فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
تبليغات و آسيب شناسي آن در بازار ايران (قسمت دوم) نویسنده: فرنود حسنی - چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤

 

نويسنده :پرويزدرگي                    تاريخ ارسال:۱۴ دی ماه ۱۳۸۴

5- بودجه بندي نامناسب

تعيين بودجه كار چندان ساده اي نيست و روش سنجش يا اندازه گيري نتيجه هاي حاصل از بودجه تبليغ نيز يك علم كاملا" دقيق نيست . شركتها براي تعيين بودجه به عوامل زير بايد توجه كنند .

مرحله چرخه زندگي :

مرحله رشد به بودجه بيشتر ومرحله بلوغ به بودجه كمتري نياز دارد .

سهم بازار : حفظ سهم بازار بالا و گرفتن سهم بازار از رقبا به بودجه بيشتري نياز دارد.

تكرار تبليغ : براي رساندن پيام به تكرار تبليغ و در نتيجه بودجه بيشتري نياز است .

     متمايزبودن محصول : نشان دادن وجوه تمايز نياز به بودجه بيشتري دارد .

    خيلي از شركتهاي ايراني بودجه اي براي تبليغات در نظر نگرفته و به صورت مقطعي و

    موردي با ابزار بسيار مهم تبليغات برخورد مي كنند و بعضي هم بدون ارائه دليل منطقي 

    وفقط  برمبناي نظر مديريت مبلغي را به عنوان بودجه تبليغات تصويب مي كنند . در اين

روش مشخص نيست كه چرا اين رقم تعيين شده است و دليل منطقي آن چيست ؟ البته بعضي از شركتها هم از روشهاي ديگري چون درصدي از فروش ويا تقليد از رقبا استفاده مي كنند . در حالي كه هيچ يك از اين روشها مناسب و اصولي نيستند . منطقي ترين و درعين حال سخت ترين روش تدوين بودجه تبليغات ، روش مبتني برهدف و كار است . در اين روش ابتدا هدف بازاريابي مشخص ميشود ، سپس هدف تبليغ تعيين ميشود . و پس از آن با تكيه برتجارب ، بهره گيري از نظر متخصصان بازاريابي و بررسيهاي لازم ، فهرست كارهايي كه بايد صورت گيرند با تعيين بودجه هريك از آنها مشخص شده و با جمع بندي آنها بودجه تبليغ مشخص ميشود .

6- دخالت مديران بنگاه هاي اقتصادي در طراحي پيام و تعيين رسانه براساس سليقه شخصي

طراحي پيام و انتخاب رسانه ، فعاليتهايي تخصصي هستند و مي بايست با هدف تاثيرگذاري مطلوب روي مخاطب هدف ، صورت گيرند .

پيام اثر بخش داراي خصوصيات و ويژگيهايي است .هريك از رسانه ها نيز متناسب با محصول وبودجه و مخاطبان تعيين شده ، داراي اثر بخشي متفاوت و همچنين نقاط قوت و نقاط ضعف هستند . انتخاب رسانه مناسب نيز بايد با بررسي لازم و برآيند هزينه ها و فايده ها و نهايتا" ارزشي كه ايجاد مي كنند صورت گيرد .

متاسفانه با مديران بسياري مواجه شده ام كه رنگ پوستر ، كاتالوگ و حتي نوع ساخت تيزرو... را براساس سليقه شخصي و آنطور كه خودشان مي پسنديده اند انتخاب كرده اند . در صورتي كه پاسخ ايشان آن است كه هروقت تمايل داشتيد تمام محصولاتتان را خودتان بخريد ، آنطوري توليد ، بسته بندي و تبليغ كنيد كه خودتان دوست داريد . ولي اگر هدف شما متقاعد سازي مشتري براي خريد است . پس بايد با نظر متخصصان بازاريابي و تبليغات ، پيامها را ساخته و رسانه را انتخاب كرد و قبل از پخش ، با انجام پيش آزمون در بازار هدف ، تبليغات مربوطه مورد سنجش و اصلاح قرار گيرند و سپس اجرا شوند . پس از اجرا نيز با انجام اقدامات پس آزموني علمي ميزان اثر بخش بودن آنها در ارتباطات وفروش مورد سنجش قرار گيرند .

7- نگرش جزيره اي به تبليغ و عدم وجود نگرش ارتباطات بازاريابي يكپارچه در آميزه ترويج و آميزه بازاريابي

ارتباطات بازاريابي يكپارچه اين امكان را فراهم مي سازد كه تمام فعاليتهاي پنجگانه ترويج و فرآيند ارتباطات شركت در جهت هم توان افزايي يكديگر و به صورت نگرش سيستمي فعاليت كنند  تا ضمن افزايش اثر بخشي ارتباطات ، از خنثي كردن نتايج هم جلوگيري كنند . همچنين بين فعاليتهاي ترويج با پايگاه و موضع شركت ( Positioning) هويت شركت ، تصوير ذهني ( Image) و ... هماهنگي و همخواني باشد .

همانطور كه ملاحظه ميشود نگرش جزيره اي به تبليغات يا هريك از ابزارهاي ارتباطي ديگر وساير اجزاي آميزه بازاريابي ، مانع از رسيدن شركتها به اهداف خودشان ميشود.

8- اهميت ندادن به تحقيقات بازاريابي در بهره گيري از تبليغ

هريك از فعاليتهاي بازاريابي از جمله تبليغات ، زماني موثر خواهند بود كه د رابتدا با تحقيقات صحيح براي به دست آوردن اطلاعات از مخاطبان همراه باشد . اطلاعات صحيح ريسك تصميم گيري غلط را كم مي كند .

نسخه واحد داشتن براي تمام بازارها و تمام مشتريان راه به جايي نمي برد . قبل از هراقدام براي خلق پيام و انتخاب رسانه  با فرآيند تحقيقات بازاريابي نسبت به جمع آوري اطلاعات با مشتريان ، رقاب ومحيط اقدام كنيد ، تا از هزينه هاي نامناسب جلوگيري شود.

9- تخصص پايين شركتهاي تبليغاتي ( در بيشتر موارد ) و عدم استفاده از متخصصان بازاريابي

متاسفانه مديران و كاركنان بيشتر شركتهاي تبليغاتي را گرافيستها تشكيل ميدهند و         جالب تر اينكه بسياري از آنها به صورت تجربي گرافيست شده اند . ( منظور از اين نوشته ناديده گرفتن تجربه نيست بلكه ، تاكيد برجايگاه نگرش علمي است كه علاوه بر      تجربه ، دانش واطلاعات نيز جايگاه خاص و مهم خودشان را دارند ) . درصورتي كه گروههاي تبليغاتي موفق از ساير تخصصها نظير جامعه شناسي ، كامپيوتر و خصوصا" متخصصان بازاريابي بهره مندند.

در دنياي علمي بايد حرفه اي انديشيد ، حرفه اي سخن گفت و حرفه اي عمل كرد . طبيعي است گرافيستها براي انجام فعاليت هنري جايگاه مهمي در گروه تبليغ دارند اما نمي توانند به جاي ساير متخصصان بنشينند و تصميم گيري كنند. هريك از حوزه هاي علم حيطه خودشان را دارند و كساني حق ورود به هر حوزه را دارا هستند كه صلاحيت ورود به آن را داشته باشند و صلاحيت را هم تسلط علمي تعيين مي كند .

10- كم توجهي به وجه بخردانه و همچنين وجه اخلاقي در تبليغ اثر بخش و اهميت بيش از حد به وجه احساسي

تبليغ اثر بخش داراي سه جه احساسي ، عقلي و اخلاقي است . منظور از وجه احساسي توان ارتباط برقرار كردن با مخاطب است . به طوري كه مخاطب به ديدن وشنيدن پيام علاقه نشان دهد ، اما اگر پيام فقط وجه احساسي داشته باشد . و نتواند مخاطب را با ارائه دليل كه همان وجه عقلي يا بخردانه است متقاعد كند ، فقط يك جنبه احساسي داشته و منجر به حركت مخاطب و مصرف محصول نخواهد شد . به اين حالت ، پديده مصرف نمايي مي گويند . حتي بعضي از مواقع براي بالا بردن وجه احساسي تبليغ از چهره هاي نامناسب استفاده ميشود . بارها شاده بوده ايم كه چهره اي با يك تبليغ مورد توجه قرار ميگيرد و پس از آن از همان چهره تبليغات ديگري كه تناسبي با آن چهره ندارد استفاده ميشود . لازم است بين چهره ، محصول  و وجه تمايز آن ارتباط منطقي وجود داشته باشد. اين نكته مهمي است كه آفرينندگان تبليغ بايد به آن توجه كنند .

تبليغ اثر بخش علاوه بر وجه احساسي بايد با نشان دادن وجوه تمايز و برتري محصول نسبت به محصول رقبا، مخاطب را مايل به خريد و مصرف كند . البته وجه تمايز لازم نيست حتما" در كيفيت باشد بلكه ، ميتواند در ساير فوايد محصول نظير قيمت ، خدمات و   ... وجود داشته باشد .

اما وجه سوم تبليغ ، وجه اخلاقي آن است . يعني علاوه بر رعايت قوانين مربوطه ، در نشان دادن صداقت به مشتري موفق باشد . اگر مي خواهيم با مشتريان رابطه بلند مدت داشته باشيم بايد بتوانيم اعتماد ايشان را جلب كنيم و اين ميسر نمي شود مگر با ايجاد رابطه برد .

همانطور كه در شكل نشان داده شده است درصورت رعايت وجوه احساسي ، عقلي واخلاقي ، مشتريان با ذهن و قلب خود محصول را پذيرفته و نتيجه اين پذيرش افزايش سهم بازار است .

متاسفانه به علت بهره مند نبودن بيشتر شركتهاي تبليغاتي از متخصصان و مشاوران بازاريابي عمدتا" فقط در بالا بردن وجه احساسي ( شعر ، آهنگ و ...) تلاش كرده و تبليغات آنها در بيشتر موارد فاقد وجوه اخلاقي و عقلي است .

11- عدم توجه به تفاوت بين تبليغات در بازارهاي مصرفي با بازارهاي صنعتي

تبليغات بازارهاي مصرفي و صنعتي در مشترك بودن هدف آنان كه برقراري ارتباط با مخاطب است شباهت دارند اما بايد به تفاوتهاي آنها هم توجه داشت .بعضي از اين تفاوتها عبارتند از :

الف ) حاكمان بازارهاي مصرفي ، خانمها هستند و درنتيجه نقش عوامل فرهنگي در اين بازارهاي قوي تر از ساير عوامل محيط كلان نظير عوامل اقتصادي ، سياسي و.. است .

در چنين بازارهايي نقش احساس بسيار قوي است و آفرينندگان تبليغ بايد به اين مهم توجهي خاص داشته باشند .

دربازارهاي صنعتي ( تجاري ) آقايان حاكم بازارهستند و درنتيجه نقش عوامل اقتصادي در اين بازارها ، بارزتر بوده بنابراين در تبليغ بايد به جنبه هاي بهره وري و نقش محصول در توليد  وكاهش هزينه ها و ... بيشتر توجه شود .

ب ) تعداد مخاطبان در بازارهاي مصرفي بسيار بيشتر از مخاطبان بازارهاي صنعتي است ، بدين رو سطح پوشش در بازارهاي مصرفي بايد گسترده باشد ودرنتيجه هزينه ترويج در اين بازارها بيشتر از بازارهاي صنعتي است .

ج ) با توجه به تفاوت مخاطبان در بازارها ، نوع رسانه ها و اثر بخشي آنها نيز دربسياري از موارد متفاوت خواهد بود . در بازارهاي صنعتي استفاده از شيوه هاي ترويجي دو طرفه نظير فروش شخصي ، برگزاري سمينار ، فرستادن نامه مستقيم ؛ فرستادن سي دي (CD) به صورت مستقيم و ... موثرتر است .

ولي اجراي اين برنامه ها در بازارهاي مصرفي تقريباغيرممكن است از اين رو بيشتر رسانه هاي پرپوشش نظير تلوزيون اهميت مي يابند .

د ) نوع پيام نيز در بازارهاي مصرفي و صنعتي متفاوت است . براي مثال با عنايت به مخاطبان بازارهاي مصرفي در ايران از تبليغات آهنگين ، خنده دار ، شعر و .. استفاده ميشود .

اما اين شيوه ها دربازارهاي صنعتي كه مخاطبان آنها شركتها و كارشناسان آنها هستند كمتر جواب مي دهد ، در اين بازارها به وجوه تمايز و مزيت رقابتي محصول و نقش آن در ارتقاي بهره وري مخاطب هدف بپردازيد .

ذ) درصورتي كه لازم است براي رساندن پيام در بازارهاي صنعتي ازرسانه هاي پرپوشش نظير تلوزيون و راديو استفاده كنيد كه به اين نكته مهم توجه داشته باشيد كه ساعات پخش مناسب پيام بسيار متفاوت از ساعات پخش محصولات مصرفي خواهد بود .

ر) صحت اطلاعات كسب شده در مرحله ارزيابي و اثر بخشي تبليغ در بازارهاي صنعتي بيشتر از بازارهاي مصرفي است .

12- توجه نكردن به چرخه عمر تبليغ وتنوع نداشتن درتعداد پيامها

همانطور كه محصول داراي چرخه عمر است ، و اين چرخه شامل مراحل تولد ، معرفي ، رشد ، بلوغ و نزول است . تبليغ نيز داراي همين مراحل است . در مراحل اوليه چرخه عمر ، تبليغ بايد به صورت تهاجمي و پرفشار محصول را معرفي كند . و وقتي به مرحله بلوغ رسيد با يادآوري كردن آن در تلاش كرد و وقتي به مرحله نزول ميرسد . يعني براي مخاطبان ديگر جذابيت ندارد و حتي قبل از رسيدن به اين مرحله ، لازم است با تنوع دادن به تبليغ از خستگي مخاطب  و يكنواختي جذابيت و تازگي داشته باشد ، به هرحال تنوع در نزد مخاطب باعث جلوگيري از دلزدگي آنان ميشود .

متاسفانه بارهاشاهد بوده ايم كه محصولي با يك يا دو تيزر براي چند ماه متوالي از     شبكه هاي تلوزيوني پخش ميشود كه قطعا" پس از مدتي جذابيت و اثر بخشي خودرا از دست ميدهد . درهمين ارتباط پخش تبليغات مكرر تلوزيوني و راديويي براي محصولات مختلف با صداي يكسان كه تنوع و تمايزي را در ذهن مخاطبان به وجود نمي آورد ، نيز قابل اشاره است .

13- ضعيف بودن بعضي از مجلات حوزه تبليغات

خوشبختانه در دوسال گذشته تعداد مجلات تخصصي حوزه بازاريابي و تبليغات نسبت به قبل رشد چشمگيري داشته اما متاسفانه بعضي از آنها با ضعيف بودن نگرش بازاريابي در انجام رسالت خويش موفق نيستند . مجله تبليغات خود بايد مظهر محتواي علمي ، زيبايي ، طراحي و... باشد تا بتواند به مخاطبان اين پيام را منتقل كند كه در معرفي علم تبليغات رسانه مناسبي است .

14- كمبود مدرس و مراكز آموزشي معتبر و ضعيف بودن نقش مراكز نظارتي 

هرچند تعداد مدرسان و مراكز آموزشي نيز نسبت به قبل رشد قابل توجهي داشته است ، اما حقيقت اين است كه فقط تكيه بر مطالب ترجمه اي و عدم انطباق آنها با فرهنگ و شرايط مخاطبان ايراني ما را از رسيدن به هدف باز مي دارد . لازم است مراكز صدور مجوز دقت بيشتري را به عمل آورده و همانطور كه انسانهاي بي صلاحيت در حوزه علم پزشكي و حقوق و ... نمي توانند مطب و دفتر حقوقي و .... داير كنند ، افراد فاقد تخصص  در حوزه بازاريابي و تبليغات نيز نبايد موفق به دريافت مجوز داير كردن مراكز آموزشي بشوند . علم بازاريابي و تبليغات هم بسيار تخصصي و حرفه اي است بدون احترام به علم و تخصص و تجربه چگونه مي توان انتظار پيشرفت و توفيق داشت ؟

چون ما به سرعت به سمت بازارهاي رقابتي در حركت هستيم ، پس لازم است مراجع قانونگذار در تصويب قوانين مناسب كسب و كار محيط رقابتي در تمام زمينه ها از جمله تبليغات تلاش كنند . در كشورهاي توسعه يافته اگر تبليغ غير واقعي و گمراه كننده به مخاطبان ارائه شود ، متخلفان با جريمه هاي سنگين وبرخوردهاي قانوني از سوي مراجع نظارتي مواجه ميشوند . ما هم بايد به اين سمت حركت كنيم . پس نياز به تصويب قوانين كارآمد در حوزه تبليغات و نظارت دقيق در جهت احترام به شعور مخاطب و حفظ منافع مصرف كنندگان ضرورتي انكار ناپذير است .

15- نگرش منفي افراد جامعه نسبت به تبليغ

متاسفانه به دليل تبليغات ناصحيح نگرش جامعه نيز نسبت به آن مثبت نيست ، بايد مراكز مرتبط در ارتقاي آگاهي جامعه از علم تبليغات به عنوان علم اطلاع رساني و آگاه سازي مردم تلاش كنند . هرقدر جامعه با توليدات بيشتر داخلي و خارجي همراه ميشود ، ضرورت تبليغات صحيح و اثر بخش براي رساندن پيام شركتها به مشتريان بيشتر شده و با نظارت صحيح ، مشتريان نيز ميتوانند با دريافت اطلاعات نسبت به ارتقاي آگاهي خويش و در نتيجه انتخاب شايسته تر تلاش كنند                 .

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب