مديريت دانش در سازمان

نوشته شده توسط: مصطفي جعفري - سيدكيانوش كلانتر                                  تاريخ ارسال:۸ مرداد ۱۳۸۴

چكيده:در برخورد با دانش در سازمانها با دو پارادايم متفاوت مواجه ايم: ديدگاه / اكولوژي دانش كه تمايل به دخالت حداقلي در فرايندهاي خلق و جريان دانش در سازمان دارد و بر حفظ شرايط طبيعي آن تاكيد مي ورزد. در مقابل اين ديدگاه، رويكرد نيوتني وجود دارد كه سياستها و رويه هايي رسمي و تبيين شده را براي مديريت دانش در سازمان برقرار مي سازد. مديريت دانش در پارادايم دوم سير مي كند؛ جايي كه افزايش بهره وري دانش، يكي از مهمترين وظايف مديران تلقي مي شود                                                                                                                                         .

                                                                متن کامل مقاله

/ 0 نظر / 3 بازدید