برگزاري دوره آموزشي كاربرد فن آوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي

عنوان :‌<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

برگزاري دوره آموزشي كاربرد فن آوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي براي مديران تعاوني ها و اتحاديه هاي كشاورزان

شركت كنندگان :‌

مديران اتحاديه ها و تعاوني هاي كشاورزان كشورهاي آسيايي عضوِ سازمان بهره وري آسيايي (APO)

زمان و مكان برگزاري :‌ 

تهران ـ‌  21 تا 30 آذرماه 1383

اهداف :

ـ‌ آشنايي مخاطبين با كاربردهاي فن آوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي براي مديريت بهينه واحدهاي توليدي

ـ ‌مبادله دانش و تجربيات مرتبط موجود در كشورهاي شركت كننده

ـ‌ ارائه استراتژي و برنامه هايي براي بهبود مديريت تجارت و بازاريابي توليدات در واحدهاي تعاوني و اتحاديه ها

برخي از محور ها و سرفصل هاي آموزشي بشرح زير مي باشند :

1-       كاربرد فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در مديريت اطلاعات

2-      رهيافتهايي براي توسعه زير ساختارهاي شبكه اي در مديريت كشاورزي

3-       استفاده از نرم افزارهاي كاربردي در مديريت مزرعه و افزايش بهره وري

4-       كاربرد سيستم هاي مديريت اطلاعات در بهبود كارايي فعاليتهاي تشكل ها و اتحاديه ها

5-       كاربرد فن آوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در مديريت اطلاعات بازاريابي در كشاورزي

6-       آشنايي با كاربردهاي تجارت الكترونيكي در بخش كشاورزي

7-       كاربرد فن آوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي در بهبود دسترسي به سرويسها و خدمات در نواحي روستايي

در اين دوره آموزشي تجربيات موفق كشورهاي مختلف در زمينه كاربرد فن آوريها ارائه شده و مخاطبين بطور عملي با اصول و نحوه كاربرد اين ابزارها در توسعه فعاليتها آشنا مي شوند. اين دوره آموزشي با همكاري مشترك سازمان بهره وري آسيايي، كميته ملي بهره وري و معاونت ترويج و نظام بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي برگزار مي شود.

/ 0 نظر / 6 بازدید