فرهنگ لغات فناوری اطلاعات-الف- بخش اول

تدوين: فرنود حسنی

اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتالی اقتصادی است که بر اساس فناوری دیجیتالی شاملشبکه های ارتباطی دیجیتالی( ‏اینترنت, اینترانت و...) رایانه ها, نرم افزار ها ودیگر فناوری های اطلاعاتی مرتبط قرار گرفته باشد.‏<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اطلاعات
اطلاعات به مجموعه داده هاي علمي قابل پردازش و تحليل علمي اطلاقمي شود.‏

اقتصاد اينترنت
ورود اينترنت به سازمان ها و مراکز اقتصادي سر منشا آغاز و پايهريزي اقتصاد ديجيتال، اقتصاد شبکه، ‏اقتصاد اينترنت يا اقتصاد وب است.‏
‏ اقتصادجديد عبارت است از نرم افزاري براي دنياي شبکه اي. به بيان ديگر اقتصاد اينترنتچيزي نيست جز ‏برنامه هاي الکترونيکي يا نرم افزارهايي که براي انجام امور اقتصادياز طريق اينترنت طراحي شده است. ‏شايد بتوان بزرگترين هدف توسعه اينترنت رارقابتهاي تجاري و اقتصادي عنوان کرد. اقتصادي که در يک ‏فناوري الکترونيکي به ناماينترنت ماهيت يک سيستم مجازي را پيدا کرده است.‏
با توجه به مطالب فوق مي توانعلم اقتصاد اينترنت را به عنوان دانش چگونگي استفاده مردم و سازمان ‏هاي مختلف ازاينترنت، در استفاده کارا از منابع کمياب جهت توليد و يا عرضه کالا ها و خدمات بهمنظور ‏توسعه کسب و کار دانست.

اي آر پي(‏ERP‏)‏
ERP
‏ را مي توان به عنوان نرم افزار يکپارچه اي تعريف نمود کهداراي اجزايي براي برنامه ريزي، توليد، ‏فروش، بازاريابي، توزيع، حسابداري، مديريتمنابع انساني، مديريت پروژه، مديريت موجودي، مديريت ‏خدمات و نگهداري و تعميرات،مديريت حمل و نقل و بازرگاني الکترونيک است. معماري و ساختار ‏ERP‏ به ‏گونه اي استکه يکپارچگي و جامعيت اطلاعات سطح سازمان را فراهم نموده و جريان روان اطلاعات بين‏بخشهاي مختلف سازمان را ميسر مي سازد. ‏
انجمن کنترل توليد و موجودي آمريکاERP‏ را به صورت زير تعريف مي نمايد:‏
روشي براي برنامه ريزي و کنترل موثرتمامي منابع مورد نياز براي دريافت، توليد، ارسال و پاسخگويي به ‏نيازهاي مشتريان،در شرکتهاي توليدي، توزيعي و خدماتي.‏
‏ تعاريف بسيار زياد ديگري براي ‏ERPارائه شده است :‏
‏ ‏ERP‏ يک بسته نرم افزاري تجاري است که هدف آن يکپارچگياطلاعات و جريان اطلاعات بين تمامي ‏بخشهاي سازمان از جمله مالي، حسابداري، منابعانساني، زنجيره عرضه و مديريت مشتريان است. ‏(Davenport, ‏1998‏)
سيستمهايERP‏ سيستمهاي اطلاعاتي قابل تغيير و تنظيمي هستند که اطلاعات و فرايندهاي مبتنيبر ‏اطلاعات در سازمان را در درون واحدهاي سازماني و بين آنها يکپارچه مي نمايد. (Kumar & Hilsgersberg, ‏2000‏)
ERP
‏ يک پايگاه داده، يک برنامهکاربردي و يک واسط يکپارچه در تمامي سازمان است. ‏(Tadjer, ‏1998‏)
ERP
سيستمهايي مبتني بر کامپيوتر هستند که براي پردازش تراکنشهاي سازمان طراحي شده اندو ‏هدف آنها تسهيل برنامه ريزي، توليد و پاسخگويي به موقع به مشتريان در محيطييکپارچه است. ‏(O’Leary, ‏2001‏)‏ ‏
ERP
‏ يک بسته نرم افزاري استانداردمشتمل بر چندين ماژول مرتبط و يکپارچه است که کليه فرآيندهاي ‏تجاري يک سازمان رااعم از توليد ، منابع انساني ، مالي ، بازاريابي و فروش و ... پشتيباني مي نمايد و‏منجر به يکپارچگي وظايف ‏ در سازمان مي شود.‏
ERP
‏ يک راه حل سيستمي مبتني برفناوري اطلاعات است که منابع سازمان را توسط يک سيستم به هم ‏پيوسته، به سرعت و بادقت و کيفيت بالا در کنترل مديران سطوح مختلف سازمان قرار مي دهد تا به طور ‏مناسبفرايند برنامه ريزي و عمليات سازمان را مديريت نمايد.‏
ERP
‏ به مثابه ستون فقراتاطلاعاتي يک سازمان از لحاظ بانک هاي اطلاعاتي و فرآيندهاي سازماني ‏محسوب شده و بهمنزله نرم افزاري براي پشتيباني فرآيندهاي داخلي سازمان است. ‏
آنچه در همه اينتعاريف مهم است، توجه و تمرکز بيشتر بر روي عبارت ‏Enterprise‏ در اختصار ‏ERP‏ استتا ‏توجه به عبارات ديگر اختصار از جمله ‏Planning‏ و ‏Resource‏. چراکه اين سيستمفراتر از برنامه ريزي عمل ‏کرده و با وجود تمرکز بر روي منابع سازمان، عناصري فراترازآن را پوشش مي دهد.‏
آنچه که در اين تعاريف بيش از همه نمود دارد، يکپارچگي واستاندارد بودن سيستم ‏ERP‏ است و همين دو ‏جنبه مهم از ‏ERP‏ آنرا از سايرسيستمهاي اطلاعاتي يکپارچه متمايز مي سازد. ‏

اطلاع رساني
اطلاع رساني علمي است مركب از چند رشته علمي ديگر كه خواص و رفتاراطلاعات، نيروهاي حاكم بر جريان و استفاده از اطلاعات و فن هاي خاص آماده سازياطلاعات، چه دستي، چه ماشيني را براي ذخيره، و بازيابي و انتشار مطلوب بررسيميكند.

اسکریپت
زبان های اسکریپتی برای ارائه تحولات و ایجاد پویایی در صفحات وبایجاد شدند . این زبان ها از روی زبان های برنامه نویسی ساخته شدند و بهمین دلیلدارای تشابه بسیاری با هم هستند . این زبان ها در اصل نمونه کوچک شده زبان های مادرخود هستند . تعدادی از فرمان ها و امکانات زبان های بزرگ در این زبان ها حذف شدهاند . مثلا امکان نوشتن فایل یا پاک کردن فایل ها برروی سیستم کاربر مانند زبان هایبرنامه نویسی وجود ندارد . البته این زبان ها برای استفاده در زمینه کاری شبکهطراحی شده اند و حذف این دستورات علل خاصی ( از جمله بالا رفتن امنیت و ... ) داشتهاست .

اي اس پي(ISP)
ISP
برگرفته از كلمه Internet Servise Provider يعني شركت

/ 0 نظر / 22 بازدید