گزينش از: مجلات داخلي          تماس با سردبير: manager_ict@yahoo.com            تاريخ ارسال:20مهر 1383

اين مقالات به صورت PDF قابل دريافت هستند.

تجـارت الکتـرونیک (E.C)                                      
تجارت الکترونیکی- اینترنت- مشتریان- هزینه ها- مهندسـی ارزش
IT و روش هـای بهره وری کیفیت و علـم مدیریت
فناوری اطلاعات- بهره وری- شبیه سازی
مدیریت فنـاوری یک رویکـرد فرآیندی 
مدیریت فناوری- تحقیق و توسعه- یادگیری
آنچـه یک مدیـر باید بدانـد!
مدیریت-  رهبری- سازمان- تصمیم گیری
جهـانی شدن، فرهنگ و بازاریـابی
جهانـی شدن- تجارت جهانی- بازاریـابی- اقتصاد
مبـانی فلسفـی بهـره وری
بهره وری- مدیریت- تحقیق و توسعـه- کارآیی- اثربخشی- برنامه ریزی
تحـول مدیریت و رویکـرد سیستمـی
مدیریت- سیستم ها- سازمان   
راهبردهـای مدیریتی در فـرآیند بهبود و بهـره وری
بهره وری- مدیریت- راهبـرد    
تأثیـر عوامل ساختـاری سازمان بر بهره وری نیروی انسـانی
بهره وری- مدیریت- ساختار سازمانی- نیروی انسانی  
ویژگیهـای مدیریت بر پایـه ارزش
مدیریت-  ارزش- سازماندهی- بهبود سازمانی
محیط کـار و انسان بهـره ور  
محیط کـار- بهره وری- مدیریت- ساماندهی- کارآیی
علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع  
مدیریت کیفیت جامع- برنامه ریزی استراتژیک- ارتباطات