نوشته شده توسط: فرنود حسني        تماس با نويسنده:manager_ict@yahoo.com  تاريخ ارسال4 آذر1383

1- تجارت الكترونيكي
2-سيستمهاي چند‌رسانه‌اي
3-مديريت سيستمهاي اطلاعاتي
4-امنيت اطلاعات
5- شبكه‌هاي كامپيوتري
6- مهندسي فناوري اطلاعات (
IT)

1- زبان تخصصي ، 2-دروس مشترك (شامل ساختمانهاي گسسته ، ساختمانهاي داده ها، طراحي الگوريتم، مهندسي نرم‌افزار ، شبكه‌هاي كامپيوتري) 3- اصول و مباني مديريت ، 4- اصول طراحي پايگاه‌ داده‌ها ، 5- هوش مصنوعي ،6-سيستمهاي عامل ، 7-معماري كامپيوتر. ضرايب به ترتيب دروس عبارتند از :
1- تجارت الكترونيكي (1، 2،  1، 1، 1، 1و0)  2-سيستمهاي چند رسانه‌اي (1، 2، 1، 1، 1، 1 و0 )
 3- مديريت سيستمهاي اطلاعاتي (1، 2، 2، 1، 1، 1 و0) 4 - امنيت اطلاعات (1،‌ 2، 0، 1، 1، 1و 1)
 5- شبكه‌هاي كامپيوتري (1، 2، 0، 1، 1، 1 و 1)6- ضرايب همانند گرايش تجارت الكترونيكي

توجه: تاريخ ثبت نام براي آزمون
ثبت نام براي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1384 از روز شنبه 30/8/83 آغاز و در پايان روز پنجشنبه 12/9/1383 پايان ميپذيرد. اين مهلت قابل تمديد نيست