به رسميت شناختن حق دسترسي مخاطبان به اطلاعات

به رسميت شناختن حق دسترسي مخاطبان به اطلاعات، يكي از كارويژه‌هاي روابط عمومي در جامعه‌ي اطلاعاتي است. به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منصور ساعي، بلاگر "راه ارتباطات" به نشاني www.msaei.blogfa.com  در خصوص اين كارويژه نوشته است: روابط عمومي در جامعه‌ي اطلاعاتي علاوه بر ايفاي نقش‌هاي سنتي در ارتباط با محيط درون و برون سازماني، بايد كاركردهاي ديگر نيز همانند به رسميت شناختن حق دسترسي شهروندان و مخاطبان به اطلاعات در درون و برون‌ سازمان، شفاف‌سازي اطلاعاتي، صداقت درارائه‌ي اطلاعات و پاسخگويي به مخاطبان و ايجاد فرصت‌ها و امكانات بازخورد مخاطبان با استفاده از تكنولوژيهاي نوين ارتباطي به پيام‌ها و برنامه‌هاي سازمان را ايفا كند. اين بلاگر به بررسي مهم‌ترين استانداردها و كار ويژه‌هاي روابط عمومي در جامعه اطلاعاتي پرداخته و نوشته است:
"
حق دسترسي به اطلاعات" را مي‌توان توانايي شهروندان، در به دست آوردن اطلاعاتي كه در اختيار دولت و سازمان‌ها است تعريف كرد. چنين استدلال مي‌شود كه دسترسي به اطلاعات عنصر بنيادين در يك حكومت دموكراتيك است. زيرا برقراري و شكوفايي دموكراسي مستلزم آن است كه شهروندان به اندازه‌ي كافي از اعمال و سياست‌هاي حكومت خود آگاه باشند. در ادامه مي‌خوانيد: بنيان حق دسترسي به اطلاعات بر اين اصل استوار است كه دولت نه مالك،‌ بلكه امانت دار اطلاعات است. بر همين اساس مي‌توان گفت كه يكي از كاركردهاي مهم روابط عمومي در جامعة اطلاعاتي به رسميت شناختن حق دسترسي شهروندان به اطلاعات است. در اين نوشته، آمده است: در بيانيه‌ي اصول اجلاس عالي سران جهان درباره‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي (12 دسامبر 2003) نيز ضمن تاكيد بر دسترسي همگاني به اطلاعات و دانش، اين حق را از بنيادهاي اساسي جامعه اطلاعاتي در برگيرنده همة اقشار دانسته تا در آن، همگان بتوانند به اطلاعات، ايده‌ها و دانش دسترسي داشته و در آن سهيم باشند. در اين بيانيه تصريح شده است كه بايد موانع دسترسي برابر به اطلاعات براي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي،‌ سياسي،‌بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و علمي برداشته شود. اين بلاگر در پايان نوشته است: به نظر مي‌رسد كه روابط عمومي بايد نگرش خود را به مقوله اطلاعات حقوق شهروندي و تكاليف و مسووليت‌هاي سازمان تغيير دهد تا بتواند در يك جامعه اطلاعاتي، فرصت‌ها و امكانات و ظرفيت‌هاي برابر را براي دسترسي همه‌ي شهروندان و به ويژه مخاطبان سازمان فراهم آورد و حقوق آنها را به رسميت بشناسد. تنها در اين صورت است كه روابط عمومي‌ها در ايران مي‌توانند به عنوان بخشي از بدنه‌ي حكومت و دولت راه دموكراسي و جامعة مدني را در جامعه اطلاعاتي فراهم كنند.