نقش انسانهاي با انگيزه در توسعه جامعه

نوشته شده توسط: احمد حيدري پهلوان                           تاريخ ارسال: 19 شهريور 1384
در سالهاي اخير موضوع انگيزش كاركنان و نقشي كه در بهره وري و محيط كار دارند توجه بسياري از پژوهشگران رفتار سازماني ،روانشناسان و مديران كارآمد را به سوي خود جلب كرده است .انسانها با نيازها و انگيزشها ي گوناگون از قبيل قدرت ،ايمني ،جاه طلبي ،پيوند جويي و تعلق ،پيشرفت و غيره وارد سازمان و محيط كار مي شوند،به دليل تفوق انگيزشي گوناگون علاوه بر عملكرد متفاوتي كه در سازمان و جامعه خواهند داشت به مشاغل خاص گرايش بيشتري دارند.با وجودي كه انسان موجودي تك ساختي با انگيزه اي واحد نيست اما تفوق انگيزشهاي گوناگون در زمانهاي مختلف و حتي سنين متفاوت در افراد يكسان نيست .به همين دليل در مديريت نوين علمي با بهره گيري از مصاحبه هاي تخصصي استخدامي و نيز آزمونهاي روانشناسي سعي مي كنند تفوق انگيزش كاركنان را شناسايي كرده و در انتخاب مناسب افراد براي مشاغل گوناگون آن رات مورد توجه قرار دهند .هدف از مقاله حاضر تبيين رفتار سازماني افراد با برتري انگيزشي متفاوت مي باشد .از آنجا كه انگيزه پيشرفت ارتباط تنگاتنگي با توسعه اقتصادي و پيشرفت ملي دارد ،نخست به بحث در اين مورد مي پردازيم                                                                                                                                       .

متن کامل مقاله

/ 0 نظر / 5 بازدید