گفتگو با مدير مرکز تجارت الکترونيک ايران

گفتگو از: فرنود حسني<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از ابتداي سال 84 و با گسترش توجه ساختارهاي مختلف اقتصادي بهويژه در بخش خصوصي به بحث اينترنت و راه اندازي پايگاه هاي وب، فعاليت هاي بسيارخوب و قابل تقديري انجام شده است. اين تلاش ها باعث شکل گيري جريان فرهنگي مثبتي درعرصه تجارت و بازرگاني شده است . بخش هاي اقتصادي و بازرگاني کشور به خوبي اهميتمسئله تجارت جهاني و گرايش به توسعه فعاليت ها در دنياي بدون مرز اينترنت را درککرده اند و سعي دارند با امکانات موجود آغازگر راهي پر زحمت و سخت باشند. تجارتالکترونيک در ايران همانند کودک نوپايي است که هنوز در مرحله رشد و تجربه است وبراي رسيدن به دوران بلوغ خود نيازمند تلاش ها و فعاليت هاي زيادي است. ترويجفرهنگي و علمي و توسعه زيرساختي در کشور از جمله ملزومات توسعه تجارت الکترونيکمحسوب مي شود.در اين ميان سايت هاي فارسي زباني که علي رغم مشکلات و محدوديتهاي فراوان در اين عرصه فعاليت مي کنند خواه تاخواه درصد بالايي از کار فرهنگي لازمبراي توسعه تجارت الکترونيک را انجام مي دهند و از اين رو بايد از حمايت هاي لازمبراي ادامه روند فعاليت هاي خود بهره مند باشند. از جمله سايت هايي که به واقع ازساختار فني و اجرايي بسيار مناسبي بهره مي برد و فعاليت هاي بسيار بديعي را در نوعخود براي کشور انجام داده است سايت مرکز تجارت الکترونيکي ايران است. اين سايت کهدر نشاني اينترنتيwww.iraneb.com قابل دسترسي است راه حل هاي مختلفي رابراي تجارت الکترونيکي ارائه مي کند.به بهانه حضور اين مرکز در سمينار تجارت الکترونيک اهواز درگفتگويي با آقاي مهندس حقيقي مدير عامل اين مرکز به بررسي فعاليت ها و روند شکلگيري و توسعه اين سايت مي پردازيم.

فناوران اطلاعات: ضمن تشکر از اين که فرصت خود را براي اينمصاحبه اختصاص داديد از شما خواهش مي کنم به عنوان اولين پرسش خود را معرفي کنيد وسوابق کاري و تحصيلي خود را عنوان بفرماييد.
بنام خدا
اينجانب بهرام حقيقي مدير مركز تجارت الكترونيكي ايران دارايمدرك تحصيلي ليسانس هستم . سوابق كاري اينجانب حدود 18 سال در زمينه‌هاي مختلفانفورماتيك و فناوري اطلاعات در سازمان‌هاي دولتي و خصوصي بوده است .

فناوران اطلاعات:از چه زماني و به چه علت تصميم به راه اندازياين سايت گرفتيد؟ آيا پيش از اين هم بر روي سايت خاصي کار مي کرديد؟
موضوع راه‌اندازي اين سايت به ارايه طرح از گروه كارشناسي به
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بازمي‌گردد . اين گروه عمليات تحقيق و مطالعه وهمچنين نيازسنجي موضوع سايت مركز تجارت الكترونيكي ايران را قبل سال 81 شروع نمودهبود و طرح اجرايي آن را در سال 81 به سازمان گسترش ارايه كرد . موضوع استفاده از تكنولوژي روز و نياز آن در مقاطع زماني خاصدر كشور ، امري است كه در زمينه‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است . بنا برشناسايي اين نيازها در حوزه صنعت و تجارت و بازرگاني و بر اساس سوابق گسترده اينگروه در حوزه فناوري اطلاعات ، اقدام به طراحي و ايجاد مركز تجارت الكترونيكي ايراننمود و بر اساس موافقت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران عمليات راه‌اندازي آناجرايي گرديد.

فناوران اطلاعات:علت انتخاب اين نام براي سايت چه بود؟ کمي درمورد سايت و ساختار کاري و اجرايي آن بگوييد و بفرماييد که چه اهدافي را از راهاندازي و فعاليت بر روي اين سايت دنبال مي کنيد؟
با توجه به توجه پيش بيني‌هاي صورت گرفته و همچنين تاكيد
سازمان بر گسترده بودن فعاليت و با اين هدف كه سايت دربرگيرنده موضوعات مختلفتجاري‌، صنعتي و بازرگاني كشور را پوشش دهد نام مركز تجارت الكترونيكي ايران برايآن انتخاب شد . اين سايت با دو جنبه داشتن ابزارهاي اطلاع رساني و ارتباطي موردتوجه است . به اين معني كه با امكانات فراهم شده در اين سايت عملا ابزارهاي ارتباطيبصورت On-Line براي دوطرف (عرضه‌كننده و تقاضا كننده) جهت تبادل سفارشات وپيشنهادات مهيا است . همچنين بوسيله يكسري ابزارهاي ديگر امكان استفاده از اطلاعاتجهت برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي كارشناسان و مديران فراهم شده است . استفاده از بستر مهيا شده براي توسعه فعاليت‌هاي تجاري و نيزتوسعه بازار فروش و مشتريان يكي از مهمترين اهدافي است كه مجموعه به دنبال آنمي‌باشد و اميدوار هستيم با مجموعه امكانات و خدمات مهيا شده و برنامه‌هاي در دستانجام سايت ، بتوانيم در زمينه خدمات كاملي ارايه نماييم .

فناوران اطلاعات:براي راه اندازي و نگهداري اين سايت چند نفربه شما کمک کردند؟ و در حال حاضر چند نفر به صورت پاره وقت يا تمام وقت روي اينسايت کار مي کنند؟
در مقاطع مختلف نفرات و كارشناسان متناسب با نياز با اين شركت
همكاري نموده‌اند و با توجه به ساختارهاي در نظر گرفته شده از نفرات مجرب بصورت‌هايخاص استفاده شده است . مجموعا از گذشته تا كنون حدود 30 نفر بصورت تمام وقت و پارهوقت با اين شركت همكاري داشته‌اند.

فناوران اطلاعات:سايت شما به طور نسبي در طول روز چه تعدادبازديد کننده دارد؟ با توجه به سرمايه گذاري هاي انجام شده آيا اين تعداد براي شماراضي کننده است؟
بطور نسبي تعدا بازديد كنندگان روزانه سايت بر اساس آمار گيري
صورت گرفته تاكنون بين حداقل 1500 تا 6000 IP غير تكراري است كه با توجه به اينكهدر ايران مشتركا از IP ها استفاده مي شود اگر اين تعداد را در 10 ضرب نماييم متوسطتعداد بينندگان سايت در روز قابل پيش‌بيني خواهد بود .

فناوران اطلاعات:چه محصولات و يا خدماتي را در سايت خود ارائهمي کنيد؟
همانطور كه توضيح داده شد اين سايت بستري را بوجود آورده كه در
موضوعات و زمينه‌هاي مختلف توليدي، خدماتي و .... شركت‌ها ميتوانند در اين سايتحضور يابند و نسبت به ارايه توليدات و خدمات خود اقدام كنند . در حقيقت خدمات اينسايت در برگيرنده تمامي موضوعات در گروه‌بندي‌هاي تعيين شده است .

فناوران اطلاعات:کمي در مورد نحوه ساخت و الگوهايي که در ساختسايت استفاده کرده ايد توضيح دهيد؟
الگوهاي متعدد خارجي بررسي شده است و ما سعي كرديم بر اساس
نيازهاي داخلي و همچنين با روشي كه بتوان مورد قبول و پذيرش مخاطبين داخلي باشدسايت را طراحي نماييم . از تجربيات فعاليت‌هاي داخلي نيز استفاده نموده‌ايم واشكالات و موضوعاتي كه ساير فعاليت‌هاي ON-Line با آن روبرو بودند را بطور كاملشناسايي نموده‌ايم .شايد بتوان گفت روش ما آميزه‌اي از تجربيات سايت‌هاي موفق دنيااست چون به واقع نمي‌توان ساختار و الگوي سايت و همچنين برنامه‌هاي آتي آن را باساير فعاليت‌ها مشابه دانست .

/ 0 نظر / 4 بازدید