کتاب فناوری برای آموزش منتشر شد.

کتاب فناوری برای آموزش، پژوهشی عميق و درخور توجه است که بر اساس تجربه های بين المللی به سفارش يونسکو و آکادمی توسعه آموزش آمريکا، باهمکاری تعدادی زيادی از پژوهشگران اين حوزه در مؤسسه دانش ـآمريکاـ تأليف شده است.

 اين اثر کوشش می کند پيچيدگی ها و تنگناهای مدرن سازی نظام های آموزش عمومی و آموزش عالی را برای پاسخگويی به چالش های پيش رو در قرن بيست و يکم، با توجه به برنامه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش تجزيه و تحليل کند.ShowPicture.aspx?Width=150&Height=150&ID=fdc5ea54-db08-4b3b-85c4-2033706fdc1e
هدف اساسی اين پژوهش، بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان در گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش به منظور بهبود مستمر آن، کيفی تر ساختن فرصت های يادگيری، و راه حلی برای رويارويی با چالش تقاضای فزاينده اجتماعی برای آموزش عالی بدون افزايش منابع مالی مؤسسات آموزش عالی است. نويسندگان اين کتاب کوشيده اند رويکردها و روش های مؤثر تلفيق فناوری با آموزش و يادگيری را با استفاده از مطالعات موردی بسياری تبيين کنند.
اين کتاب در کاوشی محققانه، تجربی و اکتشافی، در عصری با چشم اندازهای در حال تغيير، اهداف متنوع و تحول چشمگير روش های ارتباطی، عوامل موفقيت برنامه های توسعه فناوری در آموزش را تجزيه و تحليل می کند.
مطالعه اين کتاب به سياستگذاران، مديران و برنامه ريزان توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش، پژوهشگران و دانشجويان رشته های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژی آموزشی، مديران مؤسسات آموزشی و همه کسانی که به دنبال درک قابليت ها، پارامترها، چشم اندازها و راهبردهای مدرن سازی نظام های آموزشی مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اند، توصيه می شود.

اين کتاب به همت آقايان سرکارايي و مقدم ترجمه شده است.

/ 1 نظر / 11 بازدید
حسین

با سلام و تشکر از شما به خاطر معرفی کتاب سرکار آرانی را سرکارايی تایپ کرده ايد. www.sarkararani.com