيق براي تعيين اولويت ها و کمبودهاي مورد نياز در ساختار جامعه دانش محور است.

اگر بخواهيم کارکرد توسعه اطلاعاتي را به صورت شماتيک در يک جامعه دانايي محور مورد تحليل و توجه قرار دهيم بايستي به دو شاخص کمي و کيفي در توسعه اطلاعاتي بپردازيم در واقع توسعه اطلاعاتي وقتي مي تواند بستر هاي مناسب براي ايجاد يک جامعه دانش محور را فراهم کند که از نظر اطلاعاتي هم به رشد طولي جامعه کمک کند و هم در رشد عرضي جامعه موثر باشد.

به عبارت ديگر و قتي از شاخص هاي کمي در يک جامعه دانش محور صحبت مي کنيم توجه اصلي معطوف به رشد طولي جامعه اطلاعاتي مي باشد که اين آموزش هاي مي تواند شامل گسترش گروههاي سني تحت آموزش، گسترش حجم توليد اطلاعات، گسترش و تنوع درابزارها و علوم مورد آموزش و... باشد.

هنگامي هم که از شاخص هاي کيفي در توسعه اطلاعاتي يک جامعه دانش محور سخن به ميان مي آوريم کارکرد مورد انتظار از اين شاخص ها کمک به افزايش رشد عرضي در جامعه دانش مدار خواهد بود. از شاخص هاي آموزشي اين بخش مي توان به بالا رفتن سطح علمي، دقيق تر شدن امکانات و ابزارهاي آموزشي، تخصصي تر شدن علوم آموزشي و... اشاره کرد.

مهمترين تاثير و کارکرد چنين سيستم هايي که براي توسعه اطلاعاتي طراحي و تعريف مي شوند در گام اول بازخورد مثبتي است که عايد خود اين سيستم ها مي شود به اين صورت که هر گاه در فرآيند هاي آموزشي با هدف توسعه اطلاعاتي جامعه اطلاعات با نظم سيستماتيک و بوسيله ابزارهاي تکنولوژيک با سرعت و دقت بالا در اختيار کاربر وافعي خود قرار مي گيرد در واقع سطح اطلاعاتي يکي از عناصر پذيرنده اطلاعات را در سيستم بالا مي برد و به او امکان را مي دهد تا در سطح جديدي که اختيار کرده نقش منتقل کننده اطلاعات را نيز بازي کند. ايجاد اين چرخه در سيستم توسعه اطلاعاتي مي تواند هدايت دروني سيستم را نيز به عهده بگيرد و با سرعت و دقت بيشتري موجب بهينه سازي روند آموزش شود. اين مسئله با توجه به تاثير و نقش عوامل اقتصادي در توسعه آموزش و اطلاعات در جوامع مايل به سوي دانش محور شدن مي توان موثر باشد زيرا از حداکثر پتانسيل اطلاعاتي موجود در جامعه در اين سيستم استفاده خواهد شد و نياز به تکرار ها و باز آموزي ها کاهش پيدا خواهد کرد.

در سيستم هاي مديريت يافته توسعه اطلاعاتي به دليل کارکرد و نقش با اهميت آموزش، هميشه از نيروهاي فعال در زمينه آموزش در خود سيستم استفاده مي شود و خروج و ايستايي نيروهاي آموزشي در جوامع دانش مدار ديگر لزوم و نقشي نخواهد داشت. زيرا نگاه موجود به آموزشگر و ابزار آموزش يک نگاه سيستمي و به روز شده است يعني به صورت مداوم و زنجير وار  مابين پذيرنده هاي اطلاعات و انتقال دهنده هاي اطلاعات تبادل صورت مي پزيرد و هيچ يک از ارکان يک جامعه دانش محور به علت قرار گرفتن در پروسه هاي آموزشي با هدف توسعه اطلاعاتي به شرايط خروج از جامعه (فرار مغز ها) و يا ايستايي آموزشي و يا از همه بدتر ايستايي فکري نخواهد رسيد                                                                                                                                       .
نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳

نوشته شده توسط: جمعی از اساتید            تماس با سردبیر:manager_ict@yahoo.com              تاریخ ارسال: 13مهر 1383

 

در پی در خواست جمعی از خوانندگان برای امروز تعداد 20 مقاله بسیار مفید و علمی در حوزه مدیریت و تعالی سازمان که توسط اساتید و کارشناسان فن به رشته تحریر در آمده اند، ارائه می گردد. مقالات به صورتPDF  قابل مطالعه هستند.

