سیستمهای اطلاعاتی مدیریت راهبردی                                    1 جستجو

سرفصل دروس رشته فناوري اطلاعات                                      3 جستجو

مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطات                                          5 جستجو

فناوري اطلاعات چه تاثيري بر مديريت سازمانها دارد ؟                   11 جستجو

تجزیه و تحلیل اطلاعات+erp                                                  25 جستجو

کار آفرینی کشور فرانسه                                                      38 جستجو

تجارت الکترونیک در هزاره سوم                                               5 جستجو

امکان سنجی تحلیل                                                           3 جستجو

اخبار فناوري اطلاعات                                                          18 جستجو

IT                                                                                 32 جستجو

مديريت IT                                                                       42 جستجو

"فناوری اطلاعات"                                                              78 جستجو

رشته MBA                                                                      54 جستجو

اطلاعات                                                                          83 جستجو

مديريت فناوري اطلاعات                                                       151 جستجو

مديريت اطلاعات                                                                36 جستجو

فناوري اطلاعات                                                                 248 جستجو

بانکداری الکترونیک                                                              40 جستجو

مديريت                                                                           221 جستجو

 

همچنين آمار مربوط به موتورهای جستجو که کاربران را به وبلاگ مديريت فناوری اطلاعات انتقال داده اند عبارت است از:

13 جستجو

Parseek

35 جستجو

MSN

35 جستجو

AV

700 جستجو

Yahoo

3440 جستجو

Google