فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٦

 قانون علت و معلول:
هر چيز به دليلي رخ مي دهد. براي هر علتي معلولي است و براي هر معلولي ، علت يا علت هاي به خصوصي وجود دارد ، چه از آن ها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد . چيزي به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگي هر كاري را كه بخواهيد مي توانيد انجام دهيد به شرط آن كه تصميم بگيريد كه دقيقا چه مي خواهيد و سپس عمل كنيد.
قانون ذهن:
شما تبديل به همان چيزي مي شويد كه درباره آن بيشتر فكر مي كنيد . پس هميشه درباره چيزهايي فكر كنيد كه واقعا طالب آن هستيد .
قانون عينيت يافتن ذهنيات :
دنياي پيرامون شما تجلي فيزيكي دنياي درون شماست . كار اصلي شما در زندگي اين است كه زندگي مورد علاقه خود را در درون خود خلق كنيد. زندگي ايده آل خود را با تمام جزييات آن مجسم كنيد و اين تصوير ذهني را تا زماني كه در دنياي پيرامون شما تحقق پيدا كند حفظ كنيد .
قانون رابطه مستقيم :
زندگي بيروني شما بازتاب زندگي دروني شماست. بين طرز تفكر و احساسات دروني شما، و عملكرد و تجارب بيروني تان رابطه مستقيم وجود دارد. روابط اجتماعي، وضعيت جسماني ، شرايط مالي و موفقيت هاي شما بازتاب دنياي دروني شماست .
قانون باور :
هر چيزي را كه عميقا باور داشته باشيد به واقعيت تبديل مي شود. شما آن چه را كه مي بينيد كه قبلا به عنوان باور انتخاب كرده ايد . پس بايد باورهاي محدودكنتده اي را كه مانع موفقيت شما هستند شناسايي كنيد و آن ها را از بين ببريد.
قانون ارزش ها :
نحوه عملكرد شما هميشه با زير بنايي ترين ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آن چه كه ارزش هايي را كه واقعا به آن اعتقاد داريد بيان مي كند ادعاهاي شما نيست بلكه گفته ها، اعمال و انتخاب هاي شما به ويژه در هنگام ناراحتي و عصبانيت است.
قانون انگيزه :
هر چه مي گوييد يا انجام مي دهيد از تمايلات دروني ، خواسته ها و غرايز شما سرچشمه مي گيرد . پس براي رسيدن به موفقيت بايد انگيزه ها را مشخص كرد تا با يك برنامه ريزي اصولي به هدف رسيد .
قانون انتظار :
اگر با اعتماد به نفس ، انتظار وقوع چيزي را در جهان پيرامونتان داشته باشيد آن چيز به وقوع مي پيوندد. شما هميشه هماهنگ با انتظارات تان عمل مي كنيد و اين انتظارات بر رفتار و چگونگي برخورد اطرافيانتان تاثير مي گذارد .
قانون تمركز :
هر چيزي را كه روي آن تمركز كرده و به آن فكر كنيد در زندگي واقعي ، شكل گرفته و گسترش پيدا مي كند . بنابراين بايد فكر خود را بر چيزهايي متمركز كنيد كه واقعا طالب آن هستيد .
قانون عادت :
حداقل 95 درصد از كارهايي كه انجام مي دهيم از روي عادت است . پس مي توانيم عادت هايي را كه موفقيت مان را تضمين مي كنند در خود پرورش دهيم ؛ و تا هنگامي كه رفتار مورد نظر به صورت اتوماتيك و غير ارادي انجام نشود ، تمرين و تكرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهيم .
قانون انتخاب :
زندگي ما نتيجه انتخاب هاي ما تا اين لحظه است. چون هميشه در انتخاب افكار خود آزاد هستيم ، كنترل كامل زندگي و تمامي آن چه برايمان اتفاق مي افتد در دست خودمان است .
قانون تفكر مثبت:
براي رسيدن به موفقيت و شادي ، تفكر مثبت امري ضروري است . شيوه تفكر شما نشان دهنده ارزش ها ، اعتقادات و انتظارات شماست .
قانون تغيير :
تغيير ، غير قابل اجتناب است و ما بايد استاد تغيير باشيم نه قرباني آن .
قانون كنترل :
سلامتي ، شادي و عملكرد درست از طريق كنترل كامل افكار ، اعمال و شرايط پيرامونمان به وجود مي آيد .
قانون مسووليت :
هر چه و هر كجا كه هستيد به خاطر آن است كه خودتان اين طور خواسته ايد . مسووليت كامل آن چه كه هستيد ، آن چه كه به دست آورده ايد و آن چه كه خواهيد شد بر عهده خود شماست .
قانون پاداش :
عالم در نظم كامل به سر مي برد و ما پاداش كامل اعمالمان را مي گيريم . هميشه از همان دست كه مي دهيم از همان دست مي گيريم . اگر از عالم بيشتر دريافت مي كنيد به اين دليل است كه بيشتر مي بخشيد .
قانون خدمت :
پاداش هايي را كه در زندگي مي گيريد با ميزان خدمت شما به ديگران رابطه مستقيم دارد. هر چه بيشتر براي بهبود زندگي و سعادت ديگران كار كنيد و توانايي هاي خود را افزايش دهيد ، در عرصه هاي مختلف زندگي خود بيشتر پيشرفت مي كنيد .
قانون تاثير تلاش :
همه اميدها ، روياها، هدف ها و آرمان هاي ما در گرو سخت كوشي است . هر چه بيشتر تلاش كنيم ؛ موفقيت بيشتري كسب خواهيم كرد .
قانون آمادگي :
در هر حوزه اي موفق ترين افراد ، آن هايي هستند كه وقن بيشتري را صرف كسب آمادگي براي انجام كارها مي كنند . عملكرد خوب نتيجه آمادگي كامل است .
قانون حد توانايي:
شايد براي انجام همه كارها وقت كافي وجود نداشته باشد ولي هميشه براي انجام مهم ترين كارها وقت كافي هست . هر چه بيشتر كار كنيم كارايي بيشتري پيدا مي كنيم . اما بايد اموري را بر عهده بگيريم كه در حد توانمان باشد .
قانون تصميم :
مصمم بودن از ويژگي هاي اساسي افراد موفق است . در زندگي هر جهشي در جهت پيشرفت هنگامي حاصل مي شود كه در موردي تصميم روشني گرفته باشيم .
قانون خلاقيت :
ذهن ما مي تواند به هر چيزي كه باور داشته باشد دست يابد . هر نوع پيشرفتي در زندگي با يك ايده آغاز مي شود و چونتوانايي ما در خلق ايده هاي جديد نامحدود است آينده نيز محدوديتي نخواهد داشت.
قانون استقامت :
معيار ايمان به خود، توانايي استقامت در برابر سختي ها ، شكست ها و نااميدي ها ست.استقامت ويژگي اساسي موفقيت است . اگر به اندازه كافي استقامت كنيم ، طبيعتا سرانجام موفق خواهيم شد .
قانون صداقت :
خوشبختي زماني سراغ ما مي آيد كه تصميم بگيريم هماهنگ با والاترين ارزش ها و عميق ترين اعتقادات خود زندگي كنيم . همواره بايد با آن بهترين بهترين ها كه در درون مان وجود دارد صادق باشيم .
قانون انعطاف پذيري :
در تعيين اهداف خود قاطعيت داشته باشيد ، اما در مورد روش دست يابي به آن ها انعطاف پذير باشيد . در عصر تحولات سريع و رقابت شديد ، اتعطاف پذيري .
قانون خوشبختي :
كيفيت زندگي ما را احساسمان در هر لحظه تعيين ميكند و احساس ما را تفسير خودمان از وقايع پيرامونمان مشخص مي سازد ، نه خود وقايع . هرگز براي اين كه تجربه خوشي از دوران كودكي داشته باشيد دير نيست . كافي است گذشته را مرور كنيد و روشي را كه براي تفسير تجربيات خود داشته ايد تغيير دهيد.
قانون تعجيل :
ما همواره دوست داريم كه هر چه زودتر به آرزوهايمان برسيم ، به همبن دليل است كه در تمام عرصه هاي زندگي بي قراريم .
قانون فرصت:
بهترين فرصت ها اغلب در معمولي ترين موقعيت هاي زندگي مان به وجود مي آيد . پس بزرگ ترين فرصت ها به احتمال زياد هميشه در دسترس ماست .
قانون خود شكوفايي :
شما مي توانيد هر چه را كه براي رسيدن به اهداف تعيين شده خود به آن نياز داريد بياموزيد . آن هايي كه مي آموزند توانا هستند.
قانون بخشندگي :
هر چه بيشتر ، بدون انتظار پاداش ، به ديگران خدمت كنيد ، خير و نيكي بيشتري به شما مي رسد . آن هم از جاهايي كه اصلا انتظار نداريد . شما تنها در صورتي حقيقتا خوشبخت خواهيد شد كه احساس كنيد به دليل خدمت به ديگران انسان باارزشي هستيد
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦

مرحله طراحي مجدد فرآيندهاي سازمان بر مبناي اهداف CRM بهترين نتيجه را براي سازمان در پي خواهد داشت.

براي پياده سازي اين سيستم بايستي از سيستم هاي نرم افزار ويژه استفاده نمود. اين سيستم ها داراي هسته هاي اصلي و استاندارد بوده كه ممكن است بنا به شرايط هر سازمان نياز به تكميل و توسعه سفارشي اين سيستم ها باشد. سيستم هاي CRM فعلاً داراي 5 موتور اصلي و استاندارد به شرح زير است كه به احتمال زياد در آينده تغيير كرده و موتورهاي ديگري به آنها اضافه خواهد شد:

1.    تمركز اطلاعات مشتري در يك نقطه: چرا كه در شرايط حاضر در اكثر سازمانها كه اطلاعات مشتريها را دقيقاً نگهداري مي كنند اين اطلاعات تقريباً در 20 نقطه جمع آوري مي شوند كه براي استفاده از آنها و توسعه بازار داراي مشكلات زياد و بعضي مواقع غير ممكن است.

2.    تجزيه تحليل و بخشي كردن اطلاعات مشتري: درصورت تنوع كالا و خدمات يك سازمان، اين موتور اقدام به بخشي كردن مشتريها و تجزيه تحليل ويژه براي وضعيت جاري و توسعه بازارهاي هدف براساس اطلاعات هر بخش مي كند.

3.    اختصاصي كردن نياز مشتري: با توجه به امكان ارتباط خاص با مشتريها، اين موتور خواهد توانست نياز مشتريها را به صورت خاص جمع آوري و در اختيار سازمان قرار دهد تا سازمان بتواند نياز خاص آنها را طراحي و تأمين كند.

4.    امكان تماس با مشتري از طريق وسيله مورد علاقه هر كدام: بعضي مشتريها از سيستم فاكس، و بعضي پست الكترونيكي، و بعضي نامه و امثال آن استفاده مي كنند. اين موتور ضمن برقراري ارتباط فعال و سريع با تمام مشتريها، با هر كدام از طريق وسيله انتخابي وي تماس مي گيرد.

5.    انتقال اطلاعات و مبادلات بين مشتري و سازمان: تمامي ارتباطات و مبادلات بين مشتريها و سازمان از طريق اين موتور مديريت مي شود. اين اطلاعات شامل سفارش كالا و خدمات ، اطلاعات مالي و پرداختها ، اطلاعات ساخت و تكميل سفارش مشتري ، ارسال كالا يا خدمات براي مشتري ، ارسال صورتحساب ، اطلاعات ارسال كالا و خدمات پس از فروش ، آموزش و پشتيباني هاي مشتري ، اطلاع رساني به مشتريها براساس علاقه و نياز هر كدام، و بقيه موارد است.

خريد سيستم هاي CRM توسط شركتهاي كوچك بسيار گرانقيمت و از نظر فن آوري براي نگهداري و تغييرات ضروري آن بسيار سخت و تقريباً غير ممكن است. براي حل اين مشكل ، شركتهاي خدماتي ويژه نياز است كه اين نرم افزارها و سيستم هاي مورد نياز را خود تهيه و نگهداري كنند و خدمات مورد نياز شركتهاي متقاضي را در ازاي هزينه مورد توافق در اختيار آنها قرار دهند. اين سيستم ها به گونه اي هستند كه ضمن ارائه خدمات به چندين شركت قابليت حفظ اطلاعات براي هر شركت و سازمان را نيز دارا هستند. با اين شرايط شركتهاي ارائه كننده خدمات، خود مسئول نگهداري و توسعه سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري مربوطه خواهند بود. در اين صورت شركتهاي دريافت كننده اينگونه خدمات هم ضمن پردخت هزينه هاي مربوطه و جزئي (در مقايسه با سرمايه گذاري خريد اين سيستم ها) هميشه از پيشرفته ترين سيستم ها استفاده مي كنند.

شركتهاي ارائه كننده اين نوع خدمات را ASP يا (Application Service Provider) مي گويند. ASP يكي از زير ساختهاي IT است و به سازمانها يا شركتهايي گفته مي شود كه داراي امكانات تمركز اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار، پهناي باند شبكه ، و پشتيباني پرسنل متخصص است كه خدمات مورد نياز سازمانها و بنگاهها را در جامعه و برحسب نياز آنها اجاره مي دهند.

البته براي استفاده از خدمات ASP نياز به تهيه معماري و توپولوژي خاص براي هر سازمان است كه اين مهم بايستي در محيط هر سازمان و مطابق اهداف آن سازمان توسط عوامل داخلي و يا مشاورين انجام گيرد. شايد بتوان گفت كه اين مرحله تكميل يا ادامه مرحله BPR در هر سازمان است.

متأسفانه در حال حاضر شركتهاي ASP در كشورمان وجود ندارد اما با تعريف نيازها از سوي سازمانهاي اقتصادي و مصرف كننده اين نوع خدمات، طبعا شركتهاي جديدي در اين خصوص پا به عرصه وجود خواهند گذاشت.

 


 نرم افزار CRM شرکت ایده پرداز طلوع، ابزاری در دست مدیران بازرگانی شرکتها جهت افزایش هر چه بیشتر فروش.
نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٦

نويسنده : www.SoftWareMarketingResource.com

 

 

براي ايجاد يك چرخه‌ي فروش پايدار و مسير رشد مثبت، كسب و كارها به طور معمول درگير تلاش‌هاي بازاريابي كوتاه و بلند مدت مي‌شوند.

 

تلاش‌هاي بازاريابي كوتاه مدت باعث افزايش ناگهاني ميزان فروش مي‌‌شوند و به ندرت دوام مي‌يابد. افزايش‌هاي ناگهاني فروش به طور معمول ناشي از فعاليت‌هاي تبليغاتي بازاريابي و يا فروش محصولات در يك محدوده‌ي زماني خاص است. بازاريابي كوتاه مدت باعث افزايش فروش مي‌شود.

 

بازاريابي كوتاه مدت آنلاين

توجه مثبت به محصولات در مجامع عمومي، گروه‌هاي خبري و يا درون سازمان‌هاي تجاري مي‌تواند باعث افزايش سريع و رشد ناگهاني ميزان فروش شود. گفت‌وگوهاي گروه‌هاي خبري از نظر كنترل و زمان‌بندي براي بازاريابان امري دشوار است. از آن جايي كه توجه به محصولات در گروه‌هاي خبري، بازاريابي كوتاه مدت به شمار مي‌آيد، بنابراين اين نوع بازاريابي نمايش و ارايه‌ي سازمان يافته‌اي براي پشتيباني و كنترل ميزان فروش محصولات ندارد.

 

تخفيف دادن

فعاليت‌هاي تبليغاتي بازاريابي كه شامل كوپن‌ها، تخفيف‌ها و يا فروش محصولات در محدوده‌ي زماني خاص هستند، مي‌توانند باعث سودمندي و بهره‌مندي محصولات و توجه به آن‌ها شوند. استفاده از پيشنهادها و تبليغات گسترده امري مهم است، در غير اين صورت، فروش بلند مدت محصولات با منتظر نگاه داشتن مشتريان براي ارايه‌ي محصول بعدي، كاري خطرناك به نظر مي‌رسد.

 

تبليغات
آسان‌ترين و سريع‌ترين راه براي تبليغ محصولات و جلب توجه مشتريان، صرف هزينه براي آن‌ها است. تبليغات
pay-per-click به اداره و گرداننده‌ي ترافيك‌هاي تبليغاتي مشهور هستند. متاسفانه، به دنبال اتمام سرمايه‌هاي در نظر گرفته شده براي تبليغات بازاريابي، فروش محصولات نيز به پايان مي‌رسد. درك اين مطلب كه با بازاريابي كوتاه مدت، فروشندگان اغلب مي‌توانند ميزان فروش خود را كنترل و درآمدهاي حاصل از فروش را صرف محصولات نوپا و جديد، خدمات و يا كسب و كار كنند، امري مهم به شمار مي‌رود.

