كارويژه‌ روابط عمومي در جامعه اطلاعاتي؛

به رسميت شناختن حق دسترسي مخاطبان به اطلاعات<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به رسميت شناختن حق دسترسي مخاطبان به اطلاعات،يكي از كارويژه‌هاي روابط عمومي در جامعه‌ي اطلاعاتي است. به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاريدانشجويان ايران (ايسنا)، منصور ساعي، بلاگر "راه ارتباطات" به نشانيwww.msaei.blogfa.com  در خصوص اين كارويژهنوشته است: روابط عمومي در جامعه‌ي اطلاعاتي علاوه بر ايفاي نقش‌هاي سنتي در ارتباطبا محيط درون و برون سازماني، بايد كاركردهاي ديگر نيز همانند به رسميت شناختن حقدسترسي شهروندان و مخاطبان به اطلاعات در درون و برون‌ سازمان، شفاف‌سازي اطلاعاتي،صداقت درارائه‌ي اطلاعات و پاسخگويي به مخاطبان و ايجاد فرصت‌ها و امكانات بازخوردمخاطبان با استفاده از تكنولوژيهاي نوين ارتباطي به پيام‌ها و برنامه‌هاي سازمان راايفا كند. اين بلاگر به بررسي مهم‌ترين استانداردها و كارويژه‌هاي روابط عمومي در جامعه اطلاعاتي پرداخته و نوشته است:
"
حق دسترسي به اطلاعات" را مي‌توان تواناييشهروندان، در به دست آوردن اطلاعاتي كه در اختيار دولت و سازمان‌ها است تعريف كرد. چنين استدلال مي‌شود كه دسترسي به اطلاعات عنصر بنيادين در يك حكومت دموكراتيك است. زيرا برقراري و شكوفايي دموكراسي مستلزم آن است كه شهروندان به اندازه‌ي كافي ازاعمال و سياست‌هاي حكومت خود آگاه باشند. در ادامه مي‌خوانيد: بنيان حق دسترسي به اطلاعاتبر اين اصل استوار است كه دولت نه مالك،‌ بلكه امانت دار اطلاعات است. بر همين اساسمي‌توان گفت كه يكي از كاركردهاي مهم روابط عمومي در جامعة اطلاعاتي به رسميتشناختن حق دسترسي شهروندان به اطلاعات است. در اين نوشته، آمده است: در بيانيه‌ي اصول اجلاسعالي سران جهان درباره‌ي جامعه‌ي اطلاعاتي (12 دسامبر 2003) نيز ضمن تاكيد بردسترسي همگاني به اطلاعات و دانش، اين حق را از بنيادهاي اساسي جامعه اطلاعاتي دربرگيرنده همة اقشار دانسته تا در آن، همگان بتوانند به اطلاعات، ايده‌ها و دانشدسترسي داشته و در آن سهيم باشند. در اين بيانيه تصريح شده است كه بايد موانعدسترسي برابر به اطلاعات براي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي،‌ سياسي،‌بهداشتي،فرهنگي، آموزشي و علمي برداشته شود. اين بلاگر در پايان نوشته است: به نظر مي‌رسد كهروابط عمومي بايد نگرش خود را به مقوله اطلاعات حقوق شهروندي و تكاليف ومسووليت‌هاي سازمان تغيير دهد تا بتواند در يك جامعه اطلاعاتي، فرصت‌ها و امكانات وظرفيت‌هاي برابر را براي دسترسي همه‌ي شهروندان و به ويژه مخاطبان سازمان فراهمآورد و حقوق آنها را به رسميت بشناسد. تنها در اين صورت است كه روابط عمومي‌ها درايران مي‌توانند به عنوان بخشي از بدنه‌ي حكومت و دولت راه دموكراسي و جامعة مدنيرا در جامعه اطلاعاتي فراهم كنند.

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مگاپيکسل

شما هم مي توانيد با ثبت وبلاگ خود در سيستم وبلاگ هاي فارسي و با شرکت در مسابقه از وبلاگ مجاني خود بهره مند شويد . يک وبلاگ رايگان و با دامنه کاملا اختصاصي براي شما ... !