جنگ زیبا و زیرکانه کوکا و پپسی

چند روز پیش تصویر سمت چپ را در وب سایت سهیل قدری دیدم و از طریق ادیب برای آقای زهدی از مدیران کوکا در ایران فرستادم که چه نشستی که پپسی حیثیت برندتان را نابود کرده...فر...دایش آقای زهدی تصویر سمت راست را برایم ایمیل کرده بود که پاسخ دندان شکنی بود برای پپسی...
نکته سنجی و دقت نظر هر دو تبلیغ در حدعالی است...اما پاسخ کوکا واقعا ویران کننده بود. همچنین سعه صدر آنها برای ارایه یک پاسخ مودبانه و حرفه ای با همان ابزار و وسیله ای که رقیب قصد ضربه زدن داشته است.توضیح: پپسی با انداختن شنل قرمزی منقش به نام کوکا جشن هاولین ترسناکی را برای مخاطب آرزو کرده است و سعی در تخریب رقیب سنتی داشته است و کوکا نیز در پاسخ به پپسی که شنل قرمز منقش به نام کوکا بر دوش خود انداخته این شنل قرمز را به شنل قرمز تعبیر کرده و در یک جمله گفته که همه دوست دارند شبیه قهرمان‌ها باشد.

/ 0 نظر / 159 بازدید