زبان فارسی در وبلاگ ها: فرصت ها و تهديد ها(قسمت اول)

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سرويس: نگاهي به وبلاگ‌ها

وبلاگ‌نويسان فارسي در دو سر يك طيف قرارمي‌گيرند، يكي "خود روايت گري" يعني نوشتن درباره افكار و احساسات و ديگري "اطلاعرساني" است و شايد بتوان در ميانه‌ي اين طيف هم وبلاگ‌هايي را يافت. گروهاول بلاگرهايي كه دفتر خاطرات روزانه خود را به ديد عموم مي گذارند و از آنجا كهبيشتر با نام مستعار مي نويسند، به نوعي نياز خود را به نوشتن حديث نفس و شنيدننظرات ديگران، پاسخ مي‌دهند.اين گونه بلاگرها اغلب به زبان بسيار ساده و محاورهمطالب خود را مي نويسند. گروه دوم وبلاگ‌ها شامل مطالب خبري، علمي و تخصصي هستند وبا وجود آنكه آنها در انتخاب زبان خود كاملا آزادند، اغلب به زباني نوشتاري، جدي ورسمي‌تر نوشته مي‌شوند و اين زبان فارسي است كه گاه خود را در قالب‌ نوشتاري و گاهگفتاري در دو سوي اين طيف عرضه مي‌كند و گاه آنقدر منعطف مي‌شود كه در يك صفحه درهر دو قالب جاي مي‌گيرد. به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاريدانشجويان ايران (ايسنا)، نوشته‌هاي ما تا زماني كه مخاطبي غير از خودماننيافته‌اند، در معرض ارزيابي قرار نمي‌گيرند اما آنگاه كه فضايي مانند وبلاگ رابراي ارائه نوشته‌هاي خود و زبان فارسي را براي نوشتن انتخاب مي‌كنيم، هزاران علامتسوال كه هريك ناظر به مسووليتي است، پيش‌رويمان قرار مي‌گيرد و شايد يكي از پرسش‌هااين باشد كه استفاده از زبان فارسي و ضرورت حفظ آن چه مسووليتي بر عهده مامي‌گذارد؟ و پرسش‌هاي ديگري كهخبرنگار سرويس نگاهي بهوبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)در گفت‌وگو‌هاي خود بابلاگرها، استادان دانشگاه و مديران سرويس‌دهندگان وبلاگ فارسي مطرح كرده است.

بلاگر"خبرنگار": زبان فارسي، با گسترشاينترنت، از بن‌بست خارج و در فضاي مجازي احيا شده است

حميد ضيايي پرور، دانشجوي دكتراي تخصصي علومارتباطات نيز در اين زمينه به ايسنا گفت‌: « امروزه با گسترش اينترنت و تكنولوژي،زبان فارسي از بن‌بست خارج و در فضاي مجازي احيا شده استوي افزود‌: « گسترش فضاي مجازي موجب شده،زبان‌هايي كه به عنوان زبان زنده دنيا تلقي نمي‌شوند، امكان توليد محتوا و نشر وگسترش در فضاي مجازي داشته باشند و از سويي، كساني هم كه به زبان مادري دسترسيدارند، از امكان توليد محتوا به اين زبان بهره گيرندبلاگر " خبرنگار " با بيان اين‌كه " برخي فرهنگشناسان و متخصصان زبان و ادب فارسي، نسبت به تحريف اين زبان وسبك محاوره و گفت وگويكاربران اينترنتي در فضاي مجازي و وبلاگ‌هاي ناراضي هستند." افزود‌: « اين مسالهباعث نمي‌شود، مالكيت اين امر را زير سوال ببريم، و تصور كنيم، اينترنت به ضرر زبانفارسي بوده است. زيرا فضاي مجازي توانسته وحدت و مركزيتي را براي فارسي زبانانحوزه‌ي تمدني ايران و بسياري از قوميت‌هايي كه در كشورهاي همسايه ايران زندگيمي‌كنند، ايجاد مي‌كند ومنجر به تبادل اطلاعات و دانش ميان آن‌ها شودضيايي پرور گفت‌: « تهديد به منزله‌ي آن‌كه، كليتزبان فارسي در معرض خطر باشد، وجود ندارد. ولي به موازات گسترش زبان فارسي در فضايمجازي، آفت‌ها و آسيب‌هايي وجود دارد كه آسيب شناسي اين ‌آفت‌ها ضروري استاين دانشجوي دكتراي تخصصي علوم ارتباطات تصريحكرد‌: « زماني كه براي اين فضاي جديدد معادل سازي نشود و تكنيك‌هاو روش‌هاي جديدبراي توسعه‌ي زبان انديشيده نشود، آسيب‌هايي اين زبان را تهديد خواهد كردضيايي پرور با اشاره به اين كه، فضاي اينترنتفضايي است كه زبان‌هابراي توسعه خود، به شدت درحال رقابت با يكديگر هستند، اظهارداشت‌: « هيچ تلاش براي رشد زبان فارسي از نظر توليد محتوا در اينترنت صورت نگرفتهاستوي با اشاره به اين‌كه چندين شورا و دستگاه متعدددر ارتباط با حوزه‌ي IT و فرهنگ ايجاد شده است، گفت‌: « هيچ انتقادي به توليدكنندگان محتوا در اينترنت وارد نيست، بلكه بايد ديد اين شوراها چه اقدامي‌برايتوسعه‌ي زبان فارسي در فضاي مجازي انجام داده اند؟ چند نرم افزار براي ترجمه‌ي متونبه فارسي ايجاد شده است؟ چند كار پژوهشي و تحقيقي براي توسعه‌ي زبان فارسي در فضايوب انجام شده است؟ چه ميزان، حمايت از ا فرادي كه در ساليان اخير، انبوهي ازتوليدات محتوا و دانش و اطلاعات را در فضاي مجازي به مخاطبان منتقل كردند، وجودداشته است؟ اين انتقادها به كساني كه نقد غير اصولي مي‌كنند و همه چيز را به چشمتهديد و آسيب مي‌بينند، وارد استضيايي پرور به اشاره به اين كه وبلاگ، يك رسانهغير رسمي‌ و جايگزين است، تاكيد كرد‌: « وبلاگ هم‌چون ديگر تكنولوژي‌ها، زبان خاصخود را دارد كه در حال حاضر افراد به زباني فرهيخته و فاخر و درعين حال غير رسمي ‌ومتفاوت با محيط بوركراسي،‌ اداري و حتي راديو و تلويزيون در حال توليد مطلب دروبلاگ هستند

بلاگر"روزنوشت": مهم‌ترين خطر برايزبان فارسي جايگزيني اصطلاحات اينترنتي است

شبنم كهن‌چي، بلاگر ديگري است كه در پاسخ به ايسناگفت: « در صورتي كه وبلاگ‌ها داراي محتواي غني باشند، در توسعه و نشر زبان فارسيموثر خواهند بودوي با اشاره به افزايش وبلاگ‌هاي ايراني و فارسيزبان، نسبت به ساير وبلاگ‌ها تصريح كرد: « امروزه، كاربران اينترنت از تاثير گذاريوبلاگ به عنوان يك رسانه آزاد آگاه شده‌اند. در برخي مواقع، ميزان بازديد ازوبلاگ‌ها بيش از وب سايت‌ها استاين بلاگر با اشاره به محتواي وبلاگ‌ها در حالحاضر، گفت: « محتواي وبلاگ‌ها بيشتر به سمت نقد، تحليل و اطلاع‌رساني رفته است واين مساله موجب افزايش بازديد فارسي زبانان خارج از كشور از وبلاگ‌هاي ايراني شدهاستبلاگر " روز نوشت " اظهار داشت: « مهم‌ترين خطريكه زبان فارسي در مسير وبلاگ نويسي با آن مواجه است، جايگزيني اصطلاحات رايانه‌ايرايج و غير‌فارسي به جاي اصطلاحات فارسي است كه اين مساله به مرور زمان واردگفتارهاي روزمره و به دنبال آن، وبلاگ‌ها مي‌شودبه گفته‌ي وي، بلاگر‌هاي فارسي زبان، با زبان مليخود، مطلبي را در عرصه‌ي بين المللي و بدون مرز بيان مي‌كنند؛ بنابراين نحوه‌ياستفاده و معرفي اين زبان در وبلاگ اهميت زياد دارد و در اين راستا، فرهنگ سازي بهمنظور جايگزين كردن اصطلاحات مناسب و مانوس زبان فارسي به جاي اصطلاحات رايج دراينترنت ضروري است. كهن چي با بيان اين كه در حال حاضر حدود 80 درصدوبلاگ‌ها از زبان محاوره و گفتاري استفاده مي‌كنند، گفت: « تعداد وبلاگ‌هاي عمومي‌بيشتر از وبلاگ‌هاي مربوطه به نقد و تحليل و اطلاع رساني است؛ زيرا كاربران فضايمجازي ارتباط ساده تر با مخاطبان را ترجيح مي‌دهندوي ابراز عقيده كرد: « وبلاگ‌هايي كه به نقد وتحليل شرايط اجتماعي مي‌پردازند، بايد به زبان نوشتاري و آن‌هايي كه بيشتر جنبه‌يشخصي و خاطره نويسي دارند، به زبان محاوره و گفتاري نوشته شوند

بلاگر"مديريت فناوري اطلاعات": فرهنگ استفادهاز واژگان فارسي در برابر واژه‌هاي بيگانه در وبلاگ‌ها ايجاد شود

يك فعال وبلاگ نويس ديگر هم به ايسنا گفت: «درعرصه‌ي بين المللي، بايد از زبان‌هاي ديگر به عنوان ابزاري براي اشاعه‌ي فرهنگ وزبان فارسي در وبلاگ‌ها، استفاده كنيمفرنود حسني، با اشاره به اين كه بلاگرهاي ما محدودبه مرزهاي ايران و فارسي زبانان هستند، گفت: « به زبان فارسي بودن بيشتر وبلاگ‌هاضعف بزرگي است، زيرا اين مساله مانع اشاعه هويت و فرهنگ ايراني به خارج از كشورمي‌شودوي گفت : « به دليل آن كه كشور ما ازقوميت‌ها وفرهنگ‌هاي مختلفي تشكيل شده است، شكل گيري و افزايش وبلاگ‌ها‌ي فارسي زبان درايران، به هويت بخشي به فرهنگ عام و ملي كمك مي‌كندعضو هيات تحريريه ماهنامه "عصر فناوري اطلاعات" اظهار داشت : « وبلاگ‌نويسي جهش بزرگي در تنوع نوشتاري و افزايش توجه مردم به ويژهجوانان به مطالعه و شناخت بيشتر از تكنيك‌هاي زبان فارسي و تقويت نويسندگي در كشوربه وجود آورده استوي افزود : « افراد مختلف به واسطه مطرح كردنديدگاه‌هاي خود از طريق وبلاگ، مجبور به افزايش شناخت خود از ادبيات فارسيهستند،‌بنابراين وبلاگ‌ها به سطوح مختلف افراد جامعه كمك زيادي كرده اند، زيراافراد با زبان فارسي كه نقطه مشترك همه است، اخبار و ايده‌هاي خود را منتشرمي‌كنندحسني با بيان اين كه وبلاگ نويسي نه تنها موجبتهديد زبان فارسي نشده كه باعث تقويت و توسعه آن شده است، گفت : « زبان با توليدمحتواي بيشتر در عرصه‌ي وبلاگ گسترش يافته است، زيرا وبلاگ اين امكان را فراهم كردهاست كه افراد بدون هيچ هزينه‌اي، مطلبي را منتشر كننداين بلاگر تصريح كرد: « ما در وبلاگ‌ها بامجموعه‌اي از سطوح مختلف ادبيات فارسي مواجه ايم، هم به فرهنگ عاميانه زبان و هم بهفرهنگ تخصصي آن نياز داريم كه هيچ يك نه موجب ضعف در وبلاگ كه باعث تقويت و تكميليكديگر هستند

/ 0 نظر / 7 بازدید