 

بازاريابي كوتاه مدت همچنين براي بازاريابي آزمايشي محصولات جديد و يافتن قيمتي مناسب براي اين محصولات سودمند است. بازاريابان مي‌توانند با استفاده از تبليغات pay-per-click، كاهش و يا افزايش تعداد مشاهده كنندگان سايت‌هاي فروش آنلاين را كنترل كنند و درباره‌ي بنرها، كلمات كليدي و گرافيك‌ها تصميم‌گيري كنند. سپس مي‌توان تجربه‌هاي حاصل از بازاريابي كوتاه مدت را در استراتژي بازاريابي بلند مدت به كار بست. بازاريابان مي‌توانند اثربخشي نسخه‌هاي فروش را شناسايي و تعيين كنند و سپس آن‌ها را در فعاليت‌هاي بلند مدت بازاريابي پياده كنند.

 

بازاريابي بلند مدت آنلاين

بدون شك، زمان‌گيرترين و در عين حال مهم‌ترين جنبه‌ي بازاريابي بلند مدت شامل مهيا كردن و بهينه سازي وب سايتي براي موتورهاي جست‌وجو است. اكثر جست‌و‌جوگران اينترنت به دنبال يافتن محصولات و يا اطلاعاتي در موتورهاي جست‌وجو هستند. اكثر جست‌وجوگران اينترنت براي يافتن محصولات، خدمات و يا اطلاعات مورد نظر خود از واژه‌هاي كليدي استفاده مي‌كنند. شناسايي و بهينه‌سازي سايتي براي واژه‌هاي كليدي و عبارت‌هايي كه مشتريان در جست‌وجوهاي خود براي محصولات و خدمات مورد نظر به كار مي‌برند، فعاليتي بسيار مهم براي قابل دسترس بودن در اينترنت به شمار مي‌آيد.

 

بهينه سازي موتورهاي جست‌وجو فرايندي مداوم و در حال پيشرفت است. هدف موتورهاي جست‌وجو فراهم آوردن سايت‌هايي مناسب با موارد جست‌وجوي كاربران است.

 

هنگام طراحي تبليغات بازاريابي، بايد تلاش‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت بازاريابي را در نظر گرفت تا بدين ترتيب فرايند فروش همواره پايدار و مداوم باشد. با پياده سازي يك برنامه‌ي بازاريابي كه هر دو روند كوتاه مدت و بلند مدت را در بر دارد، مي‌توان به موفقيت در فرايند فروش اميدوار بود.

 

منبع:

   www.systemgroup.net

 
نویسنده: فرنود حسنی - دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦

این دوره های آموزش الکترونیک به صورت آنلاین برگزار می گردد و کاربران دوره های آموزش مجازی در هر زمان از شبانه روز از طریق اینترنت امکان دسترسی به محتواهای آموزش الکترونیک را خواهند داشت. در هر دوره آموزش مجازی نیز آزمون از طریق اینترنت و به صورت آنلاین انجام خواهد شد. آزمون آموزش الکترونیک در آخرین روز هر ماه برای مدت محدودی فعال خواهد شد.این به مفهوم امکان شرکت در بیش از یک آزمون و دوره آموزش الکترونیکی می باشد.

مدرس دوره : فرنود حسني  (اطلاعات کامل درباره مدرس دوره در www.farnood.com)

جلسه اول: مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و چالش هاي اطلاع رساني
جلسه دوم: روابط عمومي الکترونيکي کليات، مفاهيم، کارکردها
جلسه سوم: دولت و روابط عمومي الکترونيکي
 جلسه چهارم: سازمان و روابط عمومي الکترونيکي
 جلسه پنجم: رسانه و روابط عمومي الکترونيکي
 جلسه ششم: مديريت وب سايت ها و روابط عمومي الکترونيکي
 جلسه هفتم: مديريت سيستم ها و ابزارهاي روابط عمومي الکترونيک
 جلسه هشتم: انتشارات در روابط عمومي الکترونيک
 جلسه نهم: تبليغات و روابط عمومي الکترونيک
 جلسه دهم: روابط عمومي الکترونيک در حوزه کسب و کار

 جلسه يازدهم: آزمون

 ثبت نام در این دوره برای عموم علاقه مندان آزاد است

 • هزینه ثبت نام در این دوره برای شرکت کنندگان عادی 59000 تومان می باشد.

 • دانشجویان و دانش آموزان با ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهند بود

 • مدیران و کارمندان سازمانهای دولتی و خصوصی با ارائه معرفی نامه رسمی از سازمان خود 20 درصد تخفیف دریافت خواهند نمود

 • دوستانی که موارد تخفیف شامل آنها می گردد. پس از ثبت نام، اصل گواهی و یا معرفی نامه خود را از طریق پست سفارشی به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، روبروی مدرسه راهنمائی استاد معین، مجتمع رهنما، واحد آموزش الکترونیک ارسال نمایند تا تخفیف مورد نظر برای آنان لحاظ گردد.
   

 • از آنجا که کلیه فرآیند ثبت نام الکترونیکی است، لطفا ضمن وارد نمودن کامل اطلاعات از صحت تمام آنها اطمینان حاصل فرمائید. خواهشمند است در صورت امکان شماره تلفن همراه خود را نیز وارد نمائید تا در صورت نیاز با سرعت بیشتری امکان تماس میسر باشد.

 • چند روز پس از ثبت نام مامور پست به آدرس شما مراجعه و ضمن ارائه فاکتور رسمی و بسته راهنمای استفاده از سرویس آموزش الکترونیک، هزینه دوره را از شما دریافت خواهد نمود.

 • بسته راهنما شامل کارت شناسائی دوره و یک لوح فشرده راهنما خواهد بود.

 • شما باید دفترچه را بلافاصله مطالعه و مطابق آن خود را در سیستم ثبت نمائید تا دسترسی شما فعال گردد. عدم ثبت از طرف شما عدم امکان استفاده از سامانه آموزشی را به همراه خواهد داشت.

 • پس از ثبت نام و پرداخت هزینه امکان لغو ثبت نام و بازگرداندن هزینه وجود نخواهد داشت.

 • برای ثبت نام به نشانی الکترونیکی http://elearnix.ir/publicCommunication مراجعه فرمایید.
 • نویسنده: فرنود حسنی - جمعه ۱٩ امرداد ۱۳۸٦

  دومین کارگاه بین المللی آموزش تخصصی و کاربردی روابط عمومی با مشارکت اساتید داخلی وخارجی ، اتحادیه جهانی روابط عمومی و مدرسه عالی خبرنگاری هند ، از 19آبان ماه به مدت 14 روز و طی دو دوره برگزار می شود.

  به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی تنگشیر مدیر اجرایی دومین کارگاه آموزش تخصصی و کاربردی روابط عمومی افزود: در این دوره آموزشی مباحث مدیریت روابط عمومی آنلاین ، اصول برنامه ریزی مدیریت راهبردی ، الگوی مشتری مداری، قدرت رسانه های مکتوب ، اطلاعیه رسمی و آینده روابط عمومی ، ارتباطات شرکتی در هزاره سوم ، پیاده سازی روابط عمومی و مدیریت بازاریابی الکترونیکی و همچنین مدیریت  شکایت مشتریان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

  وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان پس از گذراندن دوره آموزشی قادر به تهیه طرح جامع راهبردی برای ادارات و سازمان های تحت مدیریت خود خواهند بود، افزود: دکتر حسین علوی راد، دکتر اجیت پاتک ، استاد محمود مختاریان، پروفسور اوجوال چاد هوری ، مهندس فرداد اسلامی ، دکتر حمید ضیایی پرور و مهندس فرنود حسنی ، از جمله اساتید این دوره هستند .

  وی گفت: علاوه بر مدیران و کارشناسان روابط عمومی و همچنین بنگاه های تولیدی و خدماتی ، به تمامی مدیران سازمان ها ، مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره سازمانها و شرکت ها توصیه می شود در این دوره ها شرکت کنند.

  علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 88315270 ، 4 و 88328123 تماس و یا به سایت www.iranpr.org مراجعه کنند .
  نویسنده: فرنود حسنی - جمعه ۱٩ امرداد ۱۳۸٦

  این دوره های آموزش الکترونیک به صورت آنلاین برگزار می گردد و کاربران دوره های آموزش مجازی در هر زمان از شبانه روز از طریق اینترنت امکان دسترسی به محتواهای آموزش الکترونیک را خواهند داشت. در هر دوره آموزش مجازی نیز آزمون از طریق اینترنت و به صورت آنلاین انجام خواهد شد. آزمون آموزش الکترونیک در آخرین روز هر ماه برای مدت محدودی فعال خواهد شد.این به مفهوم امکان شرکت در بیش از یک آزمون و دوره آموزش الکترونیکی می باشد.
  مدرس دوره : فرنود حسني  (اطلاعات کامل درباره مدرس دوره در www.farnood.com)

   جلسه اول: جامعه اطلاعاتي و اقتصاد
   جلسه دوم: فناوري اطلاعات و سازمان
   جلسه سوم: مباني کسب و کار الکترونيکي

   جلسه چهارم: مباني تجارت الکترونيکي
   جلسه پنجم: مديريت ارتباطات مشتريان، مديريت زنجيره تامين، هوشمندي سازماني
   جلسه ششم: مفاهيم و راهبردهاي بازاريابي الکترونيکي
   جلسه هفتم: رويکردهاي مشتري مداري در بازاريابي الکترونيکي
   جلسه هشتم: رويکردهاي ترويجي و تبليغي در بازاريابي الکترونيکي
   جلسه نهم: وب سايت هاي اينترنتي و کارکردهاي عملي آنها در بازاريابي الکترونيکي
   جلسه دهم: داده کاوي آماري و مديريت بهينه وب سايت ها
   جلسه يازدهم: مفاهيم تکنيکي و کاربردي در بازاريابي الکترونيکي
   جلسه دوازدهم: راه اندازي و مديريت وب سايت هاي تجاري در ايران

   جلسه سيزدهم: آزمون

 • ثبت نام در این دوره برای عموم علاقه مندان آزاد است

 • هزینه ثبت نام در این دوره برای شرکت کنندگان عادی 59000 تومان می باشد.

  • دانشجویان و دانش آموزان با ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهند بود

  • مدیران و کارمندان سازمانهای دولتی و خصوصی با ارائه معرفی نامه رسمی از سازمان خود 20 درصد تخفیف دریافت خواهند نمود

 • دوستانی که موارد تخفیف شامل آنها می گردد. پس از ثبت نام، اصل گواهی و یا معرفی نامه خود را از طریق پست سفارشی به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، روبروی مدرسه راهنمائی استاد معین، مجتمع رهنما، واحد آموزش الکترونیک ارسال نمایند تا تخفیف مورد نظر برای آنان لحاظ گردد.
   

 • از آنجا که کلیه فرآیند ثبت نام الکترونیکی است، لطفا ضمن وارد نمودن کامل اطلاعات از صحت تمام آنها اطمینان حاصل فرمائید. خواهشمند است در صورت امکان شماره تلفن همراه خود را نیز وارد نمائید تا در صورت نیاز با سرعت بیشتری امکان تماس میسر باشد.

 • چند روز پس از ثبت نام مامور پست به آدرس شما مراجعه و ضمن ارائه فاکتور رسمی و بسته راهنمای استفاده از سرویس آموزش الکترونیک، هزینه دوره را از شما دریافت خواهد نمود.

 • بسته راهنما شامل کارت شناسائی دوره و یک لوح فشرده راهنما خواهد بود.

 • شما باید دفترچه را بلافاصله مطالعه و مطابق آن خود را در سیستم ثبت نمائید تا دسترسی شما فعال گردد. عدم ثبت از طرف شما عدم امکان استفاده از سامانه آموزشی را به همراه خواهد داشت.

 • پس از ثبت نام و پرداخت هزینه امکان لغو ثبت نام و بازگرداندن هزینه وجود نخواهد داشت.

 • ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق  پورتال آموزش الکترونیکی رهنما  انجام می شود.
 • نویسنده: فرنود حسنی - پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦

  (تجارت الكترونيك و نقش سازمان تجارت جهاني)

  بخش دوم

  نگارش و برگردان: اميرحامد رضائي

  درواقع، اينترنت نيز يك ابزار بازرگاني چند منظوره است. در ارتباط با برخي از محصولات، اينترنت توان اداره همه مراحل از توليد تا توزيع و پخش را دارا مي باشد، مانند اطلاعات، يا در برخي موارد نرم افزارهاي رايانه‌اي. اين در حالي است که در ارتباط با برخي محصولات ديگر چنين امکاني وجود ندارد. مانند مواد غذايي و خوراکي. به طور کلي چنين درجه بالايي از خودکارسازي همچنان يک استثنا به حساب مي آيد و هنوز نمي توان به عنوان يک اصل روي آن حساب کرد.

  يکي ديگراز نقاط قوت اينترنت وجود توان نهفته چند رسانه اي با امکان بهره برداري هاي همزمان صوتي، تصويري و متني آن مي باشد. در کنار  امکانات ذخيره سازي متون و اسناد، انجام مکالمات تلفني-اينترنتي و تصاوير، بسياري از کاربران به دنبال توانايي هاي تعاملي و همزمان مربوط به انتقال هر سه نوع امکان پيش گفته در قالب هاي ديجيتالي مانند انواع همايش ها و گفتمان هاي ويدويي و خدمات چند رسانه اي مي باشند.

  از ديدگاه صرف بازرگاني، گستره مبادلاتي همه آن چيزهايي که قابل مبادله[1] (مبادله شدني‌ها) مي باشند، توسط اينترنت افزايش مي يابد، در گذشته بسياري از خدمات غير قابل مبادله يا دست کم از فواصل دور غير قابل مبادله، به نظر مي رسيدند، اما با کمک اينترنت، مبادله بسياري از خدمات پزشکي، حقوقي، معماري، مسافرتي، مالي و آموزشي براي فواصل دور امکان پذير گرديده است.

  به طور خلاصه، اينترنت را مي توان براي مبادلات و دادوستدهاي بسياري از به کارگيري در برقراري ارتباطات الکترونيکي مانند پست الکترونيک تا سرگرمي، جستجوي اطلاعات، تبليغات و ايجاد شبکه هاي تخصصي  به کار برد و همزمان کارايي اينگونه مبادلات را نيز افزايش داد. کارايي به اين دليل قابل ارتقا است که در بسياري از موارد هزينه هاي مربوط به تجارت الکترونيک تنها کسري از هزينه هاي مربوط به ديگر ابزارها مي باشد.  در مجموع مطلبي که مي توان با اطمينان درباره اينترنت عنوان نمود اين است که، شايد هم اکنون نتوان به آساني درمورد جهت پيشرفت و توسعه تجارت الکترونيک اظهار نظر نمود اما به راحتي مي توان فهميد که اينترنت تغييرات عميقي در روش هاي ارتباطي و کسب و کار ايجاد خواهد نمود.

  اقتصاد تجارت الکترونيک و اينترنت:

  در بخش هاي پيش گفته، عنوان گرديد که تجارت الکترونيک فرصت هاي بسياري را فراهم مي نمايد. دادو ستدهاي اينترنتي،  EDI و ابزارهاي پيچيده‌تر ديگري همچون داد و ستدهاي تلفني و تلويزيوني  به وسيله بهبود در فناوري اطلاعات و ارتباطات( طي فرآيندي که با کشف جريان برق و اختراع تلفن و تلگراف آغاز شده است) ايجاد شده‌اند. پيشرفت سريع تجارت الکترونيک پرسش مهم و تازه‌اي را مطرح نمود: پيشرفت تجارت الکترونيک  و اينترنت، چگونه بر عوامل اقتصادي و رشد و رفاه اقتصادي اثر مي‌گذارد؟

  توسعه تجارت الکترونيک و فهم مزاياي بالقوه آن در ادبيات اقتصادي از دو ديدگاه مورد بحث قرار گرفته است:

  ·                      شرايط لازم براي ايجاد و توسعه تجارت الکترونيک و خدمات اينترنتي

  ·                      اثرات تجارت الکترونيک و اينترنت بر بخشهاي اقتصادي که از اين فناوري‌ها بهره مي‌گيرند.

  ديدگاه نخست، به طور عمده بر زيرساخت ها و الزامات دسترسي و مشارکت در پيشرفت فناوري  به منظور کارايي هزينه اي در عرضه خدمات اينترنتي و تجارت الکترونيک تأکيد دارد. ديدگاه دوم، بر چگونگي اثرگذاري تجارت الکترونيک و خدمات اينترنتي بر عرضه و تقاضاي کالاها و خدمات در بازارهاي مختلف و اثراين واسطه يا ساختاربازار بر صنايع مختلف تاکيد دارد. به طور خلاصه، ترويج تجارت الکترونيک منجر به کاهش هزينه هاي دادوستد و هزينه هاي توليد مي‌گردد و سطح رقابت را ارتقا مي‌دهد. ارتقا رقابت نيز قيمت ها  را کاهش و کيفيت را افزايش خواهد داد و محصولات جديدتر و متنوع تري را ايجاد خواهدنمود که در نهايت منجر به رشد و رفاه اقتصادي مي‌گردد.

   

  1-2- پيش نيازهاي توسعه تجارت الکترونيک:

  پيشرفت در فناوري اطلاعات و زيرساخت هاي آن از جمله ظهور اينترنت باعث توسعه تجارت الکترونيک شده است. زيرساخت‌هاي ارتباطات از راه دور در طول دهه‌هاي گذشته پيشرفتهاي شگرفي را تجربه نموده اند و در حال حاضر مي توان اينگونه شبکه ها را که قابليت استفاده براي تجارت  الکترونيک را دارند ، به دو گروه  زير تفکيک نمود:

  ·                        شبکه هاي ثابت[2]

  ·                        شبکه هاي بي سيم[3] (راديويي يا سيار)

  شبکه هاي ثابت شامل شبکه هاي خطوط تلفن، تلويزيون هاي کابلي، شبکه هاي سيمي مورد استفاده در ترابري و در برخي موارد شبکه هاي توزيع برق مي شوند. شبکه هاي بي سيم، شامل سامانه هاي تلفني سيار، شبکه هاي راديويي ، و سامانه هاي ارتباطي ماهواره اي مي شوند. از نظر الزامات ظرفيت زيرساختي، تلفن و اينترنت بيشتر به شبکه‌هاي با ظرفيت پايين يا با پهناي باند كم[4]  متکي بوده اند.

  اينترنت داراي اهميت ويژه‌اي در برقراري پيوند ميان اشکال فعلي تجارت الکترونيک مي‌باشد. به همين دليل بسياري از مطالعات صورت گرفته در رابطه با توسعه تجارت الکترونيک بر رشد اينترنت يا آن كه زيرساخت‌هاي جهاني اطلاعات[5] (GII) ناميده مي‌شود، تمرکز نموده‌اند.

  گفته مي‌شود که کارايي  زيرساخت‌هاي ارتباطي براي انتقال داده‌ها توسط اينترنت بسيار بالاست. در واقع اينترنت شبکه‌اي از شبکه‌هاست که به آن وب گفته مي‌شود. به طورکلي وب داراي چنين ساختاري است:

  در پايين‌ترين سطح يا به عبارتي در نزديک ترين فضا به کاربران، شبکه هاي محلي وجود دارند. اين شبکه ها به شبکه هاي مياني يا منطقه اي متصل مي شوند، اين شبکه ها نيز به نوبه خود به يکي از شاهراه ها متصل مي شوند. بخش عمده اي از بار شاهراه ها و شبکه هاي منطقه اي از ميان خطوط تلفن انتقال مي يابند. البته لازم به يادآوري است که به کارگيري  اين خطوط در اينترنت و خدمات عادي تلفني متفاوت است. در خدمات تلفني، هر بار به هنگام برقراري تماس، جريان در مدار بسته اي ايجاد مي شود. چنين مداري براي ديگر کاربران  تا هنگامي که تماس پايان پذيرد، قابل استفاده نخواهد بودو ميزان داده هاي انتقال يافته تاثيري بر کل فرآيند نخواهد داشت.

  اينترنت از فناوري متفاوتي به نام "بسته گزيني[6]" بهره مي برد. مجموعه هاي داده ها (Data Sets) به بسته هايي تقسيم مي شوند که به طور مستقل به وسيله شبکه به مقصدهاي مربوط انتقال مي‌يابند. در اين حالت مداري اشغال نمي شود. بسته ها به آساني از رايانه مبدا به رايانه مقصد انتقال مي يابند. رايانه مقصد پس از دريافت د اده ها به چيدمان دوباره بسته ها مي پردازد. از آنجايي که، مسير هاي اينترنتي به طور مدام بهينه مي شوند، ممکن است که بسته هاي گوناگون متعلق به يک مجموعه داده از مسيرهاي متفاوتي براي رسيدن به مقصد استفاده کنند. مهمترين مزيتي که براي بسته گزيني عنوان مي شود، تسهيم آماري خطوط ارتباطي است به اين مفهوم که بسته هاي مبادي متفاوت مي توانند يک خط را بين خود تسهيم نمايند. در نتيجه، مي توان بسته گزيني را بسيار کاراتر از مدارگزيني[7] (مورد استفاده خطوط تلفن که در آنها داده ها ميان اشخاص متصل انتقال مي يابد و هميشه بخشي از ظرفيت بدون استفاده باقي مي ماند) به کار برد.

  عرضه خدمات اينترنتي به بهاي تمام شده (هزينه‌هاي زير ساخت‌ها) و قيمت گذاري چنين خدماتي بستگي دارد. در مجموع هزينه هاي خطوط تا حد زيادي ثابت تلقي مي‌گردند و بنابراين،  هزينه نهايي ارسال بسته داده اضافي  براي يک ظرفيت معين صفر مي باشد. در اين رابطه،  يک استثنا مهم تراکم شبکه مي باشد که مي تواند به دليل تأخير  در انتقال، زمان هاي دسترسي طولاني تر و احتمال کمبود اطلاعات هزينه‌زا باشد. اين هزينه ها، توسط کاربران شبکه و نه به طور مستقيم توسط فراهم دهندگان خدمات اينترنتي ايجاد مي گردند.  البته لازم به يادآوري است که هزينه هاي ناشي از تراکم تا حدودي نيز به واسطه ايجاد ظرفيت مازاد براي پاسخگويي به زمان هاي اوج تقاضا و توسط فراهم دهندگان خدمات اينترنتي  ايجاد ميگردند.

  با در نظر گرفتن تقاضاي فزآينده براي خدمات اينترنتي، نياز به ظرفيت تازه و مديريت تراکم، قيمت گذاري خدمات اينترنتي از جايگاه ويژه‌اي در گردهم آوردن انگيزاننده هاي لازم (براي به کارگيري کارايي زيرساخت هاي فعلي و ايجاد ظرفيت لازم اضافي ) برخوردار خواهد بود. در مجموع تأمين هزينه هاي ارايه خدمات اينترنتي در سطوح مختلف اينترنت به صورت زير انجام مي پذيرد:

  ·                        در بالاترين سطح ، فراهم کنندگان فضاي شاهراه، مجبور به تامين هزينه هاي انتقال داده ها در شبکه از طريق ديگر اعضاي مشابه شبکه مي باشد.

  ·                        در سطح دوم، فراهم کنندگان فضاي شاهراه، بابت دسترسي به اينترنت هزينه هاي پيش گفته را از شبکه هاي مياني مطالبه مي کنند.

  ·                        در سطح سوم، شبکه هاي مياني، بابت دسترسي به اينترنت هزينه هاي پيش گفته را از شبکه هاي محلي مطالبه مي کنند.

  ·                        در نهايت نيز فراهم کنندگان خدمات اينترنتي، ، بابت دسترسي به اينترنت هزينه هاي پيش گفته را از کاربران مطالبه مي کنند.

  ارتباطات تلفني(Dial-up” connections) روش معمول و رايج ارتباط با اينترنت توسط خانوارها مي‌باشد، اين در حالي است که  شرکت ها و سازمان ها اغلب از خطوط اختصاصي شبکه هاي محلي يا مياني استفاده مي کنند. معمول‌ترين روش قيمت گذاري خدمات اينترنتي ، روش قيمت گذاري کف[8] مي‌باشد که البته در سلسله مراتب شبکه ها بيشتر از بالا به پايين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين روش بابت پهنه باند ثابت در بازه هاي زماني مشخص (به عنوان مثال سالانه يا ماهانه) مبلغ مشخصي دريافت مي‌گردد، در اين حالت هيچ گونه محدوديت ميزان کاربري در ازاي پهنه باند مشخص شده وجود نخواهد داشت.

  تا اين اواخر، ترتيبات قيمت گذاري ميان فراهم کنندگان خدمات اينترنتي برپايه اصل برتري فرستنده[9] تنظيم مي گرديدند و هيچ نوع هزينه اي براي انتقال و يا عبور داده هاي ديگر شاهراه ها در نظر گرفته نشده بود. اما به تدريج، فراهم کنندگان بزرگ خدمات اينترنتي، به اين نتيجه رسيدند که بابت به کارگيري نامتوازن از شبکه هايشان از فراهم کنندگان کوچکتر مبالغي را مطالبه نمايند. چنين مبالغي بر پايه حجم داده هاي انتقال يافته نخواهد بود، بلکه براساس سطحي از ظرفيتي است که فراهم کنندگان کوچکتر مي توانند داده ها را به شبکه فراهم کننده بزرگتر منتقل نمايند.

  روش قيمت گذاري کف داراي مزاياي چندي از جمله موارد زير براي فراهم کنندگان خدمات اينترنتي و کاربران مي باشد:

  ·                      محاسبه هزينه هاي جريان داده ها به روش هاي محاسباتي و حسابداري چندان پيچيده اي نياز ندارد، بنابراين محاسبه هزينه هاي کاربران و ارائه صورتحساب به آنها ارزان تمام مي شود.

  ·                      با توجه به اينکه ارسال هر بسته داده بيشتر هزينه اي نزديک به صفر براي ارائه کننده در بر خواهد داشت ، نرخ‌هاي کف بسيار به هزينه هاي نهايي فراهم کنندگان نزديک خواهند بود.

  ·                      همجنين نرخهاي کف باعث تشويق کاربران تلفني اينترنت به تغيير شيوه اتصال خود خواهد شد.

  البته روش قيمت گذاري کف، داراي معايبي نيز مي باشد. مهمترين مسأله اين است که چنين روشي هيچ نوع انگيزاننده‌اي براي اقتصادي شدن کاربري اينترنت و در نتيجه راه حلي براي  مشکل تراکم ايجاد نمي نمايد. در اين روش، کاربري از شبکه به دليل پرداخت مبلغ ثابت، رايگان مي باشد و کاربران با پرداخت چنين مبلغي در مقايسه با حالتي که قيمت نشانگر کميابي منابع مي باشد، به استفاده حداکثري مبادرت مي ورزند. نتيجه نهايي اين خواهد بود که :

  ·                      مشکل تراکم حل نمي شود و

  ·                      اولويت بندي براي ارسال اطلاعات ايجاد نمي شود و در نتيجه امکان ارسال اطلاعات اضطراري از ميان مي رود.

  براي حل اين مشکلات و به کارگيري کاراي منابع،  روشها و ساز و کارهاي گوناگوني پيشنهاد گرديده اند. بيشتر اين روشها، سامانه هايي را در بر مي گيرند که در آنها از کاربران بابت ميزان کاربري واقعي يا بالقوه مطالبه مي گردد. روشهاي بر پايه کاربري به فراهم کنندگان اجازه مي دهد تا در قيمت گذاري داراي انعطاف پذيري باشند. طراحي مناسب باعث مي شود تا چنين روشهايي مزاياي خاصي از جمله موارد زير را ايجاد نمايند:

  ·                      تسهيل ارايه خدمات متمايز

  ·                      بهبود تخصيص منابع

  ·                      حذف مسايل ناشي از تراکم

  بکارگيري محدود روشهاي برپايه کاربري، معايب چندي از جمله موارد زير را ايجاد مي نمايد:

  ·                      هزينه بالاي حسابداري و صدور صورت حساب مربوط به هزينه هاي تراکم

  ·                      هزينه هاي سربار به نسبت بالا در بخش ارتباطات به وسيله تلفن

  ·                      هزينه بر بودن محاسبه و مطالبه هزينه ها بر پايه انتقال واقعي داده ها ميان خود فراهم کنندگان

  با توجه به اينگونه موارد و به دليل اعتراضات کاربران در برخي از کشورها مانند ايتاليا و ايالات متحد بيشتر همان نرخگذاري کف مورد استفاده قرار مي گيرد.  از طرف ديگر، قيمت گذاري برپايه کاربري در زلاند نو مورد استقبال قرار گرفت. اين استقبال نيز ناشي از اين واقعيت است که تنها يک راه ارتباطي گران قيمت با اينترنت وجود داشت که مشتريان با اين روش صرفه جويي مي نمودند.

  به طور خلاصه مي توان گفت که  ساز و کار قيمت گذاري کف که هم اکنون در بيشتر کشورهاي جهان کاربرد دارد، باعث بهينه شدن استفاده از زير ساخت هاي اينترنت نمي شود و به همين دليل ساز و کارهاي قيمت گذاري کاراتر که تراکم را کاهش و اولويت بندي اطلاعات را ممکن مي سازند، از اهميت ويژه اي برخوردارند. در واقع، قيمت گذاري کف بازتاب خواسته هاي کاربران و ناشي از هزينه هاي بالاي روش هاي پيشرفته تر مي باشد. به علاوه، تراکم ايجاد شده مي تواند يک مساله گذرا پيش از ايجاد پيشرفت هاي فني که مي توانند راه حل هاي تازه اي براي قيمت گذاري و ظرفيت فراهم نمايد، فرض شود.

  به طور کلي، اقتصاد دانان بر اين باورند که رقابت تاثير مهمي بر کمينه شدن هزينه ها دارد. بنابراين بيشتر منافع را براي مصرف کنندگان در بر خواهد داشت.  در کشورهاي مختلف، سطح رقابت ميان فراهم کنندگان دسترسي به اينترنت و فراهم کنندگان شبکه متفاوت است. به عنوان مثال، در ايالات متحد، رقابت ميان اين دوگروه بسيار تنگاتنگ است، اما در بسياري از کشورهاي ديگر، به دليل محدوديت زير ساخت ها، رقابت گرماي کمتري دارد. در اين گونه کشورها، قيمت گذاري ها به صورت هاي انحصاري و يا انحصار چندجانبه به انجام مي رسند. در اين گونه موارد، تقويت رقابت باعث مي شود تا قيمت ها بيشتر به قيمت هاي رقابتي نزديک شوند که مي توانند بر رفاه- گستري موثر باشند.

  نبود رقابت مي تواند ناشي از دلايل تاريخي باشد. در گذشته، فراهم کنندگان زيرساخت‌ها، انحصارگر طبيعي به شمار مي آمدند. بنابراين، اين گونه بنگاه ها، يا در دست دولت ها قرار داشتند و يا اينکه از مقررات ويژه اي پيروي مي نمودند. اما اينک ، اوضاع تغيير يافته است و روند تکاملي سريعي آغاز گرديده است. در اين حالت، بازارهاي رقابتي، ميان انواع فراهم کنندگان اينترنت (دست کم در بازارهاي کشورهاي بزرگ) ديگر يک احتمال واقعي است. مقررات زدايي از بخش مخابرات در اتحاديه اروپا، که در ژانويه 1998 آغاز گرديد از جمله شواهد چنين روند تکاملي است.

  با اين توضيحات اين طور به نظر مي رسد که توسعه اينترنت، به شدت به سمت عرضه نمودار بازار وابستگي دارد. اما تقاضا نيز نقش مهمي در توسعه خدمات اينترنتي بازي مي کند. تقاضاي خدمات اينترنتي بر اساس تعداد کاربران متقاضي اتصال به شبکه و نرخ کاربري[10] شبکه تعيين مي گردد. نرخ کاربري نيز به وسيله نوع ابزار يا Application ارايه شده به شبکه و ميزان به کارگيري آن محاسبه مي گردد. افزايش تقاضاي پهناي باند در يک دهه اخير ناشي از هردو عامل يعني افزايش تعداد کاربران و ظرفيت مورد نياز ابزارهاي پيچيده و پيشرفته جديد مي باشد. 

  عامل ديگر اثر گذار بر تقاضا، وجود کاربران برون شبکه‌اي است. در واقع، کاربران فعلي از حضور کاربران برون شبکه‌اي سود مي‌برند. هرچه تعداد کاربران بيشتر شود، چنين شبکه‌اي براي هر دو گروه کاربران جديد و قديمي، جذاب تر و مفيد تر تلقي  مي شود.

  در مجموع، قيمت گذاري اينترنت عامل مهمي در تقاضا به حساب مي آيد. در نخستين روزهاي اينترنت، خدمات به رايگان به کاربران ارايه مي شدند زيرا، بيشتر کاربران به وسيله موسسات دانشگاهي و دولتي به اينترنت دسترسي داشتند. اين حالت با افزايش تعداد کاربران خصوصي و تجاري که براي دسترسي به اينترنت حاضر به پرداخت پول بودند، به سرعت تغيير نمود.    [1] - Tradeables

  [2] - Fixed – line networks

  [3] - Radio – based networks

  [4] - NarrowBand

  [5] - Global Information Infrastructure

  [6] - Packet-Switching

  [7] - circuit-switching

  [8] - Flat-Rate Pricing

  [9] - the Sender Keeps All

  [10] - Rate Of Usage
  نویسنده: فرنود حسنی - سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦

  احمد عدالت

  عصر اطلاعات که در پیش رویمان قرار دارد همچون بادهائی هستند که در حال وزیدن می باشند. برخی در برابر آن دیوار می سازند و برخی با آن همسو و هم جهت می شوند. آنها که در برابر این عصر دیواری می سازند بدین خاطر  است که می خواهند خود را در برابر آن باد و طوفان در امان بدارند، اما بهتر است که در این عصر ما بجای دیوار ساختن بیائیم بادبانها را برافراشته و آسیابانهای بادی بسازیم. عصر اطلاعات چه بخواهیم و چه نخواهیم در حال گذر است. و رقابت در راه رسیدن به این هدف بقدری شدید است که بیش از حد تصور ما می باشد. در این باره با یک داستان مسئله را بیشتر توضیح می دهم. می گویند دو مدیر IT یک روز با هم به شکار رفته بودند که ناگهان از دور یک ببری به آنها حمله ور شد و آنها را غافلگیر کرد. آنها پا به فرار گذاشتند. ناگهان یکی از آنها بر روی زمین نشست و شروع به گشتن در کوله پشتی خود کرد. نفر دوم از او سئوال کرد که این چه چیز مهمی است که تو آلان به دنبالش می گردی. نفر اول گفت: بدنبال کفشهای ورزشی ام می گردم. نفر دوم گفت: کفشهای ورزشی آلان به چه دردت می خورد؟ تو فکر میکنی که با پوشیدن کفشهای ورزشی می توانی از ببر جلو بزنی و از دست او فرار کنی؟ نفر اول گفت: من نمی خواهم از ببر جلو بزنم، بلکه میخواهم حتی برای یک قدم هم که شده از تو جلو بیفتم. در این صورت ببر قطعاً با تو مشغول شده و من فرصت فرار کردن را پیدا می کنم.

