فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
آموزش در هزاره سوم آموزش مکانيکي- آموزش ديناميکي نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۳

فرنود حسنی

با بررسي شاخص هاي توسعه دانايي محور؛ با تاکيد برزيرساختهاي آموزشي علي الخصوص نظام هاي آموزش عالي در عصر حاضر مي توان از آموزش و نقش آن به عنوان مهمترين و موثرترين ابزار جوامع براي مقابله با چالش هاي هزاره سوم در برابر مدل جديدي که براي توسعه در اين عصر تعريف شده ياد کرد. در شرايط کنوني و با قرار گرفتن در عصري که از آن به" عصر اطلاعات" تعبير مي شود و کارشناسان از اطلاعات با عنوان کالاي اين قرن ياد مي کنند براي اکثر جوامع و دولتها شکل گيري و پي ريزي پايه هاي توسعه در پرتو آموزش مبتني برنظام هاي دانش مدار به يک بايد تبديل شده است و همگان بر اين نکته اتفاق نظر دارند که براي رسيدن به توسعه دانش مدار و جامعه اي دانايي محور بايستي از مسير اموزش عبور کنند.
با توجه به نو بودن مباحث توسعه دانايي محور و عدم وجود تعاريف واصول منطبق بر کشور ما مي طلبد که اين مسئله به صورت جدي و کارشناسانه مورد بررسي و چالش قرار گيرد. با اين ديدگاه وقتي از مولفه آموزش در امر توسعه دانايي محور سخن به ميان مي آيد بايد تعريف و جايگاه ويژه اي در تحليل ها و پژوهش ها براي آموزش قائل شويم که بي شک در برنامه ريزيها و تعيين استراتژي و خط مشي هاي ساختاري توسعه دانايي محور درجامعه دارد.
با بررسي و نگرش به تجارب مدل هاي قبلي که براي توسعه تعريف شده بودند از جمله توسعه اقتصادي و توسعه سياسي مي توان فقدان مسئله آموزش را در ساختارهاي استراتژيک اين مدل ها به وضوح مشاهده کرد. لذا با ظهور مدل جديد توسعه موسوم به توسعه دانايي محور بايستي توجهي مضاعف به مسئله اموزش در اين مدل داشته باشيم.
با توجه به مسائل مطرح شده در زمينه نقش آموزش در توسعه دانايي محور بايستي مبحث اموزش و کارکردها و ظرفيتهاي ان در امر بستر سازي توسعه دانايي محور مورد بررسي قرار گيرد. سيستم ها و نظام هاي آموزشي موجود در جوامعي که هنوز گرايشي به توسعه دانايي محور ندارند مبتني بر روش هاي سنتي و غير پويا ست. اين سيستم ها چه در سطوح آموزش هاي پايه اي و چه در سطح آموزش هاي عالي فاقد نگرش هاي سيستماتيک و جريان مدار هستند. اين روش هاي آموزشي مبتني بر شيوه هاي کلاسيک و غير اصولي هستند و نظام مبادله اطلاعات در اين سيستم هاي آموزشي بسيار کند و از نظر به هنگام بودن بر اخرين يافته هاي علمي نمي باشد.
وقتي مي خواهيم مبحث آموزش در هزاره سوم که مدل توسعه اي پيشنهاد شده براي آن توسعه دانايي محور است صحبت کنيم با دو شاخص و مقياس آموزشي مواجه هستيم شاخص هايي که براي حرکت به سمت دانايي محوري به ان نياز اساسي داريم يعني بايستي ظرفيتها و روشهاي موجود را به خوبي بررسي کنيم و ضعف هاي آن را بشناسيم و از قوتها و امکانات سيستم هاي نوين به خوبي آگاه شويم اين دو سيستم که در يک جريان هدفمند به سوي دانايي محوري بايستي مورد مطالعه قرار گيرند عبارتند از آموزش مکانيکي و اموزش ديناميکي.
به عبارت بهتر وقتي نگرش هاي موجود در توسعه دانايي حوري را مورد توجه قرار مي دهيم بايستي براي هر يک از زير ساختهاي ان گزينه و يا گزينه هاي خوبي به عنوان جايگزين معرفي کنيم.درآموزش هاي مبتني بر فرايندهاي مدل توسعه دانايي محور نيزبايد سيستمهاي فعلي شناسايي و مورد چالش قرار گيرند تا سيستم هاي مطلوب و سازگار با اين مدل ها شناسايي شود. تحرک و پويايي از مهمترين ويژگي هاي جوامع اطلاعاتي هستند که بي شک نيل به چنين جوامعي بايستي همگام با آموزش هاي پويا و متحرک باشد. در زير دو سيستم آموزشي موجود بررسي و مدل اموزشي منطبق بر توسعه دانايي محور و مطابق با نياز هاي يک جامعه اطلاعاتي مور بررسي قرار خواهد گرفت.

• سيستم هاي آموزشي مکانيکي(ايستا):
وقتي از سيستم هاي آموزش مکانيکي يا به عبارت بهتر سيستم هاي آموزش غير پويا صحبت مي کنيم روش هايي مد نظر قرار خواهند گرفت که در آنها روند حرکت اطلاعات مبتني بر ساختارهاي منظم و مشخص و کلاسيک است.در اين گونه سيستم هاي آموزشي اطلاعات به صورت بسته هاي اماده بدون مطالعه بر نوع و شرايط گروهها و افراد پذيرنده آن در اختيار آنها قرار مي گيرند. اطلاعات غالباً راندمان و بازده کاري خود را به مرور زمان از دست داده اند و چون سيستم از نطر تغذيه اطلاعاتي مجرا و ورودي خاصي ندارد در نتيجه با گذشت زمان کهنه شده و صحت علمي و کاربري آن در زمان حاضر مورد ترديد خواهد بود. در اين گونه سيستم ها به هريک ازارکان دخيل در زنچيره اطلاعات که البته زنجيره ناقصي نيز مي باشد به عنوان عناصري غير قابل تحرک فکري با خاصيت پويايي درجهت توليد اطلاعات نگاه مي شود به عبارت بهترآنچه بايد آموخته شود تعريف شده مشخص است و عنصر فعال و درگير با يک چنين سيتمي قادر نيست نسبت به نوع اطلاعات و تکنيکهاي يادگيري نظري بدهد و بايستي براي دريافت اطلاعات مطابق با ضوابط سيستم حرکت کند که اين مسئاه باعث عدم پويايي فکري و فقدان حلقه هاي توليد اطلاعات در سيستم مي شود. سيستم هاي آموزشي مکانيکي هيچگونه خروجي اطلاعات ندارند و سيستم هاي مصرف کننده هستند و در سطوح پست تر اين مصرف کنندگي دربرگيرنده هيچگونه زايش و تنوعي در نحوه کاربري اطلاعات موجود و يا ايجاد تمايل سيستمي براي دستيابي و مصرف به اطلاعات جديد تر نيز وجود ندارد.

• سيستم هاي آموزشي ديناميکي(پويا):
در سيستم هاي آموزشي مبتني بر اصول و چهارچوب هاي ديناميکي که اصطلاحاً از آنها به سيستم هاي پويا تعبير مي شود روند حرکت اطلاعات بسيار هدفمند و نظام يافته است اطلاعات با استفاده از ابزار و تکنولوزي هاي مختلفي تهيه و توليد شده و پس از طبقه بندي با توجه به سطح گروههاي پذيرنده آموزش ها در قالب هاي مختلف به آنها انتقال پيدا ميکند.به هنگام بودن اطلاات در جريان آموزش هاي مبتني بر سيستم هاي ديناميک يکي از شاخص هاي اينگونه سيستم ها ست و اين مسئله راندمان و بازدهي اطلاعات را تا حد بالايي براي پذيرندگان و عناصر سيستم هاي آموزشي بالا مي برد.سيستم هاي اموزشي پويا از نظر سطح جذب وتعذيه در وضعيت مطلوبي قرار دارند و با گذشت زمان اطلاعات کهنه موحود در سيستم از زنجيره توزيع اطلاعات در آموزش خارج مي شوند و جايگزين مناسبي که يا حاصل توليد اطلاعات در داخل سيستم است و يا اطلاعات ورودي به سيستم است خواهند داشت.زنجيره اطلاعاتي در سيستم هاي آموزش ديناميک يک زنجيره متعالي و کاملي را تشکيل مي دهد که در آن کل جريان توليد تا توزيع اطلاعات به دقت و ظرافت مورد نظ و برنامه ريزي قرار مي گيرد. و اي خاصيت سيستم را ار حالت مصرف کننده بودن صرف به توليد کننده تبديل خواهد کرد و اين اجازه را به سيستم مي دهد که با ساير سيستم هاي آموزشي و يا زير سيستم هاي خود ارتباط پويايي داشته باشد.
جايگاه عناصر پذيرنده اطلاعات در اين کونه سيستم ها تفاوت بسياري با سيستم هاي آموزشي غيرپويا خواهد داشت. در اين سيستم ها هر يک از افراد علي رغم اينکه به عنوان پذيرنده مورد تحليل قرار مي گيرند اما نقش و تحرک درون سيستمي نيز خواهند داشت تا نسبت به حجم فعاليت هاي و کارکردهايشان به عنوان توليد کننده نيز شناخته شوند. در واقع سيستم به انها فرصت مي دهد تا خود را از دايره اطلاعات کلاسيک رها کنند و اطلاعات مورد نياز را خود مورد تحقيق وپژوهش و تجربه قرار دهند. در واقع سيستم هاي آموزشي ديناميک با حرکت در روند دانش مداري فرصت تجربه را براي عناصر حود فراهم مي کنند و ازهمه مهمتر اينکه ملاک هاي سنجش شاخص ها و کارکردهاي عناصر فعال در اين سيستم ها هرکز با مقياس هاي کمي مورد تجليل قرار نمي گيرد بلکه شاخص هاي کيفي در تعيين و درجه بندي عناصر دخيل مي باشد.
با توجه به مباحث مطرح شده و با اين ديگاه که در فرايندهاي توسعه دانايي محور اطلاعات نقش و کارکرد مهمي دارند و اموزش بهترين ابزار براي توسعه مطلوب اطلاعاتي است بايد اقرار کرد در صورت اشتباه در گزينش سيستم آموزشي مبتني بر نيازهاي هزاره سوم و عدم توجه به کارکردهاي آموزش در جامعه اطلاعاتي با نقصان و کاستي مواجه خواهيم شد. سيستم هاي اموزش مکانيکي سيستم هاي رو به زوال و غير کاربردي هستند و بنابراين در تعيين استراتزي هاي و اهداف آموزشي براي توسعه دانايي محور در بستر هاي مختلف بايستي از مدل هاي پويا ي آموزشي استفاده کرد.تا جريان اطلاعات در جامعه سير حرکتي سريعتري پيدا کند و نظام هاي اطلاعات مبتني بر نظام عرضه و تقاضا با ساختاري دو طرفه در جامعه شکا بگبرد. بدون شک با تامين اين هدف که نيازمند برنامه ريزي و تعيين استرانژي هاي کلي در امر آموزش هاي پايه هاي و عالي است مي توان از وجود عناصر خارج شده از حريان ها و حلقه هاي آموزشي جون دانشگاه در ساختارهاي مختلف اقتصاي و سياسي اصتفاده کرد تا توسعه دانايي محور به يک مدا زير بنايي و در جامعه تبديل شود

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب