فرنود حسنی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ فرنود حسنی
آرشیو وبلاگ
      مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT Management)
مشكلات وراهكارهاى گسترش كمى وكيفى فناورى اطلاعات درسازمانهاى مختلف نویسنده: فرنود حسنی - یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۳

نوشته شده توسط: عبداالرحمن چراغعلی               تماس با نويسنده:info@corc.ir     تاريخ ارسال: ۱۹مرداد۱۳۸۳

تاريخچه فن آورى اطلاعات
پس از دردسترس قرارگرفتن كامپيوتر درسال 1950 ميلادى، اولين كاربرد علمى كه كامپيوتر درآن استفاده شد انتخابات رياست جمهورى آمريكا درسال 1951 بود. درسال 1960 با حضور كامپيوتر بزرگ (Main frame) ايده توسعه پايگاه هاى اطلاعاتى متمركز اطلاعات ومفهوم انفورماتيك شكل گرفت وكاربردآن درحوزه مديريت اطلاعات (MIS) طرفداران بيشترى پيدا كرد اين ايده درسالهاى 1970 تا 1980 بصورت استفاده از سيستم هاى خبره وكمك به تصميم گيرى شكل قوى ترى به خود گرفت وايده اصلى اتوماسيون ادارى وسيستم هاى بدون كاغذ راتقويت نمود. دركشورهاى ديگر مثل ژاپن ، آلمان، انگلستان وغيره نيز كاربردهاى كام! پيوتر درزمينه خدمات بانكدارى، هتلدارى، مديريت پروژه هاو… رشد نمود اما ضعف اين سرويس ها وكاربردها درنبود سيستم هاى قوى ارتباطى بيشتر مشخص شد زيرا باوجود تلفن وتلگراف امكان انتقال اطلاعات با حجم بالا نبود وقدرت سيستم هاى محاسباتى وكاربردهاى انفورماتيك آن تنها درحوزه هاى محدود قابل استفاده بود.

بارشد روزافزون شبكه هاى كامپيوترى وقدرت ارسال اطلاعات علاوه برصدا، ازطريق شبكه هاى مخابراتى دردهه 1980 گستره كاربردهاى انفورماتيك ازطريق شبكه رو به فزونى گذاشت . سپس با پيوند تاريخى قدرت محاسباتى كامپيوترها وامكان ارسال اطلاعات ، فن آورى اطلاء ¹ات (IT) متولد شد كه بطوركلى به مجموعه تكنيكهاو ابزارها وعلومى اتلاق ميشود كه درانجام فعاليتهاى جمع آورى، ذخيره، بازيابى، پردازش و… توزيع انواع اطلاعات (تصوير، داده، صدا… درهرسطحى ازكيفيت وكميت مشاركت دارند. ب) مقدمه اى برفناورى اطلاعات درون سازمانى باتوجه به تاريخچه فناورى اطلاعات اين علم را ميتوان به چهاردوره يا عصر تقسيم نمود

عصرمجازى از تحولات ساختارى دراطلاعات بوجود مى آيد وابزارآن فناورى اطلاعات ميباشد. پس ميتوان يك سازمان مجازى رابدين صورت تعريف نمود. سازمان مجازى بصورت موقت براى تركيب وبكارگيرى توانايى هاى خاص اعضاى آن سازمانها بوجود آمده وباعث افزايش بهره ورى واستفاده سريع ازفرصتهاى خاص براى ارائه محصولات ياارائه خدمات خاص ميشود ومعمولاً بعد مسافت بوسيله فن آورى اطلاعات جبران ميشود. -

خصوصيات يك سازمان مجازى تحرك وانعطاف پذيرى – انجمن حسابداران مديريت كانادا اطلاعات محوراصلى – ديويد مالونه يك شبكه است ، نه يك دفتر- جارلز هندى روند نزولى درايجاد مشاغل مادام العمر وترقى شغلى پله كانى همانطوركه ازتعاريف مشخص ميشود گفته چارلز هندى “ مديران امروز باسازمانهايى سروكاردارند كه هيچ شباهتى به سازمانهاى گذشته ندارد ” عجيب نيست .

بهره گيرى از فن آورى اطلاعات دربرنامه ريزيها:
فناورى اطلاعات دركليه اموريك سازمان نقش مؤثر خود راايفاء مى نمايد درذيل موارد مهمى كه فناورى اطلاعات درآن نقش دارد ارائه ميگردد نقش مؤثر فناورى اطلاعات درمديريت مجازى برنامه هاى زيربنايى وكلان سازمان نقش موثرفناورى اطلاعات در برنامه توسعه سازمان با عنوان طرح بنيادى « برنامه توسعه پويا» . نقش موثر فناورى اطلاعات در برنامه کلان توسعه اى چيده برتغييرات سريع عصر دانش . نقش موثر فناورى اطلاعات در گفتگوى بين سازمانى جهت ائتلاف براى پيشرفت . نقa موثر فناورى اطلاعات درکاهش چالشهاى فرهنگى و زبانى در جهت توسعه سازمانهاى مجازى . نقش موثر فناورى اطلاعات در مشارکت بزرگ متخصصان در ارائه طرحها بدون محدوديت زمان و مکان . نقش موثر فناورى اطلاعات در تغيير ماهيت فعاليت ها و رقابتها . نقش موثر فناورى اطلاعات در دگرگونى شرايط اشتغال و فعاليت نيروى انسانى در سازمان . نقش موثر فناورى اطلاعات در تهيه پيش نويس سياستها و برنامه هاى توسعه سازمانى ، تنظيم بودجه سالانه سازمان ، اجراى نظام برنامه ريزى پروژه ها ، تخصيص بودجه هاى مصوب مورد نياز کارهاى سازمان و نظارت بر حسن اجراى کليه برنامه هاى مصوب سازمان . نقش موثر فناورى اطلاعات درپيگيرى دعاوى حقوقى سازمان ، تهيه و تنظيم قراردادها و اسناد تعهد آور و غيره. نقش موثر فناورى اطلاعات در برنامه ريزى آموزش کارکنان و ارتقاء کيفى دانش سازماني. نقش موثر فناورى اطلاعات در تأمين امنيت اطلاعات مهم سازمانى و کنترل ورورد و خروج.

پياده سازى فناورى اطلاعات در سازمان ها و مشکلات موجود
با توجه به مطالب فوق که ايده آل هاى موجود براى سازمانهاى مجهز به فناورى اطلاعات رايگان نمود لازم است موانع در توسعه فناورى اطلاعات در سازمانهاى موجود را بررسى نماييم ذيلا به تعدادى از اين مشکلات اشاره مى گردد :
1- انتظارات و توقعات مديران سازمانها جهت مکانيزه نمودن نظام ها بسياربالا است ولى حمايت آنها از مديران انفورماتيک بسيار پايين است .

2- تمايل مديران بيشتر به خريد سخت افزار است تا عنايت و پشتيبانى و سرمايه گذارى در توليد نرم افزار .

3- توجه مديران به استفاده از نرم افزار هاى بنيادى که موجب تحولات اساسى در سازمانها مى گردد .

4- ايده آل نگرى در تعريف پروژه هاى بزرگ نرم افزارى بدون توجه به امکانات و محدوديتها و در نتيجه عدم موفقيت پروژه ها در چهارچوب هزينه و مدت برنامه ريزى شده ( اين امر باعث ايجاد ذهنيت منفى مديران سازمان نسبت به مديران انفورماتيک خواهد گرديد )

۵ - عدم استفاده از ابزار و متدولوژيهاى جديد و استانداردهاى توليد نرم افزار ها و توليد مستندات .

۶ - رؤساى سازمانها بجاى استفاده از فناورى اطلاعات در برنامه ريزيهاى کلى سازمان از آن در کارهاى جزئى سازمان استفاده مى نمايند .

۷ - حقوق متخصصين کامپيوتر در سازمانها نسبت به درآمد آنها در بخش خصوصى و کار آزاد بسيار پائين است لذا کارآئى و بهره ورى آنها در سازمان ناچيز است .

۸ - نرم افزارها ماهيتا قابل رؤيت نيستند لذا مديران سازمانها آن را درک و لمس نمى کنند و نتيجتا آن را حمايت نمى نمايند . نامناسب بودن تشکيلات سازمان پروژه ،تغيير نماينده و مسئول در نظر گرفته شده از سوى کارفرما براى پروژه ، تغيير سياست کارفرما در ارتباط با پروژه ، عدم رعايت زمانبندى هاى پروژه از سوى کارفرما ، عدم پرداخت بموقع و بر طبق تعهد از سوى کارفرما . ه ) راهکارهاى توسعه فناورى اطلاعات در سازمانها : عمده راه حل هايى که با توجه به مشکلات مطرح شده وجود دارد به ترتيب ذيل است : 1- دولت و سياست گذاران بايستى به فناورى اطلاعات اهيمت داده و آن را به عنوان رکن اساسى رشد و توسعه بنگرند . 2- کليه راهکارهاى و راهبردها در راستاى سياست هاى کلان دولت در کشور براى رشد و بکارگيرى فناورى اطلاعات بايستى مشخص شده و با برنامه ريزى توأم باشد . 3- جايگاه فناورى اطلاعات در کشور ، دولت ، وزارتخانه ها ، سازمان ها و...... مى بايست زير نظر بالاترين مقام تصميمگيرى بيشترى در اين زمينه شود . 5- در هر سازمان براى فناورى اطلاعات در سطوح مختلف آن استانداردهاى مشخصى ( توسط مشاورين ) تدوين گردد . 6- چون مديران معمولا آشنايى کلى با مقوله فناورى اطلاعات دارند پيشنهاد مى شود از مشاوران قوى براى برنامه ريزى و گسترش فناورى الطاعات درسازمانشان استفاده نمايند . 7- پيشنهاد مى شود رؤساى سازمانها با آخرين فناورى هاى روز آشنا شده و براى برنامه ريزيهاى توسعه اى توليد محصولات براى سازمان خود تأکيد بر استفاده از جديدترين فناورى ها نمايند . 8- مديران و کارکنانى را که مخالف با توسعه فناورى اطلاعات در سازمان مى باشند و يا در توسعه آن مشارکت نمى نمايند نعويض نمايند . 9- پروژه هاى توسعه فناورى اطلاعات در يک سازمان بايد از يک چارچوب کلان تبعيت کند . 10- پروژه هاى توسعه فناورى اطلاعات هدفمندى ، نظارت و پيگيرى ، ثبات و امکان پذيرى است. و ) نتيجه گيرى: با نگاه اجمالى به جايگاه فن آورى اطلاعات در سازمانهاى پيشرفته مى توان نتيجه گرفت که فناورى اطلاعات مقوله اى است فرابخشى که نه تنها فناورى کامپيوتر بلکه زير ساختمانهاى مخابراتى و تبادل طلاعات و همچنين اطلاعات و استانداردهاى زمينه هاى مزبور را نيز شامل مى شود و مسئوليت فناورى اطلاعات در يک سازمان بايد بعهده بالاترين مقام اجرايى آن سازمان بوده تا بتوان از فناورى اطلاعات در برنامه ريزيهاى کلى و جزئى کليه امور استفاده نمود .

  نظرات ()
مطالب اخیر ما چطور کار می‌کنیم؟ راهنمای پرداخت قبض جریمه و سایر قبوض کاش همه مثل شیر کار کنیم شکل گیری مفهوم جدیدی از اسپانسری ورزشی در حمایت بانک سامان از والیبال ملی موردکاوی راهبردهای بانک سامان در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نقش کارکنان بانک در تحقق و رشد EPS روند آینده رقابت و تقسیم بازار در نظام بانکی ایران بانکداری در شبکه های اجتماعی استاندارد بین‌المللی20071 ISO/IEC چالش‌های سودآوری و رشد در سازمان‌های قائم به ذات
کلمات کلیدی وبلاگ بانکداری الکترونیکی (٢٠) مدیریت فناوری اطلاعات (۱٤) ایران (٧) مدیریت (٦) بانک (٦) برند (٥) برندسازی (٥) شبکه اجتماعی (٤) امنیت اطلاعات (٤) تجارت الکترونیکی (٤) اینترنت (٤) معرفی کتاب (٤) بازاریابی (٤) تبلیغات (۳) بانک سامان (۳) مدیریت ارتباط با مشتریان (۳) آموزش فناوری اطلاعات (۳) باشگاه مشتریان (٢) والیبال (٢) مسئولیت اجتماعی (٢) آینده نگری (٢) روابط عمومی (٢) نوروز (٢) مدیریت استراتژیک (٢) وب سایت (٢) استخدام (٢) اپل (٢) فناوری اطلاعات (٢) سازمان (٢) اقتصاد (٢) نمایشگاه (٢) هویت بصری برند (٢) ویوان نیوز (٢) re-branding (۱) نرم افزار خبرنامه الکترونیکی (۱) زنجیره تامین (۱) پرسپولیس (۱) پروژه (۱) فناوری (۱) گوگل (۱) بیمه (۱) آزادی (۱) ایرنسل (۱) انسان (۱) سود (۱) گردشگری الکترونیک (۱) رسانه های دیجیتال (۱) میهن (۱) پیام نوروزی (۱) دانمارک (۱) شبکه (۱) موتورهای جستجو (۱) زبان فارسی (۱) کسب وکار (۱) قبض (۱) brand (۱) قبض جریمه (۱) مسئولیت پذیری (۱) آینده پژوهی (۱) تخفیف (۱) سخت افزار (۱) ارسال ایمیل گروهی (۱) داده کاوی (۱) سهام (۱) هوش تجاری (۱) بانکداری (۱) استراتژی (۱) موبایل (۱) الکامپ (۱) پرداخت قبض (۱) استیو جابز (۱) eps (۱) جابز (۱) نشان تجاری (۱) بازاریابی ایمیلی (۱) بانک آینده (۱) ویوان فیس (۱) vivanface (۱) سمپلینگ (۱) حقوق فناوری اطلاعات (۱) شهرت نام تجاری (۱)
دوستان من Iran Brand News Iran Market News اخبار IT اخبار اقتصادی ایران آذر آموزش ارتباطات و مدیریت رسانه ارزش افزوده استخدام و کاریابی آگهی رایگان آموزش تجارت الکترونيک آموزش زبان انگلیسی آموزش مديريت فناوري اطلاعات ايران آي تي ايران جديد ايران مهر ايزو 9000 آينده نگر برندسازی (Branding) به انديش پایگاه جامع اطلاع رسانی مدیران پندهای مدیریت و فناوری اطلاعات تولید ناب جدیدترین اخبار فناوری اطلاعات چهارراه تبليغات خاطرات يک مدير دانشجويان IT تهران جنوب دانشجويان IT شيراز دانشجويان IT صنعتي شريف دانشجويان IT قزوين دانشجويان IT مشهد دانشجويان ايراني هلند دانشجويان فناوری اطلاعات بيرجند دکتر بزرگمهر دنياي مجازي راه حلی برای آینده راهنمای خرید کالا و خدمات روزنامه فناوران اطلاعات روزنوشت رویدادهای مدیریت و فناوری اطلاعات زرتشت زمان بی کرانه، ايران جاودانه سامانه آموزش الکترونیکی رهنما سايت و موتورهاي جستجو سورس کد سينا ديلي شرکت فناوری اطلاعات سامان شوش سيتي صنایع ۸۴ علمي و پژوهشي فرهنگ سازمانی فرهنگ لغات مدیریت و فناوری اطلاعات فرهنگ، مدیریت، و کسب و کار در ایران فناوري اطلاعات فناوری اطلاعات گرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات فورم دانشجويان IT مشهد قوانين تجارت، کسب و کار و سرمايه گذاري كاردانان کارگاه های مدیریت و فناوری اطلاعات کامپيوتر و فناوري اطلاعات کايزن کتاب های مديريت و فناوري اطلاعات کتابهای مدیریت و فناوری اطلاعات کتب رایگان کامپیوتری کمیته علمی مدیریت دولتی کنفرانس بانکداری الکترونیکی گـــــــروه آمـــوزش ابتدایــــی گروه مديريت پارس درگاه گروه مدیریت فناوری اطلاعات گشت و گذار در اینترنت لحظه ها را با تو بودن 2 لیست قیمت ماني ثابت ماهنامه عصر فناوري اطلاعات متدولوژی شش سیگما محصولات و خدمات فناوری اطلاعات مدرسه هوشمند ایرانی مدل های موفقیت در مدیریت مديران برتر مديرستان مديريت بازرگاني مديريت تحول مديريت حلقه مفقوده مديريت دانش مديريت دانش سازماني مديريت صنايع و بهره وري مديريت کيفيت مديريت منابع انساني مديريت نوين مدیران ایران مدیریت بانکداری الکترونیکی مدیریت برتر مدیریت تجارت الکترونیک مدیریت تحول مدیریت دانش مدیریت روابط عمومی الکترونیکی مدیریت زنجيره تأمين مدیریت نگهداری و تعمیرات برپایه تجارت مدیریت نوین مرکز مشاوره مديريت مشاغل مدیریت و فناوری اطلاعات مطالب جالب پيرامون مديريت مقالات انجمن علمی مدیریت بازرگانی مقاله های علمی درباره مدیریت و اموزش مهندس عماد هنرپرور مهندسي صنايع مهندسي صنايع و مقالات دروس آن مهندسی صنايع تهران جنوب مهندسی صنایع مهندسی صنایع نشتی از افکار روزانه نگاهی بر تجارت اينترنتی نوین بانک هنر هشتم هوش مصنوعي وب سايت شخصي فرنود حسني وب نوشته های...از شهرستان دشتی وبلاگ اميد جهانشاهی وبلاگ شخصی فرنود حسنی وبلاگ فرزاد حسنی وبلاگ کارکنان بانک صادرات وبلاگ گروهی کتابداران ایران ویوان نیوز(اخبار برند) اخبار برند برند نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی نرم افزار ارسال ایمیل گروهی نرم افزار تولید خبرنامه الکترونیکی، ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل گروهی پرداخت قبض جریمه پرداخت قبض پرتال زیگور طراح قالب