  رقابت تا این اندازه شدید شده است. مهم نیست که چه کسی هستم و یا چه هستم. اگر جنرال داینامیک هم باشم و با آن همه عظمت و قدرت، و با هزاران سایت کامپیوتری، و یا اگر یک شرکتی باشم در وسط آفریقا و با یک وب سایت و چند صفحه موجود در آن، بیشتر از چهار ثانیه فرصت ندارم که خودم را به دنیا معرفی کنم (در هر چهار ثانیه برای هر یک از کسب و کارها موجود در کره خاکی، یک رقیب تازه در دنیای اینترنت بوجود می آید). بیشتر از چهار ساعت فرصت ندارم که اگر کسی به سایتم ایمیل فرستاد، جواب آنرا بدهم. اگر به آن جواب ندادید، یعنی دیگر وجود ندارید زیرا مشتری به سرعت به سراغ رقیب تان خواهد رفت. در این زمان تحصیلات و مدارک به آن اندازه که تصور ماست، مهم نیست. زیرا بجای اینکه بر روی کارت هویتی شما میزان تحصیلات را نوشته باشند، تخصص داشتن و در دسترس بودن یا نبودن شما را قید کرده اند(Connect Or Disconnect). و مسئله مهم هم همین است (بودن یا نبودن).

  عصر جدیدی در حال شکل گرفتن است که نیاز به نگاه جدید دارد. در این مقاله هم قصد دارم که چند خطی در مورد دیدگاه مدیران ارشد سازمانها مطرح کنم و نشان دهم که آیا واقعاً آینده در امتداد گذشته است؟ آیا به آینده باید شبیه به گذشته نگاه کنیم؟

  آقای پیتر دراکر که یکی از تئوریسین های علم مدیریت در عصر ماست می گوید: "آینده غیر از گذشته است و بسیاری از راهکارهائی که در گذشته عامل موفقیت ما بوده اند، در حال حاضر نمی توانند مجدداً عامل موفقیت ما در آینده باشند".

  صاحب نطر دیگری نیز می گوید:"بزرگترین آفت مدیران ارشد در این عصر دل بستن به موفقیتهای گذشته شان است". در جائی دیگر آقای پیتر دراکر به وضوح اشاره کرده که "بهای قدم گذاشتن در عصر اطلاعات، قربانی کردن گذشته است. بجای اینکه در مورد آینده سازمانها صحبت کنیم، بهتر است که در مورد سازمانها و کسب و کارهای آینده صحبت کنیم ". ما در این عصر دیگر چیزی در مورد آینده سازمانها مطرح نخواهیم کرد و نوع نگاه مان را و حتی فرهنگ لغات مان را باید تغییر دهیم. چرا که اساساً آینده سازمانها درگرو وضعیت حال آنها می باشد. زیرا من در حال ایستاده ام و به آینده نگاه می کنم اما شاید سازمانهای آینده بطور ماهوتی، ماهیتشان با سازمان های حال تفاوتهای اساسی داشته داشته باشد. حتی کسب و کارمان، ساخت و سازمان و تجارتمان. بهتر است که یک کاغذ سفید جلوی رویمان گذاشته و وضعیت فعلی را کنار گذاشته و از نو شروع به نوشتن کنیم.

  .... هرآنچه که گذشت، گذشته . از نو شروع به  نوشتن کنیم. البته با توجه به فناوری و نوع نگرشی که به آینده است.

  خانه را روفتم از نیک و بد                    وانگهی پر شد از نور و انوار

  آن چیزی که مانع از آن شده که در حال حاضر ما نوع نگاه جدیدمان را حتی نگاهی به آینده سازمان بجای سازمانهای آینده داشته باشیم، این است که یکسری پارادایم ها و غالب ها و قوانین گذشته درنگاه ما موجود است و مانع می شود که ما دیدگاههای جدیدی پیدا کنیم.

  پیتر دراکر می گوید: اگر در پارادایم موجود مشکلی پیش آید هیچگاه در همان پارادایم نمی توانیم راه حلی را برای ازبین بردن آن مشکل پیدا کنیم. شما خودتان هم می دانید، خلاقیت ها و نوآوری های بسیار عمیقی که در صنایع و کسب و کارها اتفاق می افتد، زمانی بوده که کسی در آن صنعت نیم نگاهی حتی به دورترین صنعت از خود انداخته است و شاید آن صنعت حتی ربطی به صنعت اش نداشته ولی با این نگاه توانسته تحولی عمیقی را ایجاد کند. مثل نگاه کردن متخصصین صنعت معماری و ساختمانی به صنعت برق و الکترونیک.

  گالیله می گوید:"اولین بار که با تلسکوپ خودم به کهکشان بی کران نگاه کردم، هزاران ستاره را دیدم که هرگز پیش از این به چشمم نمی آمدند. تعداد ستارگانی که می دیدم، دهها برابر آن چیزی بود که با چشم عادی نگاه می کردم و تا کنون می پنداشتم". بقول سهراب سپهری:

  چشمها را باید شست

  جور دیگر باید دید

  وقتی با نگاه IT و با عصر اطلاعات به جامعه و سازمانها نگاه می کنیم، شیوه های جدیدی در آنها میتوانیم تصور کنیم و فرصتهائی را می بینیم که قبل از آن اصلاً فرصت تلقی نمی شدند. این شیوه های جدید است که سازمانهای پیشرو را تحت شعاع قرار داده است. با آمدن فناوری اطلاعات اگر بدنبال توسعه پروژه ای هستیم، اگر مشتریانمان در حیطه کسب و کارمان قرار دارند، همه و همه در زیر انگشتان دستانمان می باشند. خیلی از متخصصین و شرکتهای موجود در کشورهای توسعه یافته، بخشی از انجام پروژه هایشان را توسط سیستمهای که در اختیارشان است، در جاده ها و در خارج از محل فیزیکی شرکت انجام می دهند.حتی این پروژه ها را از آنسوی دنیا کنترل می کنند.

  می بینید که یک پروژه ساختمانی تحت نظر یک شرکت اروپایی در استرالیا انجام می شود بدون آنکه یک کارشناس از آن شرکت در محل حضور داشته باشد. بلکه متخصصان آن شرکت همه کارهایشان را از طریق تلفن همراه و یا اینترنت انجام می دهند.

  یا مثلاً در فروشگاههای زنجیره ای وال مارت وقتی کالائی را در سبد خرید خور قرار می دهید، کلیه مشخصات آن کالا از طریق برچسب های RFID[1] که به کالا چسبیده، در سیستم کامپیوتری ثبت می شود و هنگام خروج دیگر نیازی نیست که پای صندوق رفته و پول کالاهای انتخابی را حساب کنید، بلکه جمع مبلغ کالاهای انتخابی هنگام خروج از فروشگاه، از حساب کارت اعتباری شما کسر می گردد. از سوی دیگر، موجودی این کالا هم از سطح فروش و انبار کاسته می شود.

  وقتیکه از طریق کامپیوتری به یک سایت کتاب فروشی و یا سایتهائی مثل Amazon.com مراجعه می کنید، می بینید که قیمت کتاب مورد نظرتان 70 دلار زده شده است. فردای آنروز که مراجعه می کنید می بینید که قیمت آن کتاب را با 3% تخفیف بشما ارائه کرده و همچنین فهرست مطالب و چکیده کتاب را هم بشما نشان می دهد. فردای دیگر هم که مجدداً به آن سایت مراجعه می کنید می بینید که نظر چند تن از خوانندگان را نیز در مورد آن کتاب بشما ارائه کرده و کتابهای معادل آنرا هم به شما معرفی می کند. اگر همین کار را از کامپیوتری دیگر که در چند قدمی کامپیوتر اول قرار دارد انجام دهید خواهید دید که قیمت کتاب همان 70 دلار است. زیرا در این زمان شما با دیگر مشتریان فرق می کنید. حتی در سایتی مثل آمازون و با 8 میلیون مشتری در روز، براحتی از دیگر مشتریان بازشناخته خواهید شد. اینجاست که معنی CRM[2]  یا مدیریت روابط با مشتری مفهوم پیدا می کند. اینجاست که فناوری اطلاعات بکمک تان  آمده و شما را حتی با انبوهی از مشتریان، یاری می نماید.

   دنیای جدیدی رودر روی  ما قرار گرفته است. دنیای سایبر رو در روی ما قرار گرفته که فرصتهای بی نظیری را برای کسب و کارما و مدیران ما فراهم کرده و در عین حال در کنار آن تهدیدهائی هم ایجاد کرده است. شبکه و تار جهان نمائی در روی کره زمین درحال شکل گیری است که کاملاً زنده است و هر روز در حال گسترده تر شدن است و بستر آن اینترنت است. سرعت رشد آن بی نظیر و غیر قابل تصور است. در سال 1994 فقط 13 میلیون نفر از اینترنت استفاده می کردند در حالی که در شش سال بعد از آن یعنی در سال 2000 تعداد استفاده کنندگان  اینترنت 2300 درصد رشد را نشان می دهد. هیچ پدیده بشری چنین رشدی را به خود ندیده است و تقریباً تمام زندگی بشری را تحت الشعاع خود قرار داده است. از پرورش گل و گیاه گرفته تا مباحث فیزیک نظری و فیزیک اتمی. هرآنچه را که فکر می کنید توسط این شبکه جهانی تحت الشعاع قرار گرفته است.

  زمانی بود که بعضی چیزها را در فیلم های علمی تخیلی می دیدیم و متعجب می شدیم، اما الآن خبر انتقال مزه و بو از طریق اینترنت هم متعجب تان نخواهد کرد. دیگر زمان آنچیزهائی که فقط در تخیل خود به آن فکرمی کردید گذشته است. البته باید اذعان کنیم که در این زمان قدرت تخیل و تجسم انسان از فناوری عقب مانده است. آیا میتوانید تصور کنید که کامپیوترهای آینده و حتی تا 3 یا 4 سال آینده چگونه خواهند بود. اگر نگاهی به گذشته بیاندازیم می بینیم که کامپیوترها هر روز کم حجم تر و سبک تر می شوند و از سوی دیگر سرعت پردازش آنها بالا می رود. اما مگر تا چه حد می توان اندازه کامپیوترها را کوچک کرد. اگر بیشتر از این کوچک شوند حداقل مشکلی که بنظر می رسد، مشکل تایپ کردن است. اگر دقت کنید می بیند که برای تایپ کردن یک SMS در تلفن همراه چقدر مشکل دارید. بنظرتان  این مشکل چگونه حل می شود؟ بیائید تخیل خود را پرواز داده و ببنید چگونه می توان این مشکل را برای سیستمهای کامپیوتری آینده حل کرد. فناوری ادعا می کند که شما هرچه که بخواهید من میتوانم برایتان فرآهم کنم. حتی اگر بخواهید دست یکی از دوستان خوب خود را در آنسوی دنیا بفشارید، فناوری می گوید که این امکان را من بشما می دهم. همانطور که همکار عزیزم در مقاله «فناوری Emerg» در شماره قبل به آن اشاره کردند، این عمل در حال حاضر با پوشیدن یک دستکش الکترونیکی و اتصال آن به اینترنت شدنی است و حتی گرمای دست آنرا هم به شما منتقل می کند.

  آیا می توانید تصور کنید که مانیتورهای آینده به چه صورت می باشند. آیا باورتان می شود که مانیتورهای نسل آینده، دیگر بطور فیزیکی حجم نداشته و تصویر را در فضا تشکیل می دهند. حتی شما می توانید گوشه تصویر تشکیل شده در فضا را گرفته و آنرا به هر سمتی که می خواهید منتقل کنید. مثلاً این تصویر را در بالای سر خود برده و بعد خوابیده و به فیلم دلخواه خود نگاه کنید. این فناوری است که شرکت های بزرگ ژاپنی ادعا کرده اند که در حال ساخت اینگونه مانیتورها هستند.

  پس همانطور که می بینید دنیای جدیدی در حال شکل گیری است که به هیچ عنوان در امتداد گذشته نیست. نباید تا این اندازه درگیر مسائل حال خود باشیم و تصور کنیم که آنها در حال شکل دهی به آینده هستند، بلکه آینده کاملاً غیر از گذشته است.

  همه مباحت تحت الشعاع فناوری اطلاعات قرار گرفته است. مباحث تجارت و به تبع آن مباحث مدیریت سازمانها و حتی مدیریت شهرها و کشورها. مقاله دولت الکترونیک را که آقای دکتر احراری در همین شماره نوشته اند را مطالعه کنید. می بینید که دولت های آینده نیز درگیر این فناوری خواهند شد. نحوه اداره کشورها هم تغییر پیدا کرده و دموکراسی الکترونیکی در این زمینه مطرح می باشد. حتی شیوه کسب و کارمان هم توسط این فناوری تغییر پیدا کرده است. بسیاری از کسب و کارها از بین رفته و بجای آن کسب و کارهای جدیدی بوجود آمده است. خیلی از شرکتهای بزرگ در عرصه فناوری اطلاعات درحال خلق فعالیت ها و کسب و کارهای جدید می باشند. مدیران ما در عصری قرار گرفته اند که متأسفانه بسیاری از آنها آشنا به کارکردن در آن عصر نیستند. شاید هرآنچه را که یادگرفته اند تا کنون برایشان کاربرد داشته ولی متأسفانه برای ورود به عصر جدید آمادگی لازم را ندارند. دنیای سایبری که قیمت هر آنچه که در آن تولید می شود، بیشتر بخاطر فناوری  بکار رفته در آن است تا قیمت مواد بکار رفته در آن. به همین تلفن های همراه نگاهی بیاندازید. قیمت مواد اولیه بکاررفته در این گوشی ها شاید کمتر از یک صدم و یا حتی یک هزارم قیمت فناوری بکار رفته درآن می باشد. فناوری که صدای شما را به صفر و یک تبدیل کرده و این اطلاعات را به دور دنیا انتقال می دهد. این فناوری باعث ایجاد ارزش افزوده ای شده است که در حال حاضر فرصت های بی نظیری را برای ما ایجاد کرده است.

  شرکتهای دات کامی که بسرعت درحال رشد می باشند، شعارهای اقرارآمیزی هم سر می دهند. شعارهائی همچون «یا به اینترنت روی آورید و یا نابود شوید» این شعار ما را یاد شکسپیر و آن جمله معروفش می اندازد: To be or not to be. شاید اینگونه شعارها در حال حاضر اقرارآمیز باشد ولی در آینده ای نچندان دور قطعاً واقعیتی بی بدیل خواهد بود. به تبع این شرکت ها، تئوریسین های مدیریتی هم به مدیران سازمانی هشدار می دهند که اگر مدل های کسب و کاری خود را بر روی اینترنت بازآفرینی نکرده و فرآیندهای خود را با استفاده از مهندسی مجدد و با رویکرد فناوری اطلاعات مجدداً خلق نکنند، بزودی از میدان رقابت بیرون رانده خواهند شد. البته نه اینگونه نگاهی که مدیران ما تا کنون با رویکرد فناوری داشته اند. رویکردی که جز بزک کردن سازمان با یکسری دستگاههای پیچیده و مجهز، چیز دیگری در آن تغییر نکرده است. عملیات سازمانی نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با ورود فناوری سیر صعودی هم پیدا کرده اند. این موضوع چیزی جز نگاه غیر تخصصی و سنتی گرا به فناوری نمی باشد. مدیران سازمانهای ما، قبل از انجام هرگونه مهندسی مجدد در کسب و کارهای سازمانی خود، ابتدا باید تعریف مجدد[3] ، طراحی مجدد[4]  و ساختاردهی مجدد[5]  فرآیندهای سازمانی را انجام دهند. عملیات پیاده سازی سخت افزارها، آخرین چیزی است که باید به آن پرداخت. اما در سازمانهای ما اولین چیزی که مورد توجه قرار می گیرد، تهیه مدرنترین سخت افزارهای روز دنیا است بدون توجه به عملیاتی که باید انجام دهند.

  فرآیندهای سنتی که مکانیزه کردن آنها جز بروز مشکلات بیشتر در آینده، چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد، می بایست جای خود را به فرآیندها و عملیات سازگار با فناوری های روز بدهند. مدیران باید به بازنویسی مجدد این فرآیندها روی آورند و نه اصلاح آنها. دقت کنیم که زمان در حال گذر است و هرچقدر که دیرتر این موضوع را متوجه شویم به میزان چندین برابر آن از نظر زمانی از دنیای آینده عقب خواهیم ماند. در اینجا «غفلت موجب پشیمانی نیست بلکه موجب نابودی است».  [1] - Radio Frequency Identification

  [2] - Customer Relationship Management

  [3] - Redefine

  [4] - Redesign

  [5] - Restructuring
  مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
  کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
  دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب