دوره عالي مديريت فناوري اطلاعات

گزينش از:IMI.ir          تماس با سردبير:manager_ict@yahoo.com    تاريخ ارسال: 2 آذر 1383

مقدمه : تاثيرات رشد نمايي فناوري اطلاعات درسالهاي اخير به مراتب ملموس تر از گذشته شده و چهره سازمانها را به شدت متحول نمودهاست . تحولات ناشي از پيچيدگي هاي اقتصادي ، جهاني شدن و برداشته شدن مرزهايجغرافيايي در تعاملات بين المللي ، دگرگوني در اقتصاد هاي صنعتي و بنگاههاي كسب وكار و پيدايش موسسات ديجيتالي ، تغييرات مهم جهاني هستند كه محيط هاي كسب و كار رادچار دگرگوني نموده اند .در بنگاهها و موسسات ، اين تحولات در زمينه هاي مختلفيمشهود است : تغييرات بنيادين در پايه هاي كسب و كار و تجارت ، رويكردهاي مهندسيمجدد ، روش هاي تصميم گيري ، مكانيزمهاي كنترلي در سازمان ، شيوه هاي مديريت برمنابع انساني ، ساختار هاي سازماني ، جايگاه هاي شغلي و نوع مسئوليت ها ، مهارتهايمورد نياز ، ارتباطات درون سازماني ، ... . همچنين به موازات افزايش نفوذ فناوري درزندگي ، رهبران و مديران كسب و كارهاي مختلف با پيچيدگي هاي جديد و روز افزوني درمسايل سازماني متاثر از فناوري اطلاعات مواجه مي گردند . دانش سنتي مديريت ديگر نميتواند پاسخگوي نيازهاي آنان در اين فضاي متحول باشد . سرعت و گستره تحولات ، مجالبرخورد سنجيده را از مديران و تصميم گيرندگان گرفته و گاه نوعي هراس و سردرگمي راجايگزين نموده است . در اين شرايط ، تجهيز مديران و مشاوران ارشد سازمانها به دانشو مهارتهاي ويژه اين عصر ، براي درك مسايل امروز و پيش بيني درست آينده ، جنبه ايراهبردي يافته است . طراحي دوره عالي مديريت فناوري اطلاعات در واحد تحصيلات تكميليو دوره هاي عالي مديريت مركز آموزش سازمان مديريت صنعتي با رويكرد پاسخگويي به اينطيف از نيازهاي آموزشي مديريتي كشور صورت پذيرفته است .دانشجويان اولين دوره اينبرنامه از مهرماه سال 1382 آغاز به تحصيل نموده اند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هدف دوره : دوره عالي مديريت فناوري اطلاعات بهمنظور توانمند سازي و تجهيز مديران سازمانها ، موسسات و بنگاههاي مختلف دولتي وخصوصي به دانش روز در زمينه هاي گوناگون مديريتي متاثر از فناوري نوين اطلاعات وشناخت آثار و نقش اين فناوري در مسايل مختلف سازمانهاي امروز ، كمك به درك مسايلجديد سازماني ، برنامه ريزيها و سياست گذاري هاي متاثر از اين فناوري ، تقويتقابليتهاي تحليل و تصميم گيري ، نيز آشنايي با آخرين دستاوردهاي اين فناوري و مجهزساختن آنها به توان استفاده موثر از مزاياي آن طراحي شده است . اين دوره مي توانددر حذف خلاء موجود بين دانش و مهارتهاي مديران كشور با سطح معلومات ضروري يك مديردر عصر اطلاعات بويژه در شرايطي كه حركتهاي روبه جلو در بهره گيري هرچه موثرتر ازاين فناوري در طرحهاي كلان توسعه كشور نمود بيشتري پيدا كرده تاثير قابل توجهيداشته باشد . انتظار مي رود اين دوره بتواند در جهت دهي صحيح به تفكر مديران كشور،آماده سازي آنها براي هضم مسايل و چالشهاي اين فناوري و كسب مهارتهاي لازم برايبهره وري درست از آن ، از طريق آشنا شدن با ابعاد فناوري اطلاعات و بررسي تاثيراتآن از زواياي مختلف ، ايفاي نقش نمايد . فارغ التحصيلان ، در زمينه مسايل ناشي ازفناوري اطلاعات در سازمانهاي خود، تسلط بيشتري يافته و با اتكاء بر پارادايم هاينوين و نگرش هاي نو ، قادر خواهند بود به حل مسايل و مشكلات سازماني و مديريت آنهابپردازند . اين دوره چارچوبه اي به مديران مي دهد تا به كمك آن بتوانند جنبه هايبحراني فعاليتهاي تكنولوژي اطلاعات محور در سازمان را شناسايي نمايند ، و در جهتپياده سازي استراتژيهاي تكنولوژي اطلاعات محور ياري گردند. ايجاد زمينه ارتباط موثربين رده مديريت و كارشناسان و مشاوران فناوري اطلاعات از اهداف مورد انتظار دورهمحسوب مي گردد. اين برنامه همچناني مي تواند زيربنايي مستحكم براي آماده سازي افرادداوطلب تصدي پست مديريت واحدهاي مرتبط با فناوري اطلاعات در رده هاي مختلف سازماني، نيز مشاورت ارشد سازمانها و ايجاد قابليتهاي لازم در آنان براي كمك به تصميمگيرندگان سازمان ها فراهم آورد.

محتوي دوره: دوره عالي مديريت فناوري اطلاعات شامل 34 واحد درسي مي باشد كه درقالب مجموعه اي با شرح زير ارائه مي گردد

دروس پيش نياز ( 6 واحد)

 • دروس اصلي (19 واحد )
 • سمينار و پايان نامه ( 6 واحد )
 • دروس انتخابي (3 الي 6 واحد )

دروس پيش نياز

 • 1- آمار كاربردي (2 واحد)
 • 2- روش تحقيق (+كارگاه منبع يابي و كاربرد اينترنت در پژوهش )(2 واحد )‌
 • 3- تحقيق در عمليات و مدلهاي تصميم گيري (2 واحد )‌

دروس اصلي

 • 1- رويكرد سيستمي ( 5/1 واحد )
 • 2- مباني فناوري اطلاعات و ارتباطات(5/1 واحد ) (ICT)‌
 • 3- فناوري اطلاعات براي مديران( 5/1 واحد )
 • 4- فناوري اينترنت +كارگاه (1 واحد )
 • 5- مديريت داده ها +كارگاه(5/1 واحد )‌
 • 6- مديريت تكنولوژي و نوآوري (2 واحد )‌
 • 7- آثار فناوري اطلاعات بر سازمانها ، افراد و جامعه (1 واحد )‌
 • 8- مهندسي سازمان ( 1 واحد )‌
 • 9- كسب و كار و تجارت الكترونيك (1 واحد )‌
 • 10-برنامه ريزي منابع بنگاه (2 واحد )‌
 • 11- بنگاههاي اقتصادي گسترش يافته ( 2 واحد )‌
 • 12- مباحث منتخب در فناوري اطلعات (1) ( 1 واحد )‌
 • 13- مباحث منتخب در فناوري اطلاعات (2) (1 واحد )‌
 • 14- مباحث منتخب در فناوري اطلاعات (3) (1 واحد )‌
 • 15- سمينار (2 واحد )‌
 • 16- پايان نامه (4 واحد )‌

دروس انتخابي ( 3 الي 6 واحد از ليست دروس زير قابل انتخابخواهد بود)

 • 1- مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات +كارگاه
 • 2- مديريت استراتژيك ‌
 • 3- هوش تجاري ‌
 • 4- مديريت زنجيره تامين
 • 5- سيستمهاي اطلاعات مديريت
 • 6- سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري
 • 7- هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره
 • 8- روش شناسي ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي
 • 9- كاربرد نظريه فازي در سازمان
 • 10- پويايي سيستم
 • 11- مديريت منابع داده ها
 • 12- اتوماسيون اداري و سيستم مديريت اسناد + كارگاه
 • 13- مباحث منتخب در فناوري اطلاعات (4 )

مدير علمي دوره: جناب آقاي دكتر اعتماد مقدم

شرايط جذب دانشجو

 • 1- مدرك تحصيلي كارشناسي
 • 2- سه سال سابقه كارمرتبط پس از دريافت مدرك كارشناسي
 • 3- پذيرفته شدن در مصاحبه ورودي
 • 4- آشنايي با زبان انگليسي

فرم ثبت نام دوره

طريقه ثبت نام دوره

/ 0 نظر / 6 بازدید