فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦

با ارائه اولين استاندارد مديريت امنيت اطلاعات در سال 1995، نگرش سيستماتيک به مقوله ايمن‌سازي فضاي تبادل اطلاعات شکل گرفت. بر اساس اين نگرش، تامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات سازمانها، دفعتا مقدور نمي‌باشد و لازم است اين امر بصورت مداوم در يک چرخه ايمن‌سازي شامل مراحل طراحي، پياده‌سازي، ارزيابي و اصلاح، انجام گيرد. براي اين منظور لازم است هر سازمان بر اساس يک متدولوژي مشخص، اقدامات زير را انجام دهد:

1-      تهيه طرح‌ها و برنامه‌هاي امنيتي موردنياز سازمان

2-      ايجاد تشکيلات موردنياز جهت ايجاد و تداوم امنيت فضاي تبادل اطلاعات سازمان

3-      اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي امنيتي سازمان

 

در حال حاضر، مجموعه‌اي از استانداردهاي مديريتي و فني ايمن‌سازي فضاي تبادل اطلاعات سازمان‌ها ارائه شده‌اند که استاندارد مديريتي BS7799 موسسه استاندارد انگليس، استاندارد مديريتي ISO/IEC 17799 موسسه بين‌المللي استاندارد و گزارش فني ISO/IEC TR 13335 موسسه بين‌المللي استاندارد از برجسته‌ترين استاندادرها و راهنماهاي فني در اين زمينه محسوب مي‌گردند.

در اين استانداردها، نکات زير مورد توجه قرار گرفته شده است:

1-      تعيين مراحل ايمن‌سازي و نحوه شکل‌گيري چرخه امنيت اطلاعات و ارتباطات سازمان

2-      جرئيات مراحل ايمن‌سازي و تکنيکهاي فني مورد استفاده در هر مرحله

3-      ليست و محتواي طرح‌ها و برنامه‌هاي امنيتي موردنياز سازمان

4-      ضرورت و جزئيات ايجاد تشکيلات سياستگذاري، اجرائي و فني تامين امنيت اطلاعات و ارتباطات سازمان

5-      کنترل‌هاي امنيتي موردنياز براي هر يک از سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سازمان

 

استانداردهاي مديريتي ارائه شده در خصوص امنيت اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها، عبارتند از:

·         استاندارد مديريتي BS7799 موسسه استاندارد انگليس

·         استاندارد مديريتي ISO/IEC 17799 موسسه بين‌المللي استاندارد

·         گزارش فني ISO/IEC TR 13335 موسسه بين‌المللي استاندارد

در اين بخش، به بررسي مختصر استانداردهاي فوق خواهيم پرداخت.

 

 

2-1-          استاندارد BS7799 موسسه استاندارد انگليس

استاندراد BS7799 اولين استاندارد مديريت امنيت اطلاعات است که نسخه اول آن (BS7799:1) در سال 1995 منتشر شد. نسخه دوم اين استاندارد (BS7799:2) که در سال 1999 ارائه شد، علاوه بر تغيير نسبت به نسخه اول، در دو بخش ارائه گرديد. آخرين نسخه اين استاندارد، (BS7799:2002) نيز در سال 2002 و در دو بخش منتشر گرديد.

 

2-1-1-   بخش اول

در اين بخش از استاندارد، مجموعه کنترل‌هاي امنيتي موردنياز سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي هر سازمان، در قالب ده دسته‌بندي کلي شامل موارد زير، ارائه شده است:

1-      تدوين سياست امنيتي سازمان

در اين قسمت، به ضرورت تدوين و انتشار سياست‌هاي امنيتي اطلاعات و ارتباطات سازمان ، بنحوي که کليه مخاطبين سياست‌ها در جريان جزئيات آن قرار گيرند، تاکيد شده است. همچنين جزئيات و نحوه نگارش سياست‌هاي امنيتي اطلاعات و ارتباطات سازمان، ارائه شده است.

2-      ايجاد تشکيلات تامين امنيت سازمان

در اين قسمت، ضمن تشريح ضرورت ايجاد تشکيلات امنيت اطلاعات و ارتباطات سازمان، جزئيات اين تشکيلات در سطوح سياستگذاري، اجرائي و فني به همراه مسئوليت‌هاي هر يک از سطوح، ارائه شده است.

3-      دسته‌بندي سرمايه‌ها و تعيين کنترل‌هاي لازم

در اين قسمت، ضمن تشريح ضرورت دسته‌بندي اطلاعات سازمان، به جزئيات تدوين راهنماي دسته‌بندي اطلاعات سازمان پرداخته و محورهاي دسته‌بندي اطلاعات را ارائه نموده است.

4-      امنيت پرسنلي

در اين قسمت، ضمن اشاره به ضرورت رعايت ملاحظات امنيتي در بکارگيري پرسنل، ضرورت آموزش پرسنل در زمينه امنيت اطلاعات و ارتباطات، مطرح شده و ليستي از مسئوليت‌هاي پرسنل در پروسه تامين امنيت اطلاعات و ارتباطات سازمان، ارائه شده است.

5-      امنيت فيزيکي و پيراموني

در اين قسمت، اهميت و ابعاد امنيت فيزيکي، جزئيات محافظت از تجهيزات و کنترلهاي موردنياز براي اين منظور، ارائه شده است.

6-      مديريت ارتباطات

در اين قسمت، ضرورت و جزئيات روالهاي اجرائي موردنياز، بمنظور تعيين مسئوليت هر يک از پرسنل، روالهاي مربوط به سفارش، خريد، تست و آموزش سيستم‌ها، محافظت در مقابل نرم‌افزارهاي مخرب، اقدامات موردنياز در خصوص ثبت وقايع و پشتيبان‌گيري از اطلاعات، مديريت شبکه، محافظت از رسانه‌ها و روالها و مسئوليت‌هاي مربوط به درخواست، تحويل، تست و ساير موارد ‌تغيير نرم‌افزارها ارائه شده است.

7-      کنترل دسترسي

در اين قسمت، نيازمنديهاي کنترل دسترسي، نحوه مديريت دسترسي پرسنل، مسئوليت‌هاي کاربران، ابزارها و مکانيزم‌هاي کنترل دسترسي در شبکه، کنترل دسترسي در سيستم‌عاملها و نرم‌افزارهاي کاربردي، استفاده از سيستم‌هاي مانيتورينگ و کنترل ‌دسترسي در ارتباط از راه دور به شبکه ارائه شده است.

8-      نگهداري و توسعه سيستم‌ها

در اين قسمت، ضرورت تعيين نيازمنديهاي امنيتي سيستم‌ها، امنيت در سيستم‌هاي کاربردي، کنترلهاي رمزنگاري، محافظت از فايلهاي سيستم و ملاحظات امنيتي موردنياز در توسعه و پشتيباني سيستم‌ها، ارائه شده است.

9-      مديريت تداوم فعاليت سازمان

در اين قسمت، رويه‌هاي مديريت تداوم فعاليت، نقش تحليل ضربه در تداوم فعاليت، طراحي و تدوين طرح‌هاي تداوم فعاليت، قالب پيشنهادي براي طرح تداوم فعاليت سازمان و طرح‌هاي تست، پشتيباني و ارزيابي مجدد تداوم فعاليت سازمان، ارائه شده است.

10-   پاسخگوئي به نيازهاي امنيتي

در اين قسمت، مقررات موردنياز در خصوص پاسخگوئي به نيازهاي امنيتي، سياست‌هاي امنيتي موردنياز و ابزارها و مکانيزم‌هاي بازرسي امنيتي سيستم‌ها، ارائه شده است.

 

2-1-2-   بخش دوم

در اين بخش از استاندارد براي تامين امنيت اطلاعات و ارتباطات سازمان ،‌ مطابق شکل (1)‌ يک چرخة‌ ايمن سازي شامل 4 مرحلة طراحي ، پياده سازي ،‌ تست و اصلاح ارائه شده و جزئيات هر يک از مراحل به همراه ليست و محتواي مستندات موردنياز جهت ايجاد سيستم مديريت امنيا اطلاعات سازمان، ارائه شده است . 

 

2-2-          استاندارد ISO/IEC 17799 موسسه بين‌المللي استاندارد

در سال 2000 ، بخش اول استاندارد BS7799:2 بدون هيچگونه تغييري توسط موسسة بين المللي استاندارد بعنوان استاندارد ISO/IEC 17799 منتشر شد.

 

 

2-3-          راهنماي فني ISO/IEC TR13335 موسسه بين‌المللي استاندارد

اين گزارش فني در قالب 5 بخش مستقل در فواصل  سالهاي 1996 تا 2001 توسط موسسة بين المللي استاندارد منتشر شده است . اگر چه اين گزارش فني به عنوان استاندارد ISO  منتشر نشد و عنوان Technical Report بر آن نهاده شد، ليکن تنها مستندات فني معتبري است که جزئيات و تکنيکهاي مورد نياز مراحل ايمن سازي اطلاعات و ارتباطات را تشريح نموده و در واقع مکمل استانداردهاي مديريتي BS7799 و ISO/IEC 17799 مي باشد .

 

2-3-1-   بخش اول

در اين بخش که در سال 1996 منتشر شد، ‌مفاهيم کلي امنيت اطلاعات از قبيل سرمايه، تهديد، آسيب پذيري، ريسک،‌ ضربه و ... ، روابط بين اين مفاهيم و مدل مديريت مخاطرات امنيتي، ارائه شده است .

 

2-3-2-   بخش دوم

اين بخش که در سال 1997 منتشر شد ، مراحل ايمن سازي و ساختار تشکيلات تامين امنيت اطلاعات سازمان ارائه شده است . بر اساس اين گزارش فني ،‌ چرخة ايمن سازي مطابق شکل (2) به 5 مرحله شامل تدوين سياست امنيتي سازمان، تحليل مخاطرات امنيتي، تعيين حفاظها و ارائة‌ طرح امنيت، پياده سازي طرح امنيت و پشتيباني امنيت اطلاعات، تفکيک شده است.

 

2-3-3-   بخش سوم

در اين بخش که در سال 1998 منتشر شد، تکنيکهاي طراحي، پياده سازي و پشتيباني امنيت اطلاعات از جمله محورها و جزئيات سياستهاي امنيتي سازمان، تکنيکهاي تحليل مخاطرات امنيتي، محتواي طرح امنيتي، جزئيات پياده سازي طرح امنيتي و پشتيباني امنيت اطلاعات، ارائه شده است.

 

2-3-4-   بخش چهارم

در اين بخش که در سال 2000 منتشر شد، ضمن تشريح حفاظهاي فيزيکي، سازماني و حفاظهاي خاص سيستم‌هاي اطلاعاتي، نحوة انتخاب حفاظهاي مورد نياز براي تامين هريک از مولفه‌هاي امنيت اطلاعات، ارائه شده است.

 

2-3-5-   بخش پنجم

در اين بخش که در سال 2001 منتشر شد، ضمن افزودن مقولة ارتباطات و مروري بر بخشهاي دوم تا چهارم اين گزارش فني، تکنيکهاي تامين امنيت ارتباطات از قبيل شبکه‌هاي خصوصي مجازي، امنيت در گذرگاه‌ها، تشخيص تهاجم و کدهاي مخرب، ارائه شده است.

 

 
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦

بانک سامان در راستای برنامه های تکریم مشتریان و آموزش و اطلاع رسانی عمومی مسایل بانکداری همکاری خود را با سازمان صدا و سیما آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک سامان, با آغاز سری جدید برنامه رشد و توسعه در شبکه جهانی جام جم 2 که توسط دکتر بزرگمهر از پیشکسوتان عرصه روابط عمومی اجرا می شود این بانک اقدام به برنامه ریزی و تدوین یک سری فعالیت آموزشی و اطلاع رسانی در حوزه بانکی از طریق این برنامه تلویزیونی زنده و پر مخاطب کرده است.

شایان ذکر است که تا کنون دو برنامه از این سری با حضور حمید نصراللهی مدیر امور بین الملل و فرشته ضرابیه مدیر امور بازاریابی و روابط عمومی بانک سامان برگزار شده است که با استقبال بسیار زیاد ایرانیان مقیم اروپا و آمریکا مواجه شده و در برنامه دو شنبه شب این هفته نیز ولی ضرابیه قائم مقام بانک سامان حضور خواهد یافت و پاسخگوی پرسش های هموطنان خواهد بود.

گفتنی است برنامه رشد و توسعه روزهای دوشنبه ساعت 23:35 دقیقه به وقت ایران و 21 به وقت اروپا و 11:30 به وقت آمریکا از طریق IRIB2 به صورت زنده پخش می شود و طبق جدول پخش برنامه های شبکه, تکرار آن نیز در روزهای آتی قابل مشاهده خواهد بود.

گفتنی است در این برنامه تلویزیونی یک ساعته ضمن بحث های کارشناسی در حوزه مسایل بانکی به ویژه ارزی, مخاطبان برنامه می توانند پرسش های خود را به صورت تلفنی و یا پست الکترونیکی به برنامه ارسال کنند و در همان لحظه پاسخ خود را دریافت کنند. همچنین بانک سامان شرایطی را فراهم کرده است که مخاطبان برنامه می توانند در هر زمان با ارسال نامه به نشانی info@sb24.com ظرف مدت کوتاهی پاسخ, پرسش های خود را در خصوص مسایل بانکی از کارشناسان دریافت کنند.
نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦

وبلاگ پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات  به نشانی  www.itmmotto.blogfa.com   که هفدهمین  وبلاگ از مجموعه وبلاگ های مدیریت و فناوری اطلاعات می باشد  راه اندازی شد . این  وبلاگ با  هدف ارایه پند ها و  اندرزهای مدیریتی که توسط  بزرگان علم  مدیریت و  فناوری اطلاعات در قالب  جمله های ارزشمندی ذکر  شده  فعالیت  می کند . در این  مجموعه  وبلاگ ها  که  به همت  فرنود حسنی و سهیلا سلطانی راه اندازی شده است  تلاش شده تا گامی در جهت اعتلای علمی کشور در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات برداشته شود. امیدواریم که همه دوستان و علاقه مندان به این حوزه بتوانند نهایت استفاده را از این مجموعه ببرند و ما را از نظرات و پیشنهادات سازنده خود بهره مند نمایند.

با تشکر
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦

فرنود حسنی

اساس مديريت بهينه در هر کاري بر پايه برنامه ريزي قرار دارد. روابط عمومي به عنوان متنوع ترين و   منعطف ترين بخش سازمان از اين قاعده مستثني نيست و براي راهبري مناسب، عملکرد آن در سازمان بايد حتماً برنامه ريزي را در راس کارهاي خود قرار دهد. شيوه عمل ارايه شده در برنامه ريزي راهگشاي بسياري از سوال ها و بن بست ها در هنگام پياده سازي و اجراي نقش هاي مختلف در روابط عمومي خواهد بود.

با توجه به اين موضوع، بايد عنوان کرد روش برنامه ريزي در سيستم روابط عمومي الکترونيکي از نظر ساختاري تفاوتي با روش هاي معمول برنامه ريزي ندارد ولي آنچه که باعث حساس تر شدن امر مي شود تفاوت در تخصص هاي مورد نياز و تکنيک هاي مورد استفاده در روابط عمومي الکترونيکي است و شامل مراحل زير خواهد بود:

شناسايي مخاطبان: يکي از محوري ترين وظايف روابط عمومي ها شناسايي مخاطبان سازمان است. در روابط عمومي الکترونيکي به دو روش مي توان مخاطبان را تقسيم بندي و سپس شناسايي کرد، اول بر حسب محيط که بر اين اساس دو گروه مخاطب خواهيم داشت:

الف) مخاطب در محيط فيزيکي

ب) مخاطب در محيط مجازي

رويکرد ها و شيوه عمل در قبال هر يک از اين دو گروه متفاوت خواهد بود.

روش ديگر تقسيم بندي مخاطبان بر اساس ساختار سازمان است؛ در اين روش مخاطبان به دو گروه زير تقسيم خواهد شد.

الف) مخاطبان درون سازمان

ب) مخاطبان برون سازمان

در هر دو روش تقسيم بندي، علاوه بر امکان هم پوشاني روش ديگر نيز وجود دارد. اما روابط عمومي با شناخت اين روش ها مي تواند در مراحل بعدي برنامه ريزي موفق تر عمل کند.

تعيين و هماهنگ سازي اهداف روابط عمومي بر اساس اهداف سازمان

هر سازماني براي پيشبرد کارها و ارايه فعاليت هاي خود، نيازمند داشتن راهبردها و اهداف کلان است. اين راهبردهاي کلان در واحد ها و اداره هاي زير مجموعه هر سازماني حدود و تعاريف مشخصي پيدا مي کنند و به عملکرد آن بخش از سازمان سر و شکل مي دهند. روابط عمومي هم از اين قاعده مستثني نيست و بايد تابع راهبردهاي کلان سازمان باشد و برنامه ها و اهداف خود را با اين استراتژي ها هماهنگ سازد.

بنابراين در تعيين روش هاي کار در روابط عمومي الکترونيکي چه از بعد اجرايي و چه از بعد فني از سازماني به سازمان ديگر و از شرکتي به شرکت ديگر، شاهد تفاوت هايي خواهيم بود. نقطه مشترک اهداف توسعه ديجيتالي روابط عمومي سازمان، بر پايه طرح جامع توسعه فناوري اطلاعات[1] در آن سازمان استوار خواهد شد و در ابعاد زيرساختي[2] و روساختي از شاخص ها و استانداردهاي آن پيروي خواهد کرد.

تعيين پيام هاي روابط عمومي

پس از شناسايي مخاطبان و تعيين  اهداف در روابط عمومي الکترونيکي، بايد بسته به شرايط مخاطبان و راهبردهاي تعيين شده و با توجه به ابزارها و امکانات فني و تخصصي سازمان، پيام هايي را تهيه کرده و ابزار انتقال آن به مخاطب را نيز شناسايي کرد.

تهيه پيش نويس برنامه ها

در اين فاز با تهيه چهارچوب اوليه برنامه، عمل آن را براي مشاوره، رفع نقايص و آماده شدن براي تصويب نهايي در اختيار مديران قرار مي دهند. در اين مرحله اقدامات مربوط به بررسي هماهنگي برنامه هاي روابط عمومي الکترونيکي با اصول کلي طرح جامع کسب وکار و طرح جامع فناوري اطلاعات سازمان صورت مي گيرد.

حتي اگر قوي ترين تيم روابط عمومي، در يک موسسه يا سازمان فعاليت کنند، چنانچه در ساختار خود سازمان ديدگاه منسجم و روشني نسبت به امور ارتباطات و اطلاع رساني برقرار نباشد، روابط عمومي قادر به پاسخگويي و سامان بخشيدن به اوضاع نخواهد بود. بنابراين اگر تفکر حاکم  بر روابط عمومي در جهت سوق دادن فعاليت ها به روابط عمومي الکترونيکي باشد اما در ساير بخش هاي سازمان چنين ديدگاهي شکل نگرفته باشد تلاش ها و برنامه ريزي هاي بخش روابط عمومي الکترونيکي هيچگاه موثر نخواهد بود به همين دليل لازم است که سازمان به موضوع روابط عمومي الکترونيکي نگاهي از بالا به پايين داشته باشد و ساختار خود را در تمام بخش ها با فناوري هاي هم سطح آماده سازد.[1] ICT Master Plan

[2] Infrastructure

 
نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦

ديدگاهي نو در توسعه زندگي ديجيتالي(ديدگاه)
نقش بخش خصوصي در شکاف الکترونيک
نقش فناوري اطلاعات در توسعه کتابخانه‌هاي دانشگاه‌هاي ايران
آموش سيار، نيازها، مزايا
بانک‌داري سيار
برنامه‌ريزي راهبردي نمايندگان بيمه
بانک‌داري از طريق پيام کوتاه رويکردي نوين در سيستم بانکي
بررسي کاربردهاي تجارت سيار در B2C و C2C
انواع روش‌هاي پرداخت در تجارت سيار
وب سرورها و مقايسه آن‌ها در يک نگاه (قسمت 2)
فناوري و سيستم عامل Symbian در موبايل
شبکه‌هاي دسترسي بي‌سيم WiMax و WiFi تقابل يا تعامل
کاربرد SMS Working در سازمان‌ها
 
 

و چند مقاله دیگر ... 

http://www.infotechera.com
شماره‌هاي تماس ماهنامه : 70- 88914469
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب