سومين همايش انجمن علمي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در نيمه دوم آبان ماه 1383 با همكاري دانشگاه هاي كشور و سازمان هاي وابسته به وزارت دفاع تعت عنوان «نقش فناوري اطلاعات وارتباطات در توسعه» برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاري اين همايش همفكري در گسترش و توسعه ICT در كشور، بررسي آخرين پيشرفت ها در زمينه استفاده از فناوري هاي نوين ICT و بكارگيري آن، استفاده از نظرات محققين و متخصصين در راستاي كاربردي كردن و استفاده هرچه بيشتر از ICT در كشور مي باشد.
بدين وسيله از كليه محققين، متخصصين و دانشگاهيان و دانش پژوهان و دانشجويان در زمينه ICT دعوت مي شود سه نسخه چاپ از مقالات خود را با توجه به شرايط زير به نشاني دبيرخانه انجمن و يك نسخه با قالب Word XP به نشاني پست الكترونيكي ict_society@mut.ac.ir ارسال نمايند.
1- مقالات مي بايستي در راستاي محورهاي اعلام شده ذيل تأليف گردند.
2- مقالات مي بايست براساس فرمت خواسته شده در راهنماي تهيه و تدوين ارائه مقالات انجمن علمي فناوري اطلاعات و ارتباطات حداكثر در 12 صفحه تنظيم گردد.
3- متقاضيان مي توانند فايل Template ارائه خلاصه و كامل مقاله و همچنين راهنماي تدوين و ارائه مقالات را از آدرسهاي ذيل دريافت نمايند.

محورهاي اصلي:
1- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهاني سازي
2- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در دفاع و امنيت ملي
3- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در هزاره سوم
4- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در تدوين برنامه ايران 1400
5- متدولوژي تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات
6- نقش اطلاعات و فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند تصميم گيري
7- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در تجارت 8- جايگاه اطلاعات و فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه دانش
9- جايگاه اطلاعات و فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه صنعتي
10- سازمان هاي مجازي
11- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش
12- نقش مسائل حقوقي و اخلاقي در فناوري اطلاعات و ارتباطات
13- شبكه هاي اطلاعاتي و امنيت اطلاعات
14- سيستم هاي اطلاعاتي ، پايگاه هاي اطلاعاتي و پايگاه هاي دانش
15- فناوري هاي كاربردي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

زمان هاي ويژه:
1- آخرين مهلت دريافت چكيده مقالات: 15/ 5 /83
2- اعلام پذيرش اوليه چكيده مقالات: 25 / 5 /83
3- آخرين مهلت ارسال مقالات كامل: 10/ 6 / 83
4- اعلام پذيرش نهايي مقالات: 25 / 7 /83
5- آخرين مهلت ارسال درخواست شركت در كنفرانس: 1/8/83 (با تخفيف) ، 15/8/83 (بدون تخفيف)

آدرس:
دبيرخانه انجمن: تهران – بزگرراه شهيد بابايي – لويزان – دانشگاه صنعتي مالك اشتر – مجتمع دانشگاهي فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت
تلفن: 2931768
نمابر: 2931134
ص.پ: 6835 – 19359
پست الكترونيكي: ict_society@cressnet.com
دبيرخانه همايش: تلفن: 2549609 نمابر: 2932059
ص.پ: 533/19575 پست الكترونيكي: hamayesh@mut.ac.ir