7 گام اساسي براي موفقيت برنامه‌ها در روابط عمومي


تثبيت نقش ويژه روابط عمومي در سازمان، تعييناهداف، مشخص كردن نيازها و علايق مخاطبان، تعيين پيام‌ها، تدوين استراتژياطلاع‌رساني، مطابقت برنامه‌ها با جدول زمانبندي شده يا شرايط مردم، تدوين برنامهمكتوب و زمان‌بندي شده، گام‌هاي اساسي در موفقيت برنامه‌هاي روابط عمومي هستند. به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاريدانشجويان ايران (ايسنا)، بلاگر "برنامه‌ريزي روابط عمومي" به نشانيhttp://shokri.eprsoft.com  در نوشتاري باعنوان "برنامه‌ريزي در يك روابط عمومي كارآمد" به 7 گام اساسي براي موفقيتبرنامه‌هاي يك روابط عمومي اشاره كرده است. اين نوشته را در ادامه مي‌خوانيد: برنامه‌هاي روابط عمومي زماني با موفقيت روبرو ميشود كه 7 گام اساسي را طي كند. برخي از گام‌ها اساسي هستند و بايد حتما مورد توجهقرار گيرند برخي نيز زياد مهم نيستند. اين گام‌ها به شرح ذيل معرفي ميشوند: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

* تثبيت نقش ويژه روابط عمومي در سازمان
اين مرحله، اساسي‌ترين و بديهي‌ترين مرحله در
فرآيند اطلاع رساني موفق است. هدايت و مديريت افكار عمومي بايستي به عنوان يكي ازكاركردهاي اساسي به روابط عمومي سپرده شود. روابط عمومي بايستي از موقعيت مناسبحرفه‌اي برخوردار شود و همان جايگاهي را كه نشريات و روزنامه‌ها و روابط‌عموميسازماني در توسعه ايفا مي‌كنند داشته باشد. لذا در برنامه‌هاي توسعه مورد توجه ويژهقرار گيرد. اعضاي روابط عمومي بايستي از مهارت‌هاي ارتباطات و انگيزه لازم برخوردارباشند.

* تعيين اهداف روابط عمومي
به چه نتيجه‌اي مي‌خواهيد برسيد؟ اهداف سازماني
شما چيست؟ اهداف روابط عمومي چيست؟ انتخاب با شماست. شما مي‌توانيد اهدافتان راهرچقدر كه مي‌خواهيد آرماني در نظر بگيريد. كليد ارايه كار شما در يك مسووليت حفظشور و نشاط و انگيزه بالا است. در اهداف خود اغراق نكنيد، زيرا بزرگ‌نمايي در اهدافباعث مي‌شود ريشه‌هاي تعهد و انگيزه خشك شود و انرژي مثبتي كه جهت دستيابي به اهدافآرماني در حين كار ايجاد مي شود به راحتي از بين برود.
بهترين روش براي مشخص كردن اهداف روابط عمومي
برگزاري جلسات طوفان فكري است. نظرات اعضا جلسه بر روي تخته فهرست شوند. جلساتطوفان فكري به روابط عمومي اين امكان را مي‌دهد كه اهداف خود را مطابق با نظراتتمام اعضا تطابق دهد و در جهت توسعه اهداف متناسب با سليقه‌هاي گوناگون گام بردارد.

* مشخص كردن نيازها و علايق مخاطبان
سازمان شما علاقمند است پيام‌هاي آن به دست چه
كساني برسد؟ جواب اين سوال در سازمان‌هاي مختلف تفاوت مي‌كند. اما آنچه مهم استعلايق و نيازهاي كاركنان در سازمان، مخاطبان بالقوه، جامعه نيازمند به اطلاعات علميكتابخانه‌اي، دانشگاهيان، انجمن‌هاي صنفي و تشكل‌هاي حرفه‌اي مرتبط با سازمان ورسانه‌هاي گروهي از جمله مخاطبان هستند كه اهداف، نيازها و علايق آنها در ارتباط باسازمان بايستي مشخص شود.

* تعيين پيام‌هاي روابط عمومي
پيام شما چيست؟ شما مي خواهيد چه چيزي را به
مخاطبان خود بفهمانيد؟ در هر حال پيام‌ها در موقعيت‌ها و سازمان‌هاي مختلف با همتفاوت دارند.

* تدوين استراتژي اطلاع‌رساني
استراتژي‌ها و راهبردها، عنصر كليدي برنامه شما
هستند. استراتژي‌ها شما را در يافتن علايق مخاطبان شما و انتقال پيام به آن‌ها كمكمي‌كند. به نحوي كه اساس برنامه روابط عمومي به شمار مي‌رود. به طور خلاصه مي‌توانفهرستي از استراتژي‌هاي يك برنامه روابط عمومي را به شرح ذيل برشمرد:

الف) توسعه‌ي مستمر اطلاعات روابط عمومي
ب) استفاده از طيف گسترده رسانه‌هاي گروهي برايانتقال پيام
ج) تبليغ و ترفيع موقعيت سازمان به عنوان يك منبع
سازمان مفيد اجتماعي و مسووليت پذير در جامعهد) برقراري و توسعه ارتباط با رسانه‌ها
ه) معرفي جايگاه و موقعيت سازمان به عنوان يكي از
... (متناسب با سازمان مربوطه تفاوت دارد)
و) هماهنگي بيشتر با ساير اعضاي کليدي سازمان


* مطابقت برنامه‌ها با جدول زمانبندي شده يا شرايطمردم
براي ايفاي نقش موثر به عنوان يك روابط عمومي
متعهد، شما بايد بدانيد كه در واحدتان چه چيزي مايه‌ي رضايتمندي است؟ هنگام صحبتكردن از جايگاه روابط عمومي، اغلب از اين موضوع گله‌مندند كه من نمي دانستم اينرويداد برنامه‌ريزي شده بود! دو اشتباه بزرگ كه در برنامه‌ريزي‌هاي روابط عمومي‌هابه چشم مي‌خورد اين است كه نمي‌دانند چگونه مسووليت‌هاي محول شده، برنامه‌ريزي شدهاست و ديگر اينكه وقت زيادي جهت اجراي برنامه‌هاي در اختيار ندارند. مدير روابط عمومي جهت دستيابي به موفقيت دربرنامه‌هاي اطلاع رساني بايستي در برقراري ارتباط موفق باشد. بررسي، پرس‌و‌جو وتحقيق كند. شما نيز بايد بدانيد چه چيزي برنامهريزي شده و چه رويدادهايي در انتظاراست. بعد از اينكه اطلاعات لازم را كسب كرديد، بايستي اعتبار و قابليت لازم را برايدسترسي به اطلاعاتي كه مورد نياز عمليات شماست ايجاد كنيد. در جهت كسب اعتبار واحترام براي روابط عمومي همراه با تمامي موقعيت‌ها و امتيازاتي كه مي‌تواند به آندست پيدا كند، كوشا باشيد. شما بايد در پي گسترش حرفهاي جايگاه روابط عموميباشيد، تا جايي كه همه بگويند: ما به كمك شما جهت ارتقا موقعيت و اعتبار فلان طرحيا پروژه نيازمنديم. چنين موقعيتي زماني محقق ميشود كه هيئت مديره و مقامات ارشدسازمان، خود را در قبال روابط‌عمومي متعهد بدانند.

* تدوين برنامه مكتوب و زمان‌بندي شده
يك برنامه مكتوب با يك جدول زمانبندي شده تكميل
ميشود. بهترين برنامهها، برنامههاي سالانه هستند كه به شما به طور موثريمحدوديت‌ها را نشان ميدهند.

/ 0 نظر / 6 بازدید