۷ نکته ارتباطی برای مديران

نوشته شده توسط: مونت انبيسك               گزينش از:www.bcentral.com                 تاريخ ارسال: ۱۴تير۱۳۸۳

مسئله خنده دار اين جاست كهبسياري از مديران گمان مي كنند كاركنانشان به علت عدم رضايت از حقوق دريافتي كار راترك مي كنند. يك تحقيق در سال 2001 بر روي 20000 كارمند كه استعفاداده اند، نشان ميدهد كه مهم ترين دليل براي ترك شغل، رفتار نامناسب سرپرستي و يا به عبارت ديگرمديران ناشي است. يكي از مهم ترين فاكتورهاي رفتار نامناسب سرپرستي، همانا ارتباطينامناسب است. به قول گرچن هلر مشاور منابع انساني واتسون وايت ورلدوايد، افراد اغلبدر تكميل امكانات محل كار نهايت دقت را دارند ولي متأسفانه دقت لازم درباره مهارتهاي ارتباطي صورت نمي گيرد. اگر بخواهيم خيلي راحت مطلب را بيان كنيم بايدبگويم كهاگر شما در ارتباطات قوي نيستيد، شما نبايد مدير شويد و اگر هستيد، احتمالا اين شغلبراي شما ماندگار نخواهدبود. ديويد راونز استاديار مديريت، خوشبختانه يك نكته مثبتدر اين مسئله وجوددارد كه مهارت در ارتباطات كاملا اكتسابي بوده و نه غريزي. مناخيرا با چندين متخصص منابع انساني و مديريت، راجع به وضعيت ارتباطات مديران حتا ازلحاظ نحوه استفاده از e-mail صحبت كرده ام و وقتي من از آن ها سؤال كردم كه مديراندر چه مواردي در بهبود و تقويت مهارت ارتباطات بايد فكر و تمركز نمايند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

7 اصل اوليه ارتباطي:

1– شنونده بهتري باشيد.
به كاركنان توجه نماييد. اينمسئله آسان مي نمايد ولي به قول ماورين دولان روزن از يك مركز مشاوره منابع انسانيدر چيپل هيل N.C. مهارت در شنيدن يك گير اصلي براي همه مديران است. در ميان مسائليكه خانم روزن در كارگاه هاي آموزشي اش معمولا به آن اشاره مي كند مربوط به يكي ازمديران سابقش مي باشد كه با مهارت هاي فوق العاده در جلسات دست بر زيرچانه مي گذاشتو با چشم هاي بسته وانمود به شنيدن با دقت به صحبت هاي حضار مي نمود ولي در اصل منمتوجه شدم كه ايشان به رفع خستگي و احيانا يك خواب كوتاه فرو مي رفت.

2- به كاركنان خود زمان اختصاص دهيد.
مسئله مهم در اينمورد تشكيل جلسات دونفره منظم با اعضاء گروهتان مي باشد و حتا اگر كارمندان در خارجاز مركز خدمت مي كنند اين جلسات را از طريق تلفن تشكيل دهيد. اگر اين امر به صورتهفتگي امكان پذيرفت، اين كار را دو بار در ماه انجام دهيد. در طول جلسه تلفن هايغيرضرروي به شما وصل نشود و بدين طريق به كاركنانتان نشان دهيد كه شما توجه كامل بهجلسه داريد. درطول جلسه راجع به روش ها و اهداف كاري صحبت كنيد و به خصوص به آن هااطلاع دهيد كه چه تصويري از رشدكاري ايشان داريد و درعين حال فشار كاري خود را بهايشان نشان دهيد.

3- اخبار جديد را به صورت مؤثر در سرتاسر سازمانمنتشرنماييد.
شايد سخت باشد كه يك مدير ارشد نخواهد از چگونگي اطلاعات سرايتشده به كاركنان سطوح زيرين مطلع شود و از طرف ديگر روند چك كردن ميزان آگاهيكاركنان زيرين به صورت مداوم ناممكن است، ولي با تأثيرگذاري روي كاركنان سطح زيريخود و انتخاب افرادي كه بيشترين حد از مطلب را گرفته اند به عنوان عاملين انتشاراخبار در تمام سطح و حذف واسطه سازي از سوءتفاهمات و تغييرات احتمالي در اخبارجلوگيري خواهيدنمود.

4 – همه كاركنان را از ارزش هاي موردنظر خود كاملا آگاهنماييد.
بگذاريد همه كاركنانتان بدانند شما كه هستيد و به چه هدفي كارميكنيد تنها در اين صورت است كه آن ها مي توانند خود به راحتي تصميمات درست بگيرند وشما ديگر به عنوان مدير، آن ها را براي رشد بيشتر خودشان و سازمان، آزادبگذاريد وتنها به تذكر موارد احتمالي خود اكتفانماييد.

5- به كاركنان بازخورد منظم دهيد و از سوپريز كردنشان جلوگيريكنيد.
مديريت منطقي كاركنان، يعني تلاش براي بهبود قدم به قدم كاركنان بابازخورد منظم و مديريت احساسي، يعني از دست دادن كنترل و دادن بازخوردهاي آني،شكننده و تنش زا به كاركنان و عدم كمك به پيشرفت ايشان.

6 – در سخنراني خود در جمع كاركنان تا حد ممكن تأثيرگذارباشيد.
تنها در صحبت هاي گروهي به خصوص در مواقع حساس براي مؤسسه است كهمديران، اعتبار و لياقت خود را در ديد كاركنان ايجادنمايند.

7- خود را در پس ارتباطات كتبي پنهان ننماييد اگرچه ابزاريبسيار مهم در ارتباطات است.
با اين وجود مواردي كه داراي حساسيت خاص ميباشند بهتراست به صورت حضوري و حداقل تلفني انجام پذيرد.
چگونه خود را ارزيابيكنيم؟

آيا به نظرتان بايد از كاركنانتان بازخورد عملكرد خود را خواهان شويد؟دقيقا! اين باعث ايجاد صميميت مي شود و باعث ساختن چهره بهتري از شما به عنوان مديرمي شود. چگونه مي توان چنين بازخوردي را خواستارشد؟ تجارت هاي بزرگ مثل مايكروسافتفرم هاي ساليانه بازخورد مديريت را طراحي نموده اند كه توسط كاركنان و در صورتتمايل به صورت ناشناس تكميل مي گردد. در صورتي كه گروه شما از كاركنان دائم تشكيلشده اند، من به شما پيشنهادمي كنم تلاش كنيد تا به صورت شخصي مداوما از آن هابازخورد بگيريد. هنگام صحبت با كاركنانتان سعي د رشوخ طبع بودن داشته باشيد و خودرا به شنيدن مطالب هميشه علاقه مند كنيد. حالا اگر مشكل به حرف آوردن كاركنان باشدچه بايدكرد؟ من هميشه در پاسخ به اين سؤال را مطرح مي نمايم كه سال ها برايم مشكلگشا بوده است و آن، گرفتن بازخورد در اوقات غيركاري مي باشد زيرا در اين زمانكاركنان بيشتر و بهتر مي توانند به يكديگر اعتمادكنند و بهتراست موضوع را به صورت

/ 2 نظر / 6 بازدید
گلنوش نرسی

بسيار عالی است.

saman

اول که سلام. موضوع جالب بود ولی خيلی خيلی خلاصه بود. ميدونی يعنی نويسنده خيلی سريع از موضوعات گذشته بود. بهر حال جالب بود. سعی ميکنم حتما استفاده کنم.