1- توانایی ارزیابی نیازها                    

2- توانایی خلق یک دیدگاه                

3- توانایی ایجاد یک طرح                 

4- توانایی ساختن یک تیم             

5- توانایی تمرکز بر منابع                 

6- توانایی مدیریت طرح ها

7-  توانایی اجرای مراحل مدیریت تغییر 

8-  توانایی رهبری و ایجاد انگیزه 

9-  توانایی برقراری ارتباط موثر

10-  توانایی پیگیری و سنجش عملکرد

برگرفته از وبلاگ مديريت نوين