آناليز حالات بالقوه خرابي و آثار آن( FMEA)

در حيطه فعاليتهاي توليدي و خدماتي ، مسائلي نظير :شدترقابت، بالا رفتن توقع و تغييرات خواسته ها و انتظارات مشتري، تحولات روز افزونفناوري، باعث افزايش تعهدات توليد کنندگان در زمينه رفع عيوب در محصول و امحاهرگونه کمبود و انحراف در عملکرد آن است.در غير اين صورت، سهم بازار به دليل کاهشرضايت مشتري ، از دست خواهد رفت. براي تحقق هدف ياد شده، سازمان هاي امروزي ازابزاري به نام "روش هاي تجزيه و تحليل عوامل شکست و آثار آنها " يا FMEA استفادهکرد و مطمئن مي شوند که محصولي بدون عيب و قابل رقابت به بازار عرضه مي کنند.بااستفاده از اين ابزار کارآمد، ميتوان حالات بالقوه خرابي در سيستم ، فرايند، محصولو خدمت را شناسايي و اولويت بندي کرد ، اقدامات لازم براي حذف يا کاهش ميزان وقوعحالات بالقوه خرابي را تعريف و تعيين کرد ودر نهايت ، نتايج تحليل هاي انجام شده رابا هدف تهيه مرجعي کامل براي حل مشکلات آتي، به ثبت رساند.
مطالبي که در زيرميخوانيد مفاهيم و روش پياده سازي ضمن معرفي تکنيک ياد شده FMEA آناليز حالاتبالقوه خرابي ، انواع کاربردهاي آن را در موارد مختلف :طراحي قطعه /محصول، طراحيسيستم، فرايندهاي توليد، ماشين ها و ابزارهاي توليد و ارائه خدمات، به زباني سادهتوضيح داده شده و نيازهاي مخاطب را با پيشنهادهاي اجرايي موثر برطرف ميکند                                             .                                                                         ادامه مقاله                                                                     

 

/ 0 نظر / 4 بازدید