قسمت همان سرنوشت نیست!

قسمت آن چیزی است که هستی، سرنوشت آن چیزی است که دوست داری باشی. قسمت، سهم پایه ای از زندگی است که خداوند برای همه انسان ها مقدر کرده و سرنوشت سهم بیشتری است که تو باید برایش تلاش کنی!
در تعیین قسمت تو نقشی نداری، اما در تعیین سرنوشت همه چیز بر عهده خود توست!
قسمت عوض شدنی نیست! اما سرنوشت را می توان ساخت. کسانی که به کنایه زندگی نامطلوب را قسمت خود از روزگار می دانند اصولا مفهوم آن را با سرنوشت اشتباه گرفته اند. با حرکت و تلاش می توان مسیر سرنوشت را تغییر داد.
                                                                          

                                                                       فرنود حسنی، 8 اسفند 92

/ 0 نظر / 6 بازدید