خبر ويژه

شرکت کنندگان در آزمون کارشناسي ارشد 1385 دانشگاه ازاد اسلامي براي آگاهی از نحوه دريافت کارت آزمون به لينک هاي زير را مراجعه فرماييد. آزمون روز پنج شنبه و جمعه در سراسر کشور برگزار می شود. اطلاعات با فرمت PDFذخيره شده و قابل مشاهده هستند.

تاريخ و محل توزيع کارت آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 85و يژه داوطلبان شهرستان ها       
تاريخ و محل توزيع کارت آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 85 و يژه داوطلبان تهران 
                

نشاني و شماره تلفن واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي