چرا پرشين بلاگ را دوست دارم!؟

براي صحبت در اين مورد بايد کمي مقدمه چيني کنم.هميشه سه  شعار را در حرفه خود مد نظر قرار داده ام :

1)هميشه اولين بهترين نيست   2) هميشه بيشترين بهترين نيست    3) هميشه پويا ترين بهترين است.

من فکر مي کنم در شرايط جهان امروز که به شدت متاثر از اقتصاد و توسعه دانش و فناوري است و هر کسي فراخور سطح علمي، زندگي و حرفه خود به نحوي تحث تاثير اين سه عنصر قرار دارد. رسيدن به يک رويکرد اقتصادي دانش محور مبتني بر فناوري که از ويژگي پويايي نيز برخوردار باشد مي تواند بهترين برگ برنده براي توسعه و تعالي باشد.

اعتقاد دارم پرشين بلاگ تا حدود زيادي اين رويکرد را دنبال کرده و براي پر رنگ تر شدن آن تلاش مي کند. آنچه براي من با اهميت تر است توجه پرشين بلاگ به اصل هم افزايي است. بر اساس اين اصل پرشين بلاگ علاوه بر توسعه کمي و کيفي فعاليت هاي خود به افزايش اعتباري، کمي و کيفي کاربران خود نيز کمک مي کند( علاوه بر اينکه فعاليت وبلاگ ها به صورت ذاتي بر تئوري هم افزايي استوار است). اصل و ذات رسيدن به اين ديدگاه( هم افزايي) در برنامه جدي پرشين بلاگي ها بر  تحقيق و توسعه(R&D) نهفته است و علت آن هم رقابتي شدن بازار وبلاگنويسي در سال هاي اخير است که باعث تسريع در اين روند شد.

از گفته هاي بالا اينطور نتيجه مي گيرم که شايد پرشين بلاگ اولين وبلاگ سرويس نباشد شايد پرشين بلاگ بيشترين کاربر را نداشته باشد اما بر اساس تمام اصول حرفه اي که به‌آنها اعتقاد دارم پرشين بلاگ پوياترين است پس بهترين است. من در پويايي شجاعت ريسک پذيري براي رسيدن به تجربه هاي گرانقيمت را مي بينم و بنابراين معتقدم اگر مجموعه اي به پويايي برسد حتي اگر گاهي اوقات دچار خطا هم بشود از ساير رقبا پيش خواهد بود. چراکه در دنياي امروز آگاهي از چگونه اشتباه کردن(راه خطا) ارزشمند تر از چگونه درست انجام دادن(راه صحيح) است.

از صميم قلب به همه دوستان پرشين بلاگي تولد اين مجموعه را تبريک مي گويم و آرزو مي کنم پرشين بلاگ هميشه بر مدار پويايي و هم افزايي حرکت کند چرا که اين رمز موفقيت هر کسب و کاري در دنياي امروز است.

فرنود حسني

وبلاگ مديريت فناوري اطلاعات