زمستان 58
نوحه سرای عزای اندیشه
 نسل سوم

Ads by IT management

1- تعريف و هدف:
ماموريت اصلي اين دوره ارتقاء دانائي و توانمند سازي کارشناسان ارشد در اداره، هدايت، پياده سازي موثر بر امر توسعه تکنولوژيها و سيستمهاي اطلاعاتي سازمانها در زمينه هاي کاربرد، تکنولوژي، سيستم و برنامه ريزي مي باشد. تمرکز بر پرورش مهندسيني است که بتوانند با ابزارهاي
IT در زمينه هاي مذکور آشنا باشند. دوره کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات Master in Information Technology Eng به هدف پذيرش فارغ التحصيلان دوره هاي کارشناسي در رشته هاي مهندسي صنايع، مهندسي برق، مهندسي کامپيوتر و مهندسي فناوري اطلاعات و پرورش مهندسيني است که قادر باشند در زمينه هاي ذيل انجام وظيفه نمايند، تاسيس مي گردد:
1- ارتقاء توان علمي کشور در زمينة فناوري اطلاعات و مقدمه اي بر راه اندازي دوره هاي دکتراي مهندسي فناوري اطلاعات به هدف تربيت اعضاي هيئت علمي در اين رشته
2- ايجاد تحول از طريق پياده سازي فناوري هاي اطلاعات و جنبه هاي تکنولوژيکي آن به هدف ارتقاء عملکرد سازمان.
3- حداکثر بهره وري از فناوري اطلاعات به هدف بهبود فرآيندهاي سازماني.
4- به کارگيري موثر فناوري اطلاعات در تقويت مزيتهاي رقابتي سازمانها با تسلط بر مفاهيم استراتژيک فناوري اطلاعات و به کارگيري مدلهاي جديد کسب و کار الکترونيکي
5- پشتيباني از فرآيند طراحي، هدايت و راهبري تغييرات تکنولوژيک و تغييرات سيستمي در سازمانها با بهره گيري از فناوري اطلاعات.
6- ارائه خدمات تخصصي در زمينة شبکه هاي کامپيوتري، انتقال داده ها و معماري تکنولوژي اطلاعات سازمانها.
7- ارائه خدمات مشاوره اي و تخصصي در زمينه فناوري اطلاعات و کاربردهاي آن به مديران سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي
انتظار مي رود فارغ التحصيلان اين دوره بتوانند در مشاغل و پستهاي تخصصي و فني فناوري اطلاعات، طراحي سيستمها و کاربردهاي فناوري اطلاعات و برنامه ريزي فناوري اطلاعات سازمانها و يا پستهاي تخصصي مرتبط مشغول به کار گردند. همچنين ارتقاء توان علمي دانشگاههاي کشور در کمک به راه اندازي دوره هاي کارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات و مقدمه اي جهت راه اندازي دوره هاي دکتراي مهندسي فناوري اطلاعات از اهداف مهم اين دوره است.
2- طول دوره و شکل نظام:

طول دوره 4 نيمسال شامل واحدهاي نظري و پايان نامه خواهد بود. علاوه بر درسهاي نظري دانشجويان موظفند، قابليت ها و مهارت هاي مهندسي خود را در چارچوب تحقيق در زمينة مهندسي فناوري اطلاعات نشان دهند.
3- برنامه دوره:

برنامه دوره کارشناسي ارشد فناوري اطلاعات شامل 32 واحد نيمسالي
به شرح زير ميباشد:
الف- دانش زير بنائي (دروس اصلي پايه)                                                      6 واحد
ب- دانش عمليات تخصصي (دروس اصلي تخصصي)                                        9 واحد
پ- دانش يک حوزه تخصصي (دروس اختياري)                                                 9 واحد
ج- سمينار و روش تحقيق در فناوري اطلاعات                                                 2 واحد
د- پروژه کارشناسي ارشد                                                                          6 واحد

مشخصات کلي، برنامه و سرفصل دروس دورة

دروس پيشنياز (حداکثر 6 واحد)

دروس اصلی پايه ( 6 واحد)

گرايش سيتمهای تکنولوژی اطلاعات (Information Technology Systems) دروس تخصصی (9 واحد)

گرايش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology-ICT) دروس تخصصی (9 واحد)

دروس اختياری کليه گرايشهای مهندسی فن آوری اطلاعات (حداکثر 9 واحد)
4- شرايط ورود به دوره، مواد و ضرايب امتحاني:
الف- داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
ب- داشتن حداقل گواهينامه کارشناسي مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در رشته هاي مهندسي صنايع، مهندسي برق، مهندسي کامپيوتر و مهندسي فناوري
ج - قبولي در آزمون ورودي که مواد و ضرايب آن به شرح زير ميباشد:
- رياضيات عمومي 1و2 دوره فني و مهندسي با ضريب 3
- زبان انگليسي با ضريب 2
- تجزيه و تحليل سيستم هاي اطلاعاتي با ضريب 3
د- قبولي در مصاحبه تخصصي سنجش علاقه و آمادگي تحصيلي براي دوره کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات

                                  عناوين، محتوا و مراجع پيشنهادي دروس

                            
اطلاعات و تکنولوژي اطلاعات (Information & IT)
تعداد واحد : 3          نوع درس: اصلي (مشترک)              نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- تئوري عمومي سيستم ها
- انسان، ماشين، سيستم
- ارتباطات، تکنولوژي اطلاعات و سايبرنتيک
- تئوري اطلاعات و ارتباطات
- نقش تکنولوژي اطلاعات در سازمانها و محيط هاي آينده
- مباني پايه در تکنولوژي اطلاعات
- سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيک
- تکنولوژي اطلاعات و مهندسي مجدد فرآيندهاي سازمان
- مفهوم شبکه در تکنولوژي اطلاعات
- مفاهيم پايه در تجارت الکترونيک
- نوآوري، تصميم گيري و تکنولوژي اطلاعات
- مديريت دانائي و تکنولوژي اطلاعات
- اقتصاد تکنولوژي اطلاعات
- ارتباطات و اينترنت
                                         مديريت و برنامه ريزي منابع اطلاعاتي
Information Resources Management and                           Planning

تعداد واحد: 3              نوع درس: اصلي (مشترک)             نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- مفاهيم سيستمها و تکنولوژي اطلاعات
- تاريخچه و نقش متحول کننده تکنولوژي اطلاعات
- شناسايي عناصر محيط منابع اطلاعاتي
- وظايف و مهارتهاي محوري لازم در مديريت منابع اطلاعاتي
- روشهاي مديريت پايگاه داده ها
- اطلاعات، سازمان و کنترل
- ابعاد انساني کنترل و تکنولوژي اطلاعات
- پشتيباني تکنولوژي اطلاعات از مديريت دانش
- ارتباطات مبتني بر کامپيوتر
- سيستم هاي برنامه ريزي منابع (
ERP)
- بازاريابي در عصر اطلاعات
- تجارت الکترونيکي، بين المللي شدن سيستمهاي اطلاعاتي

تکنولوژي ها و مدلهاي کسب و کار تجارت الکترونيکي

 (eBusiness Models and Technologies)

تعداد واحد: 3  نوع درس: تخصصي (گرايش سيستم هاي IT)           نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- مروري بر شبکه هاي کامپيوتري، مخابرات پيشرفته و
e-Commerce
- ارتباطات بين شبکه اي و تکنولوژي اينترنت
- سرويسهاي پايه اينترنت
- سرويس وب و تکنولوژيهاي پيشرفته وب (سيستمهاي محاوره اي)
- امنيت تبادل اطلاعات روي وب
- تکنولوژي خريد و فروش روي وب
- سيستمهاي پرداخت الکترونيکي و تکنولوژيهاي مرتبط
- زبانهاي
Markup ساختاري و زبانهاي معنايي، مقدمه اي بر تکنولوژي XML
- عوامل هوشمند و هوشمندي در تجارت الکترونيکي
- کاربردهاي چند رسانه اي در تجارت الکترونيکي
- محيطهاي مشارکتي
- ابعاد قانوني، سياسي و حقوقي تجارت الکترونيکي

معماري و برنامه سازي تحت وب (Web Architecture and Programming)
تعداد واحد: 3    نوع درس: تخصصي (گرايش سيستم هاي
IT)        نوع واحد: نظري
سرفصلها:
Multi Tier,      2-Tier  ,تاريخچه انواع معماريها، متمرکز، توزيع شده-
- مدل
Web client/server
- مروري بر تکنولوژي اينترنت
- صفحات استاتيک و
HTML
- روشهاي طراحي صفحات ديناميک،
DHTML, DOM (Document Object Model), ActiveX, JavaScript, Java Applet
- روشهاي طراحي صفحات فعال و ارتباط با سرور
CGI Programing, ASP (Active Server Page), ISP (Java Server Page), Cold Fusion, PHP, Java Servlet, OLEDB, ODBC, SQL,
- ارتباط صفحات وب با پايگاه داده ها
- مولتي مديا روي وب
- پروتکل
XML و ارتباط اشيا از طريق وب (SOAP)
- کاربردهاي وب و ارايه يک پروژه کاربردي

مهندسي مجدد الکترونيکي فرآيندهاي کسب و کار (Business Proces e-Enginering)

تعداد واحد: 3              نوع درس: اصلي (مشترک)                 نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- سازمانهاي فرآيند محور
- تکنولوژي وب و مهندسي مجدد الکترونيکي
- الگوهاي جديد در سازمانهاي مبتني بر وب
- رويکردهاي مهندسي مجدد الکترونيکي فرآيندهاي سازمان
- ابزارهاي مهندسي مجدد الکترونيکي
- مهندسي مجدد الکترونيکي در فرآيندهاي ارتباط با مشتري

شبکه هاي کامپيوتري و انتقال داده ها (Computer Networks & Data Communication)

تعداد واحد: 3             نوع درس: تخصصي (گرايش ICT)        نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- مدلهاي لايه اي براي پرتکل ها: مدلهاي مرجع
OSI و IETF اختصاص وظايف به لايه ها
- پرتکل هاي نقطه به نقطه: آشکارسازي خطا،
ARQ و تغييرات، فريمينگ، شروع و خاتمه Session

- پروتکل ها و ساختار شبکه هاي مخابراتي کامپيوتري مدرن:   LAN s , WANs , MAN و ساير شبکه هاي Packet Switched     
- اينترنت
ATMو پروتکل ها و ساختار Frame Relay
- مدلهاي تاخير: نتيجه
Little، مدلهايي براي سيستم هاي M/G/I , M/M/oo, M/M/m, M/M/I
 - سيستم هاي مالتي
Slotted Aloha, Slotted, Unslotted: Access پايدار
-
Carrier Sensing, Splitting و سيستم هاي آشکارسازي Collision
- مسيريابي: کوتاه ترين مسير، مسيريابي بهينه
- کنترل جريان:
Windowing  و کنترل هاي جريان بر پايه نرخ

ارزيابي عملکرد سيستم کامپيوتري (Computer Systems Performance Evualuation)

تعداد واحد: 3             نوع درس: تخصصي (گرايش ICT)                     نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- مقدمه اي بر ارزيابي عملکرد و طرح ريزي ظرفيت
- يک متدولوژي براي طرح ريزي ظرفيت
- ايجاد مدلهاي عملکرد سيستم هاي کامپيوتري
- مدلهاي سطح سيستمي در سيستم هاي کامپيوتري
- راه حل هاي کارآمد براي مدلهاي عملکرد
- مدلهاي عملکرد چند دسته اي براي سيستم هاي کامپيوتري
- مدلهاي عملکرد سيستم هاي سرور و کلايانت
- وب سرور و عملکرد تجارت الکترونيکي
- مدلسازي محدوديت حافظه، اولويت هاي
CPU، مالتي پروسينگ و عملکرد مهندسي نرم افزاري Paging

معماري تکنولوژي اطلاعات (Information Technology Architecture)

تعداد واحد:  3              نوع درس: اصلي (مشترک)                 نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- مقدمه اي بر تکنولوژي اطلاعات و رويکرد سازمانها به تکنولوژي اطلاعات
- استراتژي تکنولوژي اطلاعات، ضرورت راه حلهاي جامع نگر و معماري گونه تکنولوژي اطلاعات
- تعريف، مفهوم و اصول اوليه معماري و جايگاه آنها در استراتژي تکنولوژي اطلاعات
- زيرساخت، چارچوبها و فوق مدلهاي معماري تکنولوژي اطلاعات
- مدلسازي تجاري
- چارچوبهاي ارزيابي معماري فعلي سازمان
- ارزيابي معماري هدف
- روشهاي برنامه ريزي گذار به معماري هدف

برنامه ريزي تکنولوژي اطلاعات (Information Technology Planning)

تعداد واحد:  3            نوع درس: اصلي (مشترک )                نوع واحد: نظري
سرفصلها
:
- رويکردهاي برنامه ريزي
IT در سازمانها
- برنامه ريزي استراتژيک اطلاعاتي سازمان
- تحليل مقتضيات اطلاعاتي سازمانها
- تحليل مقتضيات اطلاعاتي سازمانها
- برنامه ريزي تکنولوژي اطلاعات و معماري سازمان
- متدلوژيهاي طراحي سيستم هاي اطلاعاتي سازمان
- زيربناي
IT
- سيستم هاي
SCM, CRM, ERP
- معماريهاي
Client/Server و EUC
- موانع برنامه ريزي تکنولوژي اطلاعات
- ساختار مناسب برنامه ريزي تکنولوژي اطلاعات

واسط هاي تجارت الکترونيک (e-Business Interfaces)

تعداد واحد: 3      نوع درس: تخصصي (گرايش سيستم هاي IT)          نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- فرصت ها و چالش هاي تجارت الکترونيک
- طراحي الگوهاي کسب و کار مبتني بر تجارت الکترونيک
- واسط هاي
B2B و B2C
- مدل هاي تطبيقي تجارت مبتني بر اينترنت
- سيستم هاي پرداخت در تجارت الکترونيک
- کاربردهاي
EDI
- واسط هاي نمايندة هوشمند (
Intelligent Agents) در تجارت الکترونيک
- کارتهاي هوشمند (
Smart Cards)
- مسائل حقوقي در تجارت الکترونيک

سيستمهاي خبره و مهندسي دانش (Knowledge Engineering & Expert Systems)

تعداد واحد:  3               نوع درس: تخصصي (گرايش ICT)      نوع واحد: نظري
سرفصلها:
معرفي سيستمهاي خبره، ساختار ويژگي هاي سيستم هاي خبره، روش هاي طراحي سيستم هاي خبره زبانهاي ويژه سيستم هاي خبره، پياده سازي سيستمهاي خبره، چگونگي تشکيل پايگاه دانش، منطق و استدلال خودکار (
Logic and Automated Reasoning)، اصول استدلال قاعده مند، مديريت عدم قطعيت، چرخه عمر سيستمهاي پايگاه دانش، تحليل امکان سنجي، تعيين خواسته ها و طراحي سيستم هاي خبره، اکتساب دانش و پياده سازي آن، وارسي و اعتبار سنجي، بکارگيري يک زبان طراحي سيستمهاي خبره و مهندسي دانش در يک پروژه عملي.

بازاريابي استراتژيک بر روي اينترنت (Internet Based Strategic Marketing)

تعداد واحد: 3               نوع درس: تخصصي (گرايش برنامه ريزي IT)            نوع واحد: نظري سرفصلها:
- تجزيه و تحليل وضعيت موجود
- بازارها و مشتريان
- ابزار تدوين طرح بازاريابي استراتژيک
- تدوين طرح بازاريابي استراتژيک
- استراتژيهاي جايگاه يابي بازار
- استراتژيهاي محصول و نوآوري
- استراتژيهاي قيمت گذاري
- استراتژيها ترويج و تبليغ
- استراتژي کانالهاي توزيع و فروش
- پياده سازي بازاريابي استراتژيک
- ارزيابي و کنترل بازاريابي استراتژيک
- مباني و مفاهيم مديريت ارتباط با مشتري (
CRM)
- ارتباط با مشتري از طريق فناوري اطلاعات(
e-CRM)

استراتژي تکنولوژي اطلاعات (e-Strategy)

تعداد واحد: 3                 نوع درس: تخصصي (گرايش برنامه ريزي IT)             نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- مفاهيم استراتژي هاي تجاري
- ويژگيهاي رقابتي اينترنت، رقابت بر اساس اطلاعات
- مروري بر تکنولوژي اينترنت
- مؤلفه هاي يک مدل تجاري
- استخراج ارزشهاي سازمان
- محيطهاي رقابتي
- سازمان و اينترنت
- مروري بر تکنولوژي موبايل و قابليتهاي آن
- مطالعه موردي يک تجارت اينترنتي
- بازاريابي اينترنتي، فروشگاههاي مجازي و بومي سازي آنها
- پيوستگي، همکاري و شراکت و واگذاري (
Outsourcing)
-
EDI، تجارت الکترونيکي و B2B
- مديريت زير ساختهاي جديد تکنولوژي اطلاعات

تکنولوژي اطلاعات و تحول (Information Technology and Change)

تعداد واحد:  3           نوع درس: تخصصي (گرايش برنامه ريزي IT)       نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- سيستمهاي اطلاعاتي و سياستهاي سازماني
- ويژگيهاي بخشهاي تکنولوژي اطلاعات
- چالشهاي جديد سازمانها، محرکهاي بازار و تکنولوژي
- استراتژي بازاريابي و چگونگي شکل گيري آن در بخشهاي سريعا توسعه يابند
- مديريت سيستمهاي اطلاعاتي و ساختار سيستمهاي اطلاعاتي در سازمان
- ارتباط تکنولوژي و مهندسي سازمان
- شکلهاي مختلف تحولات سازماني
شبکه سازي و چشم اندازهاي آن در مديريت تحول سازماني