 

1) مديريت كيفيت جامع (TQM)، نتيجه گرايي، اخلاق سازماني

2) نسخه اي براي تعالي

3) برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر كيفيت

4) مديريت فرآيند و نحوه شناسايي شاخص هاي اندازه گيري در سري استاندارد ISO9000:2000 بر اساس مدل EFQM

5) نتيجه گرايي تئوريهاي مديريتي، ضرورتي براي پايداري و پويايي سازمانها

6) ISO 9000 or Total Quality Management: Which One First

7) ISO 9000 and Total Quality Management: A Transition Model

8)  سازگاري عناصر طرح تكريم با استانداردهاي كيفيت پروژه ISO 9001:2000

9) پايش و اندازه‌گيري فرآيندها با استفاده از يك مدل كمّي

10) رابطه كيفيت زندگي كاري با كارآيي و اثر بخشي عملكرد

11) مهندسي خلاقيت بيونيكي و مهندسي كيفيت

12) ارزيابي نيازهاي اساسي اجراي مديريت كيفيت فراگير TQM درمجتمع آمـوزشي درماني حضرت رسول اكـرم (ص) دانشگاه علـوم پزشكي ايـران (1382)

13) مديريت دانش و نقش آن در هم افزايي قابليت هابراي ايجاد مزيت رقابتي پايدار

14)  مدل دو حلقه اي بهبود Improvement Double Loops Model (IDLM

15) توسعه مدل VESPA رويكرد تلفيقي برنامه‏ريزي استراتژيك ومهندسي ارزش

16) مشتري گرايي پايدارترين آرمان در عرصه چالشهاي مديريت امروز

17) استفاده از بازخورد مشتري براي انتخاب پروژه هاي شش سيگما

18) ارزشيابي بالدريج و فراگيري سازماني، نياز به مديريت تغييرات

19) راهبري پروژه‌هاي بهبود در سازمان

20) مديريت برمبناي هدف راهي بسوي نتيجه‌گرايي
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۳

نوشته شده توسط: فرنود حسنی                تماس با سردبیر:manager_ict@yahoo.com           تاریخ ارسال 11/7/83

ارتباط با رسانه ها و نشریات الکترونیکی:

1- توليد خبر ، گزارش ، مقاله در سایت ها و مجلات الکترونیکی

2- برگزاري مصاحبه اختصاصي – گروهي در سایت های خبری

3- پوشش خبري مراسم و رويدادهای سازمان از طریق سایت سازمان

4- برآورده كردن نيازهاي اطلاعاتي رسانه های مختلف (هماهنگي و راهنمايي هاي لازم ، ارسال عكس ، توضيحات تكميلي و ...)

6- مانيتورينگ محتواي رسانه ها

7- پاسخگويي به رسانه ها و نشریات الکترونیکی ( جوابيه ، اطلاحيه ، تكذيبيه و ...)

8- درج آگهي در رسانه های الکترونیکی

9- بانك اطلاعاتي اخبار و مقالات مربوط به سازمان و فعالیتهای آن

10- بانک اطلاعاتی مربوط به مشخصات رسانه هاي الکترونیکی مختلف،‌ خبرنگاران ، مشخصات سازمان رسانه اي و ...)

انتشارات :

11-   انتشار نشريات الکترونیکی درون سازماني و مدیریت سایت سازمانی

12-   انتشار فعاليت هاي  موردي ( كتاب الکترونیکی ،‌كتابچه، بروشور الکترونیکی،‌ ويژه نامه و ...)

13-   نظارت بر نشريات درون سازماني

اداره سمعي و بصري:

14-   پوشش تصويري مراسم و رويدادها

15-   تهيه آرشيو عكس و تصوير از سازمان و طرح ها و برنامه ها

16-   پشتيباني رسانه ها و نشريات درون سازماني براي تهيه عكس

17- تهیه چند رسانه ای ها

مناسبت ها و مراسم :

18-   برگزاري و يا مشاركت در رويدادهاي اختصاصي سازمان ( شامل نمايشگاه عادی و الکترونیکی، اطلاع رسانی كنفرانس ها و همايش ها از طریق اینترنت، ‌اطلاع رسانی مناسبت ها و مراسم خاص و ...)

19-    مديريت اجرایی رويدادهاي مختلف در سطح سازمان

20-   شركت در نمايشگاه هاي برون سازماني 

21-   تهيه اقلام تبليغاتي معمولی و الکترونیکی( پوستر، هدايا و ...)

22-   مديريت و اجراي تبليغات محيطي درون و برون سازماني ( بيلبورد، ‌سيلك، ‌تابلو اعلانات سازمان، ‌تراكت و ...)

برنامه ريزي و مطالعات افكارعمومي

23-   تهيه، تدوين و نظارت برنامه هاي روابط عمومي در محیط وب

24-   مديريت و اجراي مطالعات افكار عمومي و پژوهشي از طریق سایت سازمان ( نظر سنجي، تحليل محتوا و ...)

