سازمانهاي قرن بيست ويكم

نوشته شده توسط: دكتر عليرضا لاری                                           تاريخ ارسال:۸آبان۸۴
در چند دهه گذشته تغييرات بسيار اساسي در زمينه مديريت سازمانها در جهان رخ داده است . استفاده از ابزارهاي جديد مديريت به سرعت در سطح شركتها گسترش يافته و روزبه روز تعداد شركتهايي كه با مهندسي مجدد به تغييرات جدي درنحوه مديريت مي پردازند، افزوده مي شود. بسياري از اين تغييرات و درحقيقت زيربناي اصلي تمامي اين تغييرات ، گرايش به سمت ايجاد نظامهاي يكپارچه كامپيوتري است كه با معرفي سخت افزارها،نرم افزارها، و وسايل ارتباطي پيچيده در سطح دنيا توام مي باشد. در قديم و حتي تا ده سال پيش عنوان شغلي "كارگر اطلاعات " اصولا در نظام كارگري دنيا معني نداشت ولي اكنون در وزارت كار آمريكا شغلي تحت عنوان "KNOWLEDGE WORKER" تعريف شده است كه شامل تمام كساني است كه به نحوي به ايجاد، پردازش ، و نگهداري اطلاعات و داده ها مي پردازند.بنابراين امروزه با سازمانهاي جديدي روبرو هستيم كه داراي مشخصات زير هستند:
1 - بين المللي بودن : باتوجه به گسترش تجارت جهاني و آنچه كه سازمانهاي بين المللي درجهت يكپارچه شدن تجارت دنيا انجام مي دهند، شركتها جنبه محلي بودن خود را از دست مي دهند و تدريجا بايد وروديهاي خود را از نقاط مختلف دنيا وارد كنند و خروجيهاي خود را به بازارهاي جهاني بفرستند واين يكي از شروط بقاي آنهاست .
2 - نحوه رقابت جديد: امروزه با ايجاد يك سايت در مجموعه گسترده شبكه جهاني مي توان به بازار رقابتي وارد شد. براي ايجاد يك شركت ، دربسياري موارد نيازي به داشتن محل فيزيكي نيست و از كليه نقاط دنيا مي توان به عنوان فروشنده يا خريدار كالا وارد بازار كرد. بنابراين رقابت به معناي سنتي آن معني چنداني ندارد و محدوده رقابت ، گستره جهاني يافته است . تكنولوژي اطلاعات در ايجاد اين نظام جديد نقش عمده اي را بازي مي كند.
3 - تجارت الكترونيك : تجارت الكترونيك به معناي خريد قطعات و مواد و ساير ملزومات ، فروش ، كنترل فروش و اداره امور مشتريان ازطريق شبكه هاي كامپيوتري است . يعني يك شبكه منسجم كامپيوتري مبادي ورود كالا و سازندگان و فروشندگان را به داخل شركت و سپس به مشتري متصل مي كند.
4 - سازمانهاي مجازي "
VIRTUAL ORGANIZATION": مجموعه هاي سازماني شركتها به سمتي حركت مي كند كه تدريجا مسئله حضور شركتها وحتي كاركنان در يك مجموعه فيزيكي و در چارچوب زماني خاص ، فلسفه وجودي خود را از دست مي دهد. شركتها، واحدهاي تابعه و كاركنان از طريق شبكه هاي كامپيوتري به يكديگر متصل هستند و با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهاي ارتباطي ، نظام مشاركت در اطلاعات و نظام مشاركت درنرم افزارهاي عملياتي مي توانند ارتباط كامل برقرار كنند. در اين سازمانها مسئله زمان و مكان مشخص براي انجام يك عمل يا وظيفه تعريف سنتي خودرا از دست مي دهد.
5 - اطلاعات به عنوان يك عامل و منبع مهم سازماني : مسئله "اطلاعات قدرت ايجاد مي كند" به عنوان يك اصل پذيرفته شده در سازمانها طرح شده است و مجموعه نظامهاي پشتيباني و بخصوص نظامهاي تكنولوژي اطلاعات به عنوان يك فعاليت دست دوم درنظر گرفته نمي شود. اطلاعات به عنوان مهم ترين منبع شركت تلقي مي شود. براساس آمار جمع آوري شده از سازمانهاي بزرگ توليدي و خدماتي ، حداقل دودرصد از فروش شركت صرف ايجادو نگهداري اين نظامهاي اطلاعاتي مي شود.
بادرنظرگرفتن حقايق فوق كه استفاده از آنها تقريبا اجتناب ناپذير است و باتوجه به وضعيت فعلي شركتها در ايران ، چگونه مي توان از ساختار فعلي به ساختاري كه بتواند با نيازهاي آتي مطابقت داشته باشد حركت كرد؟
قبل از هر چيز بايد دانست كه پايه و بنيان تمامي نظامهاي جديد بر اين فرض قرار مي گيرد كه شركت داراي محصولي با كيفيت قابل قبول مشتري است . بنابراين وجود يك نظام كيفيت قابل قبول و استانداردهاي مربوطه از پيش فرضهاست . در غير اين صورت بايد ابتدا نظام تضمين كيفيت ايجاد شودو سپس به كار برنامه ريزي جهت رسيدن به ساير اهداف پرداخت . علي رغم اينكه معرفي استاندارد ايزو 9000 و رقابت شركتها درجهت دريافت گواهينامه توانسته است قدري به بهبود نظام تضمين كيفيت در شركتها كمك كند، ولي هنوز دو پايه اساسي اين نظام را نمي توان بطور كامل در بسياري ازشركتها مشاهده كرد و فقدان اين دو پايه نشانه وجود ضعف در نظام تضمين كيفيت "و نه الزاما در نظام كنترل كيفيت " است . اين دوپايه را به اختصارمي توان به شكل زير تعريف كرد. اول : با وجود اينكه نقاط كنترل كيفيت در اكثر شركتها تعريف شده و آماري كه در آن نقاط جمع آوري مي شود، روشن است ولي هنوز معلوم نيست كه چگونه از آمار جمع آوري شده استفاده مي شود. در يك نظام مناسب ، بايد اين آمار جمع آوري شده پردازش شود و واردنظامي گردد كه اين آمار را ثبت كرده و براساس آن گزارشهاي مختلف تهيه كند، اين نظام بايد يك حلقه كامل را طي كند. به اين ترتيب كه آمارهاي خرابي يا مشكلات وارد نظامي جهت تجزيه و تحليل گردد و در آن نظام عمليات اصلاحي و بخصوص عمليات پيشگيري تعيين شود. سپس اين نظام بتواندكنترل بر عمليات پيشگيري و اصلاحي كه اجرا مي شود داشته باشد و از روي نقاط كنترل كيفيت مجددا آمارگيري كند و آنقدر اين حلقه را ادامه دهد تامشكل ديگر تكرار نشود. متاسفانه شايد از تمام نظامهاي توليدي ايران كمتر از ده درصد توان انجام اين كار را داشته باشند. علت اين است كه وقتي عمليات پيشگيري تعيين مي شود، از آنجا ممكن است ريشه عيب در نيروي انساني ، مواد، ماشين آلات و يا روشها و غيره باشد كه هركدام از اين عوامل ،نياز به يك نظام برنامه ريزي و پيگيري براي برنامه ريزي رفع اشكال دارند كه متاسفانه اغلب شركتها داراي نظام تركيبي فوق نيستند. مشكل دوم : فقدان يك سيستم تحليل علل بروز مشكلات كيفي است . آنچه كه رسم است اين است كه اغلب مشكلات كيفي بدون استفاده از يك روش علمي شناخته شده بطور بسيار سطحي تحليل مي شوند و راه حلهاي پيشنهادي براي حل مشكلات ، اغلب جنبه پيشگيري علت را ندارند و فقط معلول را اصلاح مي كنند. حتي از ابتدايي ترين ابزارها مثل نمودار علت و معلول يا روش تجزيه وتحليل علل بروز عيب "
FMEA" و ساير روشهاي متداول كه در سي سال گذشته در دنيا به اجرا درآمده است ، استفاده صحيح نمي شود. اگر هم شده ، بيشتر حالت نمايشي داشته است . به قوت مي توان گفت كه شايد در اكثركارخانجات نمي توان يك حلقه كامل شناخت مشكل ، برنامه ريزي ، اجرا و پيگيري از عدم وقوع مجدد را يافت . روشهاي ديگر كيفي هم كه برپايه شناخت نيازهاي مشتريان و تعريف آن در محصول و توليد وجود دارد "مثل QUALITYFUNCTION DEPLOYMENT" تقريبا و تحقيقا از تئوري به عمل تبديل نشده است و اگر هم عده نادري از آن مطلع هستند، كمتر آن را پياده كرده اند، درحالي كه ساليان سال اين ابزار در دنيا مورداستفاده بوده است .پس اولين قدم در اين مسير، رفع دردسرهاي كيفي فوق و ايجاد نظام كيفي به طريقي است كه بتواند با ابزارهاي شناخته شده علمي ، خواسته هاي مشتريان را تبديل به مشخصات فني توليد كند، نظام پيشگيري صحيح ايجاد كند و بتواند بطور علمي به تحليل مسائل كيفي بپردازد. البته درمورد كيفيت و نيازهاي آن كتابها نوشته شده است و با وجود استاندارد ايزو در اكثر كارخانجات ، فرض مي شود كه اصول كيفيت توسط همه شناخته شده است . ازكيفيت كه يك قدم جلوتر بگذاريم و مشكل آن را حل شده تصور كنيم ، مسئله برنامه راهبردي "استراتژيك " مطرح است . در ايران چند شركت را مي توان مثال زد كه برنامه راهبردي را تا سطح عملياتي تعريف كرده و افراد، آن را به صورت اهداف اجرايي بطور كتبي دردست داشته باشند؟ قطعا تعداد آنهازياد نيست . مشكلي كه در تهيه برنامه راهبردي در ايران به طور اعم به چشم مي خورد اين است كه واقعا هدف از برنامه ريزي راهبردي "اگر بتوان اين برنامه ها را راهبردي دانست " تامين خواسته هاي داخل شركت و هدايت شركت برمبناي آن برنامه نيست . بطور سنتي در ايران برنامه راهبردي براي ارائه به سازمانهاي محيط بر شركت تهيه شده است و به همين دليل است كه بسيار كلي و اغلب با اهداف خيالي و بدون ارائه برنامه اجرايي تهيه مي شوند.بنابراين بايد در روش تهيه برنامه ريزي راهبردي و استفاده از آن تجديدنظر كرد. اگر اهداف بصورت كلي و غيركمي ارائه شود، كنترل برنامه بسيار سخت است . حتي اگر اهداف به صورت كمي ارائه شود بايد براي سطوح پايين تر هم تعيين شود. مثلا اگر هدف توليد 000/100 واحد محصول است اين عددبايد دقيقا تا سطح سرپرستي در شركت تعريف و معلوم شود كه 000/100 واحد محصول چه سهم مشخص كمي براي واحدهاي تحت پوشش ايجادخواهدكرد. علاوه بر آن اهداف جنبي مثل افزايش درصد ساخت داخل ، پايين آوردن سطح توقف خطوط، درصد ضايعات و غيره نيز به صورت كمي تعريف و مجددا در سطوح پايين تر با عدد و رقم به صورت هدف تعريف شود. همين طور درمورد كيفيت مي توان معياري مثل امتياز منفي محصول را تاسطح سرپرستي تعريف كرد و جزو برنامه راهبردي قرار داد. هدفهاي ديگر مي تواند شامل كاهش درصدي از قيمت تمام شده ، ارائه سيستم هاي جديد،بهبود روشهاي موجود، و غيره باشد. پس برنامه راهبردي بايد بتواند دقيقا اهدافش را به صورت كمي تعريف كند و بيان اهداف غيرعددي را به حداقل برساند. در كنار اين برنامه راهبردي لازم است برنامه اجرايي كه در آن اين اهداف عددي تا سطح سرپرستي تعريف مي شوند، ضميمه گردد.
داشتن اهداف كمي به تنهايي نمي تواند شركت را درجهت صحيح هدايت كند. يك برنامه راهبردي بايد بر محور كسب رضايت مشتري و افزايش آن در طول زمان تهيه شود. يعني هر عملي كه به عنوان يك فعاليت در برنامه راهبردي نشان داده مي شود بايد روشن كند كه موقعيت رقابتي شركت راچگونه مي توان بهبود بخشيد و در ضمن چه اثري در افزايش رضايت مشتري دارد. اگر نمي توان عملي را به يكي از دو عنصر فوق ربط داد آن وقت درقراردادن آن عمل در برنامه راهبردي بايد ترديد كرد. بايد درنظر داشت كه موقعيت رقابتي شركت و بهبود آن از طريق دوعامل افزايش رضايت مشتري ازلحاظ كيفيت و تسريع در انجام خواسته هاي مشتري صورت مي پذيرد. لذا بايد ديد آيا هر عنصر برنامه راهبردي روشن مي كند كه با انجام آن چگونه خواسته كيفي مشتري بهتر يا سريعتر پوشانده مي شود يا خير؟
مسئله مهم ديگر كه توجه به آن ، امروزه از اولويتهاي سيستم هاي مديريتي است ، مسئله مديريت فرايندهاست . بايد در شركت فهرستي از فرايندهاي اصلي "مثل خريد مواداوليه ، توليد، فروش ، خدمات پس از فروش و غيره " و فرايندهاي پشتيباني "مثل امور اداري ، مالي و غيره " تهيه شود و تمام كارهاي شركت در چارچوب اين فرايندها تعريف شود. مثلا از ورودي يك شركت تا خروجي آن مي توان فرايندهاي زير را تعريف كرد:
فرايند خريد مواداوليه و قطعات
فرايند ورود مواداوليه و قطعات به شركت
فرايند بازرسي مواداوليه و قطعات وارده
فرايند تحويل به خطوط توليد
فرايند توليد
فرايند بازرسي
فرايند تحويل به فروش
فرايند فروش
فرايند خدمات پس از فروش .
بعداز تعريف تمام فرايندها، هيچ كاري در شركت نمي تواند انجام شود مگر اينكه قسمتي از يك فرايند باشد. بعداز تعريف تمام فرايندها، عملياتي را كه ارزش افزوده دارد و آنهايي كه ارزش كاهنده دارد روشن ساخت و منابع شركت را درجهت تقويت فرايندهايي سوق داد كه انجام آنها ارزش افزوده ايجاد مي كند. معيار ارزش افزوده و ارزش كاهنده ، افزايش يا كاهش رضايت مشتريان است .
بايد توجه كرد كه وقتي از مشتريان صحبت مي شود، منظور فقط مشتريان خارج از شركت نيست . بلكه اگر يك نفر در شركت درخواست مرخصي مي كند، اداره كارگزيني واحد سرويس دهنده و آن شخص مشتري است . اين مسئله اي است كه متاسفانه در شركتها رعايت نمي شود و جلب رضايت مشتري فقط به معناي جلب رضايت مشتريان خارج از شركت تعريف مي شود. بنابراين اگر يك كارمند دسترسي به تلفن براي تماس خارج از شركت ندارد "و نياز به آن دارد" آن وقت اين يك مشتري ناراضي است و شركت مسئول است كه رضايت او را جلب كند.
به طورمثال اگر روش خريد را درنظر بگيريم ، فعاليت تهيه فهرست فروشندگان معتبر يك فعاليتي است كه ارزش افزوده دارد. چون مي تواند كيفيت كالاي تحويلي به مشتريان را بالا ببرد. نظام پيچيده تصويب خريد كه نياز به 10 امضا دارد يك فعاليت كاهش دهنده ارزش افزوده است و علت آن اين است كه تحويل جنس به مشتري را طولاني مي كند و باعث كاهش رضايت مشتري مي شود. بنابراين تمامي فعاليتهاي شركت را كه در چارچوب فرايندهاي مختلف تعريف شده اند بايد به طريق فوق تحليل كرد و فعاليتهاي افزاينده ارزش افزوده را تقويت و كاهنده را اصلاح كرد. اين پايه نظام مديريت فرايند است و معياري هم براي خوب و بد بودن و سنجش عملكرد فرايندها بايد تعيين شود.
باتوجه به مشكلات موجود در ايران مسئله تعيين نظام سنجش و الگوبرداري "
BENCHMARKING" هم از داستانهايي است كه قطعا بايدموردتوجه قرار گيرد و با برنامه صحيح دنبال شود. بايد نظام يا نظامهاي مشخصي در دنيا به عنوان الگو انتخاب شود و برمبناي آن برنامه ريزي صورت پذيرد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید