عناوين گرايش ها و دروس کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات (IT)

زمستان 58
نوحه سرای عزای اندیشه
 نسل سوم
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ads by IT management

1- تعريف و هدف:
ماموريت اصلي اين دوره ارتقاء دانائي و توانمند سازي کارشناسان ارشد در اداره، هدايت، پياده سازي موثر بر امر توسعه تکنولوژيها و سيستمهاي اطلاعاتي سازمانها در زمينه هاي کاربرد، تکنولوژي، سيستم و برنامه ريزي مي باشد. تمرکز بر پرورش مهندسيني است که بتوانند با ابزارهاي
IT در زمينه هاي مذکور آشنا باشند. دوره کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات Master in Information Technology Eng به هدف پذيرش فارغ التحصيلان دوره هاي کارشناسي در رشته هاي مهندسي صنايع، مهندسي برق، مهندسي کامپيوتر و مهندسي فناوري اطلاعات و پرورش مهندسيني است که قادر باشند در زمينه هاي ذيل انجام وظيفه نمايند، تاسيس مي گردد:
1- ارتقاء توان علمي کشور در زمينة فناوري اطلاعات و مقدمه اي بر راه اندازي دوره هاي دکتراي مهندسي فناوري اطلاعات به هدف تربيت اعضاي هيئت علمي در اين رشته
2- ايجاد تحول از طريق پياده سازي فناوري هاي اطلاعات و جنبه هاي تکنولوژيکي آن به هدف ارتقاء عملکرد سازمان.
3- حداکثر بهره وري از فناوري اطلاعات به هدف بهبود فرآيندهاي سازماني.
4- به کارگيري موثر فناوري اطلاعات در تقويت مزيتهاي رقابتي سازمانها با تسلط بر مفاهيم استراتژيک فناوري اطلاعات و به کارگيري مدلهاي جديد کسب و کار الکترونيکي
5- پشتيباني از فرآيند طراحي، هدايت و راهبري تغييرات تکنولوژيک و تغييرات سيستمي در سازمانها با بهره گيري از فناوري اطلاعات.
6- ارائه خدمات تخصصي در زمينة شبکه هاي کامپيوتري، انتقال داده ها و معماري تکنولوژي اطلاعات سازمانها.
7- ارائه خدمات مشاوره اي و تخصصي در زمينه فناوري اطلاعات و کاربردهاي آن به مديران سازمانهاي اقتصادي و اجتماعي
انتظار مي رود فارغ التحصيلان اين دوره بتوانند در مشاغل و پستهاي تخصصي و فني فناوري اطلاعات، طراحي سيستمها و کاربردهاي فناوري اطلاعات و برنامه ريزي فناوري اطلاعات سازمانها و يا پستهاي تخصصي مرتبط مشغول به کار گردند. همچنين ارتقاء توان علمي دانشگاههاي کشور در کمک به راه اندازي دوره هاي کارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات و مقدمه اي جهت راه اندازي دوره هاي دکتراي مهندسي فناوري اطلاعات از اهداف مهم اين دوره است.
2- طول دوره و شکل نظام:

طول دوره 4 نيمسال شامل واحدهاي نظري و پايان نامه خواهد بود. علاوه بر درسهاي نظري دانشجويان موظفند، قابليت ها و مهارت هاي مهندسي خود را در چارچوب تحقيق در زمينة مهندسي فناوري اطلاعات نشان دهند.
3- برنامه دوره:

برنامه دوره کارشناسي ارشد فناوري اطلاعات شامل 32 واحد نيمسالي
به شرح زير ميباشد:
الف- دانش زير بنائي (دروس اصلي پايه)                                                      6 واحد
ب- دانش عمليات تخصصي (دروس اصلي تخصصي)                                        9 واحد
پ- دانش يک حوزه تخصصي (دروس اختياري)                                                 9 واحد
ج- سمينار و روش تحقيق در فناوري اطلاعات                                                 2 واحد
د- پروژه کارشناسي ارشد                                                                          6 واحد

مشخصات کلي، برنامه و سرفصل دروس دورة

دروس پيشنياز (حداکثر 6 واحد)

دروس اصلی پايه ( 6 واحد)

گرايش سيتمهای تکنولوژی اطلاعات (Information Technology Systems) دروس تخصصی (9 واحد)

گرايش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology-ICT) دروس تخصصی (9 واحد)

دروس اختياری کليه گرايشهای مهندسی فن آوری اطلاعات (حداکثر 9 واحد)
4- شرايط ورود به دوره، مواد و ضرايب امتحاني:
الف- داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي
ب- داشتن حداقل گواهينامه کارشناسي مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در رشته هاي مهندسي صنايع، مهندسي برق، مهندسي کامپيوتر و مهندسي فناوري
ج - قبولي در آزمون ورودي که مواد و ضرايب آن به شرح زير ميباشد:
- رياضيات عمومي 1و2 دوره فني و مهندسي با ضريب 3
- زبان انگليسي با ضريب 2
- تجزيه و تحليل سيستم هاي اطلاعاتي با ضريب 3
د- قبولي در مصاحبه تخصصي سنجش علاقه و آمادگي تحصيلي براي دوره کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات

                                  عناوين، محتوا و مراجع پيشنهادي دروس

                            
اطلاعات و تکنولوژي اطلاعات (Information & IT)
تعداد واحد : 3          نوع درس: اصلي (مشترک)              نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- تئوري عمومي سيستم ها
- انسان، ماشين، سيستم
- ارتباطات، تکنولوژي اطلاعات و سايبرنتيک
- تئوري اطلاعات و ارتباطات
- نقش تکنولوژي اطلاعات در سازمانها و محيط هاي آينده
- مباني پايه در تکنولوژي اطلاعات
- سيستم هاي اطلاعاتي استراتژيک
- تکنولوژي اطلاعات و مهندسي مجدد فرآيندهاي سازمان
- مفهوم شبکه در تکنولوژي اطلاعات
- مفاهيم پايه در تجارت الکترونيک
- نوآوري، تصميم گيري و تکنولوژي اطلاعات
- مديريت دانائي و تکنولوژي اطلاعات
- اقتصاد تکنولوژي اطلاعات
- ارتباطات و اينترنت
                                         مديريت و برنامه ريزي منابع اطلاعاتي
Information Resources Management and                           Planning

تعداد واحد: 3              نوع درس: اصلي (مشترک)             نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- مفاهيم سيستمها و تکنولوژي اطلاعات
- تاريخچه و نقش متحول کننده تکنولوژي اطلاعات
- شناسايي عناصر محيط منابع اطلاعاتي
- وظايف و مهارتهاي محوري لازم در مديريت منابع اطلاعاتي
- روشهاي مديريت پايگاه داده ها
- اطلاعات، سازمان و کنترل
- ابعاد انساني کنترل و تکنولوژي اطلاعات
- پشتيباني تکنولوژي اطلاعات از مديريت دانش
- ارتباطات مبتني بر کامپيوتر
- سيستم هاي برنامه ريزي منابع (
ERP)
- بازاريابي در عصر اطلاعات
- تجارت الکترونيکي، بين المللي شدن سيستمهاي اطلاعاتي

تکنولوژي ها و مدلهاي کسب و کار تجارت الکترونيکي

 (eBusiness Models andTechnologies)

تعداد واحد: 3  نوع درس: تخصصي (گرايش سيستم هاي IT)           نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- مروري بر شبکه هاي کامپيوتري، مخابرات پيشرفته و
e-Commerce
- ارتباطات بين شبکه اي و تکنولوژي اينترنت
- سرويسهاي پايه اينترنت
- سرويس وب و تکنولوژيهاي پيشرفته وب (سيستمهاي محاوره اي)
- امنيت تبادل اطلاعات روي وب
- تکنولوژي خريد و فروش روي وب
- سيستمهاي پرداخت الکترونيکي و تکنولوژيهاي مرتبط
- زبانهاي
Markup ساختاري و زبانهاي معنايي، مقدمه اي بر تکنولوژي XML
- عوامل هوشمند و هوشمندي در تجارت الکترونيکي
- کاربردهاي چند رسانه اي در تجارت الکترونيکي
- محيطهاي مشارکتي
- ابعاد قانوني، سياسي و حقوقي تجارت الکترونيکي

معماري و برنامه سازي تحت وب (Web Architecture and Programming)
تعداد واحد: 3    نوع درس: تخصصي (گرايش سيستم هاي
IT)        نوع واحد: نظري
سرفصلها:
Multi Tier,      2-Tier  ,تاريخچه انواع معماريها،متمرکز، توزيع شده-
- مدل
Webclient/server
- مروري بر تکنولوژي اينترنت
- صفحات استاتيک و
HTML
- روشهاي طراحي صفحات ديناميک،
DHTML, DOM (Document Object Model), ActiveX, JavaScript, Java Applet
- روشهاي طراحي صفحات فعال و ارتباط با سرور
CGI Programing, ASP (Active Server Page), ISP (Java Server Page), Cold Fusion, PHP, Java Servlet, OLEDB, ODBC, SQL,
- ارتباط صفحات وب با پايگاه داده ها
- مولتي مديا روي وب
- پروتکل
XML و ارتباط اشيا از طريق وب (SOAP)
- کاربردهاي وب و ارايه يک پروژه کاربردي

مهندسي مجدد الکترونيکي فرآيندهاي کسب و کار (Business Proces e-Enginering)

تعداد واحد: 3              نوع درس: اصلي (مشترک)                 نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- سازمانهاي فرآيند محور
- تکنولوژي وب و مهندسي مجدد الکترونيکي
- الگوهاي جديد در سازمانهاي مبتني بر وب
- رويکردهاي مهندسي مجدد الکترونيکي فرآيندهاي سازمان
- ابزارهاي مهندسي مجدد الکترونيکي
- مهندسي مجدد الکترونيکي در فرآيندهاي ارتباط با مشتري

شبکه هاي کامپيوتري و انتقال داده ها (Computer Networks & DataCommunication)

تعداد واحد: 3             نوع درس: تخصصي (گرايش ICT)        نوع واحد: نظري
سرفصلها:
- مدلهاي لايه اي براي پرتکل ها: مدلهاي مرجع
OSI و IETF اختصاص وظايف به لايه ها
- پرتکل هاي نقطه به نقطه: آشکارسازي خطا،
ARQ و تغييرات، فريمينگ، شروع و خاتمه Session

- پروتکل ها و ساختار شبکه هاي مخابراتي کامپيوتري مدرن:   LANs, WANs , MAN و ساير شبکه هاي Packet Switched     
- اينترنت
ATMو پروتکل ها و ساختار Frame Relay
- مدلهاي تاخير: نتيجه
Little، مدلهايي براي سيستم هاي M/G/I , M/M/oo, M/M/m, M/M/I
 - سيستم هاي مالتي

/ 9 نظر / 76 بازدید
مهرناز

خيلی خوب بود ممنون از اطلاعاتی که ميديد، من پارسال برای آزمون کارشناسی ارشد خيلی وقت گذاشتم تا بتونم این اطلاعات را بدست بيارم ولی شما کار را راحت کرديد:)

محمّد

سلام: آقا خيلی کارتون درسته .... واقعاْ وبلاگتون از اون وبلاگهای پرمحتواست ... چرا توی پرشين بلاگ حالا ؟؟؟؟ اگر مايل باشين می تونيم با هم همکاری کنيم . به هر حال خيلی مطالب خوبی دارين. با تشکر م.د

محمد مهدي قلم سياه

با سلام و تشکر . من در جايی ديده بودم که برای کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دروسی مانند سيستم عامل شبکه ساختمان داده ها و از اين قبيل درس ها مورد امتحان قرار می گرفت و اثری از رياضيات نبود! آيا در سيستم آموزش عالی ما چندين نوع امتحان برای ای تی داريم ؟ ايا امکان دارد که مثلا کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از خانواده رشته های فنی داشته باشيم و در عين حال کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات در خانواده رشته های مديريت ؟ و هر کدام با امتحان های ورودی متفاوت .ممنون می شوم که نظر شما را داشته باشم .

ashena

سلام اینجانب یکی از علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته مدیریت فناوری اطلاعات هستم. در دفترچه کنکور تحصيلات تکميلی رشته ؛مديريت فناوری اطلاعات؛جزو رشته های علوم انسانی درج شده است و يکی از ويژگيهای اين رشته ها اينست که داوطلبان بدون توجه به رشته کارشناسی شان ميتوانند در آن رشته ها شرکت کنند اما در اين سات اشاره به برخ رشته ها شده است که فقط فارغ التحصيلان آنها مجاز به ادامه تحصيل در رشته مذکور ميباشند .لطفا آخرين اطلاعات موجود را در اين زمينه برايم ارسال فرماييد.بينهايت سپاسگذارم.

الهه

سلام. شبو و روزتون قشنگ وب پر باری دارید. عالیه.. بدجوری دنبال ظرفیت پذیرش ارشد آی تی 91هستم. لطفا کمکم کنید.

ناشناس

سلام

ناشناس

سلام میشه یه تاپیک جدید بنویسید برای رشته فناوری اطلاعات برای کارشناشی چندواحددارد .ودرس هاش وچه فرقی دارید رشته فناوری اطلاعات بارشته کامپیوترکرایش نرم افزار.تشکر.

intersara.com

سلام با احترام سايت اينترسرا افتتاح شد --- اينترسرا سراي اينترنتي شماست به رايگان کالاها محصولات توليدات خدمات و اخبار خود را منتشر کنيد بازديد بيشتر مزيت ما خواهد بود عضويت آسان - ثبت محصول آسان - ارتباط با سايرين - نشر اخبار و ... ممنون از حضورتون www.intersara.com info@intersara.com

mansoor

با سلام... یه سوال داشتم..اینکه بعد از مقطع کارشناسی IT میشه واسه ارشد تغییر رشته داد؟ و چه رشته هایی میشه رفت؟