چارچوب ارزش تجاري تجارت الكترونيكي

نوشته شده توسط: محمود حاجيلی                    تاريخ ارسال۲۹ مرداد۱۳۸۴

با توجه به تعاريف موافع و محدويتهايي كه در كشورهاي در حال توسعه‌اي مثل ايران وجود دارد، چگونه مي‌توان زمينه‌اي را براي ورود ايران براي استفاده از مزاياي مطرح شده مهيا شود. همان طور كه  مشخص است كشور ما در بخش هاي زير ساختي تجارت الكترونيكي بسيار ضعيف است. اما اين امر نمي تواند دليلي براي عدم استفاده از بخشهاي تجارت الكترونيكي در ايران باشد.در اين ميان عده‌اي بار ثمران  عواقب نا مطلوب آن و عده‌اي ديگر با اشاره به فقدان زير ساختهاي لازم در جامعه را مخالفت با تجارت الكترونيكي را پيش مي‌گيرند. بايد توجه داشت كه اين  نوع تجارت بخش‌هاي مختلفي دارد و ما مي‌توانيم با بهره گيري از برخي از اين بخش‌ها‌، به تجارت الكترونيكي نسبي (Partial  E-Commerce  ) دست يابيم. در تجارت الكترونيكي نسبي برخي از فرآيندهاي كاري به صورت غير الكترونيكي ونسبي انجام ميشود و به عنوان مثال فروشگاه زنجيره‌اي شهروند داراي زير ساخت‌هاي يكپارچه الكترونيكي نسبت و مبادلات پولي را نيز به صورت نسبي انجام مي‌دهد                                                                                                                                  .

ادامه مقاله

/ 0 نظر / 5 بازدید