دولت الكترونيك كليدى براى دستيابى به اهداف

منبع :شرق                                     تاريخ ارسال:۱۷ دی ۱۳۸۴
رشدفناورى ها به ويژه فناورى اطلاعات و فراگير شدن آن در سطح جامعه تغييرات گسترده اىرا در ابعاد مختلف زندگى انسان ها پديد آورده است. اين فناورى ها امروز با نرخىفزاينده و به صورت تصاعد هندسى در حال رشد است و به صورت نماد عصر حاضر در آمدهاست. رشد فزاينده اين فناورى ها در تمامى پديده ها از جمله دولت و موسسات دولتىتاثيرات شگرفى بر جاى مى گذارد. دولت ها در عصر جامعه اطلاعاتى مى بايست براىبرآورده كردن نيازها و انتظارات شهروندان خدمات و محصولات خود را به طور روزافزونكيفى تر و مطلوب تر نمايند.
• • •
مفهوم دولت الكترونيك
دولتالكترونيك استفاده سهل و آسان از فناورى اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتى بهصورت مستقيم به مشترى، به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته است. دولت الكترونيكدرصدد بسترسازى مناسب جهت دسترسى هر چه بهتر و بيشتر شهروندان به اطلاعات و خدماتدولتى، اصلاح كيفيت خدمات و ارائه فرصت هاى گسترده تر براى مشاركت در فرايندها ونمادهاى مردم سالار است.

دولت الكترونيكى در اصطلاح به استفاده از فناورىاطلاعات و ارتباط در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش هاى اقتصادى،كارمندان دولت و ساير قسمت هاى دولتى اطلاق مى شود. اگر چه اين فناورى هنوز دورهنوجوانى خود را طى مى كند ولى قابليت هاى انعطاف پذير اينترنت شامل پتانسيل بالاىآن براى كاستن فوق العاده هزينه ها، افزايش سود، گسترش موارد قابل دسترسى و از بينبردن فاصله ها است.

دولت الكترونيكى در حقيقت روش كليدى براى دستيابى بهبسيارى از اهداف مذكور است.مشتريان دولت الكترونيك از طريق پايگاه هاى تار عنكبوتىدولت الكترونيك مى توانند در فعاليت هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى شركت نمايند. يكىاز اهداف اساسى دولت الكترونيك تحقق بخشيدن به مردم سالارى الكترونيك است كه تمامىشهروندان بتوانند در سرنوشت خويش دخالت داشته باشند. با اين عمل و با مشاركت گستردهمردم در واقع دولت ماهيتى غيررسمى به خود مى گيرد و شهروندان مى توانند به طور كاملبا دولت در تعامل باشند.

شهروندان، بنگاه هاى اقتصادى و موسسات دولتى مىتوانند از طريق دولت الكترونيك فعاليت هاى گوناگونى نظير موارد زير را انجام دهند: پرداخت ماليات و عوارض، تجديد گواهينامه، دريافت و تجديد جواز كسب، ثبت شركت، عقدقرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعاليت هاى مالى و اعتبارى،شركت در انتخابات، پركردن فرم هاى الكترونيك براى مقاصد مختلف، بازديد از موزه ها،استفاده از كتابخانه هاى مجازى، پرداخت صورت حساب آب، برق، گاز و ده ها موردديگر.رسانه منتخب براى دولت الكترونيك فعلاً اينترنت است كه از طريق رايانه هاىشخصى متصل به آن قابل بهره بردارى است. ولى پيش بينى شده است كه در ۳ تا ۵ سالآينده از كيوسك ها و تلفن هاى همراه ويژه اى كه بدين منظور طراحى و ساخته خواهند شدنيز استفاده گردد.

عوامل زمينه ساز پيدايش دولتالكترونيك
پيدايش مفهوم دولت الكترونيك در پى ظهور و گسترش فناورى هاى نوينارتباطى و از جمله اينترنت است. تغييرات گسترده و عميقى را كه اينترنت بر ابعادگوناگون زندگى انسان ها از روابط انسانى گرفته تا كار، آموزش، تفريح، خريد وغيره... داشته لزوم ارائه خدمات نوين و كيفى كه پاسخگوى نيازها و انتظارات شهروندانجامعه اطلاعاتى آينده باشد را نمايان مى سازد.

به طور كلى عوامل متعددىزمينه ساز پيدايش مفهوم دولت الكترونيك بوده است كه همگى ناشى از رشد فناورى وپيچيده تر شدن زندگى بشر است. دولت ها براى پاسخ به اين پيچيدگى ناگزيرند كه اقدامبه ايجاد دولت الكترونيك نمايند. برخى از عوامل زمينه ساز پيدايش اين مفهوم عبارتنداز: رشد فناورى به ويژه فناورى اطلاعات، سرمايه گذارى بنگاه هاى اقتصادى در بخشفناورى و اطلاعات و تطبيق آن با نيازها و شرايط خويش، رشد استفاده از اينترنت وعادت كردن مردم به استفاده از آن، تغيير انتظارات شهروندان و بنگاه هاى اقتصادى،فشارهاى ناشى از رقابت، جهانى شدن

مزاياى دولت الكترونيك
دولتالكترونيكى مزاياى مهمى براى شهروندان، مشاغل و دولت ها در سرتاسر جهان به وجودآورده است. اگرچه اين فناورى هنوز دوره نوجوانى خود را طى مى كند ولى قابليت هاىانعطاف پذير اينترنت شامل پتانسيل بالاى آن براى كاستن فوق العاده هزينه ها، افزايشسود، گسترش موارد قابل دسترس از بين بردن فاصله ها است. دولت الكترونيكى در حقيقتروش كليدى براى دستيابى به بسيارى از اهداف مذكور است.

برخى از مزاياى دولتالكترونيكى به شرح زير است: دولت الكترونيك، شاهد مديريت كاراتر خواهد بود، خدماتدولتى بهترى به شهروندان ارائه مى شود، تعامل بهترى با شهروندان و بخش هاى بازرگانىو صنعتى به وجود مى آورد، از طريق دسترسى بيشتر و بهتر به اطلاعات، توان شهروندانافزايش خواهد يافت، خدمات به مردم، در هر زمان و هر مكان ارائه مى شود، تسهيلات باسرعت بيشتر در اختيار شهروندان قرار مى گيرد، انجام امور دولتى با شفافيت بيشترىانجام مى شود، مسئوليت پذيرى از سوى بخش هاى دولتى مشاهده خواهد شد، مخاطب بخش هاىدولتى ديگر جمع نبوده، بلكه فرد است و دولت خود را در قبال برآورده كردن انتظاراتتك تك افراد مسئول مى داند، كاهش بوروكراسى ادارى و كاغذبازى در ادارات از ديگرمزاياى دولت الكترونيكى است، افراد معلول چه شهروندان و چه كارمندان از خدمات دولتالكترونيكى بسيار بهره خواهند برد.

موانع ايجاد دولتالكترونيك
در راه تحقق و پياده سازى دولت الكترونيك موانع بسيارى اعم ازمحدوديت هاى فنى و تكنولوژيكى، دشوارى هاى اقتصادى و مالى، نگرش هاى موجود در جامعهدر سطح مسئولان و دستگاه هاى اجرايى كشور گرفته تا شهروندان و عموم جامعه و غيرهقابل مشاهده است. در ميان اين موارد به طور اختصاصى مى توان به موارد ذيل اشارهكرد: در ميان مسئولان، برنامه ريزان و نيز افكار عمومى جامعه هنوز ضرورت تحقق دولتالكترونيك به طور كامل درك نشده است و مديران بلندپايه سازمان هاى دولتى، در عمل،از برنامه ريزى هاى انجام شده در جهت بسترسازى براى تحقق دولت الكترونيك حمايت لازمرا به عمل نمى آورند. لذا اين مسئله نيازمند تدابير برنامه هايى به منظور تغييرنگرش ها در اين خصوص است.

در صورت درك ويژگى ها و مختصات جامعه اطلاعاتىآينده و جايگاه و نقش ايران در اين عرصه از سوى مديران و برنامه ريزان شاهد اجرا وپياده سازى اصولى و صحيح دولت الكترونيك در جامعه خواهيم بود. از ديگرسو رسانه هاىجمعى اعم از راديو و تلويزيون و مطبوعات مى بايست با اطلاع رسانى مناسب نسبت بهآگاه سازى افكار عمومى شهروندان در خصوص مفاهيم و مزاياى دولت الكترونيكى اقدامكرده تا شرايط پياده سازى دولت الكترونيكى تسهيل شود، ايجاد و نگهدارى شبكه هاىاطلاع رسانى و پايگاه هاى اطلاع رسانى هزينه هاى بالايى را به ويژه براى كشورهاى درحال توسعه در بر دارد.

لذا فراهم كردن بسترهاى پياده سازى و تحقق دولتالكترونيك هزينه هاى سنگينى را بر دوش جامعه و شهروندان خواهد گذاشت، زيرساخت هاىلازم در اين زمينه در بسيارى از جوامع مهيا نيست. عمده ترين بستر پياده سازى دولتالكترونيك، اينترنت است كه فراهم كردن امكانات مناسب در اين زمينه ضرورى و اجتنابناپذير است، فقدان يا كمبود نيروهاى متخصص در زمينه فناورى هاى اطلاعات به ويژه دركشورهاى جهان سوم نيز از ديگر محدوديت هاى موجود است، در طراحى و اجراى دولتالكترونيكى، دولت بايد به سياست ها از جمله مسائل اقتصادى، مقررات گذارى و حقوق

/ 0 نظر / 3 بازدید