موضوع ها و سرفصل های کاری نشریه مدیریت فناوری اطلاعات

حوزه­های فعالیت نشریه مدیریت فناوری اطلاعات

حوزه های اصلی

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

 

رویکردهای مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات

تلویحات مدیریتی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

Managerial Implications of Information Systems Implementation

 

کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت تغییر

IT Implications for Change Management

 

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

IT Project Management (ITPM)

 

سازمان های مجازی و شبکه ای

Virtual and Networked Organizations

 

شبکه های اجتماعی

Social Networks

 

فناوری اطلاعات و سازماندهی اجتماعی

Information Technologies and Social Organization

 

حاکمیت و کنترل فناوری اطلاعات در سازمان

Organizational IT governance and control

 

یادگیری سازمانی

Organizational Learning (OL)

 

تعاملات انسان و رایانه

Human-Computer Interaction (HCI)

 

اخلاقیات در فناوری اطلاعات

Ethics of Information Technology

 

آموزش و یادگیری در فناوری اطلاعات شامل:

یادگیری الکترونیک، یادگیری ترکیبی و موارد مشابه

IT-Based Learning and Training including

  • e-Learning, Blended Learning, and so on

 

مدیریت اطلاعات

Information Management

 

مدیریت منابع اطلاعاتی

Information Resources Management

 

مدیریت دانش شامل:

خلق / تسخیر / تصریح / اکتساب / پردازش / فشرده سازی / ذخیره سازی / بازیابی / تسهیم / کاربرد / و عملکرد دانش

Knowledge Management including

  • Knowledge creation / Capture / Elicitation / Acquisition / Processing / Compaction / Storage / Retrieval / Sharing / Application / Performance

 

حاکمیت الکترونیک

E-Governance

 

توسعه روش تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعاتی

Information Systems Research Method Development

 

همراستایی راهبرد کسب و کار و راهبرد سیستم های اطلاعاتی

Information Systems and Business Strategy Alignment

 

جنبه های شناختی هوش مصنوعی

Cognitive Aspects of Artificial Intelligence (AI)

 

کاربردهای نوآورانه فناوری اطلاعات

Innovative Applications of IT

 

موضوعات جهانی و میان فرهنگی فناوری اطلاعات

Global and Cross-cultural Issues of IT

 

اثرات فناوری اطلاعات بر طبیعت (فناوری اطلاعات سبز)

IT impacts on nature (Green IT)

 

تاثیر و اهمیت و فناوری های اطلاعاتی نوظهور

The impact and significance of Emerging Information Technologies

 

نوآوری های آینده محور در حوزه فناوری اطلاعات

Futuristic IT Innovations

 

بازطراحی فرآیندهای کسب و کار

Business Process Redesign

 

تعاملات مبتنی بر فناوری اطلاعات بین کسب و کار و مشتری

Business and Customer IT interactions (B2B, B2C, C2B, C2C)

 

کسب و کار الکترونیک

Electronic Business (e-Business)

 

تجارت الکترونیک

Electronic Commerce (e-Commerce)

 

دولت الکترونیک

Electronic Government (e-Government)

 

یکپارچه سازی سازمان

Enterprise Integration

 

پرتال های اطلاعاتی در سازمان

Enterprise Information Portals

 

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

Management Information Systems

 

برنامه ریزی منابع سازمان

Enterprise Resource Planning

 

مدیریت روابط با مشتریان

Customer Relationship Management

 

مدیریت زنجیره تامین

Supply Chain Management (SCM)

 

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

Business Process Management (BPM)

 

سیستم مدیریت دانش

Knowledge Management System (KMS)

 

مدیریت روابط با شرکاء تجاری

Partner Relationship Management (PRM)

 

سیستم های پشتیبانی از تصمیم

Decision Support System (DSS)

 

سیستم های خبره هوشمند / فازی

Fuzzy / Intelligent Expert Systems

 

سیستم های بین سازمانی

Inter-Organizational Systems (IOS)

 

رایانش ابری

Cloud Computing

 

رایانش همراه

Mobile Computing

 

سیستم های اطلاعاتی در دولت

Government Information Systems

 

سیستم های اطلاعاتی راهبردی

Strategic Information Systems (SIS)

 

کاربردهای هوش مصنوعی

Applications of Artificial Intelligence (AI)

 

سیستم های قدیمی سازمان

Legacy Information Systems

 

توسعه سیستم های اطلاعاتی شامل:

مدل‎سازی کسب و کار، مدیریت نیازمندیها، تحلیل سیستم طراحی، پیاده سازی، تست و بکارگیری

Information Systems Development including:

  • Business Modeling, Requirement Management, System Analysis, Design, Implementation, Test and Deployment

 

شاخص های ارزیابی و اعتبارسنجی نرم افزار

Software Validation and Verification Metrics

 

روش شناسی های توسعه نرم افزار

Software Development Methodologies (RUP, Agile, SCRUM, Xp, and so on)

 

روش شناسی های استقرار و پشتیبانی نرم افزار

Software Deployment Methodologies (AIM, Prince II, Signature, and so on)

 

معماری نرم افزار

Software Architecture

 

معماری خدمت گرا

Service Oriented Architecture (SOA)

 

مفاهیم و کاربردهای هوشمندی کسب و کار

Business Intelligence (BI) Concepts and Applications

 

یادگیری ماشینی

Machine Learning

 

استدلال و استنتاج خودکار

Automated Reasoning and Inference

 

فنون و سیستم های شبیه سازی

Simulation Techniques and Systems 

 

سیستم های دانش محور

Knowledge-Based systems

 

هوشمندی محاسباتی شامل:

منطق فازی، شبکه های عصبی، الگوریتم های تکاملی، سیستم های فازی- عصبی و دیگر ترکیبات روش های هوشمندی محاسباتی

Computational intelligence including

  • Fuzzy logic, Neural Networks, Evolutionary Algorithms, Neuro-Fuzzy Systems, and other combinations of Computational Intelligence methods

 

سیستم های مدیریت پایگاه داده

Database Management Systems (DBMS)

 

انبار داده سازمانی و انبار داده موضوع محور

Data Warehousing and Data Marts

 

داده کاوی، متن کاوی و وب کاوی

Data, Text and Web Mining

 

مصورسازی داده ها

Data Visualization

 

بازیابی هوشمند اطلاعات

Intelligent Information Retrieval

 

عوامل نرم افزاری هوشمند

Intelligent Software Agents

 

سیستم های چند عاملی

Multi-Agent systems

 

شبیه سازی نرم افزاری

Software Simulation

 

پردازش زبان طبیعی

Natural language processing (NLP)

 

خودکارسازی لحظه ای هوشمند

Real-time Intelligent Automation

 

وب معنایی

Semantic Web

 

محاسبات شبکه ای / خوشه ای

Grid Computing / Clustering

 

شناسایی الگوها

Pattern Recognition

 

محیط های مجازی رایانه محور

Computer-Aided Virtual Environments (CAVE)

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت http://jitm.ut.ac.ir زیر بروید.
 
/ 0 نظر / 61 بازدید