همه ما با هر حرفه و مقام وموقعيتی روزی متولد می شويم و روزی هم از صحنه روزگار خارج می شويم. آنچه می ماند يادها و خاطره ها و دوستی هاست...دوستی با دوستان حرفه ای لذت بخش و انگيزش زاست.
مراسم تولد چهارسالگی پرشین بلاگ-فرنود حسنی در کنار دکتر بوترابی