25-   ارزيابي اثر‌بخشي برنامه‌هاي اجرا شده روابط عمومي با استفاده از نرم افزارهای مدیریتی و آماری

26-   پشتيباني اطلاعاتي ادارات روابط عمومي، رسانه ها و بخش هاي سازماني از طريق بانك اطلاعاتي تخصصي روابط عمومي در اینترانت

27-   تهيه ، تدوين و نظارت بر حسن انجام دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مورد عمل روابط عمومي و سازمان در بحث ارتباطات

ارتباطات مردمي و اطلاع رساني

28-   پاسخگويي و راهنمايي به ارباب رجوع ( ايجاد نظام پاسخگويي به مكاتبات ، ايميل ها ،‌ تماس هاي تلفني و پيام هاي صوتي به منظور دريافت پاسخ از واحد هاي سازماني مربوطه و ارايه راهنمايي لازم)

29-   راه اندازي و اجراي سیستم انتقادات و پيشنهادها

30-  بررسی و ارائه پرسش و پاسخ های معمول از از طریق سایت، راه اندازی تريبون آزاد یاMassage Board   در سایت  

31-   ارتباط با تشكلهاي تخصصي

32-   برقراري ارتباط دوسويه ارباب رجوع و همكاران  با مديران

33-   انعكاس نظرهاي ارباب رجوع و همكاران سازمان به کارمندان و یا مدیران مربوطه

34-   اطلاع رساني به مخاطبين  ( تهيه اطلاعات مورد نياز مخاطبين ، ايجاد ابزارهاي مناسب اطلاع رساني شامل تلفن گويا ،‌ سايت اينترنتي و ... )

ساير:

35-   مديريت و نظارت بر روابط عمومي هاي تابعه.
نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۳

نوشته شده توسط: فرنود حسنی           تماس با سردبیر:manager_ict@yahoo.com                  تاریخ ارسال:8 مهر 1383

 

لیست دروس دوره های کارشناسی فناوری اطلاعات در دانشگاه امیر کبیر   

دروس اصلی (62 واحد)

عنوان درس                                    تعداد واحد

ساختمان های گسسته                            3

مبانی کامپيوتر و برنامه سازی                    4

زبان ماشین و برنامه نویسی سیستم         3         

ساختمان داده ها                                     3

مدار های منطقی                                    3

معماری کامپيوتر                                      3

برنامه سازی پیشرفته                               3

سیستم های عامل                                  3

نظریه زبانها و ماشین                                3

پايگاه داده ها                                          3

طراحی الگوریتمها                                    3

مهندسی نرم افزار (1)                              3

مهندسی نرم افزار(2)                               3

مبانی الکترونیک دیجیتال                           3

هوش مصنوعی                                       3

اقتصاد مهندسی                                      3

آزمايشگاه شبکه                                      1

آزمايشگاه پايگاه داده ها                            1

شيوه ارائه علمی و فنی                            2

زبان تخصصی                                          2

آز - سيستم عامل                                   1

دروس تخصصی (31 واحد)

عنوان درس                                    تعداد واحد

مبانی فن آوری اطلاعات                            3

مهندسی فن آوری اطلاعات                       3

تجارت الکترونیک                                      2

مدیریت و کنترل پروژه های فن آوری اطلاعات  3

برنامه ريزی استراتژيک فن آوری اطلاعات       3

مهندسی فن آوری اطلاعات (2)                  3

گرافيک کامپيوتری                                     3

اصول و مبانی مدیریت                               3

محیط های چند رسانه ای                          3

پروژه فن آوری اطلاعات                              3

کار آموزی                                               2

                        دروس اختياری

عنوان درس                                    تعداد واحد

مدیریت نگهداری فناوری اطلاعات                 3

تحقیق در عملیات                                   3

سیستم های خبره                                  3

مدیریت رفتار سازمانی                              3

تعامل انسان و کامپيوتر                             3

مباحث نو در فناوری اطلاعات                      3

سیستم اطلاعات جغرافیایی                      3

شبیه سازی کامپيوتری                             3

طراحی و پياده سازی کتابخانه الکترونيکی    3

بهینه سازی کاربردی                                 3

نرم افزارهای توزیع شده                            3

آموزش مجازی                                         3

 

دروس عمومی و پایه 41 واحد می باشند که در این لیست ذکر نشده اند                                                                                                                                            .
نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۳

نوشته شده توسط: محمد تقی احمديان*        توسط با سردبیر:manager_ict@yahoo.com               تاریخ ارسال:7مهر1383

گه گاه در رسانه های مختلف به اظهار نظرهای نادرست و حتی مغرضانه ای برمي خوريم که اثربخشی بنرهای تبليغاتی را مورد سئوال قرار مي دهند!  هر چند تبليغات از طريق بنر تنها راهکار تبليغ نيست و اين روش هم مزايا و محدوديتهای خاص خود را دارد، ولی تجربه نشان مي دهد که استفاده هوشمندانه از بنر بويژه در معرفی نام تجاری (برند) و پيشبرد فروش بسيار موثراست. فرانک کاتالانو مشاور برجسته بازاريابی در سياتل آمريکا ميگويد: "اگر بخواهيم ميزان آشنايي  با تبليغات بنر را به مراحل مختلف شناخت افراد تشبيه کنيم ،‌ مثل اين است که بگوئيم اکنون در پنجمين جلسه ملاقات با بنر قرار داريم؛ اولين جلسه ملاقات با اشخاص جديد معمولا" جلسه آشنايی است و در جلسات بعد بتدريج اطلاعات بيشتری در باره ملاقات شونده پيدا مي کنيم و خصوصيات او را بهتر مي شناسيم." سخن او اشاره به اين نکته است که: بسياری از آگهی  دهندگان به شناخت کاملتري  از تبليغات  بنر (Banner Advertising ) نياز دارند تا بتوانند بخوبی از آن استفاده کنند.بر اساس  آمار سازمان بين المللي تبليغات IAB ) )،‌ در سال 2000 ميلادی، تبليغات از طريق بنر 47٪ کل تبليغات آنلاين را تشکيل داده است. بويژه اگر توجه کنيم که رقم کل تبليغات آنلاين در اين سال 2/8 ميليارد دلار بوده، بيشتر به اهميت اين نوع تبليغات پی مي بريم. بنابراين تبليغات از طريق بنر می تواند و می بايست بخشی از استراتژي تبليغاتي شما باشد، به شرط آنکه به اين موارد توجه کنيد:
1- برای بنرهای خود پيامهای جذاب و کوتاه تهيه کنيد.بنرهای تبليغاتی با بيلبوردهای خياباني قابل مقايسه اند.اين آگهيها بايد نظر بيننده را به مدتي کوتاه جذب کنند. بنرخواه در بالاي صفحه باشد، يا در وسط و کناره هاي آن، بايد با چند کلمه يا تصوير مختصر پيام خود را انتقال دهد. اين آگهيها بخصوص در معرفي نام و مارکهاي تجاري بسيار موفق عمل مي کنند، زيرا نامها يا تصاوير کوتاه  بخوبي در ذهن جاي مي گيرند.  اگرشرکت کوچکی داريد ومي خواهيد مستقيما به تبليغ کالاو خدمات خود بپردازيد(يعني هدفتان معرفي نام تجاری نيست) باز هم بهتر است همين رويه را در پيش گيريد،يعنی کلام و تصويری را انتخاب کنيد که به زيبايی و در کمال اختصار پيام شما را انتقال مي دهد.

2- اطمينان يابيد که بنرها مخاطب را به جای درستی هدايت مي کنند.اگر از بنر براي معرفی سايت خود استفاده مي کنيد، قابل قبول است که مخاطبان را به صفحه اصلی ( home page) سايت بفرستيد.  اما بنرهايي که براي پيشبرد فروش و ارائه پيشنهادات خاص طراحي شده اند، ممکن است باهدايت مخاطبان به صفحه اصلی سبب سردرگمی ايشان شوند. در اين موارد، بخصوص اگر پيام يا راهنماي تصويری مناسبی برای هدايت اين بازديد کنندگان در صفحه اصلی پيش بينی نکرده باشيد، احتمالا آنها را از دست خواهيد داد. کريس ماهر، مدير شرکت بازاريابی  M2k در آستين تکزاس مي گويد: " اگر کاربر را خسته و سردرگم کنيم، بدون آنکه از ما خريد کند، به سايت ديگري خواهد رفت. اين يکی از خطاهاي مهمی است که آگهي دهندگان مرتکب ميشوند." بنابراين، بجای آنکه مخاطب را به صفحه اصلي سايت بفرستيم، بهتر است او را مستقيما" به صفحه ای که براي پيشبرد فروش طراحی شده ـ و بنر ها را به آن مرتبط ( لينک ) کرده ايم – هدايت نمائيم. در اين صفحه بايد محصول يا پيشنهاد خود را به صورت مشروح معرفي کنيم و از مخاطب بخواهيم که با پر کردن فرم محصول را سفارش دهد يا با ما تماس بگيرد. به اين ترتيب اگر مخاطب فرم را هم پر نکند، مطمئن هستيم که پيام ما را دريافت کرده است.


3- تبليغات خود را هدفگيری کنيد.منظور از تبليغات هدفگيری شده، پيام رسانی به مخاطبانی است که داراي علائق  مشترک شغلي، تخصصی، هنري، ورزشی و امثال آن هستند. در تبليغات از طريق بنر اين گروهها را مي توان با دسته بندي سايتهاي نمايش دهنده آگهی از يکديگر تفکيک کرد، بطوريکه هر آگهی براي گروه خاصی از مخاطبان پخش شود. نا گفته پيداست که به اين ترتيب هزينه ها کاهش و بازدهی تبليغات به ميزان درخور توجهی افزايش مي يابد.


4- تبليغات خود را با گروههای کوچک محک بزنيد.يک وجه امتياز يا زيبايی تبليغات اينترنتی اين است که با هزينه ناچيزي مي توانيد آگهي هاي خود را با گروه کوچکي از مخاطبان بيازمائيد. همچنين مي توانيد بنرهايی با شکلها، رنگها، متنها و اندازه هاي مختلف تهيه و اثر بخشی آنها را با هم مقايسه کنيد. با کمي دقت و حوصله     مي توانيد پيشنهاد های فروش را بگونه‌اي تنظيم نمائيد که با خصوصيات وعلائق گروهی مخاطبان سازگارتر شده و بيشترين نتيجه را به بار آورد. در ايران متوسط هزينه نمايش 1000 بنر در حدود 1200 تومان است، که رقم بسيار کمی است و امکان هر نوع آزمايشي را فراهم مي کند.   اين آزمايشها اطلاعات فراواني به آگهی دهنده مي دهد که ارزش آن دهها و گاه صدها برابر هزينه هاي مربوطه است. حتي مي توانيد هزينه و اثر بخشي تبليغات بنر را، براي کالا يا خدمات مورد نظر، با ساير انواع تبليغات سنتي و اينترنتي مقايسه کنيد. در اين صورت ملاحظه خواهيد کرد که تبليغات بنر در مورد بسياری از محصولات ارزانتر تمام مي ‌شود و نتيجه بهتري دارد.

6- بخشی از استراتژی کلی تبليغات خود را به بنر اختصاص دهيد.تبليغات معمولا وقتي بيشترين نتيجه رابه بار مي آورد که از رسانه ها و روشهاي مختلف برای رساندن پيام به مخاطب استفاده کنيم. سازمانها و شرکتهاي بزرگ و با سابقه  اين مطلب را مي دانند و می کوشند پيامهاي خود را با رسانه های مختلف به مخاطبان برسانند. اين شرکتها معمولا" از راديو، تلويزيون، سينما، مطبوعات، تبليغات محيطي‌ ( پوستر، بيلبورد، اتوبوس،...) بخوبي استفاده مي کنند و در سالهاي اخير روشهاي مختلف تبليغات آنلاين را هم به اين مجموعه افزوده اند.اگر بودجه شما کفاف تبليغ در رسانه هاي گرانقيمت را نمي دهد، از ساير انواع تبليغات آنلاين استفاده کنيد. درج آگهی در خبرنامه هاي آنلاين و ارسال اي ميلهاي تبليغاتي از نمونه هائي است که درکنار تبليغات بنر مي تواند به شما کمک کند.

7- درطراحی بنر از گرافيک، انيميشن، و ساير جلوه هاي بصري بهره بگيريد.ترکيب بندي، رنگ، نور، حرکت، حروف و خطوط زيبا اثر محسوسی بر جلب توجه بينندگان و موفقيت بنرهاي شما دارد. نثر زيبا و روان ( که پيشتر به آن اشاره شد) نيز در ترکيب با اين عوامل اثرگذارتر ميشود. اين مجموعه ممکن است مدتها در ذهن بيننده بماند و به اهداف آگهي دهنده کمک کند. براي طراحي بنر ها از افراد متخصص و با تجربه استفاده کنيد. هزينه طراحي بنر رقم درخور توجهي نيست اما اثر مهمي بر تبليغات شما دارد.

*مدير موسسه رسانه پرداز پارس
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٤ مهر ۱۳۸۳

نوشته شده توسط: فرنود حسنی       تماس با سردبیر: manager_ict@yahoo.com                تاریخ ارسال:4 مهر 1383

 

7- پیاده سازی بسیاری از طرحهای IT در سازمان ها بدون مظالعات کارشناسی دقیق و یا انجام نیاز سنجی های اصولی برای سازمان های صورت می گیرد.

 

8- هنوز در جامعه ما دانش و به جرات، ابزار مناسب برای توسعه و مدیریت برنامه ها و پروژه های IT وجود ندارد و این قضیه به علت عدم حضور متخصصین و کارشناسان مدیریت تکنولوژی اطلاعات است. و آنچه که از ظواهر امر بر می آید علاقه مندی زیادی به استفاده مستقیم از اندک افراد متخصص در جریان کار نیست.

 

ک -9شورما همیشه از عدم هماهنگی اصولی میان بخشهای مختلف خود رنج برده در این بینIT نیز از این ناهماهنگی بی بهره نبوده وهر نهادی خود را مسئول و صاحب نظر معرفی می کند .

 

10- بعد از توسعه فرهنگی که نقش مهمی در توسعه دولتی و عمومی IT دارد توسعه قانونی نیز برای استحکام و ضمانت اجرایی این بخش لازم الاجراست ولی با این وجود هنوز هیچ یک از دستگاههای مسئول نسبت به طراحی و تدوین قوانین جامعIT کشور اهتمام نورزیده اند و در نتیجه این امر آشفتگی و بی برنامه گی بر کلیه طرحهای توسعهIT در ایران سایه خواهد افکند.

 

11- علی رغم برنامه های چهانی برای کوچک تر کردن حجم دولتها و ارجاع امور به بخش خصوصی اما همچنان خصوصی سازی در کشور ما به یک آروزی دور دست بدل شده و صنعت نوپای IT در ایران نیز از این موضوع به بهره نیست زیرا سازمان های دولتی تمایلی به انتقال اموربه بخش خصوصی ندارند و ترجیح می دهند روند به اصطلاح توسعهIT را در اختیار و نظارت خود داشته باشند و آن را ار طریق ارجاع به شرکتهای عمومی غیر دولتی و یا امثالهم به انجام برسانند. و در این بین دانش و نیروی انسانی بخش خصوصی را نادیده می گیرند.

12- حضور شرکتهای خارجی نیز در زمینهIT خیلی شفاف نیست و چون نظارت بر عملکرد آنها توسط بخش دولتی انجام می شود در نتیجه انتظار زیادی از بهره برداری مناسب از سرمیه گذاری های نمی توان داشت.

 

 13-کشور ما هنوز قوانین جهانی در زمینهICT را نپذیرفته شاهد این مدعا قاچاق بی حد و حصرنرم افزار و سخت افزار به داخل کشور می باشد. بنابراین وقتی مدیریت و نظارت دقیقی بر ابزارهای یک فناوری نمی شود چگونه می توان به توسعه قانون مند و مدیریت یافته ان در کشور امید داشت.

14- ضوابط مشخصی برای گزینش و استفاده از زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان های دولتی وجود ندارد مثلاً در کشور چین با یک اعلام همگانی تمامی شرکتها و سازمان نرم افزارهای اداری خود را تغییر دادند اما آیا در کشور ما می توان چنین کاری را انجام داد.و ایا اصلاً گشور ما دراری چنین یکپارچگی در زمینه کاربرد نیازسنجی شده و علمی از سخت افزار و نرم افزار می باشد؟

 

 15آنچه مسلم است IT در سطح جهان روز به روز در حال پیشرفت و توسعه است اما با شرایط موجود و با سرمایه گذاری های فراوان این نگرانی و جود دارد تا زمانی که پروژه های IT در قالب دولتی اجرا می شوند نه از نظر فنی و نه از نظر زمانی قابل قیاس با تکنولوژی روز باشند.

 

16- با تمام این تفاسیر باید این مسئله را اضافه کرد که علاوه برضعف فرهنگی و علمی در ساختار دولتیIT هیچ ضایطه مشخصی برای هدایت اقتصادیIT ایران وجود ندارد و بودجه کلان وضع شده برای این طرح همچنان بدون تعریف و هدف مشخصی صرف می شود و سرمایه های ملی را هدر می دهد. سرمایه هایی که می تواند به یک فعالیت عظیم و زیر بنایی تبدیل شود.

 

نگاهی به هفت بند موجود  در تکفا نشان می دهد که مدیریت های سنتی کشور ما هنوز در تامین زیر ساختهای جاری و لازم برای رسیدن وضع زندگی همه اقشار جامعه  به یک وضع مطلوب توسعه عاجزند بنابراین چه لزومی به انجام هزینه های بیهوده ای در راه توسعه عمومیIT در طرحی با عنوان دولت الکترونیکی است. کشور ما هنوز نتوانسته حداقل نیاز های ساختاری و زیرساختی لازم را برای توسعه IT فراهم کند بنابراین صحبت از گسترش و توسعه ابزارهای آن در سطح جامعه امری بیهوده جلوه می کند.

در جایی که هنوز درصد بالایی از مردم از نعمت سواد محرومند و یا مدارس با بدترین امکانات آموزشی به صورت دو یا سه شیفته اداره می شوند چه لزومی برای توسعه فناوری اطلاعات وجود دارد. وقتی در کشور ما هنوز نظام جامعی برای اطلاع رسانی تدوین نشده و سطح دسترسی وتوزیع اطلاعات در هر یک از سطوح جامعه تعریف و معین نشده ونیازسنجی مناسبی از اقشار مختلف مردم که در طرحهایIT مورد  هدف هستند نشده یا به عبارت بهتر نظام مشخصی برای تعیین  میزان، نوع، روش ارائه و اموزش لازم برای استفاده از اطلاعات و ابزارهای ارتباطی برای مرد م وجود ندارد چه توجیهی می توان در برایرهزینه های میلیاردی تکفا داشت. وقتی در جامعه با مشکلاتی مثل اشتغال، بیمه همگانی، کمبود دارو و... مواجه هستیم چگونه می توان امید به تحقق طرح گسترشIT درتوسعه خدمات اجتماعی و یا توسعه اموزش عالی و پزشکی امید داشت. جایی که در عرصه رقابت های تجاری سهم خود را بسیاری از بازارهای غیر نفتی را در زمینه های مختلفی چون فرش، پسته ، زعفران و... به علت عدم پذیرش از جانب سازمان تجارت جهانی از دست داده ایم متوجه می شویم که دست یافتن به دولت الکترونیکی و توسعه تجارت الکترونیکی امری ساده نخواهد بود. به عبارت دیگر کشور ما وقتی در راه توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات مبتنی بر تکفا یا هر طرح دیگری موفق خواهد بود که به سطح مطلوبی از نظر عدالت اجتماعی در زمیه گسترش همه جانبه فرصت ها و موقعیت های اجتماعی در زمینه های علمی- اموزشی، اقتصادی- تجاری و از همه مهمتر موقعیتهای سیاسی در جایگاه جهانی برای حمایت از حقوق دانش مندان ایرانی برسد.

مسائل مطرح شده  بیشتر برای بررسی مهمترین و اساسی ترین معضل و مشکل کشور در راه توسعه پایدار است توسعه ای که مطمئناً با توجه همه جانبه و کارشناسانه به امور مختلف اجرایی کشور امکان پذیر خواهد بود و این موضوع هم در گرو هدایت نظام مند و مدیریت مناسب در عرصه های مختلف کشوراست مطمئناً توسعه IT وقتی اثرات خود را بر جای خواهد گذاشت که ما در سه بعد فرهنگی ، علمی و اقتصادی قادر به مدیریت برنامه های خود باشیم. که در غیر این صورت مثل تمام علوم ما در زمینهIT  هم تبدیل به یک مصرف کننده صرف خواهیم بود و چیزی برای عرضه در بازار جهانیIT نخواهیم داشت.اصلاح و بازنگری در ساختار مدیریتی کشور، گرایش همه جانبه به بهرهمندی از توانمندی و دانش مدیران بخش خصوصی، توسعه زیر ساختهای عمومیIT  در جهت ایجاد توجیه منطقی برای راهاندازی طرح هایIT ، توجه جدی و غیر سلیقه ای در استفاده از مدیریت تکنولوژی اطلاعات در سازمانهای مختلف، آموزش های مدرسه ای از پایه های ابتدایی با هدفهای آینده نگرانه و برنامه ریزی شده و ....مسائلی است که می تواند به موفقیت کشورما در زمینه توسعه IT بینجامد.
نویسنده: فرنود حسنی - پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۳

نوشته شده توسط: فرنود حسنی       تماس با سردبیر: manager_ict@yahoo.com                تاریخ ارسال: 2 مهر 1383

 

اگرظرف یکسال گذشته به  نشریات یا پایگاههای  اینترنتی فارسی که به موضوع فناوری ارتباطات و اطلاعات می پردازند نگاهی انداخته باشیم بدون شک با  اخبار و گزارشهای فراوانی پیرامون طرحی به نام" تکفا" مواجه خواهیم شد. تکفا یا همان به اصطلاح طرح توسعه کاریرد فناوری اطلاعات که در ظاهر امر طرحی بسیار اثرگذار و عمیق جلوه می نماید این روزها دچار آشفتگی های بسیاری است. هدف اساسی در این طرح توسعه همه جانبه کشور در زمینه ICT است که در نهایت زمینه ساز توسعه پایدارخواهد بود.اما آیا به راستی کشور ما ظرفیتها و قابلیتهای پذیرش این طرح را داراست؟ آیا ساختار فرهنگی کشور منطبق بر تفکرات طراحان تکفا است؟ وآیا مدیریت کلان کشوری که قسمت اعظم ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آموزشی آن دولتی است توانایی هضم و تعامل با اینچنین طرحی را دارد؟

شاید آنچه ما از تکفا یا هر طرح دیگری برای توسعه ICT انتظار داریم بسیاربیشتر از ظرفیتهای آن است اما وقتی با توانمندی ها و استعداد های نهان و آشکاری که در میان جوانان با انگیزه ایرانی مواجه می شویم این انتظار را نمی توان متوقعانه و بیش از حد انگاشت.

آگاهیم که ساختار و بدنه  کشور در عرصه های مختلف وابستگی بسیاری به دولت دارد و این بزرگترین معضل در راه توسعه و بستر سازی برای هر گونه پیشرفت و گسترش خلاقیت حداقل در زمینه پدیده به روز و در حال رشدی چون ICT  می باشد. همه روز از سراسر جهان اخباربسیاری از اختراعات جدیدی در دنیای ارتباطات و پیشرفتهای بسیاری در زمینه اطلاعات منتشر می شود بدون اینکه کشور ما در این بین جایگاهی داشته باشد . قطعاً ظهور ICT در ایران و یا هر کشور دیگری بدون توجه به مباحث و دیدگاههای اقتصادی نبوده است اما کشور ما با توجه به اقتصاد تک محصولی خود که اتکای ویژه به نفت دارد در هر دوره ای با توجه به شرایط و اوضاع  احوال موجود به سمتی خاص گرایش داشته فروش ارز، سکه، موبایل، اتومبیل،  آپارتمان سازی و... که به صورت موجی و دوره ای جامعه را فرا گرفته و پس از مدتی تب آن فروکش کرده و دچار رکود شدید شده همه و همه دلایل مشخص و مشترکی دارند و آن هم چیزی نیست به جز عدم مدیریت صحیح در سه بعد فرهنگی، علمی، اقتصادی که بتواند راهگشا و هدایت گر برنامه هایی اصولی و حساب شده یاشد. در کشورهایی  که اتکا شدیدی به ساختار دولتی وجود دارد معمولاً فرهنگ سازی و بستر سازی فرهنگی دریک جریان بالا به پایین صورت میگیرد اما در کشور ما هیچگاه اینگونه نبوده و مدیریت دولتی نتوانسته دیدگاه فرهنگی خود را به جامعه تزریق کند و این مسئله علی رغم در اختیار داشتن ابزارهای مناسبی چون صدا و سیما ارگانهای علمی-آموزشی و فرهنگی کشوراست.

آنچه اکنون جامعه ما را در استفاده همه جانبه از ابزارهای پدیده فناوری ارتباطات و اطلاعات رنج می دهد عدم توسعه یافتگی مدیریتی در ابعاد فرهنگی، علمی و اقتصادی  است.در جایگاهی که دولت از ظهور و ایجاد دولت الکترونیکی صحبت می کند و دولت الکترونیکی به ظاهر شعار محوری IT ایران قلمداد می شود چگونه و تاچه حدی می توان به این شعار امیدوار بود و دل بست آیا پدیده ای که این روزها بیشتر برای سازمانها و نهادهای دولتی ما غالباً به چشم به هم چشمی و مد روز بدل شده می تواند نقش موثری ایفا نماید آیا صرف متصل کردن حرفE به ابتدای هر کلمه ای می تواند ما را در توسعهICT در ایران یاری ببخشد؟

دلیل اینکه بسیاری از فعالیتها و طرح های دولتی تا کنون موفق نبوده اند یا نیمه کاره رها شده اند چیزی جز این نیست که دیدگاه مدیران برای طراحی و اجرای طرحها آینده نگرانه نبوده و صرفاً با حضور همان مدیر تعریف پذیر بوده و با تغییر مدیریت ها طرحها نیز دستخوش تحول و یا عدم پیگیری می شوند.

با این تفاسیراین سوال اساسی پیش می آید که واقعاً جایگاه مدیریت ایرانی در هدایت و راهبری صنعتIT ملی کجاست؟

 مشکلی که از دیر باز متوجه بدنه مدیریتی کشور ما بوده حضور سنتی یک عده در ساختار های مدیریتی کشور است. که هر از چند گاه به صورت چرخشی جای آنها تعویض می شود. بازخوانی هفت محور اصلی طرح تکفا نشان می دهد که ضامن توسعه و اجرای همه جانبه این طرح توجه جدی مدیران ارشد و رده بالای کشور به مسئله تکفاست که با توجه به ظواهر امر این موضوع تا حدودی غیر ممکن جلوه می کند.

اعتقاد نگارنده بر این است که توسعه ICT در بین مردم بسیار سریعتر و علاقمندانه تر صورت گرفته و خواهد گرفت اما با توجه به ظرفیتهای موجود در اختیار بخش خصوصی و مقایسه آنها با بخش دولتی انتظار به جایی است که برای ایجاد شتاب بیشتر در روند توسعه ICT در ایران بخش دولتی تلاش خود را برای یاری رساندن به بخش خصوصی صرف کند. دلایل این ادعا را می توان در موارد زیر مورد اشاره قرار داد.

 

1- به جرات می توان گفت بسیاری از مدیران کشورکه برنامه ریزی و تصمیم گیری در زمینه توسعهICT را برعهده دارند از دانش لازم در زمینه ICT بی بهره اند.

 

2- نظام دولتمدار مانع توسعه سریع و برنامه ریزی دقیق برای توسعهICT است.بسیاری از مدیران در چند ماهه اخیر تنها با شنیدن نامی از تکفا تلاش وسیع خود را برای جذب اعتبار و انجام یکی دوپروژه در زمینهICT کرده اند تا از قافله رقبا عقب نمانند و از این طریق سر پوشی بر نارسایی های مدیریتی خود بگذارند.

 

3- عدم توجه جدی به آموزش علمی و عملی مدیران باعث شده ایشان نتوانند زمینه کاربری مناسب بودجه ها را فراهم کند.

 

4- باید پذیرفت که نظام اداری کشور ما دچار بروکراسی است و از این رو در ارگان های دولتی توجه جدی برای توسعه علمی IT در بین کارمندان دولتی وجود ندارد و این موضوع نارسایی عمده در انتقال خدمات رسانی به مردم مبتنی بر فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی است.

 

5- آموزش های علمی و کلاسیک در زمنیه IT در کشور وجود ندارد و بیشتر دانش عمومی نسبت با IT از طریق آموزش های غیر اصولی ویا به صورت تجربی حاصل می شود. بسیاری از افرادی که در کلاسهای آموزشی مختلف شرکت می کنند بدون هدف خاصی و صرفاً برای گذراندن اوقات فراغت به این کلاسها می روند و  دلیل این امر چیزی جز عدم هدایت آینده نگرانه و نیاز سنجی شده نمی تواند باشد.

 

6- به علت عدم توسعه فرهنگی و علمی در نظام بخشی به مدیریت فناوری اطلاعات بسیاری از سرمایه های ملی به هدر می رود تا جایی که بسیاری از مدیران ارشد و مدیران میانی نمی دانند چه ابزاری و برای چه منظوری مناسب است.                                                                                                                                        

 
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب