نقدی بر دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

نوشته شده توسط:امیرحسین آشنا    تماس با نويسنده:  ahashna@yahoo.com  تاريخ ارسال:2 آبان1383
چکیده :
از ابتدای دهه 1380 با اوج گرفتن مباحثمربوط به سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در ایران، دانشگاههای کشور در صددبرآمدند تا دوره های مختلف تحصیلی را در این رشته ها برگزار نمایند. این خواسته باتصویب رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته مدیریتفناوری اطلاعات در دوره کارشناسی ارشد به تحقق پیوست. در این مقاله سعی بر آنخواهیم داشت تا با مراجعه به سرفصلهای یکی از این رشته ها و نگاهی به گذشت حدود دوسال از شروع این رشته ها در ایران و همچنین اهداف فناوری اطلاعات در ایران بررسیکنیم که آیا این رشته ها با دروس خود و همچنین توانایی های دانشگاهی ما چه محصولاتیرا پدید خواهند آورد؟ و آیا این محصولات مشکلات جامعه ما را حل خواهند نمود؟
کلمات کلیدی : فناوری اطلاعات_ دوره کارشناسی _ دانشگاه
1-
مقدمه :
از ابتدای دهه 1380 با اوج گرفتن مباحث مربوط به سیستمهای اطلاعاتی وفناوری اطلاعات در ایران، دانشگاههای کشور در صدد برآمدند تا دوره های مختلف تحصیلیرا در این رشته ها برگزار نمایند. این خواسته با تصویب رشته مهندسی فناوری اطلاعاتدر دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته مدیریت فناوری اطلاعات در دوره کارشناسیارشد به تحقق پیوست. در این مقاله سعی بر آن خواهیم داشت تا با مراجعه به سرفصلهاییکی از این رشته ها و نگاهی به گذشت دو سال از شروع این رشته ها در ایران و همچنیناهداف فناوری اطلاعات در ایران بررسی کنیم که آیا این رشته ها با دروس خود و همچنینتوانایی های دانشگاهی ما چه محصولاتی را پدید خواهند آورد؟ و آیا این محصولاتمشکلات جامعه ما را حل خواهند نمود؟
2-
فناوری اطلاعات چیست؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Information Technology یک واژه نسبتاً جدید است و شاید جایگزین مناسب و خوبی نباشد که به زبانانگلیسی اضافه شده است. مترادف آن در فرانسه Informatique و در روسی Informatika میباشد.
برای بسیاری از مردم، فناوری اطلاعات مترادف با یک فناوری جدید است که ازوسایل دارای ریز پردازنده استفاده می کند. مانند: ریزکامپیوترها، تجهیزات اتوماتیک،واژه پردازها و غیره . اما استفاده از دست ساخته های بشر برای گردآوری، تولید،ارتباطات، ثبت و ضبط، بازآرایی و استخراج اطلاعات به زمانی فراتر از زمان حاضر بازمی گردد. برای حرفه ای ها، به معنای معرفی یک دوره جدید است. فناوری اطلاعات،اندیشه ای است برای آنکه اصول، رویه و واژگان کار با اطلاعات می تواند در یک الگویسیستماتیک متحد رفتار کنند. بدبینان ممکن است بگویند که واژه فناوری اطلاعات فقطتلاش می کند که برخی از پیشرفتهای هدفمند تجاری الکترونیک و حرکات هدفمند سیاسیبرای کنترل دستیابی به اطلاعات را ارزشمند سازد.
حقیقت پشت این رفتار هر چهباشد، برای آنکه فناوری اطلاعات بتواند به عنوان یک فناوری یعنی کاربرد یک علمکاربردی باشد، باید دانش شناخته شده ای از اطلاعات وجود داشته باشد. البته واژه علماطلاعات بکار رفته و مورد استفاده قرار گرفته است و به شاخه ای از تقسیمات کتابداریبا بازیابی اتوماتیک اسناد چاپی اطلاق شده است. اما با توجه به کلیه جوانب کار بااطلاعات، محدودیت های بسیار زیادی در این شاخه نوظهور از فناوری موجود است. بیانمناسب آن است که شخص باید به دانش فراوری سیستمهای الکترونیکی و علوم کامپیوتر چنانبنگرد که به تولیدات همگرای آنها صورت مشخصی بدهد.
در هر دو علم بدبینانی وجوددارند و این بدبینی هنگامی از بین خواهد رفت که علم اطلاعات به یک بلوغی برسد کهبتوان آن را فناوری اطلاعات نامید. ما نباید برای این منظور در این مرحله فرمولدقیق و جامعی ارائه کنیم بلکه باید بیشتر تلاش شود که با مثالها توضیح داده شود ودر بخشهای اصلی و اساسی شرح و بسط داده شود. مباحثی که بطور جاری، در زیر چترفناوری اطلاعات قالب بندی می شوند.
3-
رشته مهندسی فناوری اطلاعات:

درمقدمه سرفصل دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات چنین آمده است که :
"
در اجرایاصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به حجم عظیم اطلاعات از طرفی ونقش بلا انکار آن در کیفیت مدیریت و اداره امور و همچنین نقش ابزاری تکنولوژیکامپیوتر در کیفیت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات از طرفی و نقش امکانات در نشر وانتقال سریع آن، پس از بررسی و مطالعه مباحث فنون کامپیوتر و شبکه های اطلاعاتی وهمچنین مدیریت، دوره کارشناسی فناوری اطلاعات تدوین می گردد."
همچنین در همانجزوه اهداف دوره، تربیت کارشناسانی ذکر شده است که در زمینه مطالعه، طراحی، ساخت،راه اندازی و نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری، جمع آوری، سازمان دهی،طبقه بندی، استفاده و انتقال اطلاعات تبحر لازم را داشته باشند و نقش و تواناییآنها به شرح زیر خواهد بود:
1-
مطالعه، بررسی و امکان سنجی سخت افزار، شبکه ونرم افزار مورد نیاز
2-
جمع آوری، سازماندهی و طبقه بندی اطلاعات
3-
ایجادو نگهداری نرم افزارهای مورد نیاز مانند: پست فارسی، ابزار جستجوی اطلاعات فارسی،گفتگوی فارسی و ...
4-
طراحی و پیاده سازی شبکه های محلی

5- مطالعه و بررسیابزار مخابراتی مناسب برای انتقال اطلاعات

6- مطالعه و بررسی سیستمهای نرمافزاری مناسب برای سازماندهی و استفاده اطلاعات مانند: سیستمهای

عامل، سیستمهایبانک اطلاعاتی و

. 7- مطالعه و شناسایی شیوه های جدید برای اطلاع رسانی

در ضرورت و اهمیت دوره نیز چنین آمده است :
1-
حجم عظیم اطلاعات و عدمامکان جمع آوری ، سازماندهی، انتقال و استفاده آنها به شیوه های سنتی
2-
نقشسرعت، دقت و صحت اطلاعات در مدیریت و عدم امکان تامین آنها بدون استفاده ازتکنولوژی کامپیوتر و اینترنت.
3-
نفوذ روزافزون تجهیزات کامپیوتری و مخابراتیدر جوامع بشری و لزوم ارتباط آنها به منظور اطلاع رسانی سریع.
4-
لزوم همگامیبا جوامع بشری و استفاده از امکانات روز
در یک نگاه کلی به عناوین زیبای فوق وهمچنین دروس طراحی شده برای دوره براحتی خواهیم فهمید که محصولات این دوره،اقیانوسهایی به عمق یک سانتی متر خواهند بود که حتی توانایی حداقل در بعضی مواردبالا را ندارند. تناقض فوق از آنجا ناشی می شود که طراحان رشته بر خلاف تعریف جهانیو استاندارد فناوری اطلاعات به عنوان یک اندیشه و باور، آن را ابزار اندیشیده وآنهم فقط یک ابزار بنام کامپیوتر.
جدا از دروس عمومی که طبق قوانین باید درتمامی رشته ها باشد، در دروس پایه این رشته: دروس ریاضی عمومی 1 و2_ معادلاتدیفرانسیل _ آمار و احتمالات کاربردی _ کار گاه عمومی و فیزیک 1 و2 به چشم می خورد. ما چه حد ریاضیات از دانشجویان این رشته انتظار داریم. دید سنتی به وجود دروسریاضی عمومی در تمامی رشته های مهندسی بدون توجه به نیاز آن رشته به این دروس نشأتگرفته از تفکر دهه 1960 آمریکاست که ما را بر آن داشته است که در تدوین رشته هایجدید در سال 2000 نیز همان تفکر را پیگیری کنیم. در سر فصلهای بسیاری از دانشگاههایدنیا می بینیم که در کل سه یا چهار سال تحصیل دوره کارشناسی ، یک یا دو درس با نام " ریاضی کاربرد در مهندسی فناوری اطلاعات" که شامل : توابع یک و چند متغیره، حد،مشتق، انتگرال، جبر خطی، منطق، گراف، درخت، آمار و احتمال و ... است دارد. به عقیدهنگارنده چنین درس 4 یا 6 واحدی به مراتب کاربردی تر و مورد استفاده تر از 15 واحداز 5 درس ریاضی است که دانشجو را در سال اول به خود مشغول می دارد. یا در رشتهمهندسی فناوری اطلاعات چه لزومی به ارائه درس فیزیک 1 که به مباحث مکانیک می پردازدوجود دارد و بدون ارتباط با درس فیزیک 2 که به مباحث الکتریسیته می پردازد و برایاین رشته موردنیاز، پیش نیاز است. بدیهی است که این دروس نه چندان مورد نیاز باعثمی شود که مانند تمامی رشته های مهندسی که طراحی آنها به اوایل دهه 1360 بر میگردد، دانشجویان به جای پرداختن به مباحث اصلی رشته خود به دنبال خواندن دروسیباشند که به آنها نیاز جدی در ادامه نخواهند داشت و از رشته و دانشگاه زده می شوندکه خود جای بحث مفصل دیگری خواهد داشت. البته جای خو

/ 5 نظر / 4 بازدید
آزاده

سلام ...مقالات شما را قبلا خوانده بودم اما پيدا کردن وبلاگتون اتفاق بسيار خوشايندی بود ... منتظر مطالب مفيد و آموزنده شما هستيم . شاد و سربلند و موفق باشيد.

آزاده

ببخشيد می شه خواهش کنم در مورد کارشناسی ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات و شرايط منابع و وضعيت کلی آن در ايران بنويسيد.

ریحانه

خیلی خوشحالم از آشنایی با بلاگ شما! ممنونم که پیش من اومدین!

;j

د .متذکهتذرذارکهترذکات ذ

زنتو خواهر زنتو و مادر زنتو مادرتو خواهرتو و زنتو گائيدم با مطلبات خوار كسده يه مطلب بذار تا بخنديم كس كش كوني