فرهنگ لغات فناوری اطلاعات-الف- بخش سوم

تدوين: فرنود حسني

اطلاعات
اطلاعاتمجموعه‌ای از آگاهی‌هاست، چه درست و چه اشتباه، که باعث شود چیزیبر دانش فرد یا افرادی اضافه شود. منظور از اطلاعات معمولآ داده‌های خام يعنیداده‌هایپردازش نشده است. واژه‌های داده و اطلاعات اکثر اوقات به جای هم بهکار می‌روند، اما اين بی‌دقتی از طرف مديران و متخصصان امری غيرقابل اغماض است. برای شکل‌دهی اطلاعات، داده‌ها بايد پردازش شوند، اما بايد توجه داشت اقدام صرفپردازش داده‌ها به تنهايی باعث توليد اطلاعات نمی‌شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اقتصاد
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید ونیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادینبرای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این علم به دو بخشاصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می باشد. درحال حاضر این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظريه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینهاقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیتمعادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسی رفتاراقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی انسانهارا در شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود ( مثلا درآمد) انسانها و شرکتهایاقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنهاستفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی بهاقتصاد خرد مربوط می شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریهبازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای میگیرد.

اقتصاد کلان
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی میپردازد. مسایلی از قبیل بیکاری و تورم در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. بر خلافاقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی باشد هر چند که از جمعرفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثراترفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالیبیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگرتمامی افراد جامعه همزمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خودرا پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می آید و این امر موجب کاهش تولید نیزخواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می شود. از اینرو افزایش پسانداز برای اشخاص مفید می تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تاثیرات متفاوتینسبت به تاثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را باماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگرتمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می یابد و موجب کاهشدرآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش میدهد. از اینرو تاثیرات سطح کلان می تواند با تاثیرات در سطح خرد متضادباشد.

الگوریتم تورینه
الگوريتم تورينه (Rete Alghorithm)،الگوريتم تطابق الگوي كارآمدي براي پياده‌سازي سيستم‌هاي خبره‌ي مبتني بر قانون‌هامي‌باشد. الگوريتم تورينه در سال 1979 توسط دكتر چارلز فورگي از دانشگاه كارنگيملون طراحي شده است. مفهوم تورينه بعنوان پايه‌ي بسياري از سيستم‌هاي خبره مانند OPS5, JESS, CLIPS و LISA درآمده است ولياولين بار در OPS5 بكار گرفته شد.
يك پياده‌سازي ساده‌اي از يك سيستم خبره ممكناست هر قانون را به ازاي واقعيت‌هاي موجود در پايگاه دانش چك نموده و در صورت لزومآن قانون را فعال كند و سپس سراغ قانون بعدي برود (و زماني كه قوانين به انتها رسيددر يك حلقه به اولين قانون بازگردد). حتي براي پايگاه‌هاي دانش با تعداد واقعيت‌هاو قوانين متوسط نيز اين ديدگاه ساده‌انگارانه بيش از حد كند عمل مي‌كند. الگوريتمتورينه يا Rete (كه از لغت لاتين "rete" به معناي تور يا شبكه مشتق شده‌است) پايه‌اي براي پياده‌سازي بهينه‌تر يك سيستم خبره را تامين مي‌كند. يك سيستم خبره‌يمبتني بر تورينه شبكه‌اي از گره‌ها را مي‌سازد كه در آن هر گره (بجز ريشه) هم‌ارزبا يك الگويي است كه در بخش سمت چپ يك قانون رخ مي‌دهد. مسيري كه از ريشه به يكگره‌ي برگ وجود دارد، بخش سمت چپ يك قانون را به طور كامل توصيف مي‌كند. هر گرهحافظه‌اي دارد از واقعيت‌هايي كه الگوي مد نظر آن گره را داشته‌اند. زمانيكهواقعيت‌هاي تازه‌اي وارد مي‌شوند يا واقعيت‌هايي تغيير داده مي‌شوند، ويژگي‌هاي اينواقعيت‌هاي جديد در سراسر شبكه منتشر مي‌شود و موجب مي‌گردد كه گره‌ها وضعيت خاصيكه آن واقعيت با الگوي موجود در گره مطابق مي‌شود را در حافظه‌ي خود ثبت كنند. زمانيكه يك واقعيت يا تركيبي از واقعيت‌ها باعث ارضاي كليه‌ي الگوهاي يك قانونشدند، به يك گره‌ي برگ مي رسيم و قانون هم‌ارز آن فعال مي‌شود.
الگوريتم تورينهبه شكلي طراحي شده است كه حافظه مصرفي را فداي سرعت بيشتر مي‌نمايد. در اغلب مواقع،سرعت اين روش در مقايسه با پياده‌سازي ساده‌انگارانه‌اي (كه در بالا توصيف شد) چندبرابر مي‌باشد (چرا كه كارآيي الگوريتم تورينه به شكل نظري مستقل از تعداد قوانينموجود در سيستم مي‌باشد). هر چند در سيستم‌هاي خبره‌ي بسيار بزرگ، استفاده ازالگوريتم تورينه به شكل بدون تغيير مشكلات كمبود حافظه را بوجود مي آورد. از زمانطراحي الگوريتم تورينه، الگوريتم‌هاي ديگري – چه مبتني بر تورينه و چه الگوريتم‌هايكاملاً جديد – طراحي شده‌اند كه نياز به حافظه‌ي كمتري دارند.

 

ويژگي‌هاي كاركردي الگوريتم تورينه

  • قوانين حاصله مي توانند با هدف بهينه‌سازي فرآيندتطبيق الگو مرتب‌سازي مجدد گردند.
  • الگوريتم تورينه يك درخت تصميم‌گيري مي‌سازد كهالگو را در تمامي قوانين پايگاه دانش ادغام مي‌كند.
  • اين الگوريتم از يك گراف داراي ريشه، بدون دور وجهت دار بعنوان درخت تصميم‌گيري استفاده مي‌كند

ارتباطات
ارتباطاترشته‌ای دانشگاهی است که به بررسی پديده‌یارتباط می‌پردازد. ارتباط فرايند تبادل داده‌هاست که معمولاً از رهگذر سامانه‌ای ازنمادهای مشترک انجام می‌گیرد. ارتباطات امروزه دارای دو حوزه كلی است، یکی ارتباطاتبه عنوان يكی از شاخه‌های علوم‌انسانی كه شامل زيرشاخه‌هايی از جمله روزنامه‌نگاریو روابط عمومی است، و ديگری ارتباطات به عنوان يكی از شاخه‌های فناوری كه مخابراتاز زيرشاخه‌های آن محسوب می‌شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید