مديريت و كنترل پروژه

منبع :اينترنت                 تماس با سردبير:manager_ict@yahoo.com    تاريخ ارسال19 دي 1383<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تعريفي از پروژه

يك پروژه داراي تعاريف گوناگوني مي باشد كه عبارتند از :

-          مجموعه اي از فعاليتهاي كه براي دستيابي به هدف خاص انجام مي شوند .

-          پروژهاي شامل فعاليتهاي هستند كه در تاريخهاي معين و با هزينه هاي معين و با كيفيتي تعيين شده اجراي مي شوند .

از اين رو پروژه ها داراي خصوصياتي مانند :

-           غير تكراري بودن

-          برنامه ريزي براي آنها ضروري بودن

-          هدفمند بودن

-          داراي دامنه زماني مشخص بودن

-          در عمليات اجرايي چند مرحله اي بودن

-          داراي محدوديتها و امكانات ، منابع بودن

مي باشند .

تعريفي از مديريت :

مديريت را مي توان فرايند بكارگيري موثر و كارآمد از منابع مادي و انساني بر مبني يك نظام ارزشي پذيرفته شده كه از طريق برنامه ريزي ـ سازماندهي ـ سيستم منابع و امكانات و هدايت و كنترل عمليات براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده تعريف نمود .

بر اين اساس مديريت :

اولاً = يك فرايند است .

دوماً = بر هدايت تشكيلات انساني دلالت دارد .

سوماً = مبتني بر تصميم گيريها مناسب و دستيابي به نتايج مطلوب است .

چهارماً = مديريت كارا متضمن تخصيص و مصرف مدبرانه منابع است .

پنجماً : مديريت بر فعاليتهاي هدفدار تمركز دارد .

تعريفي از كنترل :

در يك كلام كنترل عبارت است از مشاهده و تجزيه و تحليل مجموعه فعاليتهاي انجام شده با مجموعه فعاليتهاي استاندارد يا از پيش طراحي شده و بدست آوردن انحرافات و انحراف از آن معيارها و سپس تجزيه تحليل آنها به جهت از بين بردن اين انحرافات در آينده .

تعريف مديريت پروژه :

مدير پروژه كيست ؟

مدير پروژه به فردي اطلاق مي گردد كه با بكارگيري يك فرايند  كارآمد بتواند از منابع مادي و انساني و از طريق يك برنامه ريزي صحيح و كامل و جامع با توجه به امكانات و محدوديتهايش مجموعه اي از فعاليتهاي از پيش تعريف شده را در تاريخ مورد نظر و با كيفيت مطلوب را از پيش تعيين شده با توجه به بودجه در اختيارش به انجام برساند .

يا

مدير پروژه به فردي اطلاق مي گردد كه قدرت برنامه ريزي و اجرا و كنترل دقيق در انجام مجموعه اي از فعاليتهاي از پيش تعريف شده با كيفيت و بودجه از پيش تنظيم شده را دارا بوده و بتواند در اين راستا سازماني طراحي نمايد كه در آن از تمامي امكانات و منابع مادي و انساني به بهترين شكل ممكن استفاده نمايد و بهرووري از آن سازمان در رسيدن به اهداف پروژه را حداكثر نمايد .

مديريت پروژه :

با تعريفي كه از پروژه ـ مديريت و سپس مدير پروژه انجام داديم مي توان درك نمود كه مديريت پروژه در اصل همان برنامه ريزي سازماندهي ـ فرماندهي يك  پروژه با تمام تعاريفش بر يك سازمان يا يك پروژه جهت رسيدن به اهداف آن در زمان و هزينه و كيفيت ها مي باشد .

كنترل پروژه :

نظارت بر پيشرفت زماني ـ مالي ـ كيفي پروژه و بدست آوردن انحرافات و ريشه يابي كردن دلايل آن و تلاش در جهت از بين بردن آن در آينده مي باشد .

در اين فرايند مدير پروژه با ارائه برنامه جديد سعي در جلوگيري كردن از تكرار آن مشكلات در آينده مي نمايد                                                                                                                                      .

/ 1 نظر / 29 بازدید
fatima

thnks