فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
زمان و مکان توزيع نتايج آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۸۵ نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٥

اطلاعيه‌سازمان‌ سنجش‌آموزش‌ كشور در باره‌ تاريخ‌ ومحل‌ توزيع‌ كارنامه‌ نتايج‌ اوليه‌، فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ هاي‌ تحصيلي، دفترچه‌ راهنماي ‌انتخاب‌ رشته‌هاي‌تحصيلي‌(دفترچه‌ شماره‌2) و ويژه‌نامه‌ حاوي‌ رشته‌هاي شرايط خاص آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال 1385 براي داوطلباني كه در اين آزمون مجاز به انتخاب رشته مي باشند

 

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌ وسيله‌ به‌ اطلاع‌ داوطلبان‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ 1385مي‌رساند، كارنامه‌ نتايج‌ اوليه‌آزمون‌ 123 كد رشته‌ امتحاني‌ از 130 كدرشته‌ امتحاني‌ آزمون‌ فوق‌ براي داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته مي‌باشند (اسامي داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته مي باشند در روز دوشنبه 11/2/85 بر روي سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور با آدرس WWW.sanjesh.org براي اطلاع داوطلبان قرار مي‌گيرد و در روز سه‌شنبه 12/2/85 نيز به صورت ويژه‌نامه توسط پيك سنجش منتشر خواهد شد) بهمراه فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و همچنين دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) و ويژه نامه حاوي رشته‌هاي داراي شرايط خاص در صبح‌ و بعدازظهر روز‌ پنج‌شنبه‌ 14/2/1385 از ساعت‌ 8 الي‌ 12و از ساعت‌ 14الي‌ 19 باتوجه‌ به‌ شهرستان محل‌ اقامت‌ فعلي‌ آنان‌ (داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ) كه‌ در بند 18 فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ مشخص‌ كرده‌اند، در 35 شهرستان مختلف كشور (شهرستانهاي محل توزيع كارت و برگزاري آزمون كارشناسي ارشد سال 85) به‌ شرح‌ جداول‌ شماره‌ 1 ، 2 و 3 توزيع‌ مي‌گردد.
ضمناً آن دسته از داوطلباني كه فهرست اسامي آنان جزو مجازين انتخاب رشته درج گرديده در صورتي كه در صبح و يا بعدازظهر روز پنجشنبه 14/2/85 موفق به دريافت كارنامه و فرم انتخاب رشته، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و ويژه‌نامه حاوي رشته‌هاي داراي شرايط خاص نشده باشند، مي‌توانند منحصراً صبح و يا بعد از ظهر روز جمعه 15/2/1385 براي دريافت آن اقدام نمايند.
بدين وسيله از كليه داوطلبان كه فهرست اسامي آنان جزو مجازين انتخاب رشته مي‌باشد (اين فهرست در روز دوشنبه 11/2/85 از طريق سايت سازمان منتشر و در روز سه‌شنبه 12/2/85 نيز به صورت ويژه‌نامه توسط پيك سنجش منتشر مي‌گردد) 123 كد رشته امتحاني شامل كد رشته‌هاي امتحاني
‌1101 ،‌1102 ،‌1103 ،‌1104 ،‌1105 ،‌1106 ،‌1107 ، 1108 ،‌1109 ،‌1110 ،‌1111 ،‌1112 ،‌1113 ،‌1114 ،‌1115 ،‌1116 ،‌1117 ،‌1118 ،‌1119 ،‌1120 ، 1121 ،1122، 1123 ،1124، 1125 ، 1126، 1127 ،1130 ،1132، ‌1133 ،‌1134 ،‌1137 ، 1138 ،‌1139 ، 1140 ، 1142 ، 1146،‌1148 ،‌1152 ،‌1201‌،‌ 1202 ،‌1203 ،‌1204 ، 1205، ‌1206 ،‌1207 ،‌1208 ،‌1209 ،‌1216 ،‌1217 ،‌1218 ،‌1251 ،‌1253 ،‌1255 ،‌1256 ،‌1257 ،‌1258 ،‌1259 ،‌1260 ، 1262، 1263 ، 1264 ،‌1267،‌ 1268 ،‌1272 ، 1273، 1276، ‌1277 ،‌1278 ،‌1279 ،‌1283 ، 1284 ، 1285 ،‌1286 ، 1287، 1288 ،‌1289 ،‌1290 ، 1291، 1292، ‌1301 ،‌1302 ،‌1303 ، 1304‌ ،‌1305 ،‌1306 ، 1307 ،‌1308 ،1309 ، ‌1311 ،‌1312 ،‌1313 ، 1314 ، 1315 ، ‌1317 ، ‌1319 ،‌1320 ،‌1321 ،‌1322 ،‌1323 ،‌1324 ،‌1325 ، 1326 ،‌1327 ، 1350، ‌1351 ،1352، ‌1353 ،‌1357 ،‌1358 ،‌1359 ،1360 ،1361، 1401، 1402، 1403، 1409، 1410، 1411، 1413، 1416 ، ‌1418 و 1420 آزمون مذكور دعوت مي‌شود در روز پنج‌ شنبه 14/2/85 باتوجه‌ به‌ شهرستان و استان محل‌ اقامت‌ خود كه‌در فرم‌تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ درج‌ نموده‌اند و با توجه به جدول شماره 1 مندرج در اين اطلاعيه ، به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ توزيع‌ كارنامه‌ و فرم انتخاب رشته مندرج‌ در جداول‌ 2 و 3 زير مراجعه نمايند.
الف‌- تذكرات‌ مهم‌:
1ـ داوطلباني كه فهرست اسامي آنان جزو مجازين انتخاب رشته درج گرديده در صورتي كه در صبح و يا بعد از ظهر روز پنجشنبه 14/2/85 موفق به دريافت كارنامه و فرم انتخاب رشته، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و ويژه‌نامه حاوي رشته‌هاي داراي شرايط خاص نشده باشند، مي‌توانند منحصراً صبح و يا بعد از ظهر روز جمعه 15/2/1385 براي دريافت آن اقدام نمايند.
2ـ كارنامه و فرم انتخاب رشته، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و ويژه‌نامه حاوي رشته‌هاي داراي شرايط خاص داوطلبان (مجازين به انتخاب رشته) كد رشته 1360 (مجموعه موسيقي) علاوه بر شهر تهران در استان محل اقامت فعلي داوطلبان نيز توزيع مي‌گردد. ضمناً كارنامه و فرم انتخاب رشته، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و ويژه‌نامه حاوي رشته‌هاي داراي شرايط خاص داوطلبان (مجازين به انتخاب رشته) كد رشته 1152 (مجموعه مدرسي و معارف اسلامي) علاوه بر شهرهاي قم و مشهد در استان محل اقامت فعلي داوطلبان نيز توزيع مي‌گردد. لذا داوطلبان اين كد رشته امتحاني (مجازين به انتخاب رشته) بايد بر اساس جدول شمارة 2 و با توجه به اينكه استان محل اقامت آنان در فرم تقاضانامه ثبت‌نام يكي از استانهاي خراسان رضوي ، خراسان جنوبي ، خراسان شمالي ، سمنان ، سيستان وبلوچستان، گلستان مي‌باشد، براي دريافت كارنامه و فرم انتخاب رشته، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و ويژه‌نامه حاوي رشته‌هاي داراي شرايط خاص به شهرستان مشهد (دانشگاه علوم اسلامي رضوي واقع در ضلع شمالي حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)ـ ساختمان شماره 2) و داوطلباني كه استان محل اقامت آنان بر اساس استان اقامت مندرج در فرم تقاضانامه ساير استانها مي‌باشد، براي دريافت كارنامه و فرم انتخاب رشته، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و ويژه‌نامه حاوي رشته‌هاي داراي شرايط خاص به شهرستان قم ( قم ـ جادة قديم قم، تهران ـ كيلومتر 5 ـ بلوار دانشگاه ـ پرديس قم) مراجعه نمايند. لازم به ذكر است كه به منظور فراهم آوردن تسهيلات بيشتر براي داوطلبان كد رشته امتحاني 1152 (مجموعه مدرسي و معارف اسلامي) كه مجاز به انتخاب رشته مي‌باشند ترتيبي اتخاذ گرديده كه كارنامه و فرم انتخاب رشته، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و ويژه‌نامه حاوي رشته‌هاي داراي شرايط خاص كد رشته امتحاني 1152 (مجموعه مدرسي معارف اسلامي) نيز همزمان با ساير كد رشته‌ها در روز پنج‌شنبه 14/2/85 علاوه بر اينكه در دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد و پرديس دانشگاه قم توزيع مي‌شود، در استان محل اقامت فعلي آنان نيز توزيع گردد.
3- براي‌ 7 كد رشته‌ امتحاني‌ از 130 كدرشته‌ امتحاني‌ شامل‌ كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌ 1147 (اطلاعات وحفاظت اطلاعات‌)، 1149 (مديريت‌ امور دفاعي‌ ارتش‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌)، 1150 (مديريت‌ امور دفاعي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌)، 1151 (فرماندهي‌ مديريت‌ انتظامي‌ نيروي‌ انتظامي‌)،
1153 (مديريت‌اطلاعاتي‌) ، 1154 (مطالعات‌ دفاعي‌، استراتژيك‌) و 1155 (اطلاعات استراتژيك ) مذكور دراين‌ مرحله‌ كارنامه‌اي‌ توزيع‌ نمي‌شود و ان‌شاءا... پس از هماهنگي با ارگانهاي ذيربط تاريخ توزيع كارنامه و ساير شرايط مربوط به اطلاع داوطلبان ذيربط خواهد رسيد.
4-داوطلباني‌ كه‌ منحصراً متقاضي‌ شركت‌ در آزمون‌ يازدهمين دوره‌ المپياد علمي‌ دانشجويي‌ كشور بوده‌اند كارنامه‌ آنان ازطريق پست سفارشي به آدرس آنان ارسال خواهد شد.
5- براي آن دسته ازداوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته نمي‌باشند،كارنامه ازطريق پست سفارشي به آدرس آنان ارسال خواهدشد، لذا اين دسته از داوطلبان بهيچ عنوان نبايد براي دريافت كارنامه به حوزه مربوط مراجعه نمايند.
ب‌- نحوه‌ توزيع‌ كارنامه‌ وفرم‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌
كارنامه‌ نتايج‌ اوليه‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ 1385 براي‌ داوطلبان‌ (داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ) 123 كد رشته‌ امتحاني‌ مندرج‌ در فوق‌ كه مجاز به انتخاب رشته مي باشند وهمچنين‌ فرم‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ ، دفترچه‌ راهنماي‌ انتخاب‌ رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه‌ شماره‌2) و ويژه‌نامه‌ مربوط در صبح‌ و بعدازظهر روز‌ پنج‌ شنبه 14/2/85 در موسسات‌ آموزش‌ عالي مشخص شده در جداول شماره 2 و 3 به‌ نشاني‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره‌ 2، براساس‌سال‌ تولد وشماره‌ شناسنامه‌ آنان‌ به‌ شرح‌ بندهاي‌ 1 و 2 ذيل در كليه‌ شهرستانهاي‌ محل‌ توزيع‌ (بجز شهرستان‌ تهران‌ كه‌ براساس‌ جدول‌ شماره‌ 3 توزيع‌ مي‌شود) توزيع‌ مي‌گردد.
1-كليه‌ متولدين‌ سال‌‌ 1355 و قبل از آن و هم چنين متولدين سالهاي 1356، 1357، 1358 و 1359‌ صبح‌ پنج‌ شنبه‌ 14/2/85 (از ساعت 8 تا 12).
2-كليه‌ متولدين‌ سالهاي‌ 1360، 1361 ، 1362، 1363 و سالهاي بعد از آن، بعدازظهر پنج‌ شنبه 14/2/85 (از ساعت 14 تا 19).
تذكر: داوطلباني كه (داوطلبان مجاز به انتخاب رشته ) در روز پنج شنبه 14/2/85 موفق به دريافت كارنامه، فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، دفترچه راهنماي رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) و ويژه‌‌نامه حاوي رشته‌هاي داراي شرايط خاص نشوند، مي‌توانند منحصراً صبح و بعد از ظهر روز جمعه 15/2/85 براي دريافت كارنامه و ضمائم آن اقدام نمايند.
ج‌- مدارك‌ لازم‌ براي‌ اخذ كارنامه‌و فرم انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) و ويژه نامه مربوط
كارنامه‌ نتايج‌ اوليه ، فرم انتخاب رشته ، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) و ويژه نامه مربوط ‌به آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ 1385 براي آن دسته از داوطلباني كه طبق ضوابط مجاز به انتخاب رشته شده‌‌اند (فهرست اسامي مجازين به انتخاب رشته در روز دوشنبه 11/2/1385 در روي سايت سازمان اعلام و در روز سه‌شنبه 12/2/1385 نيز به صورت ويژه‌نامه و توسط پيك سنجش منتشر مي‌گردد) در قبال‌ شناسنامه‌ و يا كارت‌ شناسايي‌ عكسدار معتبر به‌ شخص‌داوطلب‌ (داوطلب مجاز به انتخاب رشته )تحويل‌ خواهد شد.
تذكر- پدر، مادر، خواهر، برادر و همسر داوطلب‌ با ارائه‌ شناسنامه‌ خود و داوطلب‌ (داوطلب مجاز به انتخاب رشته ) ،مي‌توانند در تاريخ‌ مقرر براي‌ دريافت‌ كارنامه‌ و فرم انتخاب رشته و ضمائم آن به‌ حوزه‌ ذيربط مراجعه‌ نمايند.
د - نحوه‌ تكميل‌ فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ و تحويل‌ فرم‌ تكميل‌ شده‌
داوطلبان (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شده‌اند) لازم‌ است‌ پس‌ از دريافت‌ فرم‌ انتخاب‌ رشته، دفترچه‌ راهنماي‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌، ويژه‌نامه‌حاوي‌ شرايط رشته‌هاي‌ بورسيه‌ و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ داراي‌ شرايط خاص‌ ، با مطالعه‌ دقيق‌ دفترچه‌ هاي‌ راهنماي‌ شماره‌ 1 و 2 و ضوابط مندرج‌ در ويژه‌ نامه‌ ،نسبت‌ به‌ انتخاب‌ كد رشته‌ محلهاي‌ موردعلاقه‌ خود حداكثر تا 50 كد رشته‌ محل‌ (درصورت‌ وجود) از گرايش يا گرايش هاي مجاز (مطابق جدول شماره 4 كارنامه ) رشته‌ امتحاني‌ مربوط اقدام‌ و كد رشته‌ محلهاي‌ انتخابي‌ را به‌ترتيب‌ اولويت‌ علاقه‌ در فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ و منحصراً با خودكار آبي پر نمايند. و فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ تكميل‌ شده‌ خود را حداكثر تا ساعت‌20 (8بعدازظهر) روز شنبه 16/2/85 به‌ همان‌ باجه‌اي‌ كه‌ آنرا دريافت‌ داشته‌اند، تحويل‌ و كارنامه‌ خود را ممهور به‌ مهر تحويل‌ شود نمايند.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ علاوه‌ بر رشته‌ امتحاني‌ اصلي‌ (رشته‌ امتحاني‌ اول‌) در يكي‌ از 54 كد رشته‌ امتحاني‌ شامل‌ كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌ 1103، 1109 ،‌1110، 1119، 1123، 1125، 1127، 1137، 1138، 1139، 1140، 1146، 1148، 1202، 1205، 1209، 1216، 1217، 1218، 1253، 1256، 1258 ،‌1260، 1262، 1273، 1276، 1278، 1279، 1285، 1287، 1288، 1289 ،‌1290 ، 1291، 1292، 1314، 1320، ‌1322، 1323 ،‌1324، 1325، 1326، 1327،1350، 1351،‌1353، 1359، 1361، 1403، 1409 ، 1411، 1416 ،‌ 1418 و 1420 نيز جزو مجازين انتخاب رشته مي‌باشند، بايد باتوجه‌ به‌ كارنامه‌ اوليه‌مربوط به‌ رشته‌ امتحاني‌ دوم‌ خود (لازم‌ است‌ باتوجه‌ به‌ شرايط و ضوابط،بويژه‌كارشناسي‌ مورد قبول‌) ، نسبت‌ به‌ تكميل‌ فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ اقدام‌ نمايند. ضمناً براساس‌ علاقه‌مندي‌ به‌ ادامه‌ تحصيل‌ در رشته‌ محلهاي‌ تحصيلي‌ از رشته‌ امتحاني‌ اصلي‌( رشته‌ امتحاني‌ اول‌) و رشته‌ محلهاي‌ تحصيلي‌ از رشته‌ امتحاني‌ بعدي‌ (رشته‌ امتحاني‌ دوم‌) نسبت‌ به‌ درج‌ كد رشته‌ محلهاي‌ تحصيلي‌ هر دو رشته‌ امتحاني‌ و در هر رشته باتوجه به گرايش يا گرايشهاي مجاز مندرج در جدول شماره 4 كارنامه رشته مربوط در فرم‌انتخاب‌ رشته‌ به‌ ترتيب‌ اولويت‌ مبادرت‌ نمايند. به‌ عبارت‌ ديگر به‌ اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌ همانند كارنامه ، فقط يك‌ فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ داده‌ خواهدشد.
ضمناً باطلاع‌ مي‌رساند كه‌ واحد اطلاعات‌ و پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ در اين‌ خصوص ‌ از اين‌ تاريخ‌ لغايت‌ 16/2/85 و همه‌ روزه‌ از ساعت‌ 8الي‌ 12 و از ساعت‌ 13 الي 17 بجز ايام تعطيل‌ آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌باشد. لذا داوطلبان‌ گرامي‌ مي‌توانند به‌ منظور پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ خود با شماره‌ تلفنهاي‌ 99-88923595 تماس‌ حاصل‌ فرمايند.

جدول‌ شماره‌ 1 - شهرستان‌ محل‌ توزيع‌ كارنامه (براي داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته مي‌باشند) و فرم انتخاب رشته‌هاي تحصيلي ، دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) و ويژه‌نامه داوطلبان 123 كد رشته امتحاني (داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته مي‌باشند) آزمون‌ورودي‌ تحصيلات‌تكميلي‌ (دوره‌هاي‌كارشناسي‌ارشدناپيوسته‌داخل‌) سال‌ 1385براساس‌ شهرستان ‌محل‌ اقامت‌ فعلي‌داوطلبان‌مندرج‌ در رديف‌ 18 فرم كامپيوتري تقاضانامه‌ثبت‌نام‌

جدول‌ شماره‌2- محل‌توزيع‌كارنامه‌ (براي داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته مي‌باشند) و فرم‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌، دفترچه‌ راهنماي‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ (دفترچه‌ شماره‌2) و ويژه‌نامه‌، براي داوطلباني كه در يكي از 123 كدرشته‌امتحاني‌ آزمون‌دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ارشد ناپيوسته‌ داخل‌ سال‌ 1385 مجاز به انتخاب رشته مي‌باشند در كليه‌ حوزه‌هاي‌ سراسر كشور

جدول‌شماره‌ 3 - محل‌ توزيع‌ كارنامه و فرم انتخاب رشته براي داوطلبان‌ 123 كد رشته‌ امتحاني‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ 1385كه‌ محل اقامت آنان شهرستان تهران‌ مي‌باشد

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب