فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
آشنائي با تجارت الكترونيك و زيرساختهای آن(قسمت سوم) نویسنده: فرنود حسنی - شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٥

اقدامات اخير سازمان ملل

 

با فراگير شدن اينترنت در سطح جهان ، سازمان ملل اقدامات بسياري را در جهت بكارگيري اين تكنولوژي انجام داده است . درسال 1999 كميته راهيري (CSG)  يك يادداشت تفاهم با OASIS به امضاء‌رساندند.

مجمع OASIS  متشكل از حدود دويست كمپاني بزرگ انفورماتيكي دنيا مانند  DELL, IBM , MICROSOFT   و   ميباشد كه يك سازمان غير انتفاعي ميباشند. لذا با توجه به وجود تخصص هاي انفورماتيكي دراين سازمان و از طرف ديگر وجود تخصص هاي بازرگاني دربخش CSG  اين دوسازمان اقدام به همكاري هاي دو جانبه در جهت تدوين استانداردهاي تجارت الكترونيك نمودند وگروهي موسوم به EBXML را تشكيل دادند ومقرر گرديد ظرف  هيجده ماه اين گروه DTD هاي استاندارد را تدوين و به تصويب برسانند تا بستر مناسب جهت بهره گيري از استانداردهاي لازم درتجارت الكترونيك ايحاد گردد.

اخيراً  قائم مقام بخش CEFACT  پيشنهادي را به كميته هدايت كننده (CSG) ارائه نموده است كه براسا س آن با توجه به لزوم فعاليت هاي بيشتر درتدوين استانداردهاي XML  و ادامه پشتيباني از فعاليت هاي قبلي انجام شده EDI درجهان ، پيشنهاد كرده است تا با ادغام سه گروه كاري كد ، اديفاكت و تجزيه وتحليل مراحل كسب و كار ، يك گروه كاري جديد بنام (E-BUSINESS WORKING GROUP)

EBWG  ايجاد گردد و تحت آن نيز يك بخش مستقل بنام ارائه دهندگان خدمات پشتيباني (SUPPORT SERVICES PROVIDER)  و پنج گروه كاري ديگر درزمينه هاي مختلف فعاليت نمايند.

درادامه ضمن معرفي EDI در ايران به توضيحات بيشتري پيرامون ساختار شوراي آسيا و اقيانوسيه مركز  UN/ CEFACT  و گروه هاي كاري آن پرداخته ميشود.

EDI  درايران

وزارت بازرگاني بعنوان دست اندر كار مسائل مربوط به تجارت خارجي و EDI  دركشور از سال 1373 فعاليت هائي را آغاز نموده است وشبكه اطلاع رساني كه شبكه اي براساس BBS  ميباشد متعاقباً شبكه نقطه تجاري ايران را ارائه نموده است  (TRADE POINT)  توسط سازمان ملل متحد پيشنهاد ومورد حمايت قرارگرفته است و مي بايد داراي سه مشخصه بشرح زير باشد :

1-         داراي مركز اطلاع رساني تجاري (TRADE INFORMATION CENTER)

2-          مركز تسهيلات تجاري (TRADE  FACILITAION  CENTER)

3-     G . T. P . NET

 

ساختار “ شوراي تسهيل تجاري و الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “   

جلسات “ شوراي تسهيل تجاري و تجارت الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “ كه هر شش ماه يكبار دريكي از كشورهاي عضو تشكيل مي شود ، مركب از اجلاس عمومي و نيز نشست هاي گروه هاي كاري تخصصي است .

گروه هاي كاري تخصصي “ شوراي تسهيل تجاري و بازرگاني الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “  كه هريك تصدي بررسي ،‌ تائيد  وبسط پيام هاي استاندارد اديفاكت در زمينه هاي گوناگون عمليات تجاري را برعهده دارند ، به قرار زير مي باشند:‌

 

1-       گروه كاري آگاه ساز ي و آموزش

AWARENESS & EDUCATION WORKING GROUP (AEG)

 

2-        گروه كاري ارزيابي فني پيام هاي اديفاكت

TECHNICAL ASSESSMENT GROUP (GAG)

 

3-    گروه كاري زبان XML براي مبادله الكترونيكي داده ها

XML  &  EDI WORKING GROUP (XMLWG)

 

4-           گروه كاري بررسي پيام هاي استاندارد خريد

PURCHASING WORKING GROUP (PWG)

 

 

5-    گروه كاري بررسي پيام هاي استاندارد گمركي

CUSTOMS WORKING GROUP (CWG)

 

6-    گروه كاري بررسي پيام هاي استانداردمالي

FINANCIAL WORKING GROUP (FWG)

 

7-    گروه كاري بررسي امور حقوقي

 

8-       گروه كاري بررسي امور ايمني وحفاظت گردش الكترونيكي اطلاعات

SECURITY WORKING GROUP (SWG)

 

9-        گروه كاري بررسي پيام هاي استاندارد ترابري و حمل ونقل

 TRANSPORT WORKING GROUP (TWG)

 

10-    گروه كاري بررسي امور مربوط به حفاظت محيط زيست

ENVIRONMENT PROTECTION WORKING GROUP ( EPG)

 

 

هيات نمايندگي وزارت بازرگاني جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار در يازدهمين  اجلاس AFACT  (مالزي آبان ماه 1374  )  حضور پيدا كرد ومتعاقباً‌ در دوازدهمين اجلاس عمومي آن ( فيليپين خرداد 1375) ، بعنوان تنها كشور غرب آسيا ، رسماً  عضويت آن سازمان را احراز نمود.

ساختار تشكيلاتي “ كميته ملي اديفاكت ايران “

“ كميته ملي اديفاكت ايران “  كه نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در “ شوراي تسهيل تجاري و بازرگاني الكترونيكي آسيا اقيانوسيه ( AFACT) “ را برعهده دارد درمردادماه 1379  با مشاركت ديگر وزارت خانه ها وموسسات ذيربط درمعاونت برنامه ريزي واطلاع رساني وزارت بازرگاني و چارچوب تشكيلاتي وموسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تاسسي شد هر يك از وزارت خانه ها ،‌سازمان ها وموسسات دولتي ،‌با توجه به حيطه كار تخصصي خود ، مسئوليت يا عضويت يكي از گروه هاي كاري موجود در “ كميته ملي اديفاكت ايران “  را عهده دار مي باشند.

گروه كاري آگاه سازي و آموزش  ( AEG)

فعاليت هاي اين گروه كاري عمدتاً‌ مربوط به گسترش فرهنگ و همچنين آموزش و آگاه سازي عوامل مربوط درامور بازرگاني كشور مي شود.

استمرار برگزاري دوره هاي آموزشي تجارت الكترونيكي EDI و اديفاكت جهت مديران و كارشناسان كشور ، برپايي همايش هاي تخصصي و كارگاه هاي و آموزشي با همكاري مراجع.

گروه كاري خريد   ( PWG)

داخلي و بيـن المللـي ، استفـاده از مشـاوره فني وتخصصي منابع ومراجع ايراني وبين المللي ، تامين ، ترجمه ونشر كتب ، مقالات وساير مطالب علمي وآموزشي.

گروه كاري تخصصي بررسي امور گمركي  ( CWG)

طــــراحي و  اجـــــــــراي مـوفـقـيـت آمـيــز  پـــروژه آسـيــكــــودا

 ( AUTOMATED SYSTEM FOR CUSTOMS DATA – ASYCUDA)  دربخش صادرات گمرك و همچنين استمرار برنامه ريزي و اقدام در زمينه اعمال و بهره گيري از اين سيستم در بخش واردات ،‌دست آوردهاي حاصله از سوي گمرك ايران درزمينه مطالعات كارشناسي ، اجرا و راه اندازي پروژه ياد شده براي بررسي پيام هاي استاندارد اديفاكت در امور گمركي مي باشد.

 

گروه كاري بررسي امور مالي  ( FWG)

اين گروه تخصصي عهده دار مطالعه كارشناسي ، طراحي و ارائه پينشهاد پيام هاي استاندارد اديفاكت در زمينه عمليات ومبادلات مالي و بانكي مي باشد. ضمناً‌اقدامات مطالعاتي و اجرائي گسترده اي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با اعمال بهره گيري از سيستم “ سوئيفت “  انجام گرفته است .

گروه كاري بررس امور حقوقي( LWG)

بررسي ،‌چاره انديشي ، رفع مشكلات ، طرح دعاوي و انواع مسائل حقوقي مربوط به استفاده از رايانه براي برقراري ارتباط و انجام معاملات به صورت الكترونيكي بين اشخاص حقيقي و حقوقي را مد نظر دارد.

مضافاً  اين گروه كاري با اتخاذ و اعمال دو ره يافت :

الف پيش بيني چگونگي حل مسالئ حقوقي با استفاده از قوانين موجود

ب  - ارائه راه حل ها و پيشنهاد ها جهت تطبيق قوانين موجود با فن آوري هاي نوين در راه تحقق اهداف و برنامه هاي حيطه تخصصي خود تلاش مي نمايند.

گروه كاري ارزيابي امور فني پيام هاي اديفاكت  ( TAG)

فعاليت هاي اين گروه كاري شامل ارزيابي فني و تخصصي پيام هاي اديفاكت دربخش هاي گوناگون بازرگاني وارائه پيشنهاد ها  و طرح هاي مربوط به  “ شواري تسهيل تجاري وبازرگاني الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “‌ مي شود.  ارزيابي تخصصي و ساختاري پيام هاي استاندارد ايفاكت كه از سوي ديگر گروه هاي كاري تهيه وارائه مي شود ،‌ پشتيباني فني گروه هاي كاري تخصصي  ، بررسي فني انطباق پيام هاي مصوبه “ شوراي تسهيل تجاري و بازرگاني الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “ با وضعيت و شرايط داخلي كشور و وارسي نهائي تغييرات اعمال شده در پيام هاي پيشين ، اهم وظايف اين گروه كاري را تشكيل ميدهند.

گروه كاري XML  &  EDI 

يكي ديگر از گروه هاي كاري كميته ملي اديفاكت ايران گروه كاري XML  مي باشد . اين گروه براي اولين بار در اجلاس هفدهم AFACT  دركشور كره تاسيس گرديد. فعاليت اين گروه كاري شامل بررسي و تطبيق پيام هاي تجاري منطبق براستانداردهاي EANCOM  و EDI  با ساختارهاي XML و تحقيق جهت توسعه استانداردهاي داده هاي XML  درصنعت مي باشد. لازم به ذكر است XML  استاندارد خاصي است كه توسط كنسرسيوم (W3C)  WORLD WIDE  WEB  بمنظور ارائه وتبادل الكترونيكي فرم ها و اطلاعات تجاري در شبكه اينترنت طراحي شده است .  هدف بكارگيري XML  امكان پذير نمـودن ارتباطات  “ CONSUMER TO ,  “ BUSINESS TO CONSUMER “   ,  “ BUSINESS TO BUSINESS “

BUSINESS  روي شبكه اينترنت با استفاده از استانداردهاي EDI است كه باعث كاهش هزينه ها و افزايش كارائي تبادل اطلاعات تجاري خواهد گرديد. فعاليت هاي گروه كاري ياد شده در سه سطح و مقطع ملي ، منطقه اي و  بين امللي قابل تفكيك است .

گروه كاري بررسي امور ترابري (T WG)

 اين گروه عمدتاً عهده دار بررسي ، ارزيابي ، طراحي ، تدوين  و ارائه پيشنهاد درزمينه پيام هاي استاندارد اديفاكت در بخش حمل ونقل ميباشد.

سوئيفت  (SWIFT)

سوئيفت يك شبكه جهاني ارتباطات مالي است . بانكها و سازمانهائي كه اين استاندارد را به خدمت مي گيرند مي توانند تمامي پيامهاي خود را براساس استاندارد ارسال و دريافت نمايند. مزاياي انجام كار با اين استاندارد بشرح زير ميباشد : 

1-    افزايش سرعت كار به ميزان حداقل دو برابر

2-     برخورداري از امنيت بيشتر و جلوگيري از هر نوع سوء استفاده

3- كاهش هزينه در مقايسه با ساير سيستم هاي مخابراتي

4- صرفه جوئي در بكار گيري نيروي انساني

5-  برخورداري از دقت بيشتر و به حداقل رسيدن اشتباهات

انتقالات  ارزي بين بانكي ، معاملات ارزي ، حواله هاي ارزي صادره ، وصولي هاي ارزي ، اوراق بهادار اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي ارزي از عمده پيام هائي هستند كه از طريق اين شبكه پردازش مي گردند.

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب