معرفی کتاب های مدیریتی

 

عنوان کتاب

نویسنده

 1 

 مبانیو مدیریت فناوری اطلاعات 

  دکتر محمد فتحیان،  

 2 

 مدیریتسازمان‌های رسانه‌ای در BBC و CNN 

 لوسی شانکلمن 

 3 

  مدیریت بازاریابی الکترونیکی 

 دکتر محمد فتحیان,

مهندس فرنود حسنی 

 4 

 کتاباصول مدیریت وب سایت 

 مهندس فرنود حسنی 

 5 

 مدیریتو مسؤولیت های اجتماعی سازمان 

 سید مهدی انوانی  

 6 

 مدیریتاستراتژیک 

 جمعی از اساتید مدیریت  

 7 

 مدیریتنظام های حقوق و دستمزد 

 آنجلاام بووی  

 8 

 نظامهای کنترل مدیریت 

 دکتر محمد تقی ضیاعی بیدلی 

 9 

 روشارزیابی مدیریت 

 جان اچ مک کنل  

 10 

 راهنمایکاربرد برنامه ریزی جامع 

 ادواردجی گریم  

/ 0 نظر / 44 بازدید