نوشته شده توسط: جمعی از اساتید            تماس با سردبیر:manager_ict@yahoo.com              تاریخ ارسال: 13مهر 1383

 

در پی در خواست جمعی از خوانندگان برای امروز تعداد 20 مقاله بسیار مفید و علمی در حوزه مدیریت و تعالی سازمان که توسط اساتید و کارشناسان فن به رشته تحریر در آمده اند، ارائه می گردد. مقالات به صورتPDF  قابل مطالعه هستند.

 

1) مديريت كيفيت جامع (TQM)، نتيجه گرايي، اخلاق سازماني

2) نسخه اي براي تعالي

3) برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر كيفيت

4) مديريت فرآيند و نحوه شناسايي شاخص هاي اندازه گيري در سري استاندارد ISO9000:2000 بر اساس مدل EFQM

5) نتيجه گرايي تئوريهاي مديريتي، ضرورتي براي پايداري و پويايي سازمانها

6) ISO 9000 or Total Quality Management: Which One First

7) ISO 9000 and Total Quality Management: A Transition Model

8)  سازگاري عناصر طرح تكريم با استانداردهاي كيفيت پروژه ISO 9001:2000

9) پايش و اندازه‌گيري فرآيندها با استفاده از يك مدل كمّي

10) رابطه كيفيت زندگي كاري با كارآيي و اثر بخشي عملكرد

11) مهندسي خلاقيت بيونيكي و مهندسي كيفيت

12) ارزيابي نيازهاي اساسي اجراي مديريت كيفيت فراگير TQM درمجتمع آمـوزشي درماني حضرت رسول اكـرم (ص) دانشگاه علـوم پزشكي ايـران (1382)

13) مديريت دانش و نقش آن در هم افزايي قابليت هابراي ايجاد مزيت رقابتي پايدار

14)  مدل دو حلقه اي بهبود Improvement Double Loops Model (IDLM

15) توسعه مدل VESPA رويكرد تلفيقي برنامه‏ريزي استراتژيك ومهندسي ارزش

16) مشتري گرايي پايدارترين آرمان در عرصه چالشهاي مديريت امروز

17) استفاده از بازخورد مشتري براي انتخاب پروژه هاي شش سيگما

18) ارزشيابي بالدريج و فراگيري سازماني، نياز به مديريت تغييرات

19) راهبري پروژه‌هاي بهبود در سازمان

20) مديريت برمبناي هدف راهي بسوي نتيجه‌